Årsmelding 1997
NOPEF avd 24 &68

Annual report 1997


[Tilbake til velkomstside]


1 Organisasjon og representasjonPage Top

1.1 HovedtillitsvalgtPage Top

Espen Løken (avd 24) har fungert hele året. Heltidsstillingen har i perioden vært en prøveordning som skal evalueres ved revisjon av særavtalen i 1998. Det er en klar styrke for Nopef som eneste fagforening i Saga å ha en slik ordning.

1.2 ArbeidsutvalgetPage Top

Espen Løken (avd 24) Hovedtillitsvalgt
Leena M Klaveness (avd 24) (fram til årsmøtet: Bodil Engejordet)
Kurt Høyland (avd 68)

1.3 Styret m.m. avdeling 24Page Top

Styret ble i sin helhet gjenvalgt ved årsmøtet i mars. I perioden ble det valgt plasstillitsvalgt i Kristiansund. Trond Kristensen har etter utestasjonering i oktober fungert som kontaktperson for våre tre medlemmer ved London-kontoret.

Styret:
Espen Løken (leder)
Leena M. Klaveness (nestleder)
Svein Elvanes (sekretær)
Pål Andresen
Gro Hekleberg
Trond Kristensen (trådte i praksis ut i oktober pga utestasjonering i London)
Bodil Engejordet
Aina Dybdal (varamedlem)
Inger Nilsson (plasstillitsvalgt Harstad) (ble erstattet på senhøsten av Geir Elvebakk)
Wenche Jonassen (plasstillitsvalgt Kristiansund)

Regnskapsfører:
Hedy E. Sveia

Revisorer:
Ragnar Knarud
Ellen Hansen

Valgkomité:
Morten Bergan
Brit R. Fredheim
(Trond Rein som også ble valgt, sluttet høsten 1997)

1.4 Styret m.m. avdeling 68Page Top

Styre (etter årsmøtet):
Kurt Høyland leder
Grete Kristensen kasserer
Jorunn Romsbotn
Morten Åbø
Jens P. Weckhorst plasstillitsvalgt Florø
Kari Chruchow plasstillitsvalgt Snorre
Kirstin Willis varamedlem Florø
Bjørn L. Larsen varamedlem Snorre
I tillegg Anniken Heitmann og Heidi Baugstø som har hatt permisjon hele året

Valgkomité:
Eli Tjetland

Revisor:
Bengt Strømmen

1.5 Internasjonalt utvalgPage Top

Utvalgets medlemmer:
Brit Riise Fredheim
Rosalin Waddams
Hilde Skauli
Mechtild Engedal
Espen Løken
Trond Kristensen (flyttet til London,1.11.97)
Donald Tumasonis (sluttet i Saga, vår 97)
Morten Bergan (sluttet i utvalget, vår 97)

Det har vært avholdt 3 møter i perioden. Komiteen er redusert med 3 medlemmer, det er et ønske om å erstatte disse.

Det har vært jobbet med datainnsamlig fra de land hvor Saga har vært engasjert eller i områder hvor Saga har vist interesse. Arbeidet i utvalget har vært fordelt slik at medlemmene har hatt ansvar for hvert sitt geografiske område. Før denne perioden var Sagas internasjonale aktivitet størst i Libya, men etter kjøpet av Santa Fe i slutten av 1996 har aktiviteten økt kraftig i UK med kontor i London. I 1997 ble det også arbeidet med etablering av kontor i Irland og Færøyene. Saga er fremdeles engasjert i Angola og Namibia uten å ha egne kontorer der. Utvalget vært i kontakt med LOs internasjonale avdeling. De driver bl.a. med opplæring og direkte støtte til fagforeninger i land som ikke har tradisjon for dette. Utvalget har vurdert å delta på konkrete hjelpe/opplæringsprogram, men det er ikke plukket ut noe prosjekt på nåværende tidspunkt.

1.6 Annen representasjon i kraft av Nopef-vervPage Top

1.6.1 EksterntPage Top

• LO-kongressen Espen Løken
• NOPEFs landsstyre: Espen Løken
• NOPEFs IT-utvalg: Espen Løken
• NOPEFs Referansegruppe for NORSOK: Espen Løken
• NOPEFs Internasjonale utvalg: Trond Kristensen
• NOPEFs arbeidsgruppe for avtaleverk ifm hjemmePC: Kurt Høyland

1.6.2 InterntPage Top

• Bedriftsutvalg: Espen Løken, Kurt Høyland, Kari Chruchow
• Likestillingsutvalg: Gro Hekleberg
• Likestillingsutvalg - barnehagerep: Hilde Skauli
• AKAN/Attføringsutvalg: Leena M. Klaveness, Leif B. Larsen
• Omstillings- og effektiviseringsutvalg: Espen Løken, Aina Dybdahl
• Datatillitsvalgt: Kurt Høyland
• HjemmePC-prosjekt: Espen Løken, Kurt Høyland
• Omorganiseringsprosessen: Espen Løken, Kurt Høyland
• Omorganisering/Reservoar/Arb.gruppe: Eirik Skarsbø
• Omorganisering/Snorre: Kari Chruchow, Bjørn L. Larsen, Anette Lillevik
• SAM-utvalg/Varg: Kari Chruchow
• SAM-utvalg/Snorre B: Kari Chruchow
• SAM-utvalg/Kristin: Olav Øvrebø

1.7 Annen representasjon i kraft av direkte valgPage Top

Etter valget til Bedriftsforsamling i mai har Nopef alle 13 representantene pluss de to første vararepresentantene. Representasjon i Styre og Pensjonskasse ble etter dette styrket

Sagas styre
Ragnar Knarud (til mai)
Espen Løken (1.vara til mai, fast representant fra mai)
Kurt Høyland (fra mai)
Roald Knutsen (3.vara)

Sagas Bedriftsforsamling (fra mai):
Pål Andresen, Morten Bergan, Kari Chruchow, Bodil Engejordet, Ellen Hansen, Per Allan Hansen, Anniken Heitmann, Gro Hekleberg, Leena M. Klaveness, Grete Kristensen, Trond Kristensen, Ragnar Knarud, Jens P. Weckhorst, Kirstin Willis (1.vara), Aina Dybdahl (2.vara)

Styret i Pensjonskassa:
Erlend Tronsmoen
Aina Dybdahl (vara)

Arbeidsmiljøutvalg (fra mai):
Trond Kristensen (HVO-land) (til oktober)
Inger Hornkjøl Bø (HVO-land) (fra oktober)
Kirsten Reinertsen (rep Hovedkontor)
Jorunn Romsbotn (rep Stavanger)
Rolf Woster (vara HVO-land)
Bodil Engejordet (vararep Hovedkontor)
Kari Skaarud (vararep Stavanger)
Torill Angell-Jacobsen (vararep Florø)

Hovedverneombud Hovedkontor:
Trond Kristensen (mai-oktober)
Inger Hornkjøl Bø (fra oktober)

Hovedverneombud Drift/land:
Rolf Woster

Verneombud:
Ann Mari Johnsen, Trond Erik Lie, Anne Merete Lassen, Aina Dybdahl, Sissel Aarholt, Hege Lie, Reidar Skjold, Egil Bjørkedal, Torill Angell-Jacobsen

1.8 Annen representasjonPage Top

Gro Hekleberg har sittet i Bærum kommunes likestillingsråd

1.9 MøtevirksomhetPage Top

1.9.1 ArbeidsutvalgsmøterPage Top

Arbeidsutvalget har hatt ukentlige telefonmøter.

1.9.2 StyremøterPage Top

Styret i avdeling 24 har hatt ukentlige møter. HVO og AMU-representant har deltatt fast på møtene utover de tillitsvalgte.

Styret i avdeling 68 har hatt mer uregelmessige møter.

1.9.3 TillitsvalgtsamlingPage Top

Den første tillitsvalgtsamlingen for avd. 24 og 68 ble holdt 28.-29.11 på Thorbjørnrud. Vi startet på ettermiddag med møte på Kjørbo hvor også tillitsvalgte som ikke kunne delta under hele samlingen, deltok. Olaf Saxegaard fra Organisasjon&Personal var invitert til første delen med innlegg om sine tanker hvordan samarbeid kan utvikle seg i framtida og hvordan han ser at samarbeidet med NOPEF fungerer. Sakene som ble tatt opp på møtene under disse to dagene var blant annet: hvordan fagforeningen fungerer og hvilke saker vi skal ta opp. Hva er interessant for medlemmer, fanger vi opp de som er aktuelt. Det ble presentesjoner fra tillitsvalgte på ulike kontorstedene hvordan de arbeider og hvilke saker er aktuelle. Det var stor enighet at samlingen bør holdes årlig.

Et konkret resultat av samlingen var at det ble besluttet at de ukentlige arbeidsutvalgsmøtene pr telefon skulle utvides til også å omfatte Florø og Snorre. Denne ordningen ble igangsatt fra januar 1998.

1.9.4 MedlemsmøterPage Top

Avdeling 24:
21.mai: Krav til lønnsoppgjøret på land
23.september: Møte for medlemmer i Økonomiavdelingen ang innleie m.m.
26.september: Omorganiseringen i Saga

Avdeling 68:
21.mai: Krav til lønnsoppgjøret på land
25.september: Omorganiseringen i Saga
6.november: Møte for medlemmer i Florø (omorganisering m.m.)

1.10 Konferanser og kursPage Top

Deltakelse på eksterne kurs og konferanser:
Aina Dybdahl og Espen Løken, NHO’s årskonferanse 7.januar
Espen Løken, NORSOK erfaringskonferanse 16.januar.
Gro Hekleberg, Landskonferansen for likestilling, 10. og 11. november

Espen Løken deltok som foreleser på ILO-kurs i Torino 16-19.juni for faglige tillitsvalgte fra Asia. Tema var bruk av informasjonsteknologi i fagbevegelsen

Espen Løken deltok i Nopef-delegasjonen som besøkte det russiske oljearbeiderforbundet (ROGWU) 5-12.august.

1.11 GjesterPage Top

Vi var vertskap for deltakerne på et ILO-kurs som var på besøk hos LO i Norge. (ILO = International Labour Oganization, FN’s organisasjon for arbeidsliv). Deltakerne var fagforeningsrepresentanter fra Afrika, Sørøst-Asia og Øst-Europa. Vi fortalte om og demonstrerte vår bruk av IT i fagforeningsarbeidet, og om bedriftsdemokratiet i en norsk bedrift.

2 Medlemsutvikling/VervingPage Top

2.1 MedlemsutviklingPage Top

Medlemstallet pr 31.12.97 var 315, en netto økning på 52. Økningen var jevn hele året, men særlig bidro at en rekke langtidsinnleide i Florø ble ansatt og at de fleste i kantinen på Kjørbo organiserte seg på høstparten.

Av de 315 var det 7 pensjonister, en økning på 1.

Avdeling 24 hadde: 211 medlemmer (6 pensjonister), økning på 30 i perioden

Avdeling 68 hadde: 104 medlemmer (1 pensjonist), økning på 22 i perioden.

Medlemsøkningen var m.a.o. stor også dette året (i antall den største økning i vår historie), men antallet ansatte i Saga økte nesten like mye relativt. Prosentvis utgjorde ved årsskiftet de 308 yrkesaktive medlemmene 21,33% (mot 20,05% ved periodens start). Dog kan det bemerkes at det er svært få nyansatte som melder seg inn før det er gått en tid.

Følgende graf viser medlemsutviklingen siden Nopef ble startet i Saga (yrkesaktive medlemmer):

2.2 Løpesedler/vervekampanjerPage Top

Vervekampanjen som startet høsten 1996 fortsatte fram til vi passerte 300 medlemmer. Alle ververe ble premisert med en CD (avd. 24) eller Flax-lodd (avd 68). Vi gjorde opp status i november, og kunne utrope Vivi Furu som vinner av vervekonkurransen. Hun fikk en reisegavesjekk verdt kr 5000,-.

Det er utgitt følgende løpesedler som er distribuert til alle:

 • Juni: Goder kommer ikke av seg selv (om resultatet av lønnsoppgjøret)
 • November: Samhold gjør sterk (ny utgave av vår lokale vervebrosjyre)

  Samhold gjør sterk sendes ut til alle nyansatte. I tillegg ble det arrangert en standsaksjon på Kjørbo, Stavanger og Florø med utdeling av brosjyrer til alle og trøyer til medlemmer i forbindelse med at vi passerte 300 medlemmer i november. Samme dag spanderte vi marsipankake på alle ansatte på land og hadde oppslag i SiSu om dette.

  Nopef har deltatt på alle introduksjonskurs for nyansatte på Kjørbo og i Stavanger. Her har vi i tillegg til å presentere Nopef også tatt presentasjonen av samarbeids- og styringsorgan i Saga.

  2.3 HåndbokPage Top

  I april ga vi ut ny utgave av Håndbok for Nopef-medlemmer i Saga som inneholder alle våre avtaler pluss vedtekter. Håndboka er blitt omfangsrik etterhvert med 104 sider, og er et svært nyttig redskap for tillitsvalgte. Den sendes alle medlemmer.

  2.4 Sosiale arrangementPage Top

  Det er ikke arrangert sosiale arrangementer i 1997 utover i forbindelse med årsmøtene.

  3 Informasjon til medlemmenePage Top

  3.1 NOPEF-bulletinPage Top

  Det er sendt ut løpende bulletiner via elektronisk post til alle medlemmer ca hver uke i gjennomsnitt. Disse inneholder informasjon om saker Nopef arbeider med. Bulletinene blir svært positivt mottatt av medlemmene, og er prioritert.

  3.2 Web-siderPage Top

  1997 var andre året websidene våre var i drift, og har vært løpende oppdatert. I løpet av året har de fått en ansiktsløftning for å gjøre dem lettere å finne fram i. Som tidligere er sidene også speilet på en ekstern server, men hvor internt stoff som møtereferater fra samarbeidsorganer er luket ut.

  Totalt har det vært 4.480 oppslag på sidene i 1997, inkludert eksterne oppslag via serveren på Askernett. Dette viser at sidene er i bruk, og det prioriteres å arbeide videre med disse primært som et ledd i informasjonsarbeidet overfor medlemmene. Sidene er også et “utstillingsvindu” overfor uorganiserte.

  4 LønnsforhandlingerPage Top

  4.1 Lønnsoppgjør for landansattePage Top

  4.1.1 KravPage Top

 • Generelt tillegg på kr 15.260 til alle (dvs 5% i snitt)
 • Senket boliglånsrente for subsidiert del til 2,5%
 • Billån til alle ansatte på kr 130.000
 • Søskenmoderasjon (50%) for alle i Sagas barnehager
 • Gjennomgang og drøfting av problematikken lønns- og karriereutvikling gamle ansatte kontra innplassering av nyansatte
 • Regulering av bilgodtgjørelsessatser kr 3500 pr år

  4.1.2 ResultatPage Top

 • Ansatte med årslønn kr 240.000 og lavere gis kr 6.960
 • Ansatte med årslønn over 240.000 gis et tillegg på 2,9%
 • Det gis i tillegg et individuelt tillegg på 1,35%. Dette skal fordeles slik: Det generelle tillegget pluss det individuelle tillegget alle skulle ha med mindre det var kommunisert at man hadde gjort en jobb under forventet, utgjorde en lønnsramme for våre medlemmer på i overkant av 4%. I tillegg kom 0,25% til fri individuell fordeling, hvilket totalt ga en lønnsramme på 4,27%.

  I tillegg kom følgende økonomiske forbedringer:

 • Senking av subsudiert boliglånsrente til 3,5%
 • Økning av bilgodtgjørelse med kr 1.500 pr år
 • Innføring av søskenmoderasjon på 25% i Sagas barnehager
 • Harmonisering av lønnsgruppe 9 og 10 mhp bil- og telefongodtgjørelse, slik at disse økes for lønnsgruppe 9 med henholdsvis kr 6.500 og kr 900 pr pr
 • Sokkeltillegg for A- og B-kategori økes med kr 30 pr sokkeldøgn, noe som utgjør kr 4020 pr år for fast sokkelbasert personell utenom tariffert område
 • Det ble også enighet om en gjennomgang i løpet av året over ordninger for kompensasjon for tjenestereiser på fritid i markedet, og vurdering av behov for ev. ordning i selskapet. Videre vil selskapet følge utviklingen for ansatte kontra innplassering av nyansatte. Dette forholdet vil bli vurdert i forbindelse med forfremmelsene 1.3.98, og skal drøftes med Nopef

  Totalt innebar dette en brukbar lønnsramme og gjennomslag for enkelte viktige særkrav som f.eks. søskenmoderasjon. Vi var imidlertid ikke fornøyd med den sosiale profilen.

  4.1.3 I etterkantPage Top

  Lønnsutviklingen totalt for våre medlemmer på land inkludert lønnsglidning og stillingsopprykk har gjennom året vært 6,44% (forskjellen i gjennomsnittlig lønn for identiske medlemmer pr 31.12.96 kontra 31.12.97).

  Vi måtte melde inn enkelte mindre uregelmessigheter hvor noen medlemmer ikke hadde fått det de skulle, og hvor dette ble umiddelbart rettet opp fordi det var en feil. I ett tilfelle måtte vi gjennomføre forhandlinger fordi et medlem bevisst fikk individuelt tillegg mindre enn 1,1%. Etter flere måneders forhandlinger ble dette rettet opp, og vårt medlem fikk etterbetaling fra 1.7.

  4.2 Lønnsoppgjør for offshore-ansattePage Top

  Etter forhandlinger mellom NOPEF og OLF, ga mellomoppgjøret for sokkelansatte i operatør-, bore- og forpleiningsselskap på faste installasjoner følgende uttelling i 1997:
 • Fra LO/NHO oppgjøret pr.1. april ble det utbetalt et engangsoppgjør på kr. 573
 • Fra 1. juli 1997 ble lønnstabellens kolonne 2 økt med kr: 8900
 • Fra 1. juli 1997 ble skift/nattillegget økt med kr: 2 til kr: 34
 • Partene ble også enig om å sette ned et utvalg som skulle følge opp arbeidet med aldringsproblematikken på sokkelen

  Sokkeloppgjøret hadde en økonomisk ramme på 2.8 %. Årslønnsveksten for offshoreansatte totalt på sokkelen har vært på 4.3% inkludert økning i ulike tillegg.

  5 Større saker i 1997Page Top

  5.1 AdministrasjonsstudietPage Top

  Administrasjonsstudiet var avsluttet høsten 1997 med ett unntak: Økonomiavdelingen som var spredd på tre kontorsteder.

  5.1.1 ØkonomiavdelingenPage Top

  I desember 1996 ble det besluttet å omorganisere avdelingen fullstendig slik at mange ansatte ville miste sine arbeidsoppgaver. Videre ble det ble besluttet å fristille alle ansatte innen området, slik at alle skulle søke på nytt på de stillinger som ville bli opprettet etter omorganiseringen. Denne prosessen startet i januar 1997. I den forbindelse ble Omstillingsutvalget reorganisert.

  Nopef var i dette arbeidet først og fremst opptatt av trygghet for de det gjaldt og at det skulle være en god dialog. De som ville bli “rammet” måtte sikres andre arbeidsopgaver internt. Videre la vi vekt på at også lang erfaring måtte honoreres, og at arbeidsoppgavene for den enkelte måtte være varierte. Vi stresset betydningen av fortløpende informasjon fra avdelingen.

  Det ble en vanskelig prosess for flere, men våre medlemmer fikk i hovedsak stillinger de var godt eller passe fornøyd med. Noen fikk jobb i andre enheter.

  På høstparten framkom mye frustrasjon over omfattende bruk av innleie i avdelingen. Nopef hadde møte med våre medlemmer på Kjørbo og med avdelingsledelsen. Dette førte til bedre kommunikasjon. Et prosjekt innen én seksjon skulle føre til omorganisering og bemanningsplan i februar 1998. Etter dette skulle innleie opphøre utover “normal” bruk.

  5.1.2 ErfaringsoppsummeringsrapportPage Top

  Vi (Espen Løken) deltok i prosjektgruppe som arbeidet med å lage erfaringsoppsummeringsrapport fra administrasjonsstudiet. En grundig rapport forelå i april og inneholdt oppsummering fra dybdeintervjuer av sentrale deltakere i prosessen i tillegg til resultater fra spørreundersøkelser gjort blant de som ble utsatt for prosessen.

  5.2 SamarbeidsmodellPage Top

  Nopef lanserte på fagforeningssamlingen i 1995 forslag om å lage en samarbeidsmodell for omstillings- og effektiviseringsprosesser. Dette førte til forhandlinger om inngåelse av en avtale hvor alle foreninger deltok. Forhandlingene dro i langdrag, og ble ikke sluttført før i mars 1997 gjennom signering av Avtale i forbindelse med omstillings- og effektiviseringsprosesser. Avtalen er gjort kjent i bedriften, og har medvirket til generelt sterkere involvering i omorganiseringsprosesser.

  5.3 Innleie av personellPage Top

  Nopef satte bl.a. gjennom en innledning på fagforeningssamlingen 1996 igang en omfattende prosess med gjennomgang av selskapets innleiepolitikk. Vi kritiserte særlig bruken av langtidsinnleie og at det var mye innleie i strid med loven. Vi påpekte dessuten manglende oppfølging og sprikende praksis. Som en del av prosessen krevde vi 23 personer fast ansatt.

  Som resultat av prosessen reviderte selskapet sine prosedyrer vedr innleie og kjøp av tjenester. Hovedledelsen vedtok dessuten at alle enheter måtte gjennomgå sin bemanningsfilosofi med sikte på å finne ut hva Saga skulle utføre med egne ansatte og hva vi skulle kjøpe eksternt. Det ble også besluttet at det ved permanent arbeidsbehov kun fantes to alternativer - faste ansettelser eller entrepriser. Alle organisasjonsenheter måtte gjennomgå sin bruk av ekstern arbeidskraft, og det ble åpnet for opprettelse av faste stillinger utenom budsjett. Innleide skulle få anledning til å søke nyopprettede/ledige stillinger som ble utlyst internt, og det skulle legges vekt på den kompetanse de hadde fått gjennom innleieforholdet.

  Nesten alle de vi hadde meldt inn ble fast ansatt i løpet året i tillegg til mange vi ikke hadde meldt inn. Dette betydde særlig mye for enkelte seksjoner hvor det hadde vært like mange innleide som fast ansatte, f.eks. i Florø, og hvor det ble opprettet en rekke nye stillinger. Prosessen ble godt hjulpet av et generelt aktivitetsoppsving i selskapet og i bransjen.

  Nopef har hatt svært mange innleiesøknader til godkjenning. Vi har prøvd å behandle disse samvitighetsfullt, men mengden har vært svimlende til tider. I noen få tilfeller har vi sagt nei, men i noen flere tilfeller har vi avkortet leietida og meldt fra om at forlengelse ikke vil godkjennes. Dette har i noen tilfeller ført til ansettelser.

  5.4 Revisjon av lønnssystemPage Top

  Revisjon av lønnsystemet startet egentlig så langt tilbake som i 1996. Arbeidet i 1997 har bestått i to runder med høringsuttalelser, hvor NOPEF sendte inn nokså likelydende kommentarer begge ganger. Det var særlig utviklingsmulighetene for stillinger i de laveste lønnsgruppene som det ble fokusert på at var for dårlig ivaretatt. Våre kommentarer ble bare delvis tatt til følge og arbeidet med revisjonen av lønnssystemet har fortsatt inn i 1998, hvor det vil bli endelig vedtatt av konsernledelsen.

  5.5 Bonusordninger/AksjefondPage Top

  Nopef har arbeidet med innføring av bonusordning for ansatte. Disse diskusjonene har først og fremst foregått i Sagas styre på høstparten, og ledet fram til vedtak om innføring av bonusordning i form av aksjefond før jul. Ordningen ble ikke offentliggjort før i februar 1998.

  Vi var særlig opptatt av at ordningen skulle være lik i kronebeløp for alle ansatte, noe vi fikk gjennomslag for.

  Det har også vært et problem at slike ordninger pt er tariffstridige for tariffert offshorepersonell. Nærmere detaljer om tildeling til enkeltpersoner er derfor utsatt til etter sokkelforhandlingene 1998, men det ble foretatt en avsetning i forbindelse med behandlingen av årsresultatet på styremøtet i februar.

  5.6 Organisasjonsutvikling/omorganiseringPage Top

  På ledersamlingen i Åsgårdstrand i september, ble plan for en større omorganisering presentert. Denne planen innebar overgang til mer prosessorienterte arbeidsformer og opprettelse av funksjons- og resultatområder i tillegg til stab/fellestjenester. Hensikten var å øke verdiskapningen, men i planen lå også satsing på “empowerment”, åpenhet og vektlegging av samarbeid.

  Nopef har engasjert seg aktivt i denne prosessen gjennom deltakelse på en rekke møter, bl.a. flere ledersamlinger, og gjennom å ha innledninger på ledersamlinger og fagforeningssamling. Espen Løken og Kurt Høyland har også deltatt på (nærmest) daglige møter med den sentrale gruppa som har jobbet med prosessen.

  Foruten å stadig etterspørre informasjon om prosessen til alle ansatte og tilrettelegging for involvering, har vi særlig konsentrert oss om følgende saker:

 • flat organisasjon
 • medvirkning/medbestemmelse
 • personelltilhørighet og -oppfølging
 • fagnettverk
 • lønnssystem

  Vi har følt at vi har blitt tatt alvorlig, og at det er blitt mye oppmerksomhet rundt en del av de sakene vi har fokusert på. Særlig gjelder dette involvering, personelltilhørighet og flat organisasjon.

  Vi fulgte også opp rekrutteringsprosessen da ca 70 stillinger ble utlyst som resultat av omorganiseringen.

  5.7 Organisasjonsutvikling SnorrePage Top

  NOPEFs medlemmer på sokkelen har deltatt så aktivt det har latt seg gjøre i denne prosessen. Siden vi har så få medlemmer offshore, har det ikke vært lett å få til. Viljen fra ledelsen om at alle fagforeningene skulle være representert var det ikke noe i veien med.

  Siden vi er så få NOPEF medlemmer på sokkelen , var det vanskelig å få inn representanter i alle gruppene. Istedenfor å ha representanter i alle grupper, konsentrerte vi oss om å være med der hvor vi sto sterkest. Vi ville i tillegg ha tilsendt alle referater fra de forskjellige gruppearbeidene og at vi ville bli innkalt til alle statusmøter. Dette har fungert forholdsvis bra.

  Organisasjonsutviklingen på Snorre ser så langt ut til å ha godt bra, selv om Nopef ikke har hatt den helt stor innflytelsen her.

  5.8 Kompensasjon for forskjøvet arbeidstidPage Top

  Med bakgrunn i revidert overenskomst for landansatte av 1996 krevde Nopef forhandlinger om kompensasjon for forskjøvet arbeidstid. Dette gjelder tilfeller hvor man må arbeide utenom normal arbeidstid, f.eks. mellom 0700og 0800 av driftsmessige grunner.

  Forhandlingene kjørte seg fast uten at vi ble enige verken om definisjoner eller i hvilke tilfeller det skulle kompenseres (bare ved midlertidige forskyvninger eller også ved permanente forskyvninger), og rant ut sanden uten resultat.

  5.9 Attføring og AKANPage Top

  AKAN-avtalen ble utarbeidet og signert i oktober 1996. Retningslinjene ble deretter utarbeidet. Disse gir de nærmere reglene, og inneholder bl.a. regler for oppnevning av et utvalg som sorterer under AMU. Gjennom å være største fagforening på land skal Nopef oppnevne representanter til utvalget fra Hovedkontoret og Stavanger/Florø. Samme utvalg fungerer også som attføringsutvalg.

  Medlemmer til AKAN/Attføringsutvalget ble utnevnt på slutten av 1997 (Leena M. Klaveness og Leif B. Larsen fra Nopef), men begynte ikke å fungere før 1998.

  5.10 HjemmePCPage Top

  Et prosjekt bestående av deltakere fra Organisasjon og personal, IT/IF og de ansattes foreninger (Espen Løken og Kurt Høyland fra NOPEF) ble startet i første halvdel av året for å gjøre en grundig vurderinger av ulike konsekvenser ved innføring av hjemme-PC til fast ansatte i Saga. Gruppas mandat var som følger:

  “Vurdere ulike konsekvenser og foreslå løsninger i forbindelse med innføring av hjemme-PC som tilbud til fast ansatte.”

  Med utgangspunkt i mandatet begynte prosjektgruppa å arbeide med problemstillingene i sitt første møte den 25. mai 1997. Konsulentfirmaet Avenir ble i slutten av august trukket inn for å yte prosjektlederstøtte.

  Prosjektgruppen formulerte de overordnede målene slik:

 • øke medarbeidernes tilfredshet ved å legge til rette for en fleksibel arbeidsform som gjør det lettere å kombinere sosiale hensyn og arbeid
 • gjøre Saga til en mer fleksibel og tilpasningsdyktig organisasjon, jfr. Sagas satsing på totalkvalitet, selvstendiggjøring og resultatorientering
 • rekruttere, beholde og videreutvikle medarbeidere
 • gjennomføre en mer kostnadseffektiv opplæring og få mer kompetente ansatte

  Gruppa avla rapport før jul med anbefaling om å tilby en hjemmepc-ordning til alle ansatte. Dette arbeidet resulterte i at Saga i februar 1998 besluttet at de ville tilby hjemme-PC som en frivillig ordning til alle sine ansatte som et bidrag til økt fleksibilitet og kompetanseutvikling for den enkelte, og som et pluss for selskapet ved rekruttering og ivaretagelse av gode medarbeidere.

  Fjernarbeide og hjemmekontor - Hva gjør NOPEF sentralt ?
  IT-utvalget i NOPEF har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på avtale- og tariffmessige spørsmål på dette område, der Kurt Høyland har deltatt fra Saga. Arbeidsgruppens målsetning:

 • utforme krav som NOPEF kan stille i forbindelse med tarifforhandlingene til våren
 • lage konkrete minimumskrav / retningslinjer som NOPEF kan legge til grunn for utforming av lokale avtaler om fjernarbeide /hjemmekontor
 • etablere en mal for slike avtaler til hjelp for avdelingene
 • lage innspill til sentrale lovverk
 • samle, samordne og distribuere informasjon til seg selv, IT-utvalget, IT-sekretæren og medlemmene om disse problemstillingene
 • sørge for at fjernarbeide / hjemmekontor blir et tema på tariffkonferansen over nyttår

  5.11 DirektørskiftePage Top

  På styremøtet i august ble det tilsatt ny administrerende direktør, Diderik Schnitler. Våre styrerepresentanter deltok i ansettelsen og var særlig opptatt av å sikre at Sagas kultur på sentrale områder skulle videreføres, bl.a. at det fortsatt skulle være åpenhet og korte linjer. Dette ble tatt opp både før og etter ansettelsen. I etterkant hadde vi også kontakt med tillitsvalgte i Kværner hvor Schnitler kom fra.

  5.12 Lønn under omsorgspermisjon inkl vakttilleggPage Top

  Med bakgrunn i en konkret sak i Florø tok Nopef opp tidlig på året at vaktgodtgjørelse på basis av faste vaktplaner skulle inngå i beregningsgrunnlaget for betaling under omsorgspermisjon. Forhandlingene ble ikke avsluttet før i september, men vi vant gjennom med vårt krav og endrede regler ble innført med tilbakevirkende kraft fra 1.januar.

  5.13 Avtale om ansattfotografierPage Top

  I forbindelse med innføring av nye ID-kort og tilgjengeliggjøring av bilder av alle ansatte på SagaInfo, inngikk vi en avtale med bedriften for å regulere bruken og oppbevaring av bilder og signaturer særlig med det formål sikre personvernet - Avtale om elektronisk registrering av ansattes bruk av elektronisk post

  5.14 Prosjekt: Framtidas kontorPage Top

  Oppgaven var i sin tid å utrede fremtidens kontorkonsept for Saga og fremme forslag til funksjonelle og fremtidsrettede kontorløsninger. Første møte i prosjektorganisasjonen ble avholdt 29.9.97, NOPEF ble ikke representert før på møte nr. 5 (21.11.97.) etter krav fra oss. Inger H. Bø er vår representant.

  Hovedprosjektet har i 1997satt igang to delprosjekter:

  Delprosjektet PL 199 i blokk 10.1.
  Dette prosjektet ble gjennomført sommeren 1997 og var vel egentlig i forkant av selve hovedprosjektet. Hovedkonklusjonen fra dette prosjektet så langt er at :

 • Alle de involverte synes det er bra og sitte samlet
 • Alle de involverte gir gjerne avkall på “store” kontorer til fordel for flere felles arealer
 • Delte meninger om å sitte så åpent

  Delprosjekt i Finans: De har vært igjennom 2 workshops hvor de har diskutert og kommet med forslag til forskjellige løsninger. De har nå fått oversendt alternative konsepter for innredning av sin del av arealet i 3.3 til intern drøfting. Det har vært delte meninger i avdelingen på hvorvidt dette er hensiktsmessig eller ei, og hva en eventuellgevinst av å gjøre dette er.

  Arealeffektivisering: Et tredje delprosjekt er kommet opp i begynnelsen av 1998 - Arealeffektivisering , også kalt Rokkering 98. Her er det snakk om en fortetting av allerede eksisterende kontorlokaler. Forslaget fra Konsernledelsen (2.2.98) er at antall arbeidsplasser på Kjørbo økes med ca 150 til totalt 1200. Økningen tilsier 35-36 arbeidsplasser pr. kontoretasje.

  5.15 Rotasjon ved commissioning Varg brønnhodeplattformPage Top

  Vi ble gjennom verkstedklubben ved Aker Verdal gjort kjent med at Saga og Soaf hadde underskrevet protokoll på at offshorepersonell skulle ha 2-2 rotasjonsording under commissioningfasen på brønnhodeplattformen på Varg. Dette skapte problemer for de Aker-ansatte som ble avkrevd samme ordning fra sin arbeidsgiver.

  Nopef protesterte skriftlig på dette, og krevde at det også skulle drøftes med Nopef ifm inngåelse av slike arbeidstidsordninger. Vårt prinsippielle ståsted er å ikke avvike fra 2-3-2-4 rotasjon.

  5.16 Andre sakerPage Top

  Se også saker behandlet i samarbeidsorganene

 • div omorganiseringer
 • arbeidsmiljøundersøkelsen
 • anbudsutsetting av sentralbord og telefonitjenester
 • intern utlysning av stillinger
 • kompensasjons- og arbeidstidsordninger for Varg-personell under opphold i Singapore
 • helikoptersikkerhet
 • “fri flyt”-prosjektet
 • flytting til Østerås
 • retningslinjer for flyttepakker
 • innsidehandel med Ocean Rig-aksjer
 • Arbeidsrettsrådets innstilling
 • Kredittkortproblemer
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Jubileumsgave
 • Revidert avspaseringsordning

  6 PersonsakerPage Top

  6.1 LønnssakerPage Top

  Det har i 1997 vært tatt opp en rekke lønnssaker, både som en følge av henvendelser fra enkeltpersoner, og som en følge av NOPEFs egen gjennomgang av ulike stillingsgrupper. Spesielt etter lønnsoppgjøret ble det gjort slike gjennomganger. Alt i alt har ca 15 saker blitt behandlet, og vi har vunnet fram i flertallet av disse, basert på den enkeltes innplassering i lønnsgruppe i forhold til gjennomsnittet i gruppen og ansenniteten til den enkelte. Noen saker har dreid seg mer om hvorvidt enkeltpersoner er plassert i riktig stillingskategori i forhold til den jobben de faktisk gjør. Også her har vi vunnet fram i noen saker, men det er en atskillig mer komplisert prosess enn der hvor tallenes tale tilsier at man ligger for lavt innplassert, og mer avhengig av hvorledes den personalansvarlige leder stiller seg til saken.

  6.2 Andre sakerPage Top

  Det har også i 1997 vært en del større personsaker knyttet til arbeidsmiljø og en rekke ymse typer personlige henvendelser.

  I ett tilfelle ble det forhandlet fram en sluttordning hvor bedriften gikk inn med støtte til et medlem som sluttet for å starte opp egen virksomhet.

  I et annet tilfelle ble det forhandlet fram en økonomisk pakke knyttet til at to medlemmer sa opp sine stillinger. I denne saken var et helt miljø involvert, og Nopefs engasjement innebar også medvirkning til å forbedre arbeidsmiljøet i denne enheten.

  7 Arbeid i samarbeids- og kontaktforaPage Top

  7.1 Sagas styrePage Top

  Våre representanter i styret har vært aktive. Etter brakvalget ved valg til Bedriftsforsamling i mai har Nopef hatt to av de tre faste representantene i Styret. Den tredje plassen er gitt til Nif-p i henhold til samarbeidsavtalen med dem.

  Våre representanter (inkludert 1.vara) har deltatt på faste formøter med administrerende direktør i tillegg til selve styremøtene. Det har også vært et godt samarbeid mellom de ansattes styrerepresentanter på tvers av fagforeningsgrenser.

  Etter nyvalget i mai sitter både Nopefs leder og leder for avd 68 i styret. Dette har vist seg svært nyttig.

  7.2 Sagas BedriftsforsamlingPage Top

  Ved valget til BF i mai tok Nopef alle plassene, inkludert de to første vararepresentantplassene. Alle våre kandidater fikk flere stemmer enn alle andre. Resultatet var ikke tilsiktet, og skyldtes god mobilisering og lojal stemmegivning fra medlemmene.

  Bedriftsforsamlingen har i 1997 hatt tre møter, et vårmøte med vekt på gjennomgang av årsresultatet, et valgmøte i tilknytning til generalforsamlingen, samt et høstmøte med vekt på et spesielt tema, som i 1997 var Sagas miljøprofil. I tilknytning til møtene har de ansattes representanter i bedriftsforsmlingen og de ansattes representanter i Sagas styre holdt formøter for å diskutere aktuelle temaer som har vært til behandling i de to organene.

  7.3 BedriftsutvalgPage Top

  NOPEF har i hele perioden hatt tre representanter, hvorav en har alternert med Nalf-T. Vårhalvåret hadde Nopef ledervervet.

  BU har hatt 8 møter i 1997. Utover faste punkter som referater fra styremøter og orienteringer om driftsaktiviteter, har følgende saker vært spesielt behandlet:

 • Saga UK - sentrale utfordringer
 • Samarbeidsmodell mellom bedrift og fagforeninger
 • Omorganisering reservoarmiljøet
 • Budsjett og bemanning 1997
 • Perspektiver og utforskning 1997
 • Status og utfordringer på Haltenbanken
 • Erfaringsoppsummering
 • Administrasjonsstudien og resultater av arbeidsmiljøundersøkelsen
 • Regnskap 1996
 • Organisasjonstilpasning i Driftsdivisjonen
 • Tertialrapport
 • Omorganisering av avdeling for økonomi
 • Status gjennomgang av ekstern arbeidskraft
 • Status og utfordringer i likestillingsarbeidet
 • Reorganisering i Saga
 • Videre planer for britisk og irsk sokkel
 • Florø driftssenters oppgaver
 • Logistikkmessige utfordringer på norsk sokkel
 • Undersøkelsen om Sagas omdømme
 • Vigdis prosessanlegg - erfaringer i forhold til kvalitetssikring
 • Utfordring ved boring på dypt vann
 • Sagas miljøsatsing
 • Budsjett-98
 • Utvalgets utfordringer i forhold til BUs mål

  7.4 Omstillings- og effektiviseringsutvalgPage Top

  Utvalget har hatt 5 møter i 1997 for spesielt å følge opp omstillingsprosessen i økonomiavdelingen. Av spesielle temaer kan nevnes:
 • Planlagt framgangsmåte ved rekruttering av fagpersonell
 • Søkerprosessen/rekrutteringsprosessen
 • Erfaringsoppsummering

  Nopef tok i erfaringsoppsummeringen særlig opp involvering, informasjon og vurdering av utdannelse kontra erfaring.

  7.5 LikestillingsutvalgPage Top

  Gro Hekleberg overtok som NOPEF representant i LU i mars etter Bodil Engejordet. LU fikk i perioden også representanter fra offshore-miljøet , Elisabeth Jåsund fra SOAF og Inge Roar Kaspersen som representant fra ledelsen på sokkelen.

  Utvalget ble i 1997 underlagt Bedriftsutvalget, og har i perioden hatt presentasjon for BU og HL med status og utfordringer. Utvalget har hatt fokus på uønsket “veggpryd” på Snorre-plattformen og utarbeidet forslag til ny tekst i SML vedr. holdninger til pornografiske bilder i arbeidsmiljøet. Likestillingsutvalget var representert i nettverksmøte med Phillips, BP, Conoco Norway, Esso, Norsk Hydro, og Norske Shell ang. likestillingsarbeid i bedriftene. Utvalget har hatt månedlige møter i 1997.

  7.6 SamarbeidsmøterPage Top

  Det har vært avholdt 11 regulære samarbeidsmøter mellom selskapet og fagforeningene. Nopef har vært representert med to deltakere på alle møter. Følgende saker har vært oppe på dagsorden:
 • sluttordninger i helt spesielle tilfeller
 • organisasjonsendring SL/SF
 • økning av feltkompensasjonen for internasjonale feltoppdrag
 • endret praktisering av lønnsystemet i S-divisjonen
 • Bonusordninger
 • Valg av nytt AMU og Bedriftsforsamling
 • Varg sluttfase i Singapore
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • gjennomgang av Sagas bruk av ekstern arbeidskraft
 • opplegg for TK-opplæring for ansatte
 • hjemme-PC
 • Arbeidsmiljøundersøkelsen - begrensninger på data
 • Prosessorientering i Saga
 • ekstern rekruttering
 • Opplegg for valg av hovedkontakter til Akan/Attføringsutvalg
 • nye ID-kort
 • innleie boring
 • resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen
 • ledertilbakemeldingssystem
 • Retningslinjer for billån
 • Gruppelivsforsikring ektefelle
 • Kontorsituasjonen på Kjørbo og Godeset
 • Elektronisk lagring av fotografier av ansatte
 • bruk av ekstern arbeidskraft ved Florø driftssenter (SF)
 • Erfaringer med bruk av avtale vedr. elektronisk registrering av telefontrafikk
 • reorganisering i Avdeling for bore og brønnteknologi (SB)
 • Omsorgspermisjon for sokkelansatte i forbindelse med fødsel
 • Erfaringsoppsummering arbeidsmiljøundersøkelsen
 • Tildeling av Hjemme-PC tillitsvalgte
 • prosjekt “Framtidas kontor i Saga”
 • Status rekruttering 1. halvår
 • oppdragsdefinisjon på tilsyn på Arbeidsmiljø
 • Utlysning av stillinger internt
 • Status helsesituasjonen i Saga
 • revidert lønnsystem
 • lønn vedr. omsorgspermisjon og vaktgodtgjørelse
 • Endringer i reiseregulativet
 • Lønnsnivå i IT-miljøet
 • Oppdatering av PAR
 • Fedrepermisjon på sokkel
 • flytting til Østerås
 • “Fri flyt”-prosjektet innen Reservoarutvikling
 • retningslinjer for flyttepakker
 • Praksis ved ansettelse av familiemedlemmer innen samme organisasjonsenhet
 • Orientering om Atlanta personal på Saga Info
 • mobilisering av personell til Varg
 • Endringer i ansettelseskontrakter
 • Forflytning, rekruttering og karriere
 • Rekrutteringsprosessen ifm omorganiseringen
 • Innkjøpsordning for ansatte

  7.7 FagforeningssamlingPage Top

  Den årlige fagforeningssamlingen gikk av stabelen 9.oktober med seks deltakere fra Nopef, ni fra de andre foreningene og tolv fra ledelsen.

  Hovedtema i 1997 var ny organisasjonsmodell/arbeidsprosesser i Saga. Nopef hadde en av fire innledninger på dette temaet.

  7.8 ArbeidsmiljøutvalgPage Top

  AMU har bare avholdt 2 møter i 1997 (970226 og 971112).

  Det ble på det første møtet, på HVO`s anmodning, godkjent nytt prinsipp for verneområdeinndeling - at verneombudene skal ha organisasjonstilhørighet, og ikke som tidligere geografisk tilhørighet.

  Anmodning om røkerom ble gjentatt, uten resultat.

  I mai ble det vaholdt valg til nytt AMU, som ikke ble konstituert før 971112. Foruten konstituering, ble følgende saker tatt opp:

 • SAM-forskriftenes krav til erfaringsoverføring og medvirkning, samt orientering om SAMIT
 • Samordning av styrende dokumentasjon
 • Ny organisasjonsmodell i selskapet
 • Opprettelse av AKAN- og attføringsutvalg
 • Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til 14/14-rotasjon på brønnboreplattformen

  7.9 Åsgårdstrand-samlingenPage Top

  På vårt initiativ ble fagforeningene for første gang invitert til den årlige ledersamlingen i Saga som avholdes i Åsgårdstrand. Hver forening fikk én representant.

  Dette året markerte samlingen startskuddet på omorganiseringen av selskapet, og vår deltakelse gjorde at vi var med i denne prosessen helt fra begynnelsen.