[Tilbake til velkomstside]


Overenskomst landansatte 1998 - 2000

mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/ Oljeindustriens landsforening (OLF) m.fl.
og
Landsorganisasjonen i Norge (LO)/Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) m.fl.

Overenskomsten gjelder for medlemmer av NOPEF som arbeider fast på land i operatørselskapene.
Se særavtalen og andre lokale avtaler som er inngått i Saga for utfyllende bestemmelser

Del I Hovedavtalen mellom NHO og LO.

Del II

1. Generelt.

1.1 Denne overenskomst kan, etter krav fra NHO/OLF eller LO/NOPEF, gjøres gjeldende for NOPEFs medlemmer som arbeider fast på land i operatørselskapene, i henhold til nedenstående bestemmelser og særskilt avtale.
Overenskomsten omfatter ikke de medlemmer av NOPEF som innehar ledende stilling. Det samme gjelder medlemmer av NOPEF som er bedriftens representanter ved fastsettelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår.
Grenseoppgangen vil kunne avhenge av bedriftsorganisasjon og i noen tilfeller av bedriftsstørrelsen.
Hvis det skulle oppstå avgrensningsproblemer, skal disse søkes løst ved lokal avtale. Partene er enige om at det bør legges vekt på stillingsinnehavers oppfatning.

1.2 Bestemmelsene i denne overenskomst skal ikke medføre at noen arbeidstakere får dårligere arbeids- og lønnsforhold enn de har ved overenskomstens ikrafttreden.

1.3 Overenskomsten trer ikraft for den enkelte bedrift 2 måneder etter at krav i henhold til pkt. 1.1 er fremsatt, hvis ikke annet tidspunkt blir avtalt mellom partene.

1.4 NOPEF skal til enhver tid holde bedriften orientert om hvilke arbeidstakere som er medlemmer, og som avtalen ansees for å omfatte. Slik orientering skal skje skriftlig til bedriften.

1.5 Etter krav fra en av partene skal det opprettes lokal likestillingsavtale.

1.6 Det forutsettes opprettet særavtale om eventuelle utfyllende bestemmelser til denne overenskomst ved den enkelte bedrift.
Særavtalen skal følge denne overenskomsts varighetsbestemmelse, og forutsettes å inneholde lønnsbestemmelser, eller en henvisning til bedriftens lønnssystem.

Merknad:
Følgende ble bl.a. protokollert i forbindelse med avtaleopprettelsen 27. april 1983:
"NOPEF ønsket en eller annen form for automatikk for ikrafttreden av tariffavtalen på den enkelte bedrift. Det ble i den anledning pekt på slike bestemmelser i øvrige landsomfattende overenskomster.
Arbeidsgivernes representanter viste til at det her var tale om ny vertikal tariffavtale og som sådan avviker fra de omtalte landsomfattende overenskomster.
Partene ble derfor enige om at spørsmålet om å gjøre avtalen gjeldende på den enkelte bedrift vil være gjenstand for en vurdering mellom partene i hvert enkelt tilfelle."

2. Ansettelse og oppsigelse
2.1 Arbeidstakeren ansettes på skriftlig kontrakt. Kontrakten skal være i h.t. AML §55 C.

2.2 I forbindelse med ansettelse skal det gis slik orientering om avtaleforholdene m.v. som bestemt i Hovedavtalens § 9-15

2.3 For arbeid etter denne tariffavtale gjelder ansettelses- og oppsigelsesreglene i AML, dog vises til eventuelle bestemmelser i bedriften.

2.4 Ledige og nyopprettede stillinger skal normalt kunngjøres på en slik måte at de ansatte i bedriften skal gis anledning til å søke. Avvik, herunder hvilken stilling som skal være unntatt, skal drøftes med de tillitsvalgte.

Protokolltilførsel:
Partene presiserer viktigheten av å ha en åpen dialog på den enkelte bedrift med basis i et felles ønske om at arbeidstakerne skal gis mulighet til å søke på ledige stillinger i bedriften, og gis muligheter til karriereutvikling. Partene lokalt må i samarbeid finne hensiktsmessig praktisering av bestemmelsen som hensyntar særskilte behov som planmessig rotasjon, karriereutvikling og omstillingsprosesser.

2.5 Deltidsansatte og arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt arbeid og vikarer gis, når vedkommende har de nødvendige kvalifikasjoner, fortrinnsrett fremfor eksterne søkere ved nyansettelser, når vedkommende er i arbeid og har vært fast beskjeftiget i bedriften i minst et halvt år.

2.6 De tillitsvalgte skal holdes orientert om bruk av innleid personell, midlertidig ansatte og utsetting/utskilling av arbeid. Se hovedavtalens bestemmelser.

3. Lønnsbestemmelser
3.1 Lønnsnivået for en bedrifts arbeidstakere skal avpasses etter bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold under hensyntagen til det alminnelige lønnsnivå for tilsvarende arbeidstakergrupper.

3.2 Lønnsdifferensieringen mellom arbeidstakerne i en bedrift skal tilstrebes foretatt så rettferdig som mulig under hensyntagen til de nedenfor fastsatte retningslinjer for individuell lønnsfastsettelse.

3.3 Bedriften skal fastsette den enkelte arbeidstakers lønn individuelt etter en saklig vurdering av vedkommendes kompetanse, dvs. etter en så god - skjønnsmessig eller systematisk - stillings- og ytelsesvurdering som mulig.

3.4 Med stillingsvurdering menes en vurdering av arbeidstakerens arbeids- og ansvarsområde, utdannelse og erfaring som kreves i stillingen eller er av betydning for vedkommendes arbeid, fysiske- og psykiske arbeidsforhold o.l.

3.5 Med ytelsesvurdering menes vurdering av arbeidstakerens måte å utføre arbeidet på, så som arbeids- og samarbeidsevne og -vilje, initiativ, anvendelighet m.v.

3.6 Bedriften skal vurdere de individuelle lønninger en gang pr. år, og den regulering som måtte bli en følge av vurderingen skal hvert år gjøres gjeldende fra en på forhånd fastlagt dato.
Før bedriften fastsetter den årlige lønnsregulering, skal det avholdes forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlingene.
Bedriften gjennomfører reguleringen. Gjennomføringen er ikke til hinder for at de tillitsvalgte, dersom de ikke er enige i den gjennomsnittlige regulering, kan ta saken opp med NOPEF for videre behandling av NHO/OLF.
I den utstrekning bedriften det enkelte år finner det nødvendig for å rette opp oppståtte skjevheter, skal den kunne foreta en tilleggsregulering til et annet tidspunkt enn ovenfor bestemt.
Ved vurderingen av de individuelle lønninger skal det tas hensyn såvel til den utvikling i arbeidstakernes lønninger generelt som må forventes det enkelte år, som til den endring som er skjedd m.h.t. den enkeltes kompetanse.
Hvis den enkelte arbeidstaker mener urimeligheter er tilstede som gir grunnlag for omvurdering av arbeidstakerens lønn eller vilkår forøvrig kan de tillitsvalgte på arbeidstakerens vegne ta saken opp etter at arbeidstakeren selv har søkt sin sak løst ved direkte henvendelse til sin nærmeste overordnede. Hvor det ikke allerede foreligger en arbeidsbeskrivelse, skal det i denne forbindelse utarbeides en slik dersom den enkelte arbeidstaker selv eller vedkommende gjennom sine tillitsvalgte krever det.

Merknad:
Arbeidsbeskrivelse vil normalt være utarbeidet av bedriftsledelsen i samarbeid med den arbeidstaker det gjelder, eller en av de personer som er ansatt i den type stilling det gjelder. Arbeidsbeskrivelsen bør bestå i en generell beskrivelse av stillingen. Arbeidsbeskrivelsen må inneholde så mange opplysninger som er nødvendig for at den skal kunne gi et alminnelig inntrykk av hva arbeidet består i og de forhold som forøvrig er relevant for å vurdere stillingen.

3.7 Ved å skifte stilling eller varig vesentlig endring av en stillings arbeidsområde - herunder også endring av arbeidstidens lengde - skal det foretas en lønnsvurdering for vedkommende arbeidstaker basert på den nye eller endrede stilling.
Skifte av stilling skal avtales med vedkommende arbeidstaker. Endringer i lønns- og arbeidsvilkår i den forbindelse, skal foreligge skriftlig før stillingen tiltres.

3.8 I de tilfeller hvor det er nødvendig å beregne lønn for del av måned (f.eks. ved tiltredelse eller fratredelse) skal dette skje slik:

3.9 Ovenstående bestemmelser er ikke til hinder for at de lokale partene i en særavtale kan enes om et lønnssystem som avviker fra ovenstående.

4. Arbeidstid.
4.1 Den alminnelige arbeidstid er som fastsatt i bilag 1: "Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987."
Der forholdene ligger til rette for det og de lokale parter kommer frem til enighet om det, kan det innføres fleksibel arbeidstid.
Inndelingen av den daglige arbeidstid og pauser fastsettes lokalt mellom partene, jfr. Arbeidsmiljølovens §§ 69 og 70.
Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid avtales lokalt.

4.2 Ved ansettelse på deltid skal den faste arbeidstid vedkommende skal ha, samt månedslønnen inntas i skriftlig avtale.
Den avtalte faste arbeidstid kan bare endres ved avtale med vedkommende arbeidstaker, som skal ha hatt anledning til på forhånd å konferere med sin tillitsvalgte.

4.3 Arbeidsgiver skal drøfte med de tillitsvalgte når det ved bedriften planlegges innføring eller omlegging av hjemmevakt/beredsskapsvakt.
Hvis avregning for hjemmevakttjeneste reguleres på annen måte enn fastsatt i Arbeidsmiljølovens §46, nr. 9. skal dette avtales på den enkelte bedrift.

4.4 Arbeidsgiver skal drøfte med de tillitsvalgte når det ved bedriften planlegges innføring eller omlegging av skiftarbeidsordning. Godtgjørelse for nevnte ordning avtales lokalt og fastsettes under hensyntagen til tilsvarende godtgjørelse for andre arbeidstakergrupper med sammenlignbare skiftordninger i bedriften.

4.5 Arbeidstakere som betjener særlig anstrengende kontrollromsterminaler, kontormaskiner (skjermterminaler o.l.) og sentralbord betjent av en person, skal etter avtale med bedriftsledelsen gis anledning til å veksle med annet arbeid eller gis nødvendig hviletid. Se offentlige forskrifter.

4.6 Partene understreker betydningen av kompetanse/ egenutvikling for å møte de utfordringer arbeidslivet setter.
Vilkår, herunder eventuelle godtgjørelser, ved gjennomføring av kompetanseutviklende tiltak, f. eks. kurs og konferanser, avtales lokalt.

5. Overtid.
Bestemmelsene om godtgjørelse for overtidsarbeid gjelder bare for arbeidstakere som etter sine ansettelsesvilkår har krav på overtidsbetaling.

5.1 Overtidsarbeid kan bare finne sted i den utstrekning AML tillater.

5.2 Som overtidsarbeid regnes arbeid som pålegges utført utenfor den enkelte arbeidstakers fastlagte ordinære arbeidstid.
For overtidsarbeid betales timelønn + et overtidstillegg fastlagt i prosent av timelønnen. Påbegynt halvtime regnes som halvtime.
Ved utkalling til overtid etter ordinær arbeidstid skal det betales for minst 3 timer.

5.3 Timelønnen for den enkelte finnes ved å dividere vedkommendes månedslønn med det aktuelle uketimeantall x 4 1/3.

5.4 Overtidstilleggene er:
50% for alle overtidstimer som ikke ifølge nedenstående unntak skal betales med 100%.
100% for overtidsarbeid på søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt.
Hvor overtidsarbeidet utføres på frilørdager i henhold til fastlagt arbeidstidsinndeling, løper de 100% etter den ordinære arbeidstids slutt på lørdager for angjeldende arbeidstakergruppe. Hvor 5 dagers uke med lørdagsfri er innført for nevnte gruppe, løper de 100% fra kl. 1200.
For overtidsarbeid mellom kl. 2100 og den alminnelige arbeidstids begynnelse, betales 100%.
Etablerte ordninger som avviker fra ovennevnte opprettholdes dersom partene på bedriften er enige om det.

5.5 Arbeidstakere som har rett til overtidsbetaling kan etter avtale avspasere opparbeidet overtid. Bedriften skal imøtekomme ønsker om avspassering forutsatt at det ikke er særlige driftsmessige hindringer for det. Tidspunkt for avspasering skal avtales med nærmeste overordnede. Avspaseringen foretas time for time. Overtidstillegget skal utbetales. Dette gjelder ikke ved innarbeidelse av fritid.

5.6 Mat/matpenger i forbindelse med overtidsarbeid skal avtales lokalt.

6. Godtgjørelse ved vikariat i høyere stilling
Ved vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarsfullt arbeid som varer utover 3 uker i sammenheng (ikke ferievikariat), skal bedriften yte vedkommende en godtgjørelse basert på stillingens/arbeidets krav.
Slik godtgjørelse betales fra første dag.

7. Pensjons- og forsikringsordninger
Pensjons- og forsikringsordningene er i henhold til bedriftens bestemmelser.

8. Lønn under sykdom
Lønn under sykdom utbetales i henhold til lov og bedriftens bestemmelser.

9. Lønn under militærtjeneste
Lønn under militær- og siviltjeneste avtales lokalt.
Avtjent førstegangstjeneste i forsvaret og pålagt tjeneste som sivilarbeider godskrives som lønnsansiennitet.
Arbeidstakere som har permisjon fra arbeidet for å utføre tilsvarende tjeneste, gis lønnsansiennitet på samme måte.

10. Feriebestemmelser
Ferie gis i henhold til ferieloven.

11. Reiseregulativ
Reiseregulativ er i henhold til bedriftenes bestemmelser. Se protokollen fra tariffoppgjøret 1998, pkt 1

12. Arbeidstøy
Nødvendig arbeidstøy utleveres etter bedriftens retningslinjer. Disse effekter er bedriftens eiendom.

13. Arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne og/eller yrkeshemning
13.1 Bedriften vil se med forståelse på lønns- og arbeidsforholdene for eldre arbeidstakere med lang tjeneste i bedriften som har fått svekket arbeidsevne eller helse på grunn av mangeårig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader o.l., og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenestenivå i sitt vanlige arbeid.
Det anbefales at man i samråd med de tillitsvalgte søker å finne særordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeid og et rimelig fortjenestenivå, hensyn tatt til tidligere lønnsnivå og ytelser fra trygdeinstitusjonen eller forsikringsordningen som helt eller delvis finansieres fra arbeidsgiveren.

13.2 Arbeidsgiver skal i h.t. AML §13 legge forholdene tilrette for at yrkeshemmet arbeidstaker om mulig skal fortsette i sitt tidligere yrke. Det forutsettes at attføringsutvalg opprettes.

14. Svangerskaps-, adopsjons- og omsorgspermisjon
Permisjon gis i henhold til lov om arbeidervern, eller etter lokal avtale.
Arbeidstakere som har permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel og adopsjon, opparbeider lønnsansiennitet i inntil ett år, såfremt arbeidstaker oppebærer rett til fødselspenger eller adopsjonspenger etter Folketrygdloven §§ 3 A-1 og 3 A-10.

15. Permisjoner
15.1 Vedrørende korte velferdspermisjoner vises til avtale mellom LO og NHO og lokal avtale.

15.2 I tillegg til ovennevnte kommer tilfeller som er dekket av det enkelte selskaps praksis. Antall dager lønn gis i.h.t. det enkelte selskaps praksis.

15.3 Vedrørende permisjon for videreutdanning vises til felleserklæring om øket utdannelse og om permisjon i den forbindelse (Tilleggsavtale VII til Hovedavtalen).

15.4 Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner på skolen.

15.5 Kvinner som ammer barn har rett til den fritid hun av den grunn trenger og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil en time pr. dag. Betaling for dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen og opphører når barnet fyller 1 år.

16 Lærlinger
OLF og NOPEF er enige om at det er riktig å sikre rekruttering av lærlinger til næringen. I den forbindelse er det partenes intensjon at bedriftene må være mest mulig forutsigbare hva angår jevne lærlingeinntak og kontakt med skoleverket. De lokale parter skal derfor vurdere behov for tiltak som øker mobiliteten og tilgang på lærlinger. På denne bakgrunn skal de lokale parter drøfte aktuelle ordninger som støtte til læremateriell, oppholdsutgifter, og reise og flytteutgifter.
OLF og NOPEF er videre enige om at de lokale parter skal avtale lønns- og arbeidsvilkår, herunder eventuell skiftgodtgjørelse, overtidstillegg, fadderordning, bruk av lærlinger i faste stillinger og lignende. Det presiseres imidlertid at vilkårene ikke må være dårligere enn for industrien generelt. Det vises til retningslinjer for avlønning av lærlinger iht Reform-94.

17. Etter- og videreutdanning
Det vises til forhandlingsprotokoll 1998 mellom NHO og LO om etter- og videreutdanning.

18. Likestilling
Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner og menn gis like muligheter. Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, lønn, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning.
I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale.
Formålet med en slik avtale er at alle arbeidstakere, uansett kjønn, gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement.
I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vil OLF og forbundet bl.a. peke på at:

 • Likestilling er et lederansvar.
 • Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra såvel de tillitsvalgte som fra ledelsen.
 • Likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften.

  19. Bilag

  1. Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987.
  2. Avtalefestet pensjon (AFP).
  3. Sluttvederlag.
  4. Avtale om opplysnings- og utviklingsfond (premie beregnes og trekkes av NOPEF-medlemmer i den aktuelle bedrift).
  5. Avtale om korte velferdspermisjoner.

  20. Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår.
  Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår, og om etter- og videreutdanningsreformen. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidpunktet og utsiktene for 2 avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.
  Endringene i tariffavtalene for 2 avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap eller det organ LO bemyndiger og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 dagers varsel (dog ikke til utløp før 1 juli 1999).

  Merknad:
  Partene er enige om at dersom det ved sentrale oppgjør mellom NHO og LO gis generelle tillegg, så skal disse tas hensyn til ved de lokale oppgjør og da i henhold til de retningslinjer som gjelder og det årlige fastsatte reguleringstidspunkt.

  21. Varighet
  Denne avtale gjelder til 30. juni 2000 og videre ett år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med to - 2 - måneders varsel.

  22. Overenskomsten omfang
  Denne overenskomst gjelder i hele eller deler av følgende bedrifter:

 • Statoil
 • Norsk Hydro ASA
 • Saga Petroleum ASA
 • Elf Petroleum Norge AS
 • Norske Conoco AS
 • A/S Norske Shell
 • Amoco Norway Oil Co
 • Phillips Petroleum Co. Norway
 • Procon Drilling Services AS
 • Borealis AS
 • Navion AS
 • Statoil Norge AS

  Stavanger, september 1998

  NOPEF OLF
  LO NHO