Årsmelding 1996
NOPEF avd 24 &68

Annual report 1996


[Tilbake til velkomstside]


1 InnholdsfortegnelsePage Top
2 Organisasjon og representasjonPage Top

2.1 HovedtillitsvalgtPage Top

Espen Løken (avd 24) har fungert hele året. Ved de lokale forhandlingene våren -96 fikk NOPEF avtalefestet at hovedtillitsvalgt skulle få heltidsstilling, i første omgang for en prøveperiode på to år. Dette hadde i praksis vært realiteten en stund, men det er en klar styrke for NOPEF (som eneste fagforening i Saga) å ha fått dette formalisert. Samtidig ble det opprettet eget fagforeningskontor i kjelleren i blokk 10/Kjørbo. Kontoret er usentralt, men er stort nok til å kunne romme styremøter, arkiv og nødvendig kontorutstyr.

2.2 ArbeidsutvalgetPage Top

Espen Løken (avd 24) Hovedtillitsvalgt
Bodil Engejordet (avd 24) (fram til årsmøtet: Leena M. Klaveness)
Kurt Høyland (avd 68) (fram til årsmøtet: Espen Gisvold)

2.3 Styret m.m. avdeling 24Page Top

Styret (etter årsmøtet):
Espen Løken leder
Bodil Engejordet nestleder
Svein Elvanes sekretær (ny)
Pål Andresen økonomi/forsikring
Gro Hekleberg kurs (ny)
Leena M. Klaveness styremedlem
Trond Kristensen styremedlem
Inger Nilsson Harstad-kontoret
Aina Dybdal varamedlem (ny)

Regnskapsfører:
Hedy E. Sveia

Revisorer:
Ragnar Knarud
Ellen Hansen

Valgkomité:
Morten Bergan
Trond A. Rein
Brit R. Fredheim

2.4 Styre m.m. avdeling 68Page Top

Styre (etter årsmøtet):
Kurt Høyland leder (ny)
Anniken Heitmann nestleder (permisjon fra oktober)
Grete Kristensen kasserer
Heidi Baugstø styremedlem (permisjon)
Jens Petter Weckhorst Florø-kontoret
Kari Chruchow Snorre
Reidar Skjold varamedlem
Kirstin Willis varamedlem Florø
Anette Lillevik varamedlem Snorre
Reidar Sten-Nilsen fungerte for Kari Chruchow under hennes 6-måneders landopphold

Valgkomité:
Morten Åbø
Per K. Lukkedal

Revisor:
Bengt Strømmen

2.5 Internasjonalt utvalgPage Top

Utvalgets medlemmer:
Britt Riise Fredheim (leder)
Rosalind Waddams
Hilde Skauli
Donald Tumasonis
Mechtild Engedal
Trond Kristensen
Morten Bergan
Espen Løken

Det er avhold 6 møter i internasjonalt utvalg i løpet av 1996. Arbeidet i utvalget er delt opp slik at medlemmene har ansvar for informasjonsinnsamling for hver sitt geografiske område. To land, Libya og Algerie, ble behandlet spesielt. Disse landenes situasjon ble presentert overfor utvalget i egne møter.
Vi hadde på høsten besøk av Terje Kalheim fra LOs internasjonale avdeling som redegjorde for deres aktivitet og planer. LOs holdning til norske selskapers internasjonale virksomhet har en pragmatisk vinkling. Fagbevegelsen kan nok ikke hindre norsk industri i å etablere seg i land hvis politikk vi ikke liker. Men vi kan påse at selskapene behandler de ansatte på en ordentlig måte i det landet de er i. I tillegg driver LOs internasjonale kontor med opplæring og støtte til fagforeninger i land som ikke har tradisjon for dette. Her er det mulig for Nopef i Saga til å delta på konkrete hjelpe/opplæringsprogram hvor vi har muligheter for kontakt og oppfølging. Kalheim fikk også informasjon om hvordan vi tenker oss vår virksomhet.

Utvalget har arbeidet med retningslinjer for bevilgninger. Disse legges fram på årsmøtet.

Utvalget har også bistått med informasjon til Nopefs styre i forbindelse med Sagastyrets vurdering av Algerie.

2.6 Annen representasjon i kraft av NOPEF-vervPage Top

2.6.1 Eksternt


2.6.2 Internt

Kurt Høyland (avd 68) (Espen Gisvold fram til våren)
Kari Chruchow (Snorre) [ "NOPEF sokkel" deler én representasjon med NALF-T]
Aina Dybdahl (fra desember da utvalget ble rettet inn mot økonomiavd, og NOPEF fikk to av tre plasser)

2.7 Annen representasjon i kraft av direkte valgPage Top

Espen Løken (1.vara)
Roald Knutsen (3.vara)
Morten Bergan
Espen Gisvold (til oppsigelse i mai)
Ellen Hansen
Leena M. Klaveness
Jens P. Weckhorst


Kari Chruchow (vara)
Anniken Heitmann (vara)
Trond Kristensen (vara)
Bodil Engejordet (vara)
Grete Kristensen (vara)

2.8 Annen representasjonPage Top

Oddvar Øvestad (vara)
Torill A. Jacobsen (vara)
Jens Fr. Kjelstrup (vara)

2.9 MøtevirksomhetPage Top

2.9.1 Arbeidsutvalgsmøter

Arbeidsutvalget har siden mars hatt som mål å avholde ukentlige telefonmøter. Dette har stort sett blitt gjennomført, bortsett fra en periode på høsten. Praksisen med slike telefonmøter har ført til en mye bedre koordinering og kommunikasjon mellom de to avdelingene.

2.9.2 Styremøter

Styret i avdeling 24 har hatt ukentlige møter. HVO og AMU-representant har deltatt fast på møtene.
Styret i avdeling 68 har hatt mer uregelmessige møter. Deler av høsten ´96 har styret vært redusert p.g.a sammenfall av omsorgspermisjoner og langvarig feriefravær.

2.9.3 Medlemsmøter

Avdeling 24:
7.mai: Krav til lønnsoppgjøret på land
13.juni: Resultat av lønnsoppgjøret på land
26.juni: Landsmøtesaker (delegatvalg og forslag til LM)
4.desember: Omorganisering av økonomiavdelingen (for medlemmer i økonomiavdelingen)

Avdeling 68:
7. mai: Krav til lønnsoppgjøret på land
13. juni: Resultat av lønnsoppgjøret på land

2.10 Landsmøtet i NOPEFPage Top

NOPEF avholdt sitt 6. ordinære landsmøte 30.oktober - 2.november. Følgende delegater deltok fra Saga:
I tillegg møtte Espen Løken i egenskap av medlem av landsstyret.

Avdeling 24 hadde fremmet en rekke forslag. Blant annet fikk vi gjennomslag for opprettelse av et internasjonalt utvalg.

Espen Løken var en av tre innledere under et av landsmøtets hovedpunkter: Fagbevegelsen og IT-teknologien. Innledningen til Espen inneholdt særlig erfaringer fra foreningen i Saga sin bruk av elektronisk post for intern kommunikasjon og demonstrasjon av foreningens websider for deling av informasjon.

2.11 Konferanser og kursPage Top

Vi avholdt helgen 16.-18. februar et weekend-kurs for alle våre medlemmer i avdeling 24 og 68. Kurset startet med en forelesning om benchmarking fredag etter lunsj, utmerket utført av Tarjei Hemstad og Stig Feyling fra Driftsdivisjonen. Vi lastet deretter de 16 deltakerne inn i en buss og satte kursen mot Thorbjørnrud Kurs- og konferansesenter på Jevnaker.
Etter innsjekking fortsatte opplegget med en presentasjon av de tillitsvalgtes verv i og utenfor Saga, før vi avsluttet dagen med middag og hyggelig samvær. Lørdag begynte vi dagen med en sesjon om Lov- og avtaleverket ledet av Jarle Nilsen fra NOPEF. Etter lunsj og besøk på Hadeland Glassverk var det en svært interessant forelesning om Mobbing og trakassering ved Stig Berge Matthiesen fra UiB. Middag og samling i peisestuen avrundet en vellykket dag med tett program. Søndag fikk vi en redegjørelse om Håndtering av pressen av Erling Holmefjord fra NOPEF før entret bussen og satte kursen mot Sandvika.

Kurset var både interessant og lærerikt. Det var synd at ikke flere enn 16 av våre medlemmer hadde sett anledning til å delta, men både det faktum at det var vinterferie og at det gikk med en hel helg kan kanskje ha spilt en rolle.

Deltagelse på eksterne kurs og konferanser:

Leder av avd. 68 har deltatt på ledersamlinger i driftsdivisjonen.


3 Medlemsutvikling/VervingPage Top

3.1 MedlemsutviklingPage Top

Medlemstallet pr 31.12.96 var 263 medlemmer, en netto økning på 33. (Brutto var økningen noe større fordi noen av våre medlemmer sluttet i løpet av året). Økningen foregikk jevnt gjennom hele året med en topp de siste ukene.
Av de 263 er det 6 pensjonister, en økning på 5. Økningen skyldes særlig førtidspensjonsordningen som 6 NOPEF-medlemmer takket ja til. Fire av disse gikk av i september, mens de to siste går av ved fylte 60 år i løpet av 1997.

Avdeling 24 hadde: 181 medlemmer (hvorav 5 pensjonister), økning på 23 i perioden.
Avdeling 68 hadde: 82 medlemmer (hvorav 1 pensjonist), økning på 10 i perioden.

Medlemsøkningen var bemerkelsesverdig tatt i betraktning av at antall ansatte i løpet av året gikk ned. Prosentvis utgjorde ved årsskiftet de 257 medlemmene i arbeid 20,05% av antall ansatte (mot 17,77% ved periodens start).
Følgende graf viser medlemsutviklingen siden NOPEF ble startet i Saga:
Undisplayed Graphic
Følgende graf viser medlemsutviklingen i relasjon til antall ansatte:

Undisplayed Graphic
"Series 1" viser utviklingen i antall ansatte, mens søylene viser antall NOPEF-organiserte.

3.2 Løpesedler/vervekampanjerPage Top

Vi gjennomført en vervekampanje høsten 1996 med egne vervepremier i tillegg til forbundets. Ververe i avdeling 24 ble belønnet med en CD (Kom og lek), mens ververe i avdeling 68 fikk Flax-lodd.
Det ble utgitt følgende løpesedler som ble distribuert til alle:

3.3 T-trøyerPage Top

I forkant av lønnsoppgjøret lagde vi våre egne T-trøyer med logoen til NOPEF i Saga på brystet og web-adresse med illustrasjon på ryggen. Trøya ble distribuert gratis til alle medlemmer som aktivt ga beskjed om at de ønsket den. Idéen var å synes i bildet i Saga, noe vi bare lyktes måtelig med, men det er stadig medlemmer som bruker disse og gjør oss synlige i landskapet.

3.4 Sosiale arrangementPage Top

Avdeling 24 arrangerte 8.september en vandring langs Akerselva med profesjonell guide. Turen var en vandring langs et viktig stykke industrikulturhistorie, og ble avsluttet med felles middag på restaurat Asylet. Totalt deltok mer enn 30 medlemmer og barn.

4 Informasjon til medlemmenePage Top

4.1 NOPEF-bulletinPage Top

Bulletiner distribuert via e-post har blitt jevnlig sendt til alle medlemmer - ca hver uke/14.dag. (I perioder, som under lønnsoppgjøret, oftere). Bulletinene inneholder løpende informasjon om de viktigste sakene som vi jobber med. Foreningen sender ikke ut informasjon på papir lenger.
Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra medlemmer som viser at det er viktig å bruke tid på denne type informasjon.

4.2 Web-siderPage Top

I januar startet arbeidet med å lage egne websider for NOPEF i Saga. Disse ble tilgjengeliggjort for medlemmene i slutten av januar. I tillegg er det lagt ut en versjon av sidene som er tilgjengelig for interesserte utenfor Saga, disse er strippet for informasjon som kan karakteriseres som intern (f.eks. møtereferater).
I løpet av året har sidene utviklet seg til å inneholde stadig mer informasjon:

NOPEF i Saga var første fagforening i LO med egne websider, og de har vakt stor oppmerksomhet i fagbevegelsen. Sidene har vært omtalt både i NOPEF-Aktuelt, LO-Aktuelt og SISU flere ganger, og ble demonstrert i plenum på NOPEFs landsmøte. Vårt arbeid har vært sterkt medvirkende til at forbundet i 1997 har lagt opp til en ambisiøs satsing på IT, blant annet gjennom oppbygging av Intranet og egne websider.

Vi har satset store ressurser på å bygge opp og vedlikeholde disse sidene, og har tro på denne tjenesten som en måte å tilgjengeliggjøre viktig informasjon på. Alle medlemmer og ansatte i Saga har tilgang til disse sidene ved at de har egen PC (eller tilgang på en) i arbeidstida. Gjennom at Saga nå bygger opp Intranett basert på web-teknologi, vil medlemmer og andre ansatte bli stadig mer fortrolig med denne måten å få tilgang til informasjon på.

I 1996 var det ca 3400 besøk på websidene (siden 1.februar). Vi kan ikke skille mellom intern og ekstern bruk, men kan se at antall besøk øker en del hver gang det sendes ut bulletiner som viser til informasjon på websidene.


5 LønnsforhandlingerPage Top

5.1 Revisjon av sokkeloverenskomstPage Top

Forhandlingene på bore- operatør- og catering avtalene mellom NOPEF og OLF startet 11 juni 1996. Kari Chruchow deltok som medlem av NOPEFs sentrale forhandlingsutvalg.
De viktigste kravene var:
- Pensjon og retrettordning
- Lønnssystemet
- Likestilling mellom kvinner og menn (nytt pkt.)
- Generelt lønnstillegg for alle
I tillegg til dette var det en del andre krav og justeringer på resten av overenskomsten.

Forhandlingene startet bra og for første gang kom OLF med sine krav på et tidlig tidspunkt. Etter en del tautrekking fra begge sider kom det siste tilbudet fra OLF 13.6.1997. De viktigste resultatene som til slutt ble akseptert av begge parter var som følger:

1.Videreutvikling av sokkeloverkomsten med hensyn på å sikre høy verdiskapning og lønnsomhet for olje- og gassvirksomheten gjennom kreative løsninger og en tilpasset lønnsdannelse. Partene ble enige om å nedsette et utvalg for å vurdere gjeldende sokkeloverenskomster i lys av de hovedutfordringer oljeindustrien står ovenfor. Det skulle nedsettes et utvalg for hver av offshoreforeningene NOPEF, OFS og NALF hvor OLF også skulle inngå i utvalgsarbeidet. Det skulle legges til rette for samarbeid mellom utvalgene. Utvalgets innstilling skulle være ferdig til 1.april 1997.

2. Pensjon. Det ble henvist til AFP og Tidligpensjonsordning fra tariffoppgjøret 1996. Ordningen taes inn som bilag i sokkeloverenskomstene. Aldringsproblematikken på sokkelen skulle gis høy prioritet i avtaleperioden, og drøftinger med de tillitsvalgte skulle gjennomføres. Drøftelsene skal resultere i protokoller som forplikter. Protokollene skal oversendes OLF og forbundet innen utgangen 1.avtaleår.

3. Utvidelse av lønnssystemet innen sokkeloverenskomstene. Forslaget innebar at det ble opprettet en ny lønnsgruppe B1 mellom nåværende lønnsgruppe A og nåværende lønnsgruppe B etter følgende oppbygging:
For operatørselskapene innebar dette at følgende stillingkategorier ble berørt, og fikk innplassering i den nye lønnsgruppen: Fagarbeider/ tekniker m/ fagbrev eller tilsvarende utdanning.

Dagens innplassering i lønnsgruppe B for stillingskategoriene: Administrasjonspersonale, kranfører og lagerpersonale ble opprettholdt.

Bestemmelse om kompetansetillegg i operatørselskapene, og bestemmelse om tillegg for offentlig fagbrev for alle områder gikk ut. Istedet ble verdien tillagt lønnsgruppe A med kr. 4500, og ny lønnsgruppe B1 med kr. 1750.

Generelt lønnstillegg ble kr. 9000

Likestilling ble slik NOPEF ville .

Totalt kan tariffrevisjonen 1996 oppsummeres som et bra oppgjør for våre offshoreansatte. Det ble vedtatt med stort flertall.

5.2 Revisjon av overenskomst for landansattePage Top

Espen Løken og Kurt Høyland deltok i NOPEFs forhandlingsutvalg.
Etter en treg start på forhandlingene i begynnelsen av juni, oppnådde partene enighet om en del viktige forbedringer i overenskomsten:


Avstemningen førte til overveldende ja-flertall, dog med lav deltakelse i Saga.

5.3 Lokalt lønnsoppgjør våren 96Page Top

5.3.1 Krav

Basert på forutsetninger om prisstigning på ca 1,5%, godt oppgjør i Hydro, fallende boliglånsrente, sentrale føringer (krone- og kvinnetillegg) og Sagas gode økonomiske utvikling, fremmet NOPEF følgende økonomiske krav:

I tillegg kunne vi påvise at særlig sekretærgruppa hadde kommet dårlig ut mhp lønnsutvikling i perioden 1991-1996, og vi krevde ekstra heving av denne gruppa.

5.3.2 Resultat


I praksis viste det seg at bare et fåtall avmedlemmene fikk mindre enn 3,7% eller mer enn 4,0%. Ingen fikk 0-tillegg, fem fikk minimumstillegget på 2,7% og fire av de under 225.000 fikk 7.200.
Lønnsreguleringen innebar en ramme på 4,04% tillegg for NOPEFs medlemsmasse. I tillegg kom senking av boliglånsrenta på 0,5%(=1000 pr år i lavere renteutgifter), som kan antas å utgjøre i overkant av 0,2% på lønnsrammen under forutsetning av at 2/3 av våre medlemmer har slikt lån i Vital. M.a.o. en total økonomisk ramme på ca 4,25%.
Dette er en ramme som ligger på linje med de fleste av årets lønnsoppgjør, men lavere enn f.eks. Norsk Hydro.

Det som særlig gjorde oppgjøret lite spiselig, og som i første omgang førte til brudd, var den lave andelen generelt tillegg og det lave kronetillegget i bunnen. Dette ble noe forbedret gjennom et siste tilbud etter bruddet, men ble fortsatt dårlig. Rentesenking av boliglånet forbedrer den sosiale profilen, men profilen er fortsatt dårlig.

Vi fikk ikke gjennomslag for generell heving av lønn for sekretærgruppa. Imidlertid fikk vi her en protokoll som sikret at vi i forbindelse med innføring av revidert lønnssystem kan drøfte innplassering av bl.a. sekretærer både som gruppe og som enkeltmedlemmer.

5.4 Revisjon av særavtalePage Top

5.4.1 Krav


5.4.2 Resultat

Vi fikk gjennomslag for å inngå lokale avtaler om Likestilling og AKAN. Videre fikk vi tilfredsstillende tillitsvalgtbestemmelser gjennom omfattende revisjon av §19.1 som gjaldt heltidstillitsvalgt.
En del av de øvrige kravene fikk vi ikke inn i særavtalen, men oppnådde protokoller som i praksis er tilfredsstillende eller til å leve med.

Det vi ikke fikk igjennom og som vi var misfornøyd med, var vårt krav om kompensasjon i forbindelse med mobilisering/demobilsering av surveyfartøy og krav om varetakelse av eldre arbeidstakere.
Kravet om kompensasjon for reise på fritid ble ikke overraskende avslått, men her fikk vi en åpning for at Saga ville revurdere forbudet om bruk av bonuspoeng som er opptjent gjennom tjenestereiser. [ Denne revurderingen medførte at ansatte f.o.m. 1.10 fikk tilbake retten til å tjene opp og bruke opptjente bonuspoeng i forbindelse med tjenestereiser.]

5.5 LikestillingsavtalePage Top

Vi hadde store forventinger til å få til en likestillingsavtale i bedriften. NOPEF skrev et utkast basert på likestillingsloven, likestillingsavtaler i andre bedrifter og avtale mellom LO og NHO. Utkastet ble oversendt bedriften med en oppfordring om et snarlig møte. Bedriften hadde som ventet en del kommentarer til utkastet, og vi gikk noen runder før vi endte opp med avtalen som kan leses i sin helhet på vår internettside. Vi fikk ikke til alt vi hadde ønsket oss, særlig kan nevnes at alt som lignet på kjønnkvotering ble fjernet, men vi tror likevel at avtalen er rimelig god. Vi hadde også et mål å få styrket menns rettigheter i forbindelse med barselpermisjon, noe vi mener vi har fått til med avtalen slik den foreligger.

5.6 AKAN-avtalePage Top

Etter mange år med diskusjoner og forhandlinger ble AKAN-avtalen (Arbeidslivets Komite mot alkoholisme og narkomani) endelig underskrevet høsten 1996 etter enighet ved vårens særavtalerevisjon. Både NOPEF og Saga hadde laget sitt forslag til avtale. Partene ble enige om en enkel og kort avtale. De viktigste punktene er forebyggende arbeid og enhetlig og konsekvent håndtering av rusmiddelbruk i selskapet.
Avtalen forutsetter klare retningslinjer som beskriver både bedriftens, lederens og ansattes ansvar, rettigheter og plikter.

Disse retningslinjene er gjennomgått og godkjent av NOPEF.


6 Større saker i ‘96Page Top

6.1 AdministrasjonsstudietPage Top

Implementeringsfasen (fase III) startet for alvor i januar -96, selv om planene tilsa høsten -95. Et eget "Omstillings- og effektiviseringsutvalg for administrasjonsstudiet" (OEUA) ble opprettet som underutvalg av BU for å fungere som spesielt samarbeidsorgan. Fagforeningene hadde 3 representanter (NOPEF, NIF og NITO).
I OEUA ble det gitt statusrapporter for implementeringen innen de forskjellige funksjonsområdene. I praksis var det liten mulighet til å gå særlig dypt inn i de enkelte områdene. Etterhvert ble aktiviteten særlig rettet mot Kontorforvaltninng, IT/Dokumentforvaltning, Økonomi og Organisasjon & Personalfunksjonen.

Utvalget brukte mye tid de første månedene i 1996 til å utarbeide en Virkemiddelhåndbok. Håndboka skulle inneholde retningslinjer for hvordan en del av administrasjonsstudiets målsetninger skulle nås, særlig de som gikk i retning av nedbemanning og overføring av personell fra administrative funksjoner til operative funksjoner. Arbeidet med håndboka medførte viktige diskusjoner om prinsipper, bl.a. om hvem som skulle motta tilbud om førtidspensjonering, eventuell ordning med sluttpakker, incentiver for å søke nye stillinger internt, støtte til opplæring m.m. Til tross for at mye ressurser ble nedlagt, og håndboka ble ferdig, ble den aldri vedtatt i Hovedledelsen. Statusen forble derfor uklar gjennom hele implementeringsfasen. Likevel ble håndbokas retningslnjer fulgt bl.a. ifm det mest konkrete nedbemanningstiltaket - førtidspensjoneringen. Her vant NOPEF gjennomslag for at alle over 60 (pr 31.12.98) skulle motta tilbudet, ikke bare utpekte personer. Totalt takket 34 av 43 mulige ja til tilbudet. Av disse var 6 medlemmer i NOPEF (ett medlem takket nei).

NOPEF avviste å diskutere sluttordninger fordi vi mente dette ikke burde være nødvendig. Det ble derfor enighet om å utsette dette spørsmålet til etter at budsjettforslaget for 1997 forelå om høsten, og ta det opp hvis bedriften så det nødvendig med ytterligere nedbemanning. Spørsmålet ble ikke reist igjen.

NOPEF deltok i to underutvalg som avsluttet sitt arbeid rett over nyttår 1996 - en for sekretærrelaterte tiltak og en for tegnere/grafiske tjenester. Særlig var det mye oppmerksomhet rundt sekretærstudiet. De foreslåtte tiltakene ble i stor grad besluttet, men forventningene ble ikke fullt ut innfridd. Opprettelsen av en ressurskoordinator for sekretærer ble ikke som forventet en egen stilling, men inngikk som en del av funksjonsområdet til seksjonsleder for Seksjon for tekst og grafiske tjenester.

På et Hovedledelsesmøte i mars ble det oppdaget at selv om kostnader og bemanning innen støtteapparatet gikk ned i tråd med målsetningene, hadde administrative kostnader innen teknisk/operative områder gått opp. Det ble derfor besluttet å gjennomføre tilleggsstudier innen de fire største støtteområdene (IT/dokument, kontorforvaltning, økonomi og organisasjon&personal). Disse studiene ble gjennomført uten noen involvering av NOPEF (eller andre foreninger) utover statuspresentasjoner i OEUA. NOPEF var svært misfornøyd med dette. Tilleggsstudiene ble behandlet i BU i juni. I forkant av dette møtet hadde vi møter med NOPEF-advokater og fikk laget en utredning som skulle gjøre oss rustet hvis det skulle komme forslag om outsourcing. NOPEF hadde en lengre innledning på BU-møtet med kommentarer til forslagene i tilleggsstudiene, og hadde lagd forslag til vedtak som vi etter en del forhandlinger fikk vedtatt i modifisert form. NOPEF lagde i tillegg en utredning med kommentarer til tilleggsstudie-rapportene.

Tileggstudiene fikk som konsekvens en fullstendig omorganisering av de fire støttefunksjonsområdene, slik at det ble felles ledelse på tvers av geografi. Fryktede forslag om outsourcing o.l. ble heldigvis ikke fremmet på alvor. Omorganseringen oppleves i hovedsak som positiv gjennom at det har forbedret samarbeidet på tvers.

I og med at det særlig var NOPEF-medlemmer som ble berørt av administrasjonsstudiet, har NOPEF vært i førersetet fra fagforeningenes side under hele dette arbeidet. Vi har imidlertid hatt et godt samarbeid med de andre berørte foreningene (NIF og NITO) underveis, slik at vi stort sett kunne tale med én tunge.

Den endrede økonomiske situasjonen med stigende aktivitet og oljepriser, og kjøpet av Santa Fe, medførte at administrasjonsstudiet ble nærmest glemt mot slutten av året. Med ett viktig unntak: Økonomiavdelingen. Her ble det i desember besluttet å omorganisere såpass drastisk at en god del ansatte ville miste sine arbeidsopgaver. Videre ble det besluttet å fristille alle ansatte innen området, slik at alle skulle søke på nytt på de stillinger som ville bli opprettet etter omorganiseringen. Denne prosessen startet i januar 1997. I den forbindelse ble OEUA også reorganisert for å arbeide bare med denne omstillingsprosessen. NOPEF fikk nå to av de tre fagforeningsplassene siden det med ett unntak bare var vi som hadde medlemmer innenfor dette området. Medlemstallet innen økonomiavdelingen ble fordoblet i løpet av kort tid i desember.

Oppsummerinsvis kan det sies at administrasjonsstudiet ikke fikk de konsekvensene vi kunne frykte (med forbehold om at prosessen i økonomiavdelingen ikke er ferdig). Dette skyldes i stor grad oppsvinget i aktivitet og oljepriser som førte til en sterkt forbedret økonomi og optimisme. Det er likevel liten tvil om at arbeidsmiljøet innen de store støttefunksjonsområdene har blitt forverret gjennom hardere arbeidspress. I 1997 utarbeides en erfaringsoppsummeringsrapport etter henstilling fra BU, bl.a. for å kartlegge endringen i arbeidsmiljø. NOPEF er tilfredsstillende involvert i arbeidet med rapporten.

6.2 Omorganisering av reservoarmiljøetPage Top

Omorganisering av Avdeling for Reservoarevaluering ble satt i gang med en styringgruppe og tre arbeidsgrupper . NOPEF og NIF delte representant i styringsgruppa, med NIF som representant og NOPEF (Espen Løken) som vararepresentant. NOPEF hadde representant i "arbeidsgruppa for fagavdeling" (Leena M. Klaveness). Hensikten var å fordele og organisere arbeidet mellom fagseksjoner, områdeseksjoner og SD i Stavanger slik at kommunikasjon og samarbeid mellom enhetene skulle bli bedre. Omorganisering skulle ikke få konsekvenser med personalflytting enten til Stavanger eller Sandvika.

Etter mye famling, noe uklar målsetting og mandat i starten, kom gruppene til resultater som er implementert i organisasjonen.

Samarbeidet mellom ledelsen i reservoaravdelingen og NOPEF fungerte godt. I tillegg til møter i styringsgruppen ble det avholdt en del møter mellom avdelingsleder og fagforeningene, hvor foreningene fikk fortløpende informasjon fra arbeidsgruppene. NOPEFs krav til teksten i sluttrapporten, hvor viktig det er med ansattes aktiv deltagelse og involvering i omorganiseringsprosesser, ble tatt med.

6.3 Opprettelse av KristiansundkontorPage Top

Fagforeningene fikk nyss om at det var krefter som ønsket at Kristiansund-kontoret skulle bli noe mer enn et enmanns "promotion"-kontor. Dette skapte en del engstelse innen utforskningsavdelingen, og foreningene ba i fellesskap om et møte med bedriften. NOPEFs skepsis bunnet i at vi ikke så noen gode argumenter for å utvide kontoret, at vi var redd for å splitte opp fagmiljøet, og at det ville bli dyrt og tungvint. I tillegg var vi redd for å havne i en situasjon hvor enkelte ansatte ville føle seg presset til å flytte for ikke å havne på sidelinja.
Vi vant ikke fram i denne saken. Hovedledelsen utsatte behandlingen, men vedtok til slutt utvidelse av kontoret til max 7 personer. Det viste seg i etterhånd at bemanningen gikk rimelig greitt. Idag er kontoret bemannet med 6 faste, hvorav 3 NOPEF-medlemmer, og én innleid. I tillegg kommer periodevis bemanning fra boreavdelingen og Florø-kontoret.

6.4 SamarbeidsmodellPage Top

NOPEF lanserte på fagforeningssamlingen i 1995 forslag om å lage en samarbeidsmodell for omstillings- og effektiviseringsprosesser. I mars ble det enighet om en avtale mellom fagforeningene og bedriftens forhandlere. Før sluttbehandling i BU kom imidlertid bedriften med et revidert forslag som var uakseptabelt for oss, og dette førte til en langtrukken prosess som ikke endte før i 1997 da avtalen ble signert.

6.5 Intern utlysning av stillingerPage Top

Intern utlysning av stillinger ble fokusert på av NOPEF på våren. Overenskomsten tilsier at alle stillinger normalt skal utlyses internt, og at avvik skal avklares med NOPEF. I særavtaleforhandlingene ble vi enige med bedriften om at praktiske retningslinjer rundt interne utlysninger også av midlertidige stillinger og oppdrag skulle utarbeides i samarbeid med NOPEF. Administrasjonsstudiets målsetting om å overføre folk fra administrative til operative funksjoner var også medvirkende til å fokusere på denne saken.

NOPEF ble nøyere med å kreve at bedriften fulgte avtaleverket mhp interne utlysninger, dvs at alle ledige og nyopprettede stillinger, også av midlertidig art, skulle utlyses med mindre unntak var avklart med NOPEF. Vi har påpekt skriftlig og krevd begrunnelse i en del tilfeller der vi har ment at bedriften ikke har fulgt avtalen. Dette har ført til en mye bedre praksis gjennom at stillinger ukentlig utlyses i SISU med utfyllende stillingsbeskrivelser på Bulletin Board. Ut over høsten ble NOPEF kontaktet i flere tilfeller hvor bedriften ba om avvik, noe som aldri har skjedd før.

6.6 Innleie av personellPage Top

Innleie av arbeidskraft ble et sentralt spørsmål for NOPEF gjennom hele året. Vårt prinsippielle standpunkt er at faste, løpende oppgaver skal utføres av fast ansatt personell, og at innleie bare skal brukes for å ta arbeidstopper, dekke inn vikariater og ved behov for spesialkompetanse i kortere perioder.
På våren krevde vi regelmessige oversikter over innleie, noe vi fikk etter å ha måttet true med å nekte å signere på flere innleiesøknader. Gjennom de sentrale forhandlingene om revisjon av landoverenskomsten fikk vi på initiativ fra NOPEF i Saga avtalefestet bedre innsynsrett i innleieforhold. Denne innsynsretten utnyttet vi gjennom å kreve dokumentasjon på en del navngitte innleieforhold.

NOPEF satte for alvor dagsorden for debatten gjennom sin innledning på fagforeningssamlingen i september hvor vi fikk hele Hovedledelsen i tale. I forkant gjennomgikk vi intern skolering på sysselsettingsloven og prøvde å kartlegge bruk av innleie i Saga. Vår kartlegging viste at rundt 300 personer arbeidet i Sagas lokaler enten som innleid arbeidskraft eller som "kjøpte tjenester" (entrepriser). Vi avdekket en rekke ulovlige forhold ved at personer hadde vært innleid utover lovens maksimumsgrenser og at en del innleieforhold, i strid med loven, var definert som entrepriser. I tillegg overholdt ikke Saga drøftingsplikten med tillitsvalgte (i henhold til forskriftene til sysselsettingslovens §27). NOPEF krevde opprydding, og lanserte følgende tiltaksplan på fagforeningssamlingen:

Vår innledning og dokumentasjon ble tatt svært alvorlig. Vi ble enige med bedriften om å komme med konkrete eksempler på ulovligheter. NOPEF ga 23 slike eksempler uten å gjøre forsøk på noen fullstendig kartlegging.

På bakgrunn av NOPEFs initiativ ble det iverksatt et tilsyn ved Tilsynsavdelingen. Tilsynet skulle vurdere Sagas bruk av innleie for å "vurdere om inntak og bruk av ekstern arbeidskraft i selskapet blir gjennomført i tråd med lover og retningslinjer". Et lignende tilsyn ble gjennomført offshore tidligere på året.I tillegg ble det besluttet at selskapsprosedyren for arbeidsinnleie/entreprise skulle revideres.

Prosessen tok lengre tid enn først forespeilet. På grunn av dette krevde vi, og fikk aksept på, at ingen av de som vi meldte inn skulle miste sitt engasjement i Saga før prosessen var avsluttet. To av disse ble ansatt i desember, og vi har godt håp om flere ansettelser.

Prosessen fortsatte inn i 1997.

6.7 Kjønnsbetingede lønnsforskjellerPage Top

Gjennomgangen som ble initiert gjennom lønnsforhandlingene våren 1995, og som startet på høsten gjennom at NOPEF meldte inn en rekke navn som vi mente lå skjevt lønnsmessig, ble avsluttet i februar. Det ble en langdryg prosess med involvering av en rekke linjeledere i tillegg til forhandlingene direkte mellom NOPEF og selskapet. Resultatet var at en rekke kvinnelige medlemmer ble hevet i lønn, selv om bedriften bare i ett tilfelle aksepterte at lønnsskjevheten skyldtes kjønn.

6.8 Revidert lønnssystemPage Top

Bedriften tok i 1996 initiativet til å revidere lønnssystemet i Saga. Dette systemet er en administrativ bestemmelse, og men endringer skal drøftes med NOPEF i henhold til særavtalen. Vi har kommet med innspill underveis, og har kommet med skriftlige kommentarer til det ferdige utkastet fra FU i tillegg til muntlige kommentarer på drøftingsmøte. Utkastet er nå på en høringsrunde i alle deler av selskapet, siden det vil angå all landbasert virksomhet.
De viktigste endringer er rundt stillingsbeskrivelser, og et mer styrt lønnsutviklingsløp for nyansatte.
Systemet vil bli nærmere presentert for alle når det foreligger ferdig fra Organisasjon og Personal.

6.9 Varg organisasjonsutvikling fase IPage Top

Første møte ble avholdt i begynnelsen av desember 1995. Det ble da gitt en orientering over hvordan selskapet tenkte at prosjektet skulle gjennomføres. Arbeidet skulle utføres i nært samarbeid med personell som ville få ansvaret for driften på feltet, fagpersoner og de ansattes valgte fagforeningsrepresentanter.
I mandatet var det satt ned 3 grupper som skulle sikre den nødvendige kvalitet i sluttproduktet:
- Styringsgruppe m/ representanter fra ledelsen i drift
- Prosjektutvalget som skulle være et forum for å sikre fagforeningenes bidrag i det videre arbeid,
samt også å sikre at fagforeningsanliggende skulle bli ivaretatt på en skikkelig måte. Her skulle også fagforeningene ha rett og plikt til å bringe inn synspunkter, innspill og bidrag som de følte behov for å få behandlet. Prosjektutvalget skulle være et rådgivende organ som behandlet og ga uttalelser vedrørende de oppgavene som skulle utføres. Prosjektutvalget skulle også gi styringsgruppa innspill og tilbakemeldinger i prosessen. Prosjektgruppa erstattet ikke andre samarbeidsfora som BU og AMU.
- Arbeidsgruppa ble etablert på rene faglige kriterier. Her skulle arbeidstakernes medinnflytelse ivaretas med fag og kompetanse.

På bakgrunn av mandatet mente NOPEF at medlemmenes interesser var ivaretatt. I tillegg til dette ble det også bestemt at det skulle innkalles til egne arbeidsmøter for berørte tillitsvalgte, slik at det var mulig å kunne kommentere prosjektet underveis.

Det viste seg etterhvert at prosjektet gikk så fort fram at en foreløpig rapport fra arbeidsgruppa ble forelagt foreningene allerede i slutten av desember 1995.

Sluttrapport for Varg organisasjonsutvikling ble lagt fram for kommentarer i april 1996. I kommentarene til sluttrapporten ble det fra offshoreforeningene (NOPEF, NALF og SOAF) rettet kritikk mot gjennomføringen av prosjektet, da vi som tillitsvalgte følte at den reelle innflytelsen fram til sluttrapporten forelå hadde vært lite tilfredsstillende. Kritikken ble senere tatt opp i BU i forbindelse med gjennomgang av rapporten.

6.10 Varg/rekrutteringspolicyPage Top

NOPEF v/Kurt Høyland deltok i en arbeidsgruppe som hadde fått i mandat å utarbeide rekrutteringspolicy for bemanning av Varg feltinstallasjon. Arbeidet resulterte i en policy som vektla følgende kriterier ved ansettelse av personell i tarifferte stillinger:
Alderssammensetning, geografisk bosted, forholdet til adminstudien, intern/ekstern utlysning av stillinger, overføringer av personell fra Snorre, arbeidsmiljø, kriterier for overføringer fra Snorre, likestilling, lønnsinnplassering, stillingsbeskrivelser og jobbsikerhet. Styringsgruppen der NOPEF også var representert (v/ Espen Løken), godkjente rapporten med visse endringer i oktober 1996. Eneste større uenighet i arbeidsgruppa, og som resulterte i dissens, var NOPEFs forslag om at Saga skulle bruke ressurser på å overføre og lære opp "overtallig" personell fra Land til offshore-organisasjonen. NOPEFs forslag ble ikke støttet av noen andre.

6.11 Varg/lønnspolicyPage Top

Så tidlig som i juni 1996 gikk det ut et felles skriv fra offshoreforeningene NOPEF, SOAF og NALF-T hvor vi ba om et møte for avklaring om lønnsinnplassering av driftsteknikere på Varg. Et innledende møte ble avholdt i oktober 1996. Der ble det fra bedriftens side gjort oppmerksom på at man i forbindelse med rekrutteringen til Varg ville se etter personell som behersket mer enn ett tariffmessig område. Foreningene på sin side mente at en lønnsinnplasering i gruppe A burde være på sin plass og at en stillingsbeskrivelse ble utarbeidet.
Spørmålet var ikke avklart ved beretningsperiodens slutt. I januar 1997 ble det fra foreningenes side igjen påpekt at det var naturlig å innplassere alle i lønnsgruppe A. Særlig med tanke på at det på Varg skulle være et ledernivå mindre og at bedriften helst ville at de som søkte til Varg innehadde flerferdig kompetanse. En stillingbeskrivelse skulle også utarbeides. Fra bedriftens side ble det overlevert et forslag til en stillingsbeskrivelse for driftsteknikere på Varg og en skisse til rammer for innplassering av personell i lønnsgruppe A. NOPEF etterlyste mer informasjon, og tok ikke standpunkt.

6.12 Organisasjonsutvikling SnorrePage Top

Sammenslåingen av de to store avdelingene i Snorre-organisasjonen - SPP og SPV - medførte en del støy fordi en arbeidsgruppe uten fagforeningsrepresentasjon etter vår mening gikk utover sitt mandat mhp arbeidsorganisering og -prosesser. NOPEF og SOAF fremmet i fellesskap en uttalelse i BU i oktober om at det snarest måtte settes ned arbeidsgrupper. Forslaget fikk ikke ledelsens tilslutning, men de ga en skriftlig erklæring om at "intensjonene om samarbeid med fagforeningen om utviklingen av organisasjonen skal følges".

6.13 Engasjement i AlgeriePage Top

Selskapet har i lengre tid ønsket å utvide sitt engasjement i Nord-Afrika til å omfatte Algerie. De ansattes representanter i styret gikk høsten -96 imot at representanter for selskapet skulle reise ned dit for å ha samtaler om konkrete engasjementer. NOPEF tok også opp dette spørsmålet under fagforeningssamlingen, hvor vi gikk sterkt imot engasjement i Algerie pga den farlige politiske situasjonen i landet som medførte fare for sikkerheten for de ansatte.
Opptrappingen av borgerkrigen mot slutten av året sammen med kjøpet av Santa Fe medførte at planene har blitt lagt på is inntil videre.

6.14 RøykingPage Top

Skjerpelsen av røykeloven medførte en nødvendig beslutning om at røyking på kontorene på land ikke lenger kunne tillates etter 1.1.97. NOPEF engasjerte seg for at det skulle opprettes egne røykerom, og tok initiativ bl.a. til en felles henvendelse fra fagforeningen om dette. Til tross for at AMU (riktignok med knappest mulig flertall) vedtok at det skulle utredes å opprette røykerom, vedtok Hovedledelsen å avvise dette. NOPEF prøvde å ta saken opp flere ganger, bl.a. direkte overfor adm.dir. uten å vinne fram. Fra 1.1.97 er det derfor innført fullstendig røykeforbud i Sagas kontorlokaler på land.

6.15 Avtale om begunstigelse gruppelivsforsikringPage Top

En lovendring medførte at hvis samboere fortsatt skulle likestilles med ektefeller i forbindelse med erstatning ved død under gruppelivsforsikringen, måtte dette avtales skriftlig mellom bedriften og fagforeningene. Bedriften tok opp dette på høsten. NOPEF ønsket å bruke anledningen til å inngå en helhetlig avtale om gruppelivsforsikringen, og tok initiativ overfor de andre foreningene til at alle skulle stå samlet bak et slikt krav. Begrunnelsen for å avtalefeste ordningen som sådan, var at bedriften ikke skulle ha mulighet for ensidig å svekke eller fjerne den.
Vi fikk ikke gjennomslag for kravet, og fant det riktig å inngå den begrensede avtalen om "standard begunstigelsesrekkefølge. Alternativet ville vært at samboere ikke ville hatt noen rettigheter i henhold til Sagas gruppelivsforsikring med mindre den enkelte ansatte hadde sendt inn et testamentlignende skjema til skifteretten om begunstigelse, noe som ville ha medført en rekke uheldige konsekvenser i praksis.

6.16 Kjøp av Santa Fe ExplorationPage Top

Saga har vært aktivt engasjert i forsøk på oppkjøp av utenlandske oljeselskap som har vært budt ut til salgs. Blant annet ble det lagt inn bud på Sun Oil. Årsaken til dette har vært ønsket om et sterkere utenlandsk engasjement, og gjennom oppkjøp få både brohode inn i og portefølje i interessante områder.

Høsten -96 engasjerte Saga seg for å kjøpe opp det Kuwait-eide selskapet Santa Fe Exploration som hadde eierandeler i flere felter og letelisenser på britisk og irsk sokkel. De ansattes styrerepresentanter og NOPEF sto samlet bak dette forsøket som til slutt lyktes etter harde budrunder. Bakgrunne for at NOPEF støttet oppkjøpet var:

Oppkjøpet skapte optimisme i selskapet. Saga er nå blitt et internasjonalt selskap, faktisk det største rene oppstrømsselskap i verden.

6.17 Aksjon for kloakkbarn i RomaniaPage Top

Et av våre medlemmer ved Hovedkontoret, Hilde Skauli, tok i november initiativ til en aksjon for innsamling av varme klær, skotøy, julegodt og julegaver til barn som lever på gata og i Bucurests kloakksystem. Innsamlingen ble knyttet opp mot Grenlandsaksjonen som sto for transport og fordeling. NOPEF stilte fagforeningskontoret på Kjørbo til disposisjon for innlevering og lagring under innsamlingen. I tillegg betalte vi transportutgifter.
Til tross for at vi ikke fikk noen stor omtale i SISU og at aksjonen ble organisert i all hast, ble aksjonen en suksess. NOPEF-kontoret ble fylt til randen, og med hjelp av noen frivillige ble sakene sortert og pakket i over 30 kasser.

6.18 Andre sakerPage Top

Av andre saker som NOPEF arbeidet med i 1996, kan nevnes:

Se forøvrig saker som er behandlet i de forskjellige samarbeidsorganene.

7 PersonsakerPage Top

Det har vært en rekke henvendelser i 1996 hvor medlemmer har ønsket å diskutere og søke råd om personlige forhold knyttet til stilling, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Dette kan delvis skyldes at NOPEF nå har heltidstillitsvalgt og kontor bemannet på heltid, men det må også antas å skyldes generelt tøffere klima i bedriften.
NOPEF har vært involvert i én større arbeidsmiljøsak dette året, hvor en seksjon søkte hjelp pga dårlig arbeidsmiljø og interne konflikter. Personalavdelingen, NOPEF (for fagorganiserte) og Hovedverneombudet (for uorganiserte) var involvert i grundige intervjuer med den enkelte i tillegg til å delta på felles møter.

Det har vært noen få henvendelser ang personlige lønnsforhold.


8 Arbeid i samarbeids- og kontaktforaPage Top

8.1 Sagas styrePage Top

NOPEF har hatt én fast styrerepresentant (Ragnar Knarud) og første vara (Espen Løken). Begge disse har deltatt fast på formøtene med adm.dir. hvor det også har vært anledning til å ta opp andre saker enn styresaker. Samarbeidet mellom de ansattes styrepresentanter har vært svært godt. Det har vært felles holdninger til de viktige sakene hvor det har vært viktig å markere egne standpunkter.

8.2 Sagas BedriftsforsamlingPage Top

NOPEF har i perioden hatt 5 faste medlemmer i bedriftsforsamlingen, og 5 vararepresentanter (etter at et av våre medlemmer med fast plass sa opp sin stilling i Saga på vårparten). Den viktigste oppgaven bedriftsforsamlingen har er å velge representanter til styret i Saga. I tillegg skal bedriftsforsamlingen godkjenne regnskapet, og ellers behandle saker av ‘stor betydning for selskapets utvikling’. I 1996 ble det holdt tre ordinære møter, og et ekstraordinært. Dette siste møtet var for å godkjenne oppkjøpet av Santa Fe, noe som ble gjort tilnærmet enstemmig.

8.3 BedriftsutvalgPage Top

NOPEF har i hele perioden hatt 3 representanter (Espen Løken, Kurt Høyland og Kari Chruchow), og vært aktive. Fra høsten overtok de ansatte ledervervet, som nå innehas av NOPEF (Espen Løken) etter en intern fordelingsordning mellom fagforeningene.
BU har hatt 6 møter i 1996. Utover faste punkter som referater fra styremøter og orienteringer om driftsaktiviteter, har følgende saker vært spesielt tatt opp på BU-møtene:

8.4 Omstillings- og effektiviseringsutvalgPage Top

OEUA har fram til siste møtet i desember hatt en representant hver fra NOPEF (Espen Løken), NIF og NITO i tillegg til tre fra ledelsen. Før det siste møtet 20.desember ble representasjonen endret til to fra NOPEF (Aina Dybdahl og Espen Løken) og en fra NIF, fordi utvalget etter dette utelukkende skulle arbeide med omorganiseringen av økonomiavdelingen hvor nesten bare NOPEF har medlemmer.
OEUA hadde 11 møter i 1996. På disse møtene har følgende saker vært tatt opp:

Deltakelsen i OEUA har vært særlig nyttig mhp å bli holdt informert og mhp diskusjon om virkemidler som førtidspensjon og sluttordninger. Innflytelsen på implementeringsfasen innenfor de forskjellige funksjonsområdene skal imidlertid ikke overdrives. Til det kreves direkte involvering av berørte innen de ulike områdene.

8.5 LikestillingsutvalgPage Top

NOPEF har en av de to faste ansattrepresentantene i Likestillingsutvalget (Bodil Engejordet). I tillegg kommer en særlig representant i barnehagesaker, som pt også er NOPEF-medlem (Hilde Skauli). LU har i 1996 arbeidet særlig med følgende problemstillinger:

Det ble i 1996 avholdt et åpent seminar hvor Marit Wiig fra NHO foredro om organisasjonens og medlemsbedrifters satsning på kvinner i ledende stillinger. Seminaret var svært godt besøkt, og LU planlegger lignende tiltak i 1997. LU har i 1996 særlig vært aktive når det gjelder oppfølging av interne rekrutteringer til lederstillinger og høyere fagstillinger. LU har også engasjert seg i nyansettelser. Ved ansettelser av mannlige søker når kvalifiserte kvinnelige søker finnes, har LU bedt om og fått begrunnelse for valg av mannlig kandidat. Det er ikke bestandig at begrunnelsen er åpenbart logisk.

LU har også i videre forstand enn tidligere forsøkt å fokusere på likestilling på andre nivå enn ledernivå og høyere fagstillinger, men det er fortsatt visse barrierer som må brytes i selskapet.

8.6 SamarbeidsmøterPage Top

Samarbeidsmøter mellom fagforeningene og bedriften har vært avholdt regelmessig, ialt 10 ganger. Alle foreningene kan delta. NOPEF har møtt fast med to personer (normalt ledere for avd 24 og 68), og i noen tilfeller tatt med ekstra personer ved spesielle saker. Disse møtene er mer uformelle enn BU, OEUA, AMU etc, og kan ta opp alle mulige saker som bringes inn. Følgende saker har vært på dagsorden:

8.7 FagforeningssamlingPage Top

Alle fagforeningene og bedriftens ledelse, inkludert hele Hovedledelsen, var samlet til den årlige "fagforeningssamlingen" 19.september på Kjørbo. Dette har utviklet seg til å bli en viktig samling, med anledning for fagforeningene å få hele Hovedledelsen i tale på temaer som vi eller ledelsen ønsker å ta opp. NOPEF var representert med fem personer. Følgende temaer ble tatt opp (innledere i parentes):
NOPEF valgte å ta opp "Innleie av personell" som en hovedsak denne gangen. Dette temaet fikk i likhet med saken vi tok opp forrige år (samarbeid ved omorganiseringsprosesser) stor oppmerksomhet, og førte til en omfattende prosess i bedriften for å gjennomgå bruken av innleid arbeidskraft - praksis, policy og retningslinjer . (Se omtale under "Større saker i 96").

8.8 AMUPage Top

Både hoververneombud og arbeidstaker-representanten i sentral-AMU har i hele perioden vært NOPEF-medlemmer. Disse har møtt regelmessig på styremøtene i avdeling 24, slik at det har vært god kommunikasjon. Det har ikke vært tilsvarende fast møteordning i Drift/avd 68 for AMU i Drift/land. I AMU på Snorre har det ikke sittet NOPEF-medlemmer i perioden.
Det vises ellers til egne rapporter fra AMU som beskriver hva slags saker som er behandlet der.