Likestillingsavtale - NOPEF i Saga Petroleum

Likestillingsavtale

Agreement on equality of status between women and men

Formålet med avtalen er at selskapet forplikter seg til å legge forholdene tilrette for at alle arbeidstakere, uansett kjønn, gis samme mulighet til arbeid, personlig og faglig utvikling. Alle skal likestilles med hensyn til ansettelse, lønn og karrieremuligheter.
I tillegg til denne lokale avtalen er det inngått en egen avtale mellom LO og NHO, som er et vedlegg til Hovedavtalen.

The purpose of this agreement is that the company is commited to see to that all employees, regardless of sex, are given the same opportunity for work, personal and professional development. All shall be equal as to employment, wages and carreer opportunities. In addition to this local agreement, there is a national agreement between LO and NHO, as addendum to the Basic Agreement


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:
1 Innledning

I tillegg til de generelle bestemmelser som er inntatt i “Lov av 9.juni 1978 nr.45 om likestilling mellom kjønnene” og bestemmelser i Hovedavtalen mellom NHO og LO om likestillingsarbeid er partene enige om følgende samarbeidsavtale:

2 Virkeområde

Avtalen gjelder for alle NOPEF’s medlemmer i Saga Petroleum ASA.

3 Formål

Formålet med denne avtale er at selskapet forplikter seg til å legge forholdene tilrette for at alle arbeidstakere, uansett kjønn, gis samme mulighet til arbeid, personlig og faglig utvikling. Arbeidstakerne skal likestilles med hensyn til ansettelse, lønn og karrieremuligheter.

4 Opplæring

Selskapet skal sørge for at alle ansatte, uansett kjønn, gis mulighet for faglig utvikling gjennom ulike opplæringstiltak. I dette arbeid skal begge kjønn ha samme mulighet til stipend, kurs og/eller videreutdanning. Selskapet skal oppfordre og motivere kvinner til å søke relevant viderutdanning som vil kunne kvalifisere til mer krevende og ansvarsfulle stillinger.

Medarbeidersamtalene er viktige og naturlige som ledd i å diskutere utviklingsønsker og muligheter, også for å fremme likestilling.

Selskapet forplikter seg særskilt til å påse at kompetansegivende arbeidsoppgaver blir fordelt og lederopplæringstiltak blir gjennomført på en slik måte at kvinner og menn blir stilt likt med hensyn til å kvalifisere seg for avansement.

Fungering i overordnet stilling kan gi kvinner nyttig erfaring og mulighet til videreutvikling. Selskapet skal påse at kvinner gis samme muligheter som menn når slike utfordringer foreligger.

5 Rekruttering/ansettelser

Selskapet skal i sine retningslinjer ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser og forfremmelser.

6 Likestilling i arbeidssituasjonen

Selskapet skal (jfr. Arbeidsmiljøloven § 46A) legge forholdene tilrette slik at alle ansatte, uansett kjønn, gis mulighet til fleksible arbeidstidsordninger når en omsorgssituasjon eller andre forhold tilsier dette.

Praktisering av permisjonsregler eller andre rettigheter, som idag i særlig grad nyttes av kvinner, skal ikke føre til at kvinner stilles dårligere enn menn i arbeidssituasjonen.

Selskapet skal også legge forholdene tilrette for at menn kan ta ut mer av svangerskapspermisjon enn den lovbestemte tiden.

7 Statistikk og informasjon

Selskapet skal utarbeide statistikk og informasjon på forespørsel fra foreningen i forbindelse med arbeidet for likestilling.

Selskapet skal sørge for at det formidles informasjon om likestillingsarbeidet til ansatte.

8 Ansvar for oppfølging av likestillingsarbeidet

Likestilling er først og fremst et linjeansvar hvor den enkelte leder har et ansvar for en positiv holdning til at likestilling ivaretas i det daglige arbeid. Likestilling er videre i første rekke et spørsmål om holdninger og normer. Holdningsskapende arbeid må defor prioriteres høyt.

Selskapet forplikter seg til jevnlig å vurdere og iverksette tiltak som bidrar til å fremme likestilling.

9 Likestillingsutvalget

Selskapet skal ha et likestillingsutvalg med representanter fra ledelse og ansatte med følgende mandat;

- drive holdningsskapende virksomhet overfor ledere og ansatte

- foreslå konkrete tiltak for å fremme likestilling i selskapet

- arbeide for øket antall kvinner på høyere fag- og ledelsesplan

- etterse at forskjellsbehanding ikke skjer ved opprykk og ansettelse eller i andre sammenhenger

- være klageinstans for ansatte

- være selskapets barnehageutvalg (jfr. protokoll mellom Saga og NOPEF av 3.6.94)

NOPEF skal være representert i likestillingsutvalget.

10 Varighet

Denne avtale følger særavtalens varighet og oppsigelsestid.

Sandvika, 24. oktober 1996

Gitte Haugnæss Espen Løken

___________________________ _________________________

For Saga PetroleumASA For NOPEF