AKAN-avtale NOPEF i Saga Petroleum

AKAN-avtale

Agreement on alcohol and drugs abuse

Hensikten med AKAN i selskapet er å opprettholde et rusmiddelfritt arbeidsmiljø og sikre en enhetlig og konsekvent håndtering av rusmiddelproblemer i selskapet. AKAN - Arbeidslivets Komité mot alkoholisme og narkomani - er opprettet av LO og NHO i erkjennelsen av at dette er problemer som også griper inn i arbeidslivet

The purpose of the AKAN work is to keep a working environment free of drugs, and to secure a uniform and consistent handling of drug problems in the company. AKAN - the Norwegian Industry's Committee against Alcohol and Drug Abuse - is established by LO and NHO recognizing that these are problems that also affect the working life


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:
AKAN-avtale mellom

Saga Petroleum ASA (selskapet)

og

NOPEF avd 24 & 68 (foreningen)

§1. Innledning

Arbeidslivets Komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN) er opprettet av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i erkjennelsen av at alkoholisme og narkomani er problemer som også griper inn i arbeidslivet.

§2. Formål

Hensikten med AKAN i selskapet er å opprettholde et rusmiddelfritt arbeidsmiljø og sikre en enhetlig og konsekvent håndtering av rusmiddelproblemer i selskapet.

Det er nødvendig at rusmiddelpolitikken integreres i det øvrige Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet. Rusmiddelpolitikken bør konkretiseres i tydelige retningslinjer, som også skal gjelde for selskapets ansatte i arbeidssituasjoner utenfor selskapets kontorsteder. Retningslinjene skal være godt kjent av alle ansatte og ledere og fungere enhetlig.

§3. Retningslinjer for forebyggende arbeid og håndtering av rusmiddelmisbruk

Selskapet skal ha personaladministrative retningslinjer for forebyggende arbeid og håndtering av rusmiddelmisbruk. Retningslinjene skal gjenspeile hovedprinsippene i AKAN modellen med hensyn på:

• organisering og gjennomføring av forebyggende arbeid mot rusmiddelmisbruk

• håndtering og oppfølging av rusmiddelmisbrukstilfeller

• tilrettelegging for og gjennomføring av behandlingsopplegg for rusmiddelmisbrukstilfeller

§4. Endring av retningslinjer

Ved endring av retningslinjene for forebyggende arbeid og håndtering av rusmiddelmisbruk skal de foreslåtte endringer drøftes med foreningen før beslutning fattes.

§5. Avtalens varighet

Denne avtale følger særavtalens varighet og oppsigelsestid.

Sandvika, 16.10.1996

For Saga Petroleum ASA

For NOPEF

Gitte Haugnæss

Espen Løken


PROTOKOLL

Tilstede fra NOPEF:

Espen Løken

Leena M. Klavenes

Tilstede fra Saga Petroleum ASA:

Gitte Haugnæss

Erik Ø. Johnsen

Det er i perioden 30.9-11.10. 1996 gjennomført forhandlinger om en AKAN-avtale mellom NOPEF og Saga Petroleum ASA.

Det er enighet om følgende:

• Etablering av retningslinjer

Saga Petroleum ASA skal etablere Personaladministrative retningslinjer for forebyggende arbeid og håndtering av rusmiddelmisbruk i løpet av 1996.

Forslag til retningslinjene skal drøftes med foreningen før retningslinjene besluttes.

Sandvika, 16.10.96

For NOPEF

For Saga Petroleum ASA