Årsmelding 1994
NOPEF avd 24

Annual report 1994[Tilbake til velkomstside]1. InnholdsfortegnelsePage Top2. Organisasjon og representasjonPage Top

2.1 ArbeidsutvalgPage Top

Espen Løken (avd 24) hovedtillitsvalgt
Leena M. Klaveness (avd 24)
Espen Gisvold (avd 68)

2.2 Styre m.m. avdeling 24 (Saga Basis)Page Top

(Perioden 3. mars 1994 til 3. mars 1995)
Styret:
Espen Løken/FDE leder
Leena M. Klaveness/ERL nestleder
Pål Andresen/EUG økonomi, medlemsregister
Vidar Fjerdingstad/ERL sekretær
Trond Rein/FKG informasjon
Morten Bergan/ERS styremedlem
Rolf Atle Berg/EUN Harstadkontoret (fra oktober 1994 [ se kapittel 3 Medlemsutvikling] )
Egil Hansen/ERS varamedlem
Kari Anne Brunborg Lie/EI varamedlem

Regnskapsfører:
Hedy E. Sveia/AGF

Revisorer:
Ragnar Knarud/ERG
Ellen Hansen/FDI

Valgkomité:
Ellen Hansen/FDI
Mona Østerby/FKA
Ragnar Knarud/ERG


2.3 Styre m.m. avdeling 68 (Saga Drift)Page Top

Styre:
Espen Gisvold/SAS leder
Anniken Heitmann/SCL nestleder
Grete Kristensen/SAS kasserer
Jens Petter Weckhorst/SFM Florø
Roald Knutsen/SPP Snorre
Asmundur Jonsson/SBW varamedlem

Valgkomite:
Per A. Hansen/SL
Kari Skaarud/SAS

Revisor:
Avdelingen har vært uten revisor i perioden.

2.4 Annen representasjon i kraft av NOPEF-vervPage Top

2.4.1 Eksternt

NOPEFs landsstyre: Espen Løken
Styret, seksjon for oljeadministrasjon og oljeselskap - administrasjon og markedsføring: Leena M. Klaveness

2.4.2 Internt

Bedriftsutvalg: Espen Løken (Avd 24)
Espen Gisvold (Avd. 68)
Kari Chruchow (Snorre) [ NOPEF sokkel deler representasjon med NALF-P]
Likestillingsutvalg: Pål Andresen
Likestillingsutvalg, barnehage: Hilde Skauli/EUM (fra høst -94, se resultat av lønnsoppgjøret)
Arbeidsgruppe for arbeidsmiljø-
undersøkelse: Espen Gisvold

2.5 Annen representasjon i kraft av direkte valgPage Top

2.5.1 Hele bedriften

Sagas styre: Leena M. Klaveness
Ragnar Knarud
Roald Knutsen/SPP (3. vara)
Sagas bedriftsforsamling: Pål Andresen
Morten Bergan
Kari Chruchow
Espen Gisvold
Ellen Hansen
Anniken Heitmann
Espen Løken

Kari Anne Brunborg Lie (1.vara)
Brit Riise Fredheim/EUS (8.vara)

Styret, pensjonskasse: Stein Orbakk (vara)

2.5.2 Saga basis

Sentral AMU: Arnhild Utheim/FK (fra nov. 94)
Hovedverneombud Kjørbo: Kari Anne B. Lie (til nov. 94)
(deltar også i sentralAMU) Kirsten Reinertsen/TKL (fra nov. 94)
Jens F. Kjelstrup/FDI, vara (fra nov. 94)
Verneombud Kjørbo, laboratoriet: Jan Sørensen/ERL
Verneombud Kjørbo, blokk 1-3: Jens F. Kjelstrup (fra nov. 94)
Verneombud Kjørbo, blokk 4-6: Gøril Samuelsen/FDB (fra nov. 94)
Verneombud Kjørbo, blokk 7-8: Morten Gulliksrud/FKM (fra nov. 94)
Verneombud Kjørbo, blokk 9-10: Kirsten Reinertsen (fra nov. 94)
Verneombud Veritas: Hilde Skauli (fra nov. 94)
Verneombud Harstad: Geir Elvebakk/EUN (fra nov. 94)

2.5.3 Saga Drift

AMU Drift: Per Kåre Lukkedal/SFB (vara)
Hovedverneombud: Per Allan Hansen
(deltar også i AMU Drift)
Verneombud Forus, blokk B: Per Allan Hansen
Verneombud Forus, blokk A: Unni Aaserød/SO
Verneombud Florø: Wilfred Book/SFM

2.6 Møtevirksomhet, konferanser og skoleringPage Top

2.6.1 Styremøter

Styret i avdeling 24 har hatt ukentlige møter.
Styret i avdeling 68 har i perioden hatt 5 styremøter.
Det har vært meningen å avholde månedlige utvidede styremøter på Kjørbo med avdeling 68 representert. Dette har ikke fullt ut blitt gjennomført fordi kontakten likevel har vært så god pga andre reiser og møtevirksomhet.

2.6.2 Medlemsmøter

Avdeling 24:
Januar 1994 om selvangivelsen
Mai 1994 om krav til årets lønnsforhandlinger
Juni 1994 om resultatet av lønnsforhandlingene

Avdeling 68:

Avdelingen har i perioden hatt 4 medlemsmøter. Temaene har vært:

Lønnsforhandlingene
Økt verdiskapning
Arbeidsmiljøundersøkelsen
Haltenbanken/Midgard
Admin-studien

2.6.3 Konferanser og kurs

Morten Bergan (Basis helgekurs)
Grete Kristensen - Basiskurs
Jens P. Weckhorst - Basiskurs


3. Medlemsutvikling/vervingPage Top

Medlemstallet ved årsskiftet var eksakt 200 medlemmer, en netto økning på 20 medlemmer.
Avdeling 24 hadde 150 medlemmer.
Avdeling 68 hadde 50 medlemmer.
I samme periode stagnerte antall Saga-ansatte totalt. Prosentvis utgjorde ved årsskiftet de 200 NOPEF-medlemmene i overkant av 15% av antall Saga-ansatte.
Antall medlemmer ved Harstad-kontoret har økt kraftig, slik at de utgjør flertallet av Saga-ansatte. På det meste var det 8 medlemmer der, men er ved årsskiftet redusert til 6 pga midlertidige ansatte som ikke fikk fornyet kontrakt. Medlemmene konstituerte seg som egen gruppe i oktober, og valgte en plasstillitsvalgt (Rolf Atle Berg) som formelt inngår i styret i avdeling 24.
Det ble ikke gjennomført noen spesiell vervekampanje i 1994. Men vi fortsatte suksessen fra 1993 med utgivelse av løpesedler som ble distribuert til alle ansatte. Temaer for disse var:


4. Informasjon til medlemmenePage Top

4.1 NOPEF-postenPage Top

NOPEF-posten er vår internavis med informasjon om saker i tiden, referat fra BU-/AMU-møter, møter med FU, kurs fra NOPEF sentralt og i vervesammenheng.
I løpet av året er NOPEF-posten kommet ut med 4 nummer. Dette er langt fra den opprinnelige målsetningen om månedlig avis.
Istedet er det lagt større vekt på informasjon pr elektronisk post som muliggjør rask informasjon til praktisk talt alle medlemmer uansett kontorsted umiddelbart, samtidig som arbeidet med distribusjon av informasjonen er redusert til ingenting. Elektronisk post er også brukt til raske meningsmålinger blant medlemmene, f.eks. om synet på tidspunkt for lønnsutbetaling i november og desember.
Bruk av e-post har fungert bra, og styret har fått mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene.

4.2 HåndbokPage Top


5. LønnsforhandlingerPage Top

5.1 Bransjeavtalen for landansattePage Top

OLF (arbeidsgiverne) krevde ingen endringer i avtalen, og fjerning av 2.års reguleringsbestemmelse.
Det ble likevel en del endinger av betydning, særlig av punktene 1.5, 2.4, 3.6, 3.7 og 5.5. Disse innebærer bl.a.:

5.2 Lønnsforhandlinger for sokkelansatte i 1993Page Top

Krav om senket pensjonsalder måtte oppgis. NOPEF vil følge opp dette politisk vei.

5.3 Lokale lønnsforhandlinger for landansattePage Top

5.3.1 Krav

Lønnstillegg:

Andre krav:
· full dekning
· opprettelse av barnehageutvalg med deltakelse av NOPEF
· 50% søskenmoderasjon

Særavtale:

5.3.2 Resultat

Etter en ukes intensive forhandlinger ble bedriften og foreningen enige om følgende resultat:
Lønn

Andre ytelser

Annet:

Særavtale-endringer:
Øvrige krav fikk vi ikke innfridd i denne omgang (f.eks. søskenmoderasjon, fortrinnsrett for midlertidige ansatte, godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid, 8 medlemsmøter i året i arbeidstida m.m.).
Vi er tålig fornøyd med oppgjøret tatt i betraktning hva vi vet skjer ellers i samfunnet, og tror vi tøyde strikken så langt det var mulig. (Faktisk tøyde vi den lenger, siden vi fikk innfridd telefongodtgjørelse for lgr 3&4 som bedriften i utgangspunktet helt klart hadde bestemt seg for ikke å innfri).


6. Større saker i ‘94Page Top

6.1 AdministrasjonsstudietPage Top

Sommeren -94 startet prosjektet "Effektivisering av administrative støttefunksjoner", den såkalte Administrasjonsstudien. Hensikten var "å øke verdiskapningen i det administrative støtteapparatet herunder redusere kostnadene der dette er berettiget, og tilfredsstille kravene som er gitt ... om en kostnadseffektivisering på minst 25% for selskapet som helhet".
Fase I løp fram til desember -94. Dette skulle være en diagnosefase med kartlegging av bemanning, struktur og kostnader, "benchmarking" og analyse. NOPEF (og de andre fagforeningene) så det ikke nødvendig å delta aktivt i denne fasen, men bare holde seg informert.
Derimot sa vi tidlig fra at vi krevde å delta for fullt i fase II (februar-mai 1995)som skulle omfatte arbeid med å finne løsninger, utarbeide forslag til forbedringstiltak, samt sette konkrete mål for forbedringer. Fase III (fra juni 1995) er implementeringsfasen.
I ettertid kan det nok oppsummeres at vi burde deltatt mer direkte i fase I. Rapporten fra denne fasen (som vi mottok medio januar 1995) ga oss "bakoversveis", og la reelt sett føringer for neste fase.

6.2 TKLPage Top

TKL har vært tatt opp jevnlig på samarbeidsmøter med Personalavdelingen og i Bedriftsutvalg. Særlig har vi sammen med de andre fagforeningene prøvd å få større innvirkning på TKL-prosessen, og arbeidet med at tillitsvalgte skulle få en skikkelig opplæring.
Mht opplæring fikk vi på tampen av året gjennomslag for at NOPEF i 1995 skulle få sende 7 tillitsvalgte på det kurset som avholdes for ledere, i tillegg til at vi fikk én representant på pilotkurset som skulle avholdes i januar -95. Kravet om at bedriften skulle tilby tillitsvalgte reise/opphold ved bedrifter hvor fagforeninger var sterkt involvert i prosessen, var ved årsskiftet ikke innfridd. [ Konkret var det et forslag om studietur til en bedrift i England]

6.3 EDB-operatørenePage Top

Høsten -93fikk vi en henvendelse vedrørende lønnsnivået blant EDB-operatørene på Kjørbo, sammenliknet med samme miljø i Stavanger.
Saken ble tatt opp med bedriften. Kjernen i problemstillingen var at stillingen er avgjørende for lønnsinnplassering, ikke utdannelse.
Arbeidet med denne saken ble avsluttet i januar 1994. Den resulterte i lønnsgruppeopprykk for alle operatørene utenom én.

6.4 Bibliotekarer - oppfølging av lønnsoppgjøretPage Top

Som en del av lønnsoppgjøret 1994 ble vi enige med bedriften om at bibliotekarer som gruppe (FDI/TAD/SAD) skulle vurderes spesielt innen 1.10.94, fordi gruppa så ut til å ligge lavt. Dette tok noe lengre tid enn avtalt, men like før jul kunne vi skrive under protokoll på at 19 av våre medlemmer skulle reguleres opp i lønn med virkning fra 1.10.94. Lønnsnivået for bibliotekarene ble justert med 4,2% (i snitt for hele gruppa). Tilleggene varierer fra 7150,- til 41600,-, og inkluderer også noen uten bibliotekfaglig utdanning.
Dette var et brukbart resultat som faktisk omfattet 10% av våre medlemmer, og derfor også gjorde et stor utslag på den totale rammen for årets lønnsoppgjør (ca 0,4% i tillegg til rammen 1.7.).

6.5 LaboratorieteknikernePage Top

4 laboratorieteknikere går på sakte rotasjon, og deler på 1 stilling på Snorre. Tre av disse er organisert i NOPEF. Disse fikk beskjed om endringer i sine betingelser for landperioden (stasjoneringsregulativ, botilskudd m.m.), eventuelt at de ikke ville få regulert sin landlønn.
Etter forhandlingsmøter høsten -94 ble det slått fast at betingelsene ikke skulle endres, og at landlønn skulle reguleres i tråd med de generelle tilleggene som gis 1.7. hvert år. Dette var "full seier", selv om vi primært ønsket at de skulle heves et lønnstrinn på offshore-regulativet (fra B til A) og deretter gå på fast offshorelønn.

6.6 Rwanda-aksjonPage Top

NOPEF tok initiativ til en innsamlingsaksjon for flyktningekatastrofen i Rwanda. Alle fagforeningene sto bak aksjonen. For å få gitt penger raskt, forskutterte bedriften kr 100.000 i tillegg til å bevilge 50.000. Dermed kunne vi overrekke Røde Kors en sjekk på kr 150.000 to dager etter at initiativet ble tatt.
Sluttresultat av aksjonen:
Innsamlet: kr 125.000
Saga-bevilgning: kr 50.000
Totalt: kr 175.000
Ialt var det 590 personer som ga penger gjennom lønnstrekk (400,- for avdelingsledere, 200,- for andre).

6.7 Harstad-kontoret, ansettelsesforholdPage Top

Som resultat av at flere organiserte seg i NOPEF ved Harstadkontoret, og dannet en egen gruppe, kom det opp en del saker som disse ønsket tatt opp. Spesielt viktig var kontorets framtid, og den enkeltes trygghet for å fortsatt å være ansatt ved kontoret.
Dette ble tatt opp på møte med bedriften medio november hvor tillitsvalgt fra Harstad deltok. Bedriften uttrykte klar vilje til å opprettholde kontoret minst fram til 16.runde, og uttalte at det var en politisk beslutning å ha kontor i nord selv om dette betyr merkostnader. Møtet var også beroligende mht den enkeltes trygghet.

6.8 PersonsakerPage Top

Det har vært en rekke enkeltpersoner som har tatt opp saker med NOPEF. En del av disse, bl.a. lønnsgruppeopprykk, har blitt løst i det stille.

6.9 Økt verdiskapningPage Top

Avdeling 68 har i perioden deltat taktivt i prosjektet for "Økt verdiskapning i S-divisjonen". Arbeidet har i hovedsak bestått i å styrke vektlegging av arbeidsmiljøet i prosessen, samt medarbeiderdeltagelse i de enkelte prosjektene. Det videre arbeidet med økt verdiskapning er nå organisert under et prosjektutvalg med deltagelse fra ledelse og fagforeninger. Ledelsen har i prosessen hatt et åpent og god samarbeid med avdelingen.

7. AMU/VernearbeidPage Top

7.1 Saga BasisPage Top

Det skulle vært avholdt nyvalg på verneombud og til AMU i 1993, som pga sendrektighet ifm prosess med omstrukturering av AMU’ene i Saga, ikke ble avholdt før høsten -94. NOPEF purret en rekke ganger.
Da valget endelig ble holdt, stilte NOPEF kandidater i alle verneområder og til direktevalgt representant i AMU. NOPEFs kandidater ble i alle tilfeller valgt, slik at alt skulle ligge til rette for at vi kan påvirke hva som skjer på arbeidsmiljø-sektoren.

8. Arbeid i samarbeids- og kontaktsforaPage Top

8.1 Sagas styrePage Top

Styret er den formelle beslutningstaker i viktige områder og del av selskapets ledelse. Den godkjenner langtidsplanleggingen i selskapet. NOPEF har to representanter og en varerepresentant i Sagas styre i 1994.
Det har vært god kontakt mellom NOPEFs arbeidsutvalg og våre styrerepresentanter. Disse har bl.a. deltatt på formøter til BU.

8.2 Sagas bedriftsforsamlingPage Top

Arbeidet i BF er kraftig tonet ned i 1994 i tråd med avgjørelse i fellesmøte mellom ansattrepersentanter/fagforeninger. Det har ikke vært avholdt formøter for ansattrepresentanter i BF dette året. I stedet er det lagt større vekt på arbeidet i BU.

8.3 BedriftsutvalgPage Top

BU i Saga har hatt 6 møter i 1994. Det har i perioden vært økende enighet mellom bedriften og fagforeningene om at BU skal være det sentrale samarbeidsorganet i Saga. For å avspeile det er det avholdt faste formøter for de ansattes representanter i BU og Styre i forkant av BU-møtene. Disse formøtene er tenkt som koordineringsmøte for ansattes representanter i ulike organer i Saga
Følgende saker har vært spesielt tatt opp på BU-møtene:

8.4 Sagas likestillingsutvalgPage Top

Se egen årsmelding fra likestillingsutvalget

8.5 Møter med personalavdelingenPage Top

Det har vært avholdt månedlige regelmessige møter mellom den sentrale Personalavdelinga og fagforeningene. Disse møtene har vært en anledning til å ta opp alle mulige saker på en uformell måte, og har vært veldig nyttige. Arbeidsutvalget i NOPEF har møtt.
Eksempler på saker som har vært til behandling, er:

8.6 FagforeningssamlingPage Top

Alle fagforeningene og bedriftens ledelse (inkl flere fra Hovedledelsen) var samlet i Oslo i 2 dager i månedsskriftet august/september. Dette har blitt en viktig forum for gjensidig meningutveksling og mer langsiktig planlegging av saker som de ansatte er opptatt av. NOPEF var representert med fem personer. Følgende temaer ble tatt opp på årets samling: