.....   ..Avd 24 & 68
       Saga Petroleum

.   ..Avd 65,126,130&157
          Norsk Hydro
 

Saga fusjonerer med Norsk Hydro

Etter Norsk Hydro sitt oppkjøp av Saga i juni 1999, vil de to selskapene fusjoneres i løpet av annet halvår. Denne siden inneholder informasjon om fusjonsprosessen, og hvordan Nopef i de to selskapene ser på prosessen

After Norsk Hydro bought Saga in June 1999, the two companies will merge during the second half of this year. This page contains information about the merging process, and how Nopef in the two companies look upon the process

Ansatte i Saga: Gjennom å være fagorganisert i Nopef vil du ha innflytelse og best medvirke til en løsning som tjener oss ansatte best mulig, i tillegg til den tryggheten det gir deg selv. Innmeldingsskjema


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse / ContentsFakta om prosessen

Innledning/bakgrunn

Våren 1999 foregikk en budkrig på Saga. Etter at Hydro varslet sitt bud 10.mai kom også det franske Elf Aquitaine på banen. Etter noen ukers hektisk budkrig og enorm medieinteresse, gikk Hydro av med seieren i juni gjennom et felles bud med Statoil. De ansatte i Saga var sterkt imot oppkjøpet. Primært ønsket vi å forbli selvstendige, men i valget mellom Hydro og Elf, ønsket vi å bli kjøpt av Elf.
Oppkjøpet innebærer at Statoil overtar ca 25% av Sagas portefølje og operatørskapet på Snorre, Tordis og Vigdis om 4 år. Hydro overtar etter avtalen hele Saga sin organisasjon. Se prospektet fra Hydro og Statoil for detaljene i budet

Info fra ledelsen (bare for Saga-ansatte)

 • Selskapenes informasjonssider for de ansatte om prosessen
 • Nyheter fra ledelsen / News from the management
 • 12.7.99: Samspillet Hydro/Saga tar form

  Timeplan/Mandat

 • 4. oktober 1999: Hovedskisse til ny organisasjon (struktur, geografi,organisasjonsprinsipper)
 • 11. oktober 1999: Kommentarer til ny organisasjon fra de ansattes foreninger
 • 18. oktober 1999: Endelig beslutning og bekjentgjørelse av ny organisasjon
 • 1. november 1999: Detaljer i ny organisasjon og invitasjon til å melde interesse
 • 5. november 1999: Frist til å melde interesse og oppstart rekruttering
 • 10. desember 1999: Avslutning av første rekrutteringsrunde

  Mandate for the overall integration project

  The integration project shall plan and implement a total integration of Saga into Norsk Hydro
  The integration process shall include clarification of organizational, financial and administrative issues related to the establishing of a new organization effective as of 1/1-2000.
  The project team will also be responsible for coordinating business decisions that Norsk Hydro and Saga have in common until the integration is fully implemented.

  Samarbeidsorganer

  Kontaktutvalg

  Det er opprettet et kontaktutvalg mellom ledelsen og fagforeningene i de to bedriftene
  Nopef er representert med 5 av 14 fagforeningsrepresentanter. Disse er:
 • Espen Løken (Saga)
 • Kurt Høyland (Saga)
 • Kirstin Willis (Saga)
 • Geir Nilsen (Hydro)
 • Tove Bjordal (Hydro)

  Arbeidsutvalg

  Under dette kontaktutvalget er det opprettet et arbeidsutvalg med 5 fagforeningsrepresentanter og 3 fra ledelsen. Nopef er representert ved 2 av disse 5. Disse er:
 • Espen Løken (Saga)
 • Geir Nilsen (Hydro)

  Begivenheter/Dokumenter

 • Fredag 3.desember ble tilbudene til dem som fikk jobbtilbud i første omgang, sendt ut. Knapt 100 fikk ikke noe tilbud, og ca 150 fikk tilbud om jobb på et geografisk annet sted enn der de ønsket. NOPEF reagerte sterkt på det somble framlagt, og sendte ut pressemelding hvor resultatet av prosessen ble kritisert.
 • Onsdag 27.oktober ble ledelsens forslag til organisasjon, bemanning og lokalisering behandlet og vedtatt i Sagas og Hydros styrende organer. Ansatt-representantene i Sagas Styre og Bedriftsforsamling kom med en egen protokolltilførsel. I Hydros Styre og Bedriftsforsamling kom også med egne protokolltilførsler
 • Mandag 25.oktober la fagforeningene fram en felles innstilling til ledelsens forslag. Innstillingen ble lagt fram i kontaktutvalgets møte samme dag, og i selskapenes Bedriftsforsamlinger 27.oktober
 • Onsdag 20.oktober la ledelsen fram et detaljert forslag til organisasjonsstruktur, geografisk lokalisering og dimensjonering. Dette forslaget viste en nedbemanning på offisielt 765 ansatte, hvor særlig Oslo og Stavanger ble rammet. Nopef i Saga og Hydro sendte ut en felles pressemelding
 • Mandag 4.oktober la ledelsen fram foreløpig forslag til organisasjonsstruktur, geografisk lokalisering av kontorsteder og bemanning. Nopef i Saga og Hydro sendte samme dag ut sitt syn i form av en pressemelding
 • Mandag 13.september ga Næringsdepartementet sin godkjenning til Hydros erverv uten kommentarer. Nopef er svært skuffet over at departementet ikke ga noen føringer for sammenslåingen av de to selskapene mhp sysselsetting og geografi
 • Torsdag, 2. september arrangerte Nopef og Nif møte med politikere fra Bærum kommune, Akershus fylke og fra Stortingets Akershus med tema: Oljekompetanse i Bærum/Østlandsområdet. Betydning for næringsutvikling og lokalpolitikk De fleste partiene i regionen deltok, og det utviklet seg en konstruktiv debatt (se bl.a. oppslag i Budstikka 3.9 og leder 6/9). Møtet resulterte i to viktige initiativer:
 • Norsk Hydros brev til Næringsdepartementet 13.august som svar på fagforeningenes brev 28.juli
 • Fagforeningenes brev til Næringsdepartementet 28.juli som kommentar til Hydros melding om erverv av Saga
 • Protokoll fra informasjonsmøtene som Hydro og Statoil hadde med Sagas ansatte 28.juni

  Om Norsk Hydro

  Norsk Hydro sine offielle hjemmesider / Norsk Hydro's official web pages in English

  Om Nopef i Hydro

  Nopef i Hydro's olje- og gassdivisjon har ca 1000 medlemmer. De er fordelt på følgende avdelinger:


  Uttalelser fra de ansatte


  3.desember ble det kjent hvor mange som fikk jobbtilbud og hvor mange som fikk tilbud på andre geografiske steder enn det de ønsket. Samme dag gikk tilbudene ut i posten. Nopef i Saga og Hydro sendte samme dag ut følgende pressemelding:

  Nedbemanning i Saga/Hydro: Integrasjonsprosessen kan ikke sluttføres før alle har fått et akseptabelt jobbtilbud

 • Ca 100 ansatte i Saga og Hydros oljevirksomhet har foreløpig ikke fått tilbud om jobb i Hydro etter 1.1.2000.
 • I tillegg har ca 150 fått tilbud om geografisk lokalisering i strid med sitt ønske. Mange av disse tilbudene er helt uakseptable.
 • Mange har også fått tilbud om stilling som innholdsmessig avviker sterkt fra sin nåværende jobb.
  Nopef vil understreke at ingen snakker om oppsigelser på dette tidspunkt, og reagerer på oppslag i media som forteller om 100 eller 715 oppsigelser. Ingen har mottatt oppsigelse, og Nopef vil heller ikke godta at et eneste av våre medlemmer blir sagt opp.

  Samtidig er det svært langt igjen før noen kan uttrykke noen som helst tilfredsstillelse over resultatet av prosessen. Så lenge mange ansatte ikke har fått jobbtilbud eller har fått tilbud som er helt uakseptable pga geografisk plassering eller stillingsinnhold, reagerer vi sterkt. Svært mange av disse er fortvilte og psykisk nedkjørt.

  All vår energi de nærmeste dagene og ukene vil gå med på å arbeide for å sikre tilfredsstillende jobbtilbud til våre medlemmer. Det kan ikke settes punktum for integrasjonsprosessen før alle har fått et jobbtilbud de kan leve med.


  27.oktober behandlet Hydro og Sagas styrende organer ledelsens forslag til organisasjon, lokalisering og bemanning. De ansatte i Sagas Styre og Bedriftsforsamling kom med følgende protokolltilførsel: De ansattes representanter har følgende kommentarer til forslaget som er kommet fra fra integrasjonsprosjektet til organisasjon, lokalisering og bemanning av det nye oljemiljøet i Hydro:
 • Forslaget legger opp til for stram bemanning i forhold til oppgavene som skal utføres, og vi er redd for at organisasjonen ikke vil være i stand til å forfølge verdiskapningsmuligheter som ligger i selskapets portefølje og som er nødvendig for å sikre trygge arbeidsplasser på lang sikt. Vi synes heller ikke forslaget gir de rette signaler til myndighetene om at selskapet ønsker å satse offensivt framover.
 • Den foreslåtte lokalisering rammer Oslo- og Stavangermiljøet ekstra hardt. Forslaget legger opp til en unødvendig overtallighet, og kan resultere i at verdifull kompetanse lokalisert på disse stedene går tapt. Den valgte lokaliseringen rammer Sagas ansatte særlig hardt.
 • Vi aksepterer at sammenslåingen av Hydro og Saga gir grunnlag for færre ansatte. En nedbemanning gjennom reelt frivillige ordninger som førtidspensjon og sluttpakker kombinert med støtte til utdanning o.l. aksepteres derfor fullt ut. Utover dette kan vi ikke godta oppsigelser eller at ansatte tvinges til å flytte mot sin vilje for å beholde jobben. Dette gjelder særlig i den økonomiske situasjonen selskapet er i.
 • I den grad det etter en frivillig nedbemanning fortsatt er en overtallighet, må selskapet sørge for sine ansatte gjennom å erstatte innleie og kjøpte tjenester med egne ansatte der det er mulig. I tillegg må man ved hjelp av it- og teleteknologi i størst mulig grad legge til rette for at oppgaver kan utføres på et geografisk annet sted enn der stillingen organisatorisk er plassert, hvis dette kan avhjelpe overtallighet på bestemte steder.
 • Utover dette må selskapet være villig til å ta eventuell resterende nedbemanning over tid


  I Hydro sitt Styre kom de ansattes representanter med følgende protokolltilførsel:
  Styret er gjort kjent med innstillingen av 25.oktober fra fagforeningene til forslag framlagt av integrasjonsprosjektet i Kontaktutvalget 19.oktober. Styret opprettholder sin anbefaling fra forrige møte, 20.oktober 1999. De ansattes representanter i styret ba om at administrasjonen unngår oppsigelser i forbindelse med gjennomføringen av integrasjonen

  I Hydros Bedriftsforsamling ble det gjort en protokolltilførsel som viste til fagforeningenes felles innstilling, og ba om at den ble hensyntatt  20.oktober gikk ledelsen i Hydro/Saga
  ut med et mer detaljert forslag til organisasjonsstruktur, lokalisering og bemanning. Forslaget konkluderte med en nedbemanning på 765 ansatte innen oljevirksomheten. Særlig ville forslaget ramme Oslo-området (minus 640) og Stavanger (minus 129). Selv om det reelle tallet er noe lavere (totalt ned mot 600)synes Nopef dette er dramatisk
  Nopef i Saga og Hydro sendte 20.10 derfor ut følgende pressemelding:

  Nopef i Saga og Hydro aksepterer INGEN oppsigelser i selskapet

  Forslaget til organisasjon, lokalisering og bemanning innebærer en omfattende nedbemanning og geografisk forflytning av personell, og er altfor stramt i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres og de verdiskapningsmuligheter som foreligger. Særlig rammes Oslo- og Stavangermiljøet hardt. Forslaget prøver å påvise en overdreven overtallighet, og kan resultere i at verdifull kompetanse lokalisert på disse stedene går tapt

  Vi aksepterer at sammenslåingen av Hydro og Saga gir grunnlag for færre ansatte, og aksepterer en nedbemanning gjennom reelt frivillige ordninger som førtidspensjon og sluttpakker kombinert med støtte til utdanning o.l.

  Utover dette står vi fortsatt fast på at vi ikke vil godta en eneste oppsigelse av våre medlemmer eller at noen tvinges til å flytte for å beholde jobben

  Det er en rekke tiltak selskapet kan sette i verk for å ta vare på sine ansatte:

 • I den grad det etter en frivillig nedbemanning fortsatt er en overtallighet, må selskapet erstatte innleie og kjøpte tjenester med egne ansatte der det er mulig
 • I tillegg må man ved hjelp av it- og teleteknologi i størst mulig grad legge til rette for at oppgaver kan utføres på et geografisk annet sted enn der stillingen organisatorisk er plassert, hvis dette kan avhjelpe overtallighet på bestemte steder
 • Utover dette må selskapet være villig til å ta eventuell resterende nedbemanning over tid


  4.oktober gikk ledelsen i Hydro/Saga ut med et foreløpig forslag til organisasjonsstruktur, geografisk lokalisering av kontorsteder og bemanning, med vekt på hva som ville skje i Stavanger
  Nopef i Saga og Hydro sendte samme dag ut følgende pressemelding:

  Nopef i Saga og Hydro krever ingen oppsigelser innen oljevirksomheten

  Nopef i de to bedriftene viser til ledelsens forslag til organisasjonsstruktur, geografisk lokalisering av kontorsteder og bemanning. Forslaget innebærer en omfattende nedbemanning og geografisk forflytning av personell.Vi var klar over at Hydros oppkjøp av Saga ville medføre nedbemanning, særlig i landorganisasjonen. Men det framlagte forslaget preges av overfokusering på bemanningsreduksjon.

  Vi er fornøyd med man har valgt å opprettholde en organisasjon i Stavanger med ansvar for Tampen-området. Men forslaget til bemanning vil kunne få dramatiske konsekvenser for de ansatte slik det nå foreligger

  Vi har ikke hatt anledning til å analysere dataene som ligger til grunn for ledelsens forslag, og kan ikke ta stilling til tallene. Vi vil bruke de nærmeste to ukene til å analysere dataene selv, og forutsetter at det foreløpige forslaget vil bli endret.

  Uansett vil vi ikke akseptere oppsigelser av våre medlemmer. Vår målsetting har vært, og er fortsatt, å arbeide for at våre medlemmer skal ha arbeid der de bor og at en nedbemanningsprosess skal foregå ved frivillig avgang. Utover frivillig avgang, krever vi at alle midler skal tas i bruk for å skaffe våre medlemmer arbeid. Dette innebærer tiltak som opphør av innleie, "insourcing" av tjenester, bruk av IT som alternativ til geografisk flytting, tilrettelegging for arbeid i andre deler av konsernet og at nedbemanning om nødvendig tas over tid.

  40 Nopef-tillitsvalgte i de to selskapene samles tirsdag for å diskutere situasjonen. Dagen etter avholdes medlemsmøter i Sandvika, Vækerø, Stavanger og Bergen.

  NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund), tilknyttet LO.
  Nopef er største fagforening i Saga og innen Hydros oljevirksomhet med ca 1400 medlemmer


  16.juni, før budkrigen var avjort, gikk Nopef og Nif i Hydro og Saga ut med en felles uttalelse rettet mot politikerne i forkant av Stortingsbehandlingen av Hydro sin kapitalutvidelse:

  Ansatte i Hydro og Saga krever at kompetansen og arbeidsplasser ivaretas ved Hydro og Statoils planlagte oppkjøp av Saga

  Fagforeningene i Norsk Hydro og Saga ser av Hydros tilbudsprospekt og uttalelser fra Hydros ledelse at det er planlagt en rasjonalisering på 800 arbeidsplasser ved det planlagte oppkjøp av Saga. Ansatte i Hydro og Saga krever at kompetansen og arbeidsplasser ivaretas hvis oppkjøpet blir gjennomført. Det bør legges tilrette for at selskapet etter sammenslåingen kan oppnå høye andeler i attraktive blokker og engasjement som gir grunnlag for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

  Dette er arbeidsplasser preget av effektivitet, lønnsomhet og høy kompetanse og som representerer et kunnskaps- og idemessig mangfold som er viktig for ivaretagelse av det "norske arvesølvet".

  En sammenslåing vil også kunne medføre flytting av større antall arbeidsplasser fra Oslo/Bærum og Stavanger. Hydro U&P har i dag 2100 ansatte i Norge lokalisert i hovedsak i Bergen og Oslo, mens Sagas 1350 ansatte er i hovedsak lokalisert i Bærum og Stavanger.

  For å opprettholde norsk kompetanse og verdiskapning, ber vi politikerne forutsette at et oppkjøp av Saga støttet og finansiert av offentlige myndigheter, ikke skal få større bemanningsmessige konsekvenser i form av oppsigelser og geografisk forflytning.

  Vi ber derfor politikerne legge disse føringene til grunn for stortingsproposisjon nr. 81.

  Fagforeningene
  NIF-P i Hydro-Oslo og Saga
  NOPEF i Hydro og Saga


  Utalelser fra forbundet Nopef


  Avisartikler:

  (Lenker til artikler hvor Nopef uttaler seg, er i uthevet skrift)

 • Bergens Tidende 4.12.99: Blant de heldige i Hydro
 • Bergens Tidende 4.12.99: Hydro-ansatte: kan bli tvunget til Bergen
 • Aftenposten 4.12.99: "Flyttemelding" oppleves som å miste jobben
 • Stavanger Aftenblad 3.12.99: Godtar ikke oppsigelser i Saga/Hydro
 • Nettavisen 3.12.99: Hydro godtar ikke oljeoppsigelser
 • Nettavisen 3.12.99: Hydro har jobb til 2000
 • Aftenposten 15.11.99: Sparker folk for 1,7 milliarder
 • Nettavisen 1.11.99: Saga-ansatte frykter forskjellsbehandling
 • Stavanger Aftenblad 29.10.99: Saga-ansatte taper
 • Asker & Bærum Budstikke 29.10.99: Kun en Saga-sjef i nye Hydro
 • Nettavisen 28.10.99: Selger 12000 jobber (Hydro omorganiserer)
 • Nettavisen 28.10.99: Mer energisk i Hydro
 • Nettavisen 28.10.99: Hydro selger for 10 milliarder
 • Nettavisen 21.10.99: Få en million eller flytt til Bergen
 • Nettavisen 21.10.99: Galgenhumor i Saga
 • Nettavisen 21.10.99: Saga-ansatte lurt av ledelsen
 • Stavanger Aftenblad 21.10.99: Stavanger halveres i nytt Hydro
 • Bergens Tidende 21.10.99: En bitter pengemaskin
 • Aftenposten 21.10.99: Saga-ansatt flytter ikke til Bergen
 • Nettavisen 20.10.99: Sluttpakker for en halv milliard
 • Nettavisen 20.10.99: Hydros oljekabal klar idag
 • Stavanger Aftenblad 7.10.99: Kasteballer mellom oljekjempene
 • Stavanger Aftenblad 6.10.99: Uro på Snorre
 • Stavanger Aftenblad 5.10.99: Saga/Hydro-ansatte: Urealistisk nedbemanning
 • Asker & Bærum Budstikke 5.10.99: Frykter stor-kutt i Hydro
 • Stavanger Aftenblad 5.10.99: Frykter Hydros slanke-hysteri
 • Rogalands avis 5.10.99: Saga-ansatte vil kjempe
 • Bergens Tidende 5.10.99: Sammenslåing rammer 800
 • Nettavisen 4.10.99: Sparker 170 Stavanger-ansatte
 • Stavanger Aftenblad 4.10.99: Snorre-driften blir i Stavanger
 • Nettavisen 4.10.99: Saga-ansatte blir i Stavanger
 • Bergens Tidende 4.10.99: Saga halverer i Stavanger
 • Aftenposten 4.10.99: Norsk Hydro kutter 180 Saga-jobber i Stavanger
 • Nettavisen 23.9.99: Ikke penger å spare på base-flytting
 • Nettavisen 23.9.99: Overfør Snorre til Statoil nå
 • Nettavisen 23.9.99: Vil ikke flytte oljebaser
 • Stavanger Aftenblad 22.9.99: Tilbake i Saga med dobbel lønn
 • Nettavisen 22.9.99: Sparkede Saga-ansatte tilbake med dobbel lønn
 • Stavanger Aftenblad 21.9.99: Saga-raidet godkjent uten nærmere prøving
 • Stavanger Aftenblad 21.9.99: Statoil vil gjerne overta Snorre neste år
 • Aftenposten 4.9.99: Planene klare for Saga-avvikling
 • Asker & Bærum Budstikke 25.8.99: Oljeeventyret Engineering Valley i fare?
 • Rogalands Avis 25.8.99: Åpner for Snorre i Bergen
 • Stavanger Aftenblad 25.8.99: Strid om Saga-ansatte
 • Stavanger Aftenblad 19.8.99: Snorre til Statoil i 2000
 • Stavanger Aftenblad 17.8.99: Krever flere Saga-svar
 • Aftenposten 17.8.99: Bena svikter under Hydro
 • Aftenposten 10.8.99: Hydro-ansatte motsetter seg Saga-plan
 • Aftenposten 5.8.99: Nå starter slaktingen av Saga
 • Aftenposten 16.7.99: Sponheim vil ikke kjøpe Norsk Hydro
 • Stavanger Aftenblad 14.7.99: Oljearbeidere utfordrer politikerne
 • Nopef Aktuelt 6/99: Diverse artikler (scannet)
 • Nopef Aktuelt 6/99: Nopef i Saga og Hydro med felles krav
 • Nopef Aktuelt 6/99: Ikke svar å få om Snorre
 • Stavanger Aftenblad 30.6.99: LO aksepterer ikke Snorre-flytting
 • Stavanger Aftenblad 30.6.99: Åtvarar oljeselskapa
 • Stavanger Aftenblad 30.6.99: Stort Hydro-kursfall etter Saga-oppkjøp
 • Stavanger Aftenblad 29.6.99: Sverdslag om Snorre
 • Stavanger Aftenblad 29.6.99: Oljehovedstaden under dobbelt ild
 • Bergens Tidende 26.6.99: Statoil følger Snorre til Bergen
 • Rogalands Avis 26.6.99: Står på for Stavanger
 • Stavanger Aftenblad 25.6.99: Uaktuelt å flytte Statfjord drift
 • Stavanger Aftenblad 23.6.99: Myklebust: Et kvantesprang for Hydro
 • Stavanger Aftenblad 22.6.99: Schnitler sår tvil om Snorre
 • Rogalands Avis 22.6.99: Schnitler hadde få svar
 • Stavanger Aftenblad 21.6.99: Hydro tar hånd om 90% av Saga
 • Stavanger Aftenblad 21.6.99: LO og AP har sviktet
 • Nettavisen 21.6.99: Saga-aksjonærer har sagt ja

  Protokoll fra informasjonsmøtene som Hydro og Statoil hadde med Sagas ansatte

  Det er inngått 4 likelydende protokoller fra de to informasjonsmøtene som ble avholdt i Sandvika og Stavanger 28.juni. Protokollene er på begge steder med henholdsvis Statoil og Hydro. De har følgende innhold (kun med forskjeller i stedsangivelse, selskapsnavn og tilstedeværende):

  PROTOKOLL FRA INFORMASJONSMØTE FOR DE ANSATTE I SAGA PETROLEUM-KONSERNET I HENHOLD TIL ERVERVSLOVENS § 12 Den 28. juni 1999 kl. 09:00 - 10:45 ble det holdt informasjonsmøte for de ansatte i Saga Petroleum-konsernet i Sandvika, vedrørende Norsk Hydro ASAs erverv av aksjer i Saga Petroleum ASA, Norsk Hydro ASA og Den norske stats oljeselskap AS' ("Statoil AS") tings- og kontantinnskudd i Saga Holding og deling av Saga Petroleum ASA og Saga Holding AS mellom Norsk Hydro ASA og Statoil AS. Samtlige ansatte var ved oppslag orientert om at informasjonsmøtet ville bli holdt i Sandvika og Stavanger, og om at de ansatte i Florø, Kristiansund og Harstad kunne være tilstede på videokonferanse fra informasjonsmøtet i Stavanger. Video fra informasjonsmøtet i SandvikaStavanger vil bli sendt de ansatte i Saga på plattformene, samt i Florø, Kristiansund og Harstad. Fra møtet i Stavanger utarbeides særskilt protokoll.

  Norsk Hydro ASA var representert ved Egil Myklebust, Thor Håkstad, Tore Torvund, Hans Jørn Rønningen, Tor Steinum og Knut-Marius Sture og Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen ved Svein Gerhard Simonnæs. Dessuten var Harald Norvik og Jon A. Jacobsen, som begge representerte Statoil AS, til stede.

  Det var enighet om at protokollen fra dette møtet skal sendes til tillitspersonene på de enkelte arbeidsplasser og at disse skal videreinformere de ansatte på deres respektive arbeidssteder på en hensiktsmessig måte, herunder gjøre de ansatte kjent med protokollen og de ansattes rettigheter etter lov om erverv av næringsvirksomhet ved oppslag på arbeidsstedet.

  De tillitsvalgte og samtlige av de ansatte ble informert om at:

  1. Norsk Hydro ASA og Statoil AS i perioden 10. juni 1999 til 18. juni 1999 gjennom et frivillig tilbud til samtlige Saga Petroleum ASAs aksjonærer med unntak av Statoil AS, hadde ervervet en eierandel på 90 % i Saga Petroleum ASA.

  2. Norsk Hydro ASA vil fremsette et pliktig tilbud til samtlige gjenværende Saga Petroleum ASAs aksjonærer.

  3. Norsk Hydro ASA og Statoil AS har avtalt å overdra sine aksjer i Saga Petroleum til (det nystiftede) selskapet Saga Holding AS ved tingsinnskudd mot utstedelse av aksjer i Saga Holding AS til Norsk Hydro ASA og Statoil AS. Saga Holding AS vil dermed få en eierandel i Saga Petroleum ASA på minst 90%, hvilket gir rett til å tvangsinnløse den gjenværende minoritet i Saga Petroleum ASA.

  4. Saga Holding AS fisjoneres i to selskaper, som i avtalen mellom Norsk Hydro ASA og Statoil AS har navnene Saga Holding AS og Statholding AS. Saga Holding AS vil være et heleid datterselskap av Norsk Hydro AS. Statholding AS vil være et heleid datterselskap av Statoil AS.

  5. Saga Petroleum ASA fisjoneres i to selskaper, som i avtalen mellom Norsk Hydro ASA og Statoil AS har navnene Saga Petroleum ASA og Statpet ASA. Saga Petroleum ASA vil være et heleid datterselskap av Saga Holding AS. Statpet ASA vil være et heleid datterselskap av Statholding AS.

  6. De ansatte i henhold til § 12 i lov om erverv av næringsvirksomhet har rett til å avgi særskilt uttalelse om ervervet til Nærings- og handelsdepartementet innen 30 dager etter at departementet har mottatt melding om ervervet, og om at melding vil bli søkt inngitt umiddelbart.

  Norsk Hydro ASA forplikter seg til å respektere eksisterende gyldige avtaler og overenskomster, og forsikrer om at disse vil videreføres i samsvar med gjeldende avtaleverk og norsk lovgivning, inntil normale forhandlinger/drøftelser kan foretas.

  De ansatte og deres representanter fikk anledning til å uttale seg om ervervet.

  Det ble stilt spørsmål som ble besvart.

  Det ble fra en tillitsvalgts side vist til at Statoil skulle ta over lisensandeler. På den bakgrunn ble det stilt spørsmål om ikke Statoil i henhold til lovbestemmelser om virksomhetsover-dragelse ville få et arbeidsgiveransvar for de Saga-ansatte som arbeider innen disse områdene. Særlig ble det vist til Haltenbanken Sør-prosjektet som skal overføres til Statoil umiddelbart, og til Snorre som skal overføres om fire år. Hydro redegjorde for sin vurdering av dette spørsmålet, at Hydro kunne og ville overta arbeidsgiveransvaret, men at en er villig til å vurdere argumentasjonen fra ansatte som ikke ønsker at arbeidsforholdet i Saga videreføres.

  Det ble foreslått at de møtende tillitsvalgte Gunnar Rørnes (NIF) og Espen Løken (NOPEF) skulle underskrive protokollen sammen med Knut-Marius Sture. Det fremkom ingen innvendinger.

  Statoil AS utarbeider særskilt protokoll.

  Sandvika, 30. juni 1999

  Espen Løken /sign/
  Knut-Marius Sture /sign/
  Gunnar Rørnes /sign/


  Fagforeningenes kommentarer til melding fra Norsk Hydro ASA om erverv av Saga Petroleum ASA

  Nærings- og handelsdepartementet
  Postboks 8014 Dep
  NO-0030 Oslo
  For: Elisabeth Berger / Tom Hugo Sørensen

  Sandvika. 28. Juli 1999

  Kommentarer til melding fra Norsk Hydro ASA om erverv av Saga Petroleum ASA.

  Med henvisning til ervervslovens kap. 5 § 11, gis følgende kommentarer til meldingen om erverv av Saga Petroleum. Kommentarene er gitt samlet fra alle fagforeningene i Saga Petroleum - NOPEF/LO, NIF-P/Akademikerne, OFS/YS og Lederne, heretter kalt Fagforeningene, som samlet representerer 957 ansatte i selskapet.

  Kommentarene støttes av følgende fagforeninger i Norsk Hydro: NOPEF, NIF-P,OFS.

  Fagforeningene mener at vurderingen av fusjonen fra Nærings- og handelsdepartementets side må skje på et bredt industripolitisk grunnlag, og at også de hensyn som berøres av annen lovgivning må trekkes inn i vurderingen av ervervssøknaden og eventuelle betingelser for godkjenning fra departementet. Fagforeningene vil ikke motsette seg at oppkjøpet gjennomføres, men vil be om at departementet stiller vilkår som motvirker skadelige virkninger. Særlig er vi opptatt av følgende problemstillinger:

  Norsk oljeindustri er avhengig av den kompetanse som er opparbeidet over flere år, derfor er videreføring av den kompetanse medarbeidere i de to selskap besitter vesentlig for en optimal forvaltning av investeringene på norsk sokkel og videreutvikling av norsk oljeindusti i fremtiden.

  Geografisk forflytting
  Saga har sitt hovedkontor i Sandvika, med driftsorganisasjon for Snorre, Varg m.m. delt mellom Stavanger og Florø. Norsk Hydro har noen sentrale funksjoner innen olje og gass på Vækerø utenfor Oslo, men har etterhvert samlet det meste av olje- og gass miljøet i Bergen. I tillegg har begge små kontorer i Kristiansund og Harstad.

  Fagforeningene er opptatt av at det opprettholdes et sterkt oljefaglig miljø i Oslo-området, og frykter at oppkjøpet kan medføre ytterligere nedbygging av dette miljøet. Dette av to grunner:

  Det samme gjelder i stor grad for våre kontorer i Stavanger og Florø:

  I konsesjonsvilkårene til Snorrefeltene heter det dessuten at Stavanger og Florø er bestemt som tilholdssteder for base-og driftsenhetene. Dette er Stortingsvedtak som Hydro og Statoil ikke uten videre kan se bort fra.

  Det er viktig at norske oljemiljøer, med tilstrekkelig kompetanse og kvalitet, opprettholdes i regioner hvor industrien allerede er etablert. Dette for å kunne ivareta kritisk kompetanse i fremtiden, samt de tilhørende arbeidsplasser.

  Reduksjon av antall ansatte
  I henhold til Norsk Hydros melding om erverv skal bemanningen i det fusjonerte selskapet reduseres med 800 ansatte. Siden det kan antas at offshoreorganisasjonen (totalt ca 1500) ikke i særlig grad blir berørt, innebærer dette at ca 1/3 av arbeidsplassene på land etter planen vil bli borte. Fagforeningene vil ikke gjøre innvendinger mot en reduksjon i antall ansatte så sant den er begrunnet i den effektivisering som oppkjøpet/fusjonen gir, men Fagforeningene kan ikke akseptere nedbemanning uten grundig saksgang og analyser med tilhørende dokumentasjon. Derfor kan vi ikke akseptere en tallfesting allerede nå.

  Alle ansatte i Saga må overføres til Hydro før en nedbemanning starter.

  Det er en reell bekymring for at en nedbemannning som planlagt blir for omfattende, og vil resultere i en stor andel framtidig innleie for å kunne gjennomføre kommende prosjekter. Videre kan en nedbemanning føre til at verdifull kompetanse forsvinner fra industrien. Konsulentandelen i Norsk Hydro er betydelig, slik sett har Norsk Hydro en reell underbemanning. Det forventes at norsk lov og spilleregler skal følges, og at faste oppgaver skal utføres av eget, fast ansatt personell.

  En eventuell nedbemanning må gjennomføres på frivillig basis, og i henhold til lov og avtaleverk.

  Det er lagt opp til et høyt tempo i gjennomføring av sammenslåingen av de to selskapene. Fagforeningene ser at dette har visse fordeler, men det kan redusere de ansattes muligheter til omstilling. I den grad en nedbemanning ved hjelp av frivillige ordninger ikke gir ønsket resultat, må resterende nedbemanning tas over tid ved naturlig avgang. Dette vil også gi selskapet tid til bedre å vurdere bemanningsbehov i lys av f.eks. tildeling i 16. runde og fremtidige utbygginger.

  Utskilling av virksomhet (outsourcing)
  Erverver nevner ikke spørsmålet om eventuell utskilling av virksomhet. Men vi vil vise til at Saga mot sterke protester fra de ansatte gjennomførte en utskilling av noen funksjoner ifjor. Likeledes vil vi vise til at Hydro har overført sin basedrift til Mongstadbase, mens Saga forsyner Snorre fra Florø som er bemannet med egne ansatte. Vi frykter at en outsourcingsfilosofi kan videreføres i det sammenslåtte selskapet, slik vi også har sett det gjennom fusjonen av BP Amoco.

  Fagforeningene vil understreke at faste oppgaver må utføres av eget, fast ansatt personell. Utskilling av virksomhet til andre selskaper er

  Vi vil i denne forbindelse også peke på petroleumslovens §10-2 som sier at en rettighetshaver skal ha en organisasjon som er i stand til selvstendig å lede petroleumsvirksomheten. Organisasjonen må derfor ikke gjøre seg avhengig av underleverandører for tjenester som naturlig hører innunder daglig drift av et oljeselskap.

  Arbeidsgivers forpliktelse ved overtagelse av virksomhet – Statoils rolle
  I henhold til Arbeidsmiljøloven kap. XII A § 73 A skal selskap som overtar virksomhet overta arbeidsgivers rettigheter og plikter overfor arbeidstagerne i virksomheten. Statoil skal i henhold til ervervelsen overta operatøransvaret for de Saga opererete lisensene PL199 (Haltenbanken Sør) og PL213 (Norne Sør) omgående, samt for PL057, PL089 (Snorre, Tordis/Vigdis) i 2003. Snorre og Haltenbanken Sør er helt sentrale oppgaver for Saga Petroleum hvor det gjennom mange år er opparbeidet verdifull kompetanse. Et betydelig antall ansatte arbeider derfor innenfor disse områdene idag. For å kunne ivareta denne kompetansen må erverer (Norsk Hydro og Statoil) gi mulighet for overføring av personell på frivillig basis til Statoil hvor dette er relevant. Dette vil igjen være viktig for en fremtidig verdiskapning av nevnte felt.

  Samarbeid - medvirkning
  Fagforeningene krever med referanse til tariffavtaler og lovverk å delta aktivt i den kommende sammen-slåing. Det er nødvendig med ett tett samarbeid mellom foreningene og ledelsen i perioden frem til en ny organisasjon kan etableres og den gamle avvikles. Fagforeningene forutsetter full åpenhet i prosessen og at vi gis en reell mulighet til å delta aktivt i, samt å påvirke prosessen. Dette innebærer full tilgang til all dokumentasjon, også mens den er under utarbeidelse, og full tilgang til konsulentene fra McKinsey som er engasjert i prosessen.

  Med vennlig hilsen

  NOPEF , NIF-P , OFS, Lederne A, Lederne T


  Norsk Hydros brev til Næringsdepartementet av 13.august svar på de ansattes brev 28.juli

  Nærings- og handelsdepartementet
  Einar Gerhardsens plass 1
  0181 Oslo
  For: Tom Hugo-Sørensen/Hans Martin Moxnes

  Oslo, 13.08.99

  SAGA PETROLEUM ASA - KOMMENTARER TIL DE ANSATTES UTTALELSE TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

  Vi viser til Deres brev av 3. august 1999.

  Vi vil med dette på vegne av Norsk Hydro ASA ("Hydro") inngi kommentarer til de ansatte i Saga Petroleum ASAs ("Saga") uttalelse til Nærings- og handelsdepartementet av 28. juli 1999.

  Innledningsvis vil vi vise til vår melding om erverv av næringsvirksomhet av 2. juli 1999 under punkt 2. c hvor det er redegjort for begrunnelsen for og intensjonen med ervervet. Som det fremgår av meldingen er det Hydros oppfatning at "(..) sammenslutningen av selskapenes virksomhet vil gi økonomiske og kompetansemessige fordeler, som vil legge grunnlaget for videre vekst i selskapenes engasjementer." Hvilke økonomiske og kompetansemessige fordeler dette er, er nærmere beskrevet i meldingen.

  De fordeler ervervet kan gi vil igjen kunne gi grunnlag for økte investeringer, hvilket på sikt vil komme samtlige av de ansatte i Hydro-konsernet til gode, herunder de ansatte i Saga. Dette er også understreket avslutningsvis i meldingens punkt d hvor det er redegjort for ervervets betydning for fremtidig virksomhet og sysselsetning.

  I samme punkt har Hydro også uttrykt at det vil bli lagt vekt på at de Saga ansattes kompetanse og erfaring fra oljevirksomheten på norsk sokkel, tas vare på i forbindelse med sammenslutningen og dermed i størst mulig grad videreføres.

  Hydro vil som også understreket i meldingen og presisert overfor de ansatte i forbindelse med avholdelsen av informasjonsmøte etter ervervsloven, følge norsk lovgivning og gjeldende avtaler og overenskomster i prosessen med overtakelsen av Saga.

  Det er etablert et eget kontaktorgan for dialog med de ansattes organisasjoner under gjennomføringen av integrasjonsprosessen. Organisasjonene som representerer ansatte som kommer fra Saga, vil ha sine egne representanter med i dette kontaktutvalget.

  Vi konstaterer for øvrig at de ansatte i Saga ikke motsetter seg at ervervet gjennomføres.

  Vi kan heller ikke se at det er behov for at departementet stiller vilkår for ervervet, og vil begrunne dette samt kommentere de problemstillinger som er reist i de ansatte uttalelse, i det følgende.

  Det presiseres at uttrykket Hydro-konsernet slik det er brukt nedenfor omfatter også Saga og de ansatte i Saga. Saga vil være en del av Hydro-konsernet dersom ervervet godkjennes.

  Geografisk lokalisering
  Da den planlagte overtakelse av Saga fortsatt er i sin innledende fase, har Hydro ikke tatt stilling til spørsmålet om den fremtidige geografiske lokalisering av Sagas virksomhet. Vurderingen av dette spørsmål vil skje i forbindelse med planlegging og etablering av den nye integrerte organisasjonen fram til årsskiftet.

  Ved avgjørelsen vil Hydro på ordinær måte avveie de ulike hensyn som gjør seg gjeldende. I tillegg til hovedsiktemålet å skape en kompetent og effektiv organisasjon vil det blant annet legges vekt på de ansattes interesser.

  Hydro-konsernet vil treffe eventuelle lokaliseringsavgjørelser på ordinær måte i sine ordinære organer. Ved denne avgjørelsen vil de ansatte i Hydro-konsernet ha innflytelse gjennom sine fagorganisasjoner og representanter i selskapets organer og i ovennevnte kontaktutvalg, under henvisning til gjeldende lov og avtaleverk.

  I den grad det er knyttet vedtak fra offentlige myndigheter til den geografiske lokalisering av deler av Sagas virksomhet, for eksempel gjennom vilkår fra Olje- og energidepartementet, vil Hydro selvfølgelig forholde seg til dette på ordinær måte ved å overholde de aktuelle vedtak eller eventuelt virke for at disse blir endret.

  Nødvendig bemanningsreduksjon
  Det presiseres at den bemanningsreduksjon på 800 ansatte som er angitt i meldingen er å betrakte som et beregnet anslag. Tallet bygger på beregninger i en tidlig fase av overtakelsesprosessen, og er derfor ikke et ufravikelige tall.

  Den endelige fastsetting av størrelsen på bemanningsreduksjonen vil skje i forbindelse med integrasjonsprosessen fram mot årsskiftet. Vurderingen vil basere seg på grundig saksbehandling og analyser. De ansatte vil medvirke i tråd med gjeldende lov og avtaleverk, herunder i det etablerte kontaktutvalget for integrasjonsprosessen.

  I dette ligger også at på hvilken måte en slik bemanningsreduksjon skal skje, heller ikke er tatt stilling til. Hydro tar derimot sikte på å gjennomføre mest mulig av bemanningsreduksjon på frivillig basis og gjennom naturlig avgang, slik at oppsigelser kan begrenses mest mulig.

  Fagforeningene i Saga gir i sine kommentarer uttrykk for at de ikke vil gjøre innvendinger mot en reduksjon av antall ansatte begrunnet i den effektivisering overtakelsen gir.

  Hydro kan bekrefte at man ikke vil foreta bemanningsreduksjoner som er ikke er nødvendig begrunnet i hensynet til å oppnå en effektiv og kompetent organisasjon. Noe annet vil være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lite lønnsomt. I prosessen som vil lede opp til en bemanningsreduksjon, vil nettopp et sentralt siktemål være å identifisere den bemanningsreduksjon som er nødvendig for å oppnå den effektivitet overtakelsen forutsetter.

  De ansatte i Saga vil etter Hydros overtakelse, tilhøre Hydro-konsernet med de rettigheter dette gir etter arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Hvilken ansettelsesmessig tilknytning de Saga ansatte skal ha til morselskapet i konsernet, er det ikke foreløpig tatt endelig stilling til. Hydro vil selvsagt ved sin avgjørelse av dette følge norsk lovgivning og gjeldende avtaler og overenskomster.

  Som det fremgår er det dermed ikke grunnlag for å frykte at Hydro vil foreta en bemanningsreduksjon utover det som er nødvendig ut fra de hensyn både fagforeningene og Hydro har pekt på skal tillegges vekt.

  Utskilling av virksomhet
  Det har ikke til grunn for overtakelsen av Saga vært noen forutsetning om utskilling av deler av Sagas virksomhet etter gjennomføringen av Hydro og Statoils erverv.

  Hydro har heller ikke på nåværende tidspunkt konkrete planer om utskilling av virksomhet som følge av integreringsprosessen. Det er imidlertid ikke utelukket at dette kan bli aktuelt. I så fall vil spørsmålet om det bør skje en utskilling av Sagas virksomhet på avgrensede områder, hører inn under Hydro-konsernets organer å avgjøre. De ansatte vil på ordinær måte ha innflytelse på en eventuell avgjørelse av om utskilling av Sagas virksomhet skal finne sted eller ikke.

  Overføring av arbeidsgiveransvar
  I meldingen uttrykker Hydro at selskapet vil etterleve gjeldende lovgivning ved spørsmålet om de Saga-ansatte som i dag arbeider med forvaltningen av de av Sagas aktiva som skal overtas av Statoil, har rett til ansettelse i Statoil i stedet for å fortsette som ansatt i Saga-konsernet.

  Hydro er av den oppfatning at disse Saga-ansatte besitter verdifull kompetanse som er opparbeidet gjennom mange år og som det vil være av stor betydning å holde tilknyttet Saga. At disse ansatte har opparbeidet seg verdifull kompetanse understrekes også i de ansattes uttalelse. Hydro vurderer det som negativt for Saga som fortsatt selskap om disse ansatte skulle overføres til Statoil. Dette ville innebære en betydelig svekkelse av den kompetansebase Saga er i besittelse av. Hydro er derfor lite villige til å gjennomføre en overføring av personell på frivillig basis til Statoil. Hydro vil derimot selvsagt etterleve og respektere den overføring av arbeidsgiveransvar som måtte følge av gjeldende lovgivning.

  Spørsmålet om overføringen av operatøransvaret for utvinningstillatelser på oljesektoren, også innebærer overføring av arbeidsgiveransvar er vanskelig. Hydro vil avvente en forsvarlig behandling og avklaring av dette spørsmålet før selskapet vil kunne ta endelig standpunkt til spørsmålet.

  Dessuten er problemstillingen knyttet til disse Saga-ansatte eventuelle rett til ansettelse i Statoil, per nå bare aktuell for de ansatte på lisensene PL 199 (Haltenbanken Sør) og for eventuelle ansatte direkte knyttet til operatørskapet på PL 213 (Norne Sør). For disse lisensene er overdragelsen av operatøransvaret til Statoil forutsatt å skje omgående. Derimot er operatøransvaret for PL 057 og PL 089 (Snorre, Tordis/Vigdis) forutsatt å skje i år 2003. Forut for en eventuell overføring av operatøransvaret til Statoil kan det ikke være de ansattes mening at selv en frivillig overføring til Statoil som fremtidig ny arbeidsgiver skal finne sted nå. Saga vil i tiden fram til overføringen skal finne sted nettopp ha operatøransvaret på disse lisensene. Spørsmålet vil dermed først kunne tas stilling til ved overføringen i år 2003, og gjelde de ansatte som per dette tidspunkt er ansatt knyttet til disse utvinningstillatelsene. Vi viser i denne sammenheng til arbeidsmiljøloven § 73 B "(..) som foreligger på det tidspunkt overføringen finner sted (..)".

  Hydro vil dermed av hensyn til å bevare og videreutvikle den kunnskapsbase Saga er i besittelse av, stille seg negative til en overføring av personell på frivillig basis for de Saga opererte lisensene PL 199 (Haltenbanken Sør) og PL 213 (Norne Sør). Overføring av arbeidsgiveransvar som følge av gjeldende lovgivning, vil selvfølgelig etterleves. Overføring av personell knyttet til de øvrige lisenser er som nevnt ikke aktuelt eller ønskelig før en eventuell overføring finner sted i år 2003. Spørsmålet om det skal skje en overføring av arbeidsgiveransvar for disse vil bli tatt stilling til i denne forbindelse.

  Samarbeid med de ansatte
  Hydro understreket i sin melding av 2. juli 1999 at selskapet vil legge stor vekt på å opprettholde en god dialog med de Saga-ansatte både før og etter gjennomføringen av overtakelsen av Saga.

  Hydro vil igjen understreke viktighet av en slik dialog, og for øvrig vise til egen praksis i konsernet på dette felt. De ansatte og deres fagorganisasjoner vil bli gitt anledning til å delta aktivt i prosessen fremover. De ansatte vil på ordinær måte få øve innflytelse på de beslutninger som treffes gjennom Hydro-konsernets ordinære organer, samt i kontaktutvalget som er opprettet i forbindelse med ervervet.

  Hydro håper på, vil sette stor pris på og legge stor vekt på et tett samarbeide mellom fagforeningene, de ansatte og ledelsen i perioden fremover. Et tillitsforhold med de ansatte og fagforeningene vil måtte basere seg på åpenhet innen de i avtaleverket etablerte rammer.

  Konklusjon
  Hydro er av den oppfatning at konsernets organer selv vil være i stand til å ivareta hensynene til virksomheten, til de ansatte i både Saga og Hydro og til andre vesentlige samfunnsmessige interesser. Avgjørelser som må tas i forbindelse med prosessen for overtakelse av Saga, vil bli tatt i samarbeid med de ansatte og deres fagorganisasjoner, i tråd med det som er beskrevet ovenfor. Hydro kan dermed ikke se at det er grunnlag for eller hensiktsmessig for departementet å stille vilkår for ervervet for å gripe inn i den pågående prosess.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

  Med vennlig hilsen
  for BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN
  Robert Romansky
  Advokatfullmektig