Årsmelding 1995
NOPEF avd 24 &68

Annual report 1995


[Tilbake til velkomstside]
1. InnholdsfortegnelsePage Top2. Organisasjon og representasjonPage Top

2.1 Arbeidsutvalg for NOPEF i SagaPage Top

Espen Løken (avd 24) hovedtillitsvalgt
Leena M. Klaveness (avd 24)
Espen Gisvold (avd 68)

2.2 Styre m.m. avdeling 24 (Saga Basis)Page Top

Styret:
Espen Løken leder
Leena M. Klaveness nestleder
Pål Andresen økonomi
Bodil Engejordet sekretær
Trond Kristensen styremedlem
Morten Bergan styremedlem
Inger Nilsson Harstadkontoret
Vidar Fjerdingstad varamedlem
Svein Elvanes varamedlem

Regnskapsfører:
Hedy E. Sveia

Revisorer:
Ragnar Knarud
Ellen Hansen

Valgkomité:
Ellen Hansen
Trond A. Rein
Brit Riise Fredheim

2.3 Styre m.m. avdeling 68 (Saga Drift)Page Top

Styre:
Espen Gisvold leder
Anniken Heitmann nestleder/sekretær
Grete Kristensen kasserer
Jens Petter Weckhorst Florø
Kari Chrucow Snorre
Heidi Baugstø styremedlem
Reidar Skjold varamedlem Stavanger
Kirstin Willis varamedlem Florø
Annette Lillevik varamedlem Snorre

Valgkomité:
Per Kåre Lukkedal
Kurt Høyland

Revisor:
Bengt Strømmen

2.4 Annen representasjon i kraft av NOPEF-vervPage Top

2.4.1 Eksternt

NOPEFs landsstyre: Espen Løken
Styret, seksjon for oljeadministrasjon og oljeselskap - administrasjon og markedsføring: Leena M. Klaveness
NOPEFs referansegruppe for NORSOK:
Espen Løken

2.4.2 Internt

Bedriftsutvalg: Espen Løken (Avd 24)
Espen Gisvold (Avd. 68)
Kari Chruchow (Snorre) [ NOPEF sokkel deler representasjon med NALF-P]
Likestillingsutvalg: Bodil Engejordet
Likestillingsutvalg, barnehage: Hilde Skauli
Datatillitsvalgt: Karen Marie Roddvik

2.5 Annen representasjon i kraft av direkte valgPage Top


Sagas styre: Ragnar Knarud
Leena M. Klaveness (til mai -95)
Espen Løken (1.vara) (fra mai -95)
Roald Knutsen (3. vara)

Sagas bedriftsforsamling: Pål Andresen
Morten Bergan

Espen Gisvold
Ellen Hansen

Leena M. Klaveness
Jens P. Weckhorst

Kari Chuchow (vara)
Anniken Heitmann (vara)

Trond Kristensen (vara)
Bodil Engejordet (vara)
Grete Kristensen (vara)
Styret, pensjonskasse: Erlend Tronsmoen (vara)

2.6 Annen representasjonPage Top

Sentral AMU: Arnhild Utheim
AMU Drift: Per Kåre Lukkedal (vara)
Hovedverneombud Kjørbo: Kirsten Reinertsen
Jens F. Kjelstrup (vara)
Hovedverneombud Forus: Per Allan Hansen (deltar også i AMU Drift)

Verneombud Kjørbo, laboratoriet: Jan Sørensen
Verneombud Kjørbo, blokk 1-3: Jens F. Kjelstrup
Verneombud Kjørbo, blokk 4-6: Gøril Samuelsen
Verneombud Kjørbo, blokk 7-8: Morten Gulliksrud
Verneombud Kjørbo, blokk 9-10: Kirsten Reinertsen
Verneombud Veritas: Hilde Skauli
Verneombud Harstad: Geir Elvebakk
Verneombud Forus, blokk B: Per Allan Hansen
Verneombud Forus, blokk A: Unni Aaserød
Verneombud Florø: Wilfred Book

2.7 Møtevirksomhet, konferanser og skoleringPage Top

2.7.1 Styremøter

Styret i avdeling 24 har hatt ukentlige møter.
Styret i avdeling 68 har i perioden hatt 10 styremøter.

2.7.2 Medlemsmøter

Avdeling 24:
18. januar: Administrasjonsstudiet
16. mars: NORSOK og administrasjonsstudiet med deltakelse fra Lars Myhre, Erling Holmefjord, Torhild Timm (NOPEF)
24. mai: Krav til lønnsoppgjøret på land
13. juni: Resultat av lønnsoppgjøret på land
29. juni: Møte for medlemmer i avdeling FK ang innhold i NOPEFs kommentar til rapporten fra administrasjonsstudiet fase II
26. oktober: Reiseregulativet

Avdeling 68:
24.januar: Administrasjonsstudiet
14.februar (Florø): Administrasjonsstudiet
19.mai: Krav til Lønnsoppgjøret på land
14.juni: Resultat av lønnsoppgjøret på land
30.oktober: Adminstudien fase III
Det har vært god deltakelse på medlemsmøtene.

2.7.3 Konferanser og kurs

Bodil Engejordet (Forhandlingsteknikk - ukekurs NOPEF)
Bodil Engejordet (Lov- og avtaleverket - ukeskurs NOPEF)
Kirsten Reinertsen (Trakassering på arbeidsplassen - dagskonferanse LO)
Arnhild Utheim (Trakassering på arbeidsplassen - dagskonferanse LO)
Avd. 68 har deltatt på ledersamlinger i S-div.
Leena M. Klaveness presenterte forbundet i " Konferanse om kvinners plass og deltakelse i fagbevegelsen"
Leena M. Klaveness og Rolf Atle Berg representerte avd. 24 på NOPEFs tillitsvalgtkonferanse 25. februar. I tillegg møtte Espen Løken i egenskap av landsstyremedlem.


3. Medlemsutvikling/vervingPage Top

3.1 Medlemsutvikling 1995Page Top

Medlemstallet pr 31.12.95 var 230 medlemmer, en netto økning på 30 medlemmer (Brutto ble 38 nye vervet, da syv medlemmer sluttet i Saga og ett gikk over til individuelt medlemskap pga sin stilling i bedriften).
Avdeling 24 hadde 158 medlemmer.
Avdeling 68 hadde 72 medlemmer.
I samme periode ble det innført ansettelsesstopp. Prosentvis utgjorde ved årsskiftet de 230 NOPEF-medlemmene i overkant av 18% av antall Saga-ansatte.

3.2 Medlemsutvikling 1982-1995Page Top

Følgende grafer viser medlemsutviklingen siden NOPEF ble startet i Saga. Den første grafen viser utviklingen over medlemstall, mens den andre viser utviklingen i relasjon til antall ansatte i Saga:
Undisplayed Graphic
Undisplayed Graphic

3.3 Vervekampanjer/løpesedlerPage Top

Vi gjennomførte én vervekampanje i 1995. I tillegg ble det utgitt løpesedler som ble distribuert til alle ansatte. Temaer for disse var:4. Informasjon til medlemmenePage Top

4.1 NOPEF-bulletinPage Top

Vi har jevnlig (ca hver 2. til 3.uke) sendt ut NOPEF-bulletin pr cc:Mail til våre medlemmer. Bulletinene inneholder oppdatert informasjon om løpende saker og medlemsutvikling. Bruken av cc:Mail har fullstendig erstattet tidligere NOPEF-posten som ble gitt ut på papir.

4.2 HåndbokPage Top

Håndbok for NOPEF ble utgitt i mai 1995 og distribuert til alle medlemmer.

4.3 Distribusjon av referater o.l.Page Top

Referater fra Bedriftsutvalg og Samarbeidsmøter mottas nå elektronisk, og blir distribuert til alle medlemmer pr cc:Mail.

4.4 Informasjon under administrasjonsstudiet fase IIPage Top

I løpet av fase II var det behov for utvidet informasjon både til de berørte og alle de som var direkte involvert fra NOPEFs side. Det ble derfor etablert en egen distribusjonsliste bestående av alle involverte pluss de medlemmer som sa fra at de ønsket mest mulig info. Alle møtereferater og utkast til dokumenter ble distribuert elektronisk til disse personene. I tillegg til å være informert, ga dette muligheter for innspill på tvers av arbeidsgrupper og mulighet for det enkelte medlem å gi innspill.
Undersøkelser både underveis og i etterkant har vist at NOPEF-medlemmer var langt bedre informert om prosessen enn ansatte forøvrig.


5. LønnsforhandlingerPage Top

5.1 Lønnsforhandlinger for sokkelansattePage Top

De sentrale forbundsvise forhandlingene for sokkelansatte resulterte i følgende resultat:

5.2 Lokale lønnsforhandlinger for landansattePage Top

5.2.1 Krav

Lønnstillegg:

Andre krav:

5.2.2 Resultat

Etter en ukes intensive forhandlinger i midten av juni ble bedriften og foreningen enige om følgende resultat:
Lønn

Annet:

5.2.3 Oppfølging

Etter purring fra NOPEF kom arbeidet med oppfølgingen av lønnsoppgjøret i gang i slutten av oktober.
Vårt krav om gjennomgang av medlemmene for å avdekke eventuelle kjønnsmessige lønnsforskjeller, resulterte i at 17 av våre medlemmer har fått opprykk, selv om det bare i ett tilfelle ble innrømmet at vedkommende lå lavt på grunn av kjønn. Forhandlingene ble ikke avsluttet i 1995.
Når det gjelder lønnsgruppe 3, så hadde vi her ellve NOPEF medlemmer. Av de ellve var det to som fikk ny jobb og opprykk før forhandlingene kom i gang. (Det ene medlemmet ble imidlertid justert ekstra fordi NOPEF mente hun hadde fått for lite tillegg). Av de resterende ni fikk åtte opprykk til lønnsgruppe 4 med lønnstillegg på stort sett 15-20.000 kroner, mens ett medlem ble stående i lønnsgruppe 3 med nåværende betingelser.
Informasjon til NOPEFs medlemmer om egen innplassering i lønnssystemet, herunder eventuell innplassering i kompetansestige, lønnsgruppespenn for stigen samt stillingstittel, ble sendt fra bedriften i begynnelsen av desember etter kort drøfting på forhånd om format.
Gjennomgang med henblikk på en mer klar og systematisk bruk av titler ble utført av en prosjektgruppe i personalavdelingen i forbindelse med implementering av egen personalmodul (HR-modul) i økonomisystemet SAP. NOPEF ble orientert i samarbeidsmøte i begynnelsen av desember. (Høringsforslag og formell behandling overfor NOPEF skjedde ikke før i februar 1996).

5.3 Internasjonalt utvalgPage Top

Saga er i ferd med å etablere seg som et internasjonalt selskap, selv om hovedsatsningsområdet fremdeles vil være Norge. På bakgrunn av dette opprettet vi i 1995 et internasjonalt utvalgt med hovedoppgave å se på menneskerettigheter generelt, og borgernes organisasjonsfrihet spesielt, i de land Saga er eller vurderer å etablere seg i. Tilbudet om å delta i utvalget ble gitt til alle våre medlemmer.
Utvalget har i 1995 hatt 3 møter. På første konstituerende møte ble Brit Riise Fredheim valgt til koordinator. De øvrige medlemmene er:
Utvalgets oppgave vil først og fremst være å fungere som en informasjonsbank. Vi vil søke informasjon om aktuelle land og områder fra f.eks. internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner.


6. Større saker i ‘95Page Top

6.1 AdministrasjonsstudietPage Top

Sommeren -94 startet prosjektet "Effektivisering av administrative støttefunksjoner", den såkalte Administrasjonsstudien. Hensikten var "å øke verdiskapningen i det administrative støtteapparatet, herunder redusere kostnadene der dette er berettiget, og tilfredsstille kravene som er gitt ... om en kostnadseffektivisering på minst 25% for selskapet som helhet".
Fase I (Diagnosefasen) løp fram til desember -94. I denne fasen var ikke NOPEF involvert utover overfladisk informasjon.
For fase II (februar-mai 1995) krevde vi omfattende involvering, og fikk en tilfredsstillende medvirkning både på utarbeidelse av mandat og organisering etter forhandlinger bl.a. i Bedriftsutvalget. Denne fasen omfattet arbeid med å finne løsninger, utarbeide forslag til forbedringstiltak, samt sette konkrete mål for forbedringer. Studien ble delt inn i arbeidsgrupper for følgende funksjonsområder (NOPEFs deltaker i parentes):
I tillegg ble det på tampen av fase II opprettet en egen arbeidsgruppe for "Vurdering av frigjorte ressurser innen det administrative området, og virkemidler for omstilling" (Trond Kristensen og Espen Gisvold).
NOPEF har vært representert i alle arberidsgruppene, delvis av berørte medlemmer og delvis av representanter fra styrene. I tillegg var vi representert i koordineringsgruppen (Espen Løken), og Espen Løken fungerte i tillegg som koordinator for fagforeningene og som kontaktperson mellom bedrift og alle fagforeningene siden NOPEF var den klart mest berørte fagforening.
Arbeidet med administrasjonsstudiet var det tyngste løftet i NOPEFs historie i Saga. De enkelte representantene våre gjorde en kjempejobb. Utover møter i arbeidsgrupper ble det avholdt flere koordineringsmøter mellom alle NOPEFs representanter, og det ble avholdt tre koordineringsmøter mellom alle fagforeningsrepresentanter i alle grupper.
Bl.a. på grunn av NOPEFs omfattende engasjement resulterte fase II med anbefalinger og beslutninger som ikke ville innebære behov for oppsigelser (selv om bedriften hele tida har holdt muligheten åpen for bruk av oppsigelser som virkemiddel). Det var enighet om at en 25% reduksjon i kostnader kunne gjennomføres ved utfasing av de fleste innleide konsulenter/vikarer, overføring av noe personell fra administrativt til operativt område, kompetanseoppbygging/omskolering, førtidspensjonering og naturlig avgang.
Hele siste halvåret 1995 var det i sving to nye arbeidsgrupper innen kontorforvaltning for å konkretisere forslag til tiltak rettet mot sekretærer og tegnere & grafisk personell. NOPEF krevde representasjon i arbeidsgruppa for tegnere/grafisk personell (Trond Kristensen), mens vi aksepterte kun nær kontakt med sekretærgruppa. Etterhvert ble vi likevel med som deltaker også i sekretærgruppa (Espen Løken) etter sekretærrepresentantenes ønske. Begge gruppene leverte sine innstillinger i 1996.
Fase III - implementeringsfasen - skulle vært i gang fra juni 1995. Denne ble utsatt, og kom ikke for alvor i gang før fra januar 1996 selv om implementeringsarbeidet ble startet høsten 1995 innen noen områder.

6.2 Totalkvalitetsseminarer for lederePage Top

NOPEF har i 1995 hatt syv deltakere på lederseminar om Totalkvalitet i Saga. Seminarene har vært svært nyttige, både som en introduksjon til området Totalkvalitet og som et verktøy for å snakke felles språk når TK er på dagsorden.

6.3 Økt verdiskapning i DriftPage Top

Økt verdiskapning (ØVS) har ved siden av adminstudien, vært det viktigste arbeidsområdet for avdeling 68. ØVS består av 17 prosjekter som er blitt organisert og fulgt opp gjennom PROSJEKTRÅDET, som består av representanter fra ledelsen og fagforeningene. Dette prosjektrådet skal behandle alle forslag som kommer fra de enkelte delprosjektene, og avgi en rådgivende innstilling før behandling i divisjonsledelsen. Bakgrunnen for denne organisasjonsmodellen er:
Gjennom prosjektrådet har vi hatt en mulighet til å påvirke viktige beslutninger. Erfaringene fra dette arbeidet bør legge grunnlaget for å vurdere og jobbe med å etablere et Arbeidsutvalg.

6.4 Avtaler ang. registrering av telefonbruk og elektronisk kommunikasjonPage Top

På samarbeidsmøte i februar ble vi orientert om mulighetene for logging av trafikken på telefonnettet som ga muligheter for registrering av den enkelte ansattes bruk av telefon. Bedriften foretok bl.a. målinger hvor de sladdet de to siste sifrene i oppringt nummer for å anonymisere. Vi krevde at disse målingene opphørte til det forelå en avtale som regulerte hva bedriften kunne måle/registrere, i hvilke tilfeller de kunne gjøre det, og hva slags prosedyrer som skulle følges ved mistanke om misbruk. Dette måtte bedriften etterkomme.
Med innføringen av brannveggmaskinen mot Internett, fikk vi et system som loggfører alle oppsøkte internettadresser. Disse kan avleses i klartekst. Da NOPEF ble kjent med dette i august, krevde vi stans av loggføringen til avtale om registering av elektronisk kommunikasjon forelå.
Forhandlingene startet ikke opp før på høsten, og involverte alle fagforeningene i bedriften. I desember kom partene endelig fram til enighet om to avtaler som regulerte henvoldsvis registrering av telefonbruk og registrering av e-post/Internet. NOPEF er tilfreds med avtalene.

6.5 AKAN og attføringPage Top

Styret har sendt høringskommentar til PAR-dokument som omhandler AKAN og rusmiddelproblematikk. Det skjedde lite etter dette. NOPEF har purret opp FU og fått tilbakemelding at AKAN spørsmålet ventes løst i løpet av første halvåret 1996.
Under lønnsforhandlingene 1994 ble Saga og NOPEF enig om å arbeide for at attføringsarbeid i selskapet bringes inn i mer organiserte former med medvirkning fra de tillitsvalgte. Arbeidet med dette er ikke kommet langt. Det mangler fremdeles rettningslinjer og dermed er oppståtte saker blitt behandlet individuelt. Målet er å lage en felles selskapspolicy.

6.6 BarnehageretningslinjerPage Top

Likestillingsutvalget (LU) har som en av sine oppgaver å uttale seg om retningslinjer for opptak til Sagas barnehager. PAR blir ikke fulgt, siden FU mener retningslinjene som foreligger er umulig å praktisere. En høringsrunde om endring ble foretatt våren ‘95, men PAR er foreløpig ikke blitt endret.

6.7 Fast ansettelse av midlertidig ansattePage Top

Vi krevde i februar ‘95 fast ansettelse av tre midlertidig ansatte etter revisjon av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Resultatet etter en langvarig prosess, var at to ble fast ansatt. Den ene riktignok etter at vi gikk til søksmål mot bedriften for første gang i fagforeningens historie. (Vedkommende ble fast ansatt samme dag som bedriften mottok formell stevning fra LO’s juridiske kontor). En valgte å slutte før prosessen var over da han fikk tilbud om fast jobb i en annen bedrift.

6.8 Endringer i reiseregulativ/kredittkortordningPage Top

Bedriften endret reiseregulativet på noen viktige punkter våren 1995 uten forutgående drøfting med fagforeningene. Dette førte til en rekke møter og dårlig klima i en periode.
Bonuspoengordning ble fjernet, noe vi kunne akseptere, men ikke uten at bedriften innførte en kompensasjon for reising i fritida (hvilket de ikke gjorde).
Bedriften videreførte kredittkortordning på en slik måte at alle reiseutgifter, inkludert flybilletter, skulle belastes den enkelte reisende og betales av den enkelte. Dette reagerte alle fagforeningene på land kraftig imot, og det var en periode på tale å aksjonere i form av å levere tilbake sine kredittkort.

6.9 Arbeidstid og kompensasjon ifm landtest på byggeplassPage Top

På tampen av året ble vi informert i Samarbeidsmøte om at bedriften skulle innføre en ny toskifts-ordning i forbindelse med Vigdis landtest i Eydehavn/Nymo. To Saga-ansatte som var integrert i ABBs team skulle gå 12-timers skift (effektivt 10t45min) i syv dager annenhver uke, og ha fri annenhver uke. Selv om ingen av de to var NOPEF-organisert, krevde vi sammen med NIF og NITO en avtale om arbeidstidsordning av prinsippielle grunner.
Hovedkrav var å få kompensert i form av avspasering for den faste mertida i og med at gjennomsnittlig arbeidstid ville bli 37,5 timer/uke mens avtalt tid for toskiftsordning er 35,5 timer. Resultatet ble en ordning hvor opparbeidet fast mertid skulle kunne avspaseres etter prosjektets slutt (1/2 år). Samme regel skulle også gjelde for månedlig (ikke fast) merarbeid utover 25 timer.

6.10 LaboratorieteknikerePage Top

Våren 95 ble det forhandlet med utgangspunkt i krav om at laboratorieteknikerne skulle innplaseres i lønnsgruppe A. Forhandlingene førte ikke fram.

7. Personsaker Page Top

Det har som vanlig vært noen personsaker som NOPEF har tatt opp med bedriften på vegne av medlemmer og grupper av medlemmer. Dette er saker arbeidsmiljøsaker og ansettelses/omplasseringssaker som oftest er svært arbeidskrevende.


8. Arbeid i samarbeids- og kontaktsforaPage Top

8.1 Sagas styrePage Top

NOPEF og NIF har i lengre tid hatt avtale om å dele likt på styrepresentantene, på en slik måte at den ene foreningen har to faste representanter, mens den andre foreningen har en fast pluss første vararepresentant. Fram til mai -95 hadde NOPEF to faste styremedlemmer.
Siden valget til Bedriftsforsamling i april resulterte i et flertall NIF-organiserte BF-medlemmer, benyttet NIF dette flertallet til å sikre seg to faste representanter. Dette førte til en del opphetede diskusjoner fordi det hadde vært uklare oppfatninger om hvordan det skulle avgjøres hvem som skulle ha to faste og hvem som skulle ha én fast pluss første vara.
NOPEF og NIF inngikk etter dette en skriftlig avtale som regulerer forhold rundt valg av ansattes styrerepresentanter. Bl.a. sier denne avtalen at vi skal dele representantene som tidligere, og at fordelingen avgjøres av hvilken forening som har flertallet av representanter i BF.

8.2 Sagas bedriftsforsamlingPage Top

Det ble avholdt valg til Bedriftsforsamling i april. Valget resulterte i at syv NIF-organiserte og seks NOPEF-organiserte ble innvalgt, mens "maktfordelingen" i forrige periode hadde vært omvendt.

8.3 BedriftsutvalgPage Top

BU i Saga har hatt ni møter i 1995, hvorav to ekstraordinære pga administrasjonsstudien.
Utover faste punkter som referater fra styremøter og orienteringer om driftsaktiviteter, har følgende saker vært spesielt tatt opp på BU-møtene:
For å følge opp administrasjonsstudien i fase III satte BU på møte 14.12 ned et eget utvalg "Omstillings- og effektiviseringsutvalget for Administrasjonsstudien" (OEUA). NOPEFs deltaker er Espen Løken. Utvalget vil arbeide fram til årsskiftet 1997/98.

8.4 Sagas likestillingsutvalgPage Top

Likestillingsutvalget (LU) har som mandat å:
LU har vært aktivt med i å utarbeide handlingsplan for likestilling på selskapsnivå for perioden 1996-1997. Denne er ikke presentert for og godkjent av Hovedledelsen pr 31.12.95.
Se forøvrig egen årsmelding fra likestillingsutvalget.

8.5 Møter med personalavdelingenPage Top

Det er gjennom hele året vært avholdt faste møter mellom personalavdelingen og fagforeningene. På slutten av året kom også de rene offshore-foreningene med på disse møtene. NOPEF har fast møtt med to deltakere (som regel ledere for avd 24 og 68), og i tillegg trukket inn andre på enkeltsaker. Saker som har vært drøftet på disse møtene:

8.6 FagforeningssamlingPage Top

Alle fagforeningeneog bedriftens ledelse (inkl alle fra Hovedledelsen) var samlet til fagforeningssamling i Oslo 7. september. Dette har blitt en viktig forum for gjensidig meningutveksling og mer langsiktig planlegging av saker som de ansatte er opptatt av. NOPEF var representert med fem personer. Følgende temaer ble tatt opp på årets samling (innledere i parentes):