Prinsippavtale om hjemmearbeid

Agreement on fundamentals of homework

Hensikten med innføring av hjemmearbeid er å lette kombinasjonen arbeid og fritid, i den grad det er forenlig med gjennomføring av arbeidsoppgavene på en kvalitativ forsvarlig måte. Prinsippavtalen om hjemmearbeid med tilhørende individuell avtale er et supplement til den ansattes arbeidskontrakt.

The purpose of introduction of homework is to make the combination of work and free time easier, as long as this is consistent with execution of work taks in a qualitatively proper way. This agreement on fundamentals together with appurtenant individual agreement is a supplement to the employees' work contract


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:A. Avtaleinngåelse/opphør.

Hjemmearbeid må avtales med selskapet i hvert enkelt tilfelle på følgende måte:
1. Sporadisk hjemmearbeid av kortvarig karakter (normalt 1 dag), avtales muntlig mellom leder og medarbeider.
2. Permanent hjemmearbeid avtales skriftlig mellom leder og medarbeider i samarbeid med enheten for Organisasjon og Personal.
3. Ved tilbakeføring til arbeid (gjennom bedriftsintern attføring eller aktiv sykemelding) inngås skriftlig avtale mellom partene i samråd med bedriftshelsetjenesten.
 • Skriftlig avtale om hjemmearbeid kan gjøres for en periode begrenset oppad til 2 år med mulighet for forlengelse.
 • Avtalen kan gjensidig sies opp med 1 måneds varsel.

  B. Begrunnelse.

  Forutsetning for å kunne arbeide hjemme, er at det er forenlig med arbeidets art og at kvaliteten på arbeidet som skal utføres opprettholdes. Hjemmearbeid må begrunnes i et av følgende forhold:
 • helsemessige årsaker
 • omsorgsbehov i hjemmet
 • andre velferdsmessige årsaker
 • særskillte arbeidsmessige forhold

  C. Prinsipper for hjemmearbeid

  Den individuelle avtale om hjemmearbeid baseres på følgende prinsipper:

  C1. Generelt.

 • Hjemmearbeider tilhører organisasjonsmessig hovedarbeidsplassen (org. enhet).
 • Personalansvarlig leder bestemmer hvem som kan inngå avtale om hjemmearbeid.
 • Ordning med hjemmearbeid er frivillig.
 • Ansatt som arbeider hjemme i henhold til avtale, er å anse som arbeidstaker i henhold til AMLs bestemmelser.
 • Verneombud skal ha rett til inspeksjon av hjemmearbeidsplassen.
 • Arbeidstaker har ansvar for at arbeidsplassen har et fysisk og psykisk forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Datautstyr skal eies av Saga.

  C2. Arbeidstid / oppgaver.

 • Hjemmearbeid må tilpasses enhetens møtevirksomhet.
 • Arbeidsoppgaver og rapporteringsform skal skriftlig avtales.
 • Hjemmearbeiders tilgjengelighet på dagtid skal avtales.
 • Hjemmearbeider legger forøvrig opp sin arbeidstid uavhengig av kontorstedets arbeidstidsordning.
 • Permanent hjemmearbeid begrenses normalt til 2/5 av arbeidsuke eller -måned.

  C3. Ansattrettigheter.

 • Hjemmearbeider skal ha samme rett til lønnsutvikling som øvrige ansatte.
 • Hjemmearbeiders karriere og utviklingsmuligheter skal ikke svekkes.
 • Hjemmearbeider skal ha rett til å kommunisere med kolleger/leder via PC-nettet.
 • Hjemmearbeid skal i seg selv ikke innebære en overgang til outsourcing eller oppsigelse fra selskapets side.
 • Ved avtale om permanent hjemmearbeid, har arbeidstaker rett til å tre tilbake til fullt arbeid ved kontoradresse med avtalt oppsigelsesfrist.

  C4. Forsikringer.

 • Saga har ansvar og risiko kun for det datautstyr selskapet eier.
 • Sagas kollektive forsikringer gjelder også ved hjemmearbeid.
 • Lov om yrkesskadeforsikring gjelder også ved hjemmearbeid. Arbeidskader som har direkte sammenheng med utførelse av arbeid for Saga, rapporteres til selskapet snarest.

  D. Prinsippavtalens ikrafttreden og opphør.

  Denne prinsippavtale trer i kraft fra 1.7.98 og varer for to (2) år av gangen, hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med en (1) måneds varsel.

  Sandvika, xx.xx 1998

  ............................................................................... .................................................................

  for Saga Petroleum ASA

  .............................................................................. ..................................................................

  NOPEF


  INDIVIDUELL AVTALE OM HJEMMEARBEID

  Saga Petroleum ASA v/................................................ inngår følgende avtale om hjemmearbeid

  med ..................................................... med hovedarbeidsplass i enhet for...................................

  Fjernarbeid skal gjennomføres på følgende måte (max. 2/5 av total arbeidstid):

  ...................................................................................................................................

  Avtalen inngås for perioden: Fra: ........................... Til: ..........................

  Arbeidstaker skal være tilgjengelig via telefon/PC innenfor følgende tider:

  ................................................................................................................................

  Arbeidstaker erkjenner gjennom sin underskrift at han/hun er kjent med og aksepterer :
  Prinsippavtalen for hjemmearbeid
  Arbeidsoppgaver og rapporteringsform som er utarbeidet av leder.

  Eventuell utstyrsliste der Saga dekker kostnadene, er utarbeidet og akseptert.

  Dato:

  ............................................................ .................................................................

  for Saga Petroleum ASA Medarbeider

  ................................................................

  Organisasjon og Personal