Avtale om begunstigelse - NOPEF i Saga Petroleum

Avtale om likestilling av ektefelle og samboer som begunstiget til dødsfallerstatning gruppelivsforsikring

Agreement on equality between married and unmarried partner as beneficiaries to compensation for death and group insurance


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:
AVTALE

OM LIKESTILLING AV EKTEFELLE OG SAMBOER

SOM BEGUNSTIGET TIL DØDSFALLERSTATNING

GRUPPELIVSFORSIKRING

Sagas forsikringsordning har en standard begunstigelsesrekkefølge som fastslår hvem som er berettiget til erstatningsbeløp ved forsikredes død. Erstatningen skal tilfalle avdødes

1 ektefelle/samboer

2 livsarvinger

3 eventuelle testamentsarvinger

4 øvrige arvinger etter loven

Forsikringsavtaleloven fastslår nå at slik standardbegunstigelse ikke er gyldig med mindre den er et resultat av avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte/deres organisasjon(er). Konsekvensen av at en slik avtale ikke foreligger er at samboer ikke lenger er gitt rettigheter etter Forsikringsavtaleloven.

De ansatte i Saga Petroleum ASA v/NOPEF, NIF-P, NALF, NITO og SOAF og arbeidsgiver ønsker at standardbegunstigelsen skal gjelde, og gir med dette sin tilslutning til at samboer* og ektefelle/registrert partner likestilles som begunstiget under gruppelivsforsikringen. Se vedlegg.

Sandvika 4.november 1996

For NOPEF For Saga Petroleum

Espen Løken Anneliv Hoset Grinde

VEDLEGG:

Presisering til avtale

Med samboer iht ovennevnte forstås:

* Person hovedforsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med hovedforsikrede. Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås.

Det vil imidlertid være anledning for den enkelte forsikrede til å oppnevne særskilt begunstiget. Dette vil bety at standardbegunstigelsen settes til side, og den eller de som oppnevnes til begunstiget vil ha krav på erstatningen. Dette bør i tilfelle gjøres i testaments form.