Årsmelding 1998
NOPEF avd 24 &68

Annual report 1998


[Tilbake til velkomstside]


1. Organisasjon og representasjon etter årsmøtet

1.1 Hovedtillitsvalgt/Kontor

Espen Løken (avd 24) har fungert hele året. Heltidsstillingen som i forrige tariffperiode var en prøveordning, ble ved revisjon av særavtalen iår gjort til en fast ordning. Det er en klar styrke for Nopef som eneste fagforening i Saga å ha en slik ordning.

I april ble Nopef-kontoret på Kjørbo oversvømmet. Etter en midlertidig nomadeperiode, fikk vi i begynnelsen av mai flyttet inn i Stabburet. Dette var en svært god løsning, som både sikret oss et fint kontor med møtemuligheter og god arkivplass. Kontoret ble et viktig senter for arbeidet mot outsourcing, hvor vi bl.a. hadde pressekonferanse og møter mellom alle fagforeningene.

1.2 Arbeidsutvalget

 • Espen Løken (avd 24) Hovedtillitsvalgt
 • Leena M Klaveness (avd 24/Sandvika)
 • Kurt Høyland (avd 68/Stavanger)
 • Kirstin Willis (avd 68/Florø)
 • Kari Chruchow (avd 68/Sokkel)

  1.3 Styret m.m. avdeling 24

  Styret:
 • Espen Løken (leder)
 • Leena M. Klaveness (nestleder, AKAN)
 • Svein Elvanes (sekretær)
 • Pål Andresen (økonomi, BF, lønn)
 • Gro Hekleberg (likestilling)
 • Jan Petter Wiger (ny)(innleie, rabatter)
 • Ann Kristin Botterli (ny) (forsikring)
 • Bodil Engejordet (kurs)
 • Geir Elvebakk (plasstillitsvalgt Harstad)
 • Wenche Jonassen (plasstillitsvalgt Kristiansund - ble på seinhøsten erstattet med Ola Ygre)
 • Trond Kristensen (har etter utestasjonering i oktober -97 fungert som kontaktperson for våre tre medlemmer ved London-kontoret)

  Regnskapsfører:

 • Hedy E. Sveia

  Revisorer:

 • Ragnar Knarud
 • Ellen Hansen

  Valgkomité:

 • Morten Bergan
 • Brit R. Fredheim

  1.4 Styret m.m. avdeling 68

  Styret:
 • Kurt Høyland (leder)
 • Grete Kristensen (kasserer, kurs)
 • Jorunn Romsbotn (arbeidsmiljø)
 • Asmundur Jonsson (forsikring)
 • Anniken Heitmann (sekretær, barnehager)
 • Morten Åbø (innleie)
 • Kirstin Willis (plasstillitsvalgt Florø)
 • Kari Chruchow (plasstillitsvalgt Snorre)
 • Martin I Kjerpeseth (ny) (varamedlem Florø)
 • Leni Olsbø (ny) (varamedlem Florø)
 • Bjørn L. Larsen (varamedlem Snorre)
 • Jens P. Weckhorst (ny) (varamedlem Snorre)

  På begynnelsen av året ble det opprettet et eget arbeidsutvalg for Nopef ved Florø-kontoret da medlemstallet passerte 30. Dette består av plasstilitsvalgt pluss de to varamedlemmene fra Florø

  Valgkomité:

 • Per Allan Hansen
 • Lars Terje Standal

  Revisor:

 • Bengt Strømmen

  1.5 Internasjonalt utvalg

  Utvalgets medlemmer:
 • Brit Riise Fredheim
 • Rosalin Waddams
 • Hilde Skauli
 • Leena M. Klaveness
 • Mechtild Engedal (trakk seg våren -98)
 • Espen Løken

  Det har vært avholdt to møter i perioden. Ett av disse var om Iran hvor representanter fra fagmiljøet i selskapet deltok og innledet

  1.6 Annen representasjon i kraft av Nopef-verv

  1.6.1 Eksternt
 • NOPEFs landsstyre: Espen Løken
 • NOPEFs IT-utvalg: Espen Løken
 • NOPEFs Referansegruppe for NORSOK: Espen Løken
 • NOPEFs Internasjonale utvalg: Trond Kristensen
 • NOPEFs arbeidsgruppe for avtaleverk ifm hjemmePC: Kurt Høyland
 • 1.6.2 Internt

 • Bedriftsutvalg: Espen Løken, Kurt Høyland, Kari Chruchow
 • Utvalg for mangfold og likeverd: Gro Hekleberg
 • AKAN/Attføringsutvalg: Leena M. Klaveness, Leif B. Larsen
 • Omstillingsutvalg for økonomi/regnskap: Espen Løken, Stein M. Soltvedt
 • Omstillingsutvalg for outsourcing: Espen Løken (sentralt), Kurt Høyland (sentralt), Anniken Heitmann (økonomi), Marit Mortensen (økonomi), Berit Granli (kontor/eiendom), Morten Meian (kontor/eiendom), Jens F. Kjelstrup (IT)
 • Datatillitsvalgt: Kurt Høyland
 • HjemmePC-prosjekt: Espen Løken, Kurt Høyland
 • Omorganiseringsprosessen: Espen Løken, Kurt Høyland
 • Omorganisering/Snorre: Kari Chruchow, Bjørn L. Larsen, Anette Lillevik
 • SAM-utvalg/Varg: Kari Chruchow
 • SAM-utvalg/Snorre: Kari Chruchow
 • SAM-utvalg/Kristin: Olav Øvrebø

  1.7 Annen representasjon i kraft av direkte valg

  Etter valget til Bedriftsforsamling i mai -97 har Nopef hatt alle 13 representantene pluss de to første vararepresentantene. I Sagas Styre har vi hatt to av de tre faste ansattrepresentantene

 • Sagas styre: Espen Løken, Kurt Høyland, Roald Knutsen (3.vara)
 • Sagas Bedriftsforsamling: Pål Andresen, Morten Bergan, Kari Chruchow, Bodil Engejordet, Ellen Hansen, Per Allan Hansen, Anniken Heitmann, Gro Hekleberg, Leena M. Klaveness, Grete Kristensen Harestad, Trond Kristensen, Ragnar Knarud, Jens P. Weckhorst, Kirstin Willis (1.vara), Aina Dybdahl (2.vara)
 • Styret i Pensjonskassa: Erlend Tronsmoen, Aina Dybdahl (vara)
 • Arbeidsmiljøutvalg: Inger Hornkjøl Bø (HVO-land), Kirsten Reinertsen (rep Hovedkontor), Jorunn Romsbotn (rep Stavanger), Rolf Woster (vara HVO-land), Bodil Engejordet (vararep Hovedkontor), Kari Skaarud (vararep Stavanger), Torill Angell-Jacobsen (vararep Florø)
 • Hovedverneombud Hovedkontor: Inger Hornkjøl Bø
 • Hovedverneombud Drift/land: Rolf Woster
 • Verneombud: Ann Mari Johnsen, Trond Erik Lie, Anne Merete Lassen, Aina Dybdahl, Sissel Aarholt, Hege Lie, Reidar Skjold, Egil Bjørkedal, Torill Angell-Jacobsen

  1.8 Annen representasjon

  Gro Hekleberg har sittet i Bærum kommunes likestillingsråd

  1.9 Møtevirksomhet

  1.9.1 Arbeidsutvalgsmøter
  Arbeidsutvalget har hatt stort sett ukentlige telefonmøter. Etter at vi i november gikk over til felles styremøter i form av videokonferanser, har vi ikke hatt faste arbeidsutvalgsmøter

  1.9.2 Styremøter
  Styret i avdeling 24 har fram til desember hatt ukentlige møter. HVO og AMU-representant har deltatt fast på møtene utover de tillitsvalgte.

  Styret i avdeling 68 har hatt uregelmessige møter etter behov

  Fra november har vi hatt ukentlige felles styremøter mellom avd 24 og 68 i form av videokonferanser. Dette er evaluert til å fungere så bra at det er innført som fast ordning

  1.9.3 Tillitsvalgtsamling
  Årets interne tillitsvalgtsamling for alle Nopef-tillitsvalgte i Saga ble holdt 28.-29.11. Samlingen startet i Kjørbo og de fleste reiste videre til Sundvolden. Steinar Egeland deltok fra NOPEF sentralt.

  Diderik Schnitler var invitert for å snakke om Sagas situasjon og framtidsutsikter. Han kommenterte også forholdet Saga-Statoil. Ingrid Anette Wulff demonstrerte Documentum som NOPEF skal bruke som arkivsystem. Forøvrig var forholdet til Nif og Soaf et hovedtema.

  Tillitsvalgtsamlingen ga sitt samtykke til at NOPEF avd. 24 og 68 sammen kjøper Saga-aksjer for NOK 50.000.

  1.9.4 Medlemsmøter
  Avdeling 24:

  Det er avholdt 3 medlemsmøter i løpet av perioden. Alle sammen godt besøkt (særlig det om outsourcing).

 • 12.5.: Lønnsoppgjøret 1998.
 • 29.5.: Outsourcing
 • 26.11: Arbeidstidsordning og HjemmePC
 • I tillegg var det flere møter med medlemmene i Økonomiavdelingen på våren i forbindelse med omorganiseringen og i august/september i forbindelse med outsourcingen.

  Avdeling 68:

 • 3.3: Møte for medlemmene i Florø ifm omorganisering av Økonomiavdelingen
 • 24.11: Arbeidstidsordning og HjemmePC
 • Det var også egne møter med medlemmer i økonomiavdelingen/Forus i forbindelse med omorganiseringen og outsourcingen

  1.10 Andre møter, konferanser, kurs

 • Første uka i februar besøkte Espen Løken byggeplassen i Singapore hvor Vargskipet ble bygd, og besøkte våre (få) medlemmer der.
 • Nopef tillitsvalgtkonferanse 19.2: Espen Løken, Leena Klaveness, Pål Andresen, Kurt Høyland
 • Espen Løken innledet om hjemmepcavtaler på forbundets IT-kurs 25.3
 • Konferanse om revisjon av Bransjeavtalen 15-17.4: Espen Løken
 • I forbindelse med Sagas styremøte i London i september hadde Kurt Høyland og Espen Løken møte for de ansatte ved London-kontoret. Ca 20 møtte. Vi inviterte også en representant for Nopefs britiske søsterforbund - MSF - til å delta for å prøve å få igang en fagforening der borte.
 • Kurt Høyland og Espen Løken deltok på møte med tillitsvalgte i Amoco og på deres medlemsmøte 3.11 for å diskutere og få erfaringer fra deres fusjonsprosess med BP.
 • Espen Løken innledet om våre hjemmepc- og arbeidstidsavtaler på forbundet Handel&Kontors bransjekonferanse på Sørmarka 6.11
 • 1.11 Gjester

  Vi var vertskap for en fagforeningsdelegasjon fra det egyptiske fagforbundet for oljearbeidere 13.oktober. Vi arrangerte i samarbeid med bedriften et informasjonsmøte, omvisning og lunch på Kjørbo.

  2 Medlemsutvikling/Verving

  2.1 Medlemsutvikling

  Medlemstallet 1.1.98 var 315 og 31.12: 382 - en netto økning på 67. Pga outsourcing av kantinen pr 1.1.99, var medlemstallet 364 ved inngangen til 1999, hvorav 10 pensjonister. Det var særlig en økning i mai og juni pga outsourcingsprosessen, da vi i løpet av et par uker fikk 55 nye medlemmer. Utover høsten mistet vi omtrent like mange (48) pga outsourcingen som ble gjennomført f.o.m. 1.september. På det meste var vi i overkant av 390

  Av de 364 pr 1.1.99 var det 10 pensjonister, en økning på 3
  Avdeling 24 hadde: 221 medlemmer (9 pensjonister), økning på 11 i perioden
  Avdeling 68 hadde: 143 medlemmer (1 pensjonist), økning på 38 i perioden
  Medlemsøkningen var m.a.o. stor også dette året. Prosentvis utgjorde ved årsskiftet de 354 yrkesaktive medlemmene 23,0% (mot 21,33% ved periodens start)

  Særlig outsourcingen markerte Nopef som den ledende fagforeningen i Saga både internt og ikke minst eksternt gjennom at ble sterkt profilert i media

  Følgende graf viser medlemsutviklingen siden Nopef ble startet i Saga:

  Medlemsutvikling for Nopef i Saga (yrkesaktive medlemmer) 1982 til 1.1.99:

  2.2 Løpesedler/vervekampanjer

  Alle ververe har fått vervepremier (CD - Kom og lek)

  Det er utgitt følgende løpesedler som er distribuert til alle:

 • I forkant av lønnsoppgjøret 1998
 • Om aksjon mot outsourcing (sammen med Nif)
 • Om politisk streik mot fjerning av en fridag (15/10)
 • Om nedbemanning etc (ved allmøtene 17/12)

  Brosjyren Samhold gjør sterk sendes ut til alle nyansatte. I tillegg ble det arrangert en standsaksjon på Kjørbo, Stavanger og Florø med utdeling av brosjyrer til alle og trøyer til medlemmer i forbindelse med at vi passerte 300 medlemmer i november. Samme dag spanderte vi marsipankake på alle ansatte på land og hadde oppslag i SiSu om dette

  Nopef har deltatt på alle introduksjonskurs for nyansatte på Kjørbo og i Stavanger. Her har vi i tillegg til å presentere Nopef også tatt presentasjonen av samarbeids- og styringsorgan i Saga

  2.3 Håndbok

  Vi har ikke fått revidert og sendt ut ny håndbok etter revisjon av avtalene våren 1998

  2.4 Sosiale arrangement

  Det er ikke arrangert sosiale arrangementer i 1998 utover i forbindelse med årsmøtene

  Vi avholdt åpen dag på fagforeningskontoret på Kjørbo 21.januar med kaker og kaffe. Ca 15 medlemmer var innom, og en meldte seg inn


  3 Informasjon til medlemmene

  3.1 NOPEF-bulletin

  Det er sendt ut løpende bulletiner via elektronisk post til alle medlemmer ca hver uke i gjennomsnitt. Disse inneholder informasjon om saker Nopef arbeider med. Bulletinene blir svært positivt mottatt av medlemmene, og er prioritert

  3.2 Web-sider

  1998 var tredje året websidene våre var i drift, og har vært løpende oppdatert. Som tidligere er sidene også speilet på en ekstern server (Askernett), men hvor internt stoff som møtereferater fra samarbeidsorganer er luket ut

  Logging viser at sidene leses mye av Saga-ansatte, særlig i forbindelse med at vi varsler medlemmene om nyheter der og når møtereferater fra samarbeidsorganer legges ut. Det prioriteres å arbeide videre med disse primært som et ledd i informasjonsarbeidet overfor medlemmene. Men sidene er også et viktig "utstillingsvindu" overfor uorganiserte

  Det er overraskende mange oppslag også på den eksterne servere fra hele verden. Blant annet har det vært stor interesse for informasjonen vår i forbindelse med kampen mot outsourcing


  4 Lønnsforhandlinger

  4.1 Revisjon av bransjeavtale for landansatte

  NOPEF og Oljeindustriens Landsforening (OLF) ble natt til onsdag 10. juni enige om ny avtale for landansatte bl a i oljeselskap, petrokjemisk industri og ved raffinerier. Den såkalte bransjeavtalen som gjelder for over 3000 NOPEF-medlemmer i 12 bedrifter, sikrer arbeidstakerne et bedre tariffmessig grunnlag til å ivareta sine interesser i forhold til fjernarbeid, outsourcing og administrative bestemmelser. Kurt Høyland var NOPEF i Saga sin representant ved årets forhandlinger
 • Den nye avtalen slår fast at en bedrift ikke kan sette i gang fjernarbeid som arbeidsordning uten at det foreligger avtale om dette.
 • Den understreker at de tillitsvalgte skal holdes orientert om bruk av innleid personell, midlertidig ansatte og utsetting/utskilling (outsourcing) av arbeid. (Dette punktet ble tatt inn etter press fra NOPEF i Saga)
 • Avtalen påpeker bedriftenes forpliktelse til å drøfte endringer i personaladministrative bestemmelser med de tillitsvalgte før slike iverksettes, og de tillitsvalgtes rett til å foreslå endringer

  4.2 Lokalt lønnsoppgjør for landansatte

  Pga at NITO var i fred med å falle fullstendig sammen som fagforening i Saga, tok vi på oss å forhandle på vegne av dem også. Dette ble gjort med tanke på muligheten for seinere sammenslåing, noe som ikke ble noe av. (Flere NITO-medlemmer har seinere meldt seg inn i Nopef enkeltvis

  4.2.1 Krav lønn m.m
  Våre viktigste krav var som følger:

 • Generelt tillegg: 25.000 til alle
 • Utvidete subsidiert boliglån (til 300.000)
 • Billån for alle

  4.2.2 Kravsæravtale
  De viktigste kravene var:

 • Fleksitidsordning
 • bedre avspaseringsbestemmelser
 • avspasering for reising på fritida
 • avtale for sokkelansatte som ikke går på tariff
 • avtalefesting av alle kortere velferdspermisjoner
 • 4.2.3 Resultat lønn m.m
  Totalt var vi rimelig fornøyd med oppgjøret:

  Inkluderer vi forbedringen av boliglånsordningen, og forutsetter at 2/3 av våre medlemmer har slikt lån, ble total ramme for lønnsoppgjøret i overkant av 6% for våre medlemmer

  4.2.4 I etterkant
  Lønnsutviklingen totalt for våre medlemmer på land inkludert lønnsglidning og stillingsopprykk har gjennom året vært 7,2 % (forskjellen i gjennomsnittlig lønn for identiske medlemmer 31.12.97 kontra 31.12.98)

  4.3 Lønnsoppgjør for offshore-ansatte og revisjon av sokkeloverenskomsten

  Lønnsoppgjøret kan deles inn i tre hovedpunkter:
  1) Pensjon
  2) Tekniske bestemmelser
  3) Lønnssystem og generelle tillegg

  Pensjon :
  Dette har det vært strid om I alle oppgjør.AFP(avtalefestet pensjon) er en avtale mellom LO og NHO som er kommet I stand etter krav fra LO. Ordningen gir nå mulighet til å gå av ved fylte 62 år. NHO/OLF har nektet å inngå avtaler utover AFP. Det som kunne løse dette nå , var derfor at den enkelte bedrift innrømmet tilleggsytelser utover AFP-ordningen

  De tillitsvalgte fikk under årets oppgjør garantier for at det ville bli laget tillfredstillende ordninger ved den enkelte bedrift. Garantien går ut på at bedriften gir en tilleggspensjon for de fleste som er I størrelsesorden lik en ganger grunnpensjonsbeløpet ( 1 G) eller kr.45 370 pr.år. Det er videre enighet om at samtlige bedrifter skal opprette tjenestepensjon fra fylte 67/65 år.

  OLF har også forpliktet seg til å fjerne eventuelle egenandeler ved pensjonsordningene og videre forpliktet seg til å arbeide for at den ansatte som går av ved 62 år skal opparbeide opptjening av pensjonspoeng i tjenestepensjonsordningen fram til denne trer I kraft.

  Tekniske bestemmelser og ny tekst i overenskomsten:
  Ca 90% av kravene vi hadde innom dette området fikk betydelige forbedringer. Noen av disse er økonomiske hevinger av nåværende satser og utvidelse av ytelser. Nedenfor et listet opp det som har størst betydning for operatørselskapene:

  Skift natt-tillegg hevet fra kr. 34 til kr.37 pr. time.Konferansetid med arbeidstakere ved skiftbytte får I tillegg til dette kr. 4 pr. time. Betalt for konferansetid avtales lokalt fra bedrift til bedrift
  Alarmtillegget
  ble ikke hevet men tatt inn I lønnstabellen.
  Helligdagsgodtgjørelsen
  ble hevet fra kr. 1000 til kr.1100 pr. helligdag
  Boreslamstillegget
  gjelder også nå for borerelaterte stillinger i operatørselskapene
  Om oppholdsperioden,
  I tariffavtalens § 3.3 står det "som normal oppholdsperiode regnes fravær for for tillitsvalgte, VO og medlemmer av AMU når disse utfører sitt arbeid iht Hovedavtalen og Arbeidsmiljølovens bestemmelse" NOPEFs krav var at dette også skulle gjelde for de som ble kalt inn av bedriften ifm arbeid, kurs møter ol. Kravet er imøtekommet.Dette vil få betydning bla for ventetidsbetalingen
  Godtgjørelse ved endring av skiftplan
  har alltid vært et omstridt tema ved hver forhandlingsrunde siden 1987 da nåværende bestemmelser ble innført. Arbeidsgiveren vil ha denne paragrafen endret. Praktiseringen ved den enkelte bedrift er høyst forskjellig. Både OLF og NOPEF er enige om at det bør være lik praksis men heller ikke denne gangen ble det noen løsning.NOPEF sa seg villig til å sette ned et utvalg som skulle komme opp med en ny tekst innen 1.10.98.Hvis ikke enighet oppnåes gjelder ordlyden i den nåværende avtalen
  Overtidskompensasjon for sykepleiere
  er utvidet til å gjelde også opplærings- og instruksjonsoppgaver I fritiden. Det ble understreket at den faste overtidskompensasjonen ikke skulle dekke disse oppgavene
  Bestemmelse om etterlønn
  er helt ny. De fleste bedrifter har ikke bestemmelser om etterlønn i dag. Dette er er framskritt for de fleste men noen bedrifter har hatt ordninger som er bedre enn dette.Det var derfor nødvendig å etablere dette som en minimumsordning.

  I de fleste avtaler som vi har I LO- familien har vi også tatt inn erklæringer om hvordan vi skal forholde oss til spesielle områder så som: Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, innvandrere og lærlinger
  Fjernarbeid
  griper stadig mer om seg. NOPEF har vært spesielt opptatt av disse problemstillingene og forlangte at det ikke skulle innføres arbeidstidsordninger med fjernarbeid uten at dette er avtalt lokalt

  Lønnssystemet generelle tillegg:
  Den mest omfattende endringen gjelder operatørselskapenes overenkomst. Lønnssystemet I § 4 er ikke er til hinder for at de lokale parter I en særavtale kan enes om et bedriftstilpasset lønnssystem til erstatning for overenskomstens lønnssystem. Ordningen er en prøveordning for tariffperioden 1998-2000. I protokollens pkt. 1 er denne så utførlig beskrevet at det er unødvendig å skrive alt her

  De generelle tillegg som berører operatørbedrifter mest er som følger:
  Forpleiningsansatte i operatør bedrifter får samme opprykk som andre forpleiningsansatte. Forskjellen blir noe større i operatøransattes disføvør, fordi de har lengre ansiennitetsskala.
  Det såkalte "senil-tillegget" blir etter dette gitt til alle som er i topplønnsklassen.
  Det generelle tillegget ble på 5.5% og ga en variasjon fra kr. 14 361 til kr. 24 277 alt etter plassering og ansiennitet.Det er viktig å påminne om at avtalen ble gjordt gjeldende fra 1.juni 1998 noe som gjorde at vi fikk et månedstillegg i tillegg. Dette utgjorde ca.0.4%
  Prossessteknikeren
  i topplønnsklassen uten tillegg får kr. 23 590 pluss tillegg og overlapp med kr. 6217.5.
  Alle i topplønnsklassen som allerede har 4 årstillegget får kr. 3000 mindre

  Konklusjon: Alt i alt ble resultatet av dette lønnsoppgjøret såpass godt at et enstemmig forhandlingsutvalg anbefalte dette. Det ble også senere vedtatt på uravstemningen 14.8.1998


  5 Større saker i 1998

  5.1 Outsourcing

  5.1.1 Om saken
  I det følgende er en oversikt over den store kampsaken for Nopef i 1998 - kampen mot outsourcing som ble lansert i mai:
  Det er en målsetning at ansatte innen en del støttefunksjoner i løpet av 1998 skal skyves ut av Saga for å jobbe hos underleverandører. Dette var den nye konsernsjefen, Diderik Schnitler, sin dramatiske tiltredelseserklæring 15.mai. Etter noen få uker med forhandlinger tok Konsernledelsen beslutning 17.juni om å outsource følgende funksjoner:
 • Kantine (Hovedkontor)
 • Reisekontor (Hovedkontor)
 • Store deler av IT-avdelingen (Hovedkontor + Stavanger)
 • Det meste av Økonomi/regnskap (Hovedkontor + Stavanger)
 • Saga fraskrev seg samtidig arbeidsgiveransvaret for de ansatte innen disse funksjonene. Dette betød at 70-80 ansatte måtte følge med over til leverandørene av disse tjenestene. NOPEF varslet full kamp mot denne beslutningen.

  19.mai og 20.mai: Demonstrasjoner
  19.mai kl 1100 arrangerte vi en stor markering med flere hundre ansatte ved Hovedkontoret på Kjørbo i forkant av Bedriftsutvalgets møte samme dag.
  20.mai gjennomførte alle de ansatte en demonstrasjon ved Florø-kontoret da Schnitler besøkte kontoret

  Vi deltok i omstillingsutvalg fram til 17.juni med en rekke Nopef-representanter. Disse jobbet svært bra og engasjert

  17.juni: Fagforeningene trekker seg fra alle samarbeidsorganer
  Alle fagforeningene i Saga stosamlet i denne kampen. Vi trakk oss fra samtlige samarbeidsutvalg og samarbeidsprosesser med unntak av de som var lovpålagt. Dette innebar at ansattrepresentantene i Bedriftsutvalg, Likestillingsutvalg, "Samarbeidsmøter", Organisasjonsutviklingsprosjekter og SAM-utvalg trakk seg

  18.juni: Internettkampanje
  Forbundet Nopef satte igang en internett-kampanje ("Cybercampaign") mot outsourcingsplanene

  24.juni: De ansattes representanter krevde ekstraordinært møte i Bedriftsforsamlingen
  De ansatte ønsket realitetsbehandling av outsourcingstiltakene

  1.juli: Vi tapte avstemningen i Bedriftsforsamlingen
  De ansattes initiativ overfor Bedriftsforsamlingen førte ikke fram. Etter en lang debatt fikk ikke forslaget flertall

  2.juli: Fagforeningene avblåser videre aksjoner
  Vi hadde fellesmøte mellom alle fagforeningene i Saga hvor vi ble enige om strategi og videre arbeid. Vi ble enige om følgende fire punkter som ble framlagt overfor ledelsen samme dag:

  Vi ble enige med Schnitler om å avholde en slik konferanse 20-21 august

  20.august: Samarbeidskonferanse ble avholdt
  Samarbeidskonferansen gjennomdrøftet situasjonen og hvordan et samarbeid kunne etableres og utvikles på nytt. Agendaen var:

 • Selskapets situasjon og utfordring
 • Outsourcingsprosessen, hva har vi lært, hva kunne vært gjort annerledes
 • Gjensidige behov og forventninger
 • Utvikling av et profesjonelt samarbeid basert på et reelt tillitsforhold
 • Foreløpige konklusjoner og oppgaver framover

  Fagforeningene informerte etter konferansen at vi gjenopptar samarbeidsrelasjonene, og at vi gikk tilbake til samarbeidsorganene med øyeblikkelig virkning

  1.september: De første outsourcingene (IT) gjennomføres
  10 ansatte innen IT ble idag overført til IBM. I tillegg har 6 IT-ansatte sagt opp sine stillinger

  1.oktober: Regnskap/økonomi outsources
  32 ansatte innen regnskap/økonomi ble idag oveført til Andersen Consulting Services. Tre sier opp

  1.januar 1999: Kantinen outsources
  16 ansatte i kantinen overføres til Eurest. En sier opp

  1.februar 1999: Reisekontoret outsources
  To ansatte på reisekontoret overføres til Nymann & Schultz. En har sagt opp. Med dette er denne prosessen avsluttet

  5.1.2 Motrapport, aksjoner og media
  Våre representanter i omstillingsutvalgene skrev sammen en omfattende motrapport som ble brukt som en argumentasjonssamling mot outsourcing. Dette bidro til bevisstgjøring av oss selv, og ble brukt aktivt overfor de ansatte og omverdenen bl.a. gjennom at vi gjorde den tigjengelig både på intranettet (Sagainfo) og eksternt på Internett

  Fagforeningene arrangerte de første aksjonene i Sagas historie gjennom demonstrasjoner på Kjørbo og i Florø i mai. Disse samlet stor deltakelse, og ble svært godt dekket i media. Vi arrangerte også pressekonferanse i juni da vi trakk oss fra samarbeidsorganene

  Vår kamp mot outsourcing fikk veldig stor oppmerksomhet i media. Alle TV-kanaler dekket aksjonene våre, og alle de store avisene både i Oslo og Stavanger pluss Florø fulgte saken. Dette profilerte også Nopef sterkt, og medførte at Nopef styrket stillingen som den store og aktive fagforeningen i Saga. Dette skyldtes både at vi faktisk var den drivende kraften, men også at det var våre medlemmer som først og fremst var rammet 5.1.3 Om forhandlinger om betingelser
  Den viktigste grunnen til at vi avblåste kampen i begynnelsen av juli, var at vi ønsket å forhandle fram best mulig betingelser for våre medlemmer som ble rammet av outsourcingen. Slike forhandlinger ble ført med Saga og de nye arbeidsgiverne (IBM, Andersen Consulting, Eurest og Nymann&Schultz) utover høsten og vinteren med tilfredstillende resultat

  For alle fikk vi gode løsninger også for pensjons- og forsikringsordning

  5.2 Sagas situasjon - uavhengighet og selvstendighet

  Utover høsten oppsto en rekke spekulasjoner i pressen om Sagas økonomiske situasjon og om vi kunne overleve som selvstendig selskap. Da Statoil i november gjorde et større aksjekjøp, og økte sin eierandel fra 15 til 20%, tok Nopef initiativ til en felles uttalelse/pressemelding fra Nopef, Nif og Soaf som reagerte mot dette:

  "De ansatte i Saga er urolige over Statoils siste oppkjøp av aksjer. Vi er urolige for hva slags planer dette kan være uttrykk for, og frykter at våre arbeidsplasser og vår uavhengighet som selskap kan være truet. Dette vil i så fall forringe det norske oljemiljøet på sikt.

  Vi ønsker å arbeide i et selvstendig, norsk selskap, og er sikre på at det norske samfunn er tjent med det mangfoldet som vi har idag gjennom tre selvstendige og uavhengige norske oljeselskap."

  Espen Løken ble også intervjuet i TV og aviser om saken. Forbundet ga oss full støtte.

  Saga arbeidet aktivt med alliansebygging og med å få inne en større eier. I denne forbindelsen drev Nopef aktivt påvirkingsarbeid via de kontaktene vi hadde i LO og det politiske systemet. Sammen med Nif og Soaf hadde vi møter med energipolitikere fra alle partiene og med olje- og energiminister Arnstad for å legge fram vårt syn både på Statoils rolle og våre synspunkter på hvordan Saga best kunne reddes for framtida som et selvstendig og uavhengig norsk selskap.

  Som en symbolsk gest kjøpte vi Saga-aksjer for kr 50.000.

  5.3 Avtale om hjemmearbeid

  Arbeidsruppa for hjemmepc (se foprrige beretning) avla rapport før jul 1997 med anbefaling om å tilby en hjemmepc-ordning til alle ansatte. Dette arbeidet resulterte i at Saga i februar 1998 besluttet at de ville tilby hjemme-PC som en frivillig ordning til alle sine ansatte som et bidrag til økt fleksibilitet og kompetanseutvikling for den enkelte, og som et pluss for selskapet ved rekruttering og ivaretagelse av gode medarbeidere

  På foråret 1998 arbeidet vi sammen med bedriften om å utarbeide avtaleverk og personalpolitiske retningslinjer som skulle dekke de fleksible arbeidsformene som ville tvinge seg fra. Avtalen om hjemmepc ble formelt underskrevet i forbindelse med lønnsforhandlingene om våren. Samtidig ble vi også enige om prinsippene for ny arbeidstidsordning

  5.4 Ny arbeidstidsordning

  Innholdet i ny arbeidstidsordning ble ferdigforhandlet i september/oktober. Generelt innebar ordningen at vi fra 1.1.99 fikk mulighet til en mer fleksibel arbeidstid, og bedre muligheter til å innarbeide og avspasere mertid. Også reisetid (inntil 5 timer pr uke) kunne fra 1.1. avspaseres.

  Det ble gjort unntak for personell på sentralbord/resepsjon og stasjonerte sokkelansatte:
  - Sentralbord /resepsjon beholdt samme muligheter til avspasering som tidligere, men fikk restriksjoner på mulighetene for mer fleksibel jobbing og mer avspasering. Dette begrenset likevel ikke mulighetene for å avspasere mertid for deltidsansatte
  - Landstasjonerte sokkelansatte fikk fra 1.1. også muligheter til å arbeide fleksibelt og innarbeide timer/dager til avspasering, men de fikk ikke godskrevet 5 fridager (37,5 timer) automatisk slik andre landansatte fikk. Nopef var svært misfornøyd med dette, men her var ikke selskapet til å rokke

  Viktig for oss var at dette ikke begrenser mulighetene for å avspasere pålagt overtid og vakttjeneste. Slik avspasering kommer utenom avspaseringsordningen, m.a. o i tillegg til de 60 timene pr år som kan innarbeides under den nye ordningen

  Nopef syntes den nye ordningen var et langt skritt i riktig retning. Ordningen var sammen med hjemmepc-avtalen et nybrottsarbeid i norsk fagbevegelse, og vakte stor oppmerksomhet i presse og omverdenen. Vi ble invitert flere steder for å fortelle om avtalene våre

  5.5Fjernarbeid

  Ved tariffoppgjøret inngikk vi avtale om hjemmearbeid i forbindelse med innføring av hjemmepc for alle ansatte. Avtalen ga mulighet både for fleksibel veksling på "dag til dag"-basis arbeid hjemme og på jobben, og til å inngå individuelle avtaler om fast hjemmearbeid inntil to dager i uka. Dette var en avtale som betød mye for våre medlemmer, og ga en individuell frihet for mange som de ikke har hatt tidligere.

  Ca 10 hadde ved årsskiftet inngått avtaler om fast hjemmearbeid, men svært mange arbeider hjemme "når det passer" eller som overtid hvor man heretter slapp å dra inn på jobben om kvelden. for å arbeide

  5.6 Revisjon av lønnssystem

  Bedriften tok i allerede i 1996 initiativ for å revidere lønnssystemet i Saga. Dette systemet er en administrativ bestemmelse, og således ikke gjenstand for forhandlinger, men det mer diffuse "drøftinger". NOPEF kom med en rekke innspill underveis. Det ferdige utkastet ble endelig vedtatt i 1998 og satt i drift fra 1.3.98. Det har medført færre lønnsgrupper og en forsøksvis mer enhetlig behandling av de ulike yrkesgrupper som jobber i selskapet. Underveis og i etterkant av implementeringen hadde NOPEF en gjennomgang av innplasseringen for hver enkelt, og behandlet en rekke mindre ’ujevnheter’ både for enkeltpersoner og grupper. Vi fikk stort sett gjennomslag for våre synspunkter rundt dette, noe som ga positive utslag for de involverte

  5.7 Bonusordninger/Aksjefond

  Nopef har arbeidet i 1997 med innføring av bonusordning for ansatte. Ordningen ble formelt besluttet av Sagas styre og offentliggjort i februar 1998. Første tildeling ble samtidig foretatt.

  Stiftelsens formål er å forvalte midler med sikte på utbetaling til ansatte i Saga Petroleum ASA og dets direkte og indirekte heleide datterselskaper i Norge. Kurt Høyland deltok i interim styret fra de ansatte for å etablere vedtekter for fondet. Fondet forvalter verdier i størrelsesorden 15 mill. kroner. Grunnen til at etablering av vedtekter har tatt lang tid er at OLF hevder at ordningen slik den er etablert, ikke vil kunne gjøres gjeldene for personell som avlønnes i henhold til sokkelens overenskomst. NOPEF arbeider nå aktiv overfor OLF og bedriften for at ordningen også skal kunne gjøres gjeldende for offshore personell.

  5.8 Organisasjonsutvikling/omorganisering

  Ny organisasjonsmodell ble innført pr 1.februar 1998. Det vesentlige av vårt arbeid knyttet til denne ble utført i 1997 (se beretningen for 1997). I 1998 kom vi med innspill til "nye SML", rekruttering av nye ledere, lokalisering av enheter og informasjon og medinnflytelse fra ansatte i de enkelte enhetene i forbindelse med utformingen av detaljert organisasjon, arbeidsprosesser og egen arbeidssituasjon.

  Vi deltok på selskapets månedlige ledersamlingen fram til april, og hadde innledninger bl.a. om forventninger til og erfaringer fra omorganiseringen.

  5.9 Omorganisering av økonomi/regnskap

  I mars besluttet selskapet å sentralisere fakturabehandlingen til Sandvika. Dette betød at en del personer, hvorav en del Nopef-medlemmer, på to steder ble berørt ved at de mistet sine arbeidsoppgaver.

  Nopef har konsentrert seg først om den personalpolitiske delen av denne prosessen, og stilte følgende krav:

  I denne arbeidsgruppa må det sitte representanter for de berørte miljøene i tillegg til Nopef og selskapet. Ikke minst er det viktig at de berørte selv får være med og ta ansvar for sin framtid

  Disse punktene i all hovedsak innfridd:
  Det ble opprettet et omstillingsutvalg med deltakelse av bedriften og Nopef. Saken vakte stor oppmerksomhet i Florø hvor 8 fast ansatte ble berørt, med mange oppslag i de to lokalavisene Firda og Firdaposten. Vi engasjerte oss sterkt for å finne alternative oppgaver for våre medlemmer i Florø, noe som ble et tidkrevende puslespill. I samarbeid med selskapet klarte vi dette til slutt, gjennom at seks fikk arbeid i Florø, mens én flyttet til Stavanger og én til Sandvika. Dette var vi godt fornøyd med tross alt. En uventet bivirkning ble også at de Florø-ansatte ble vernet mot outsourcingen seinere på våren

  5.10 Organisasjonsutvikling Snorre

  OU-97 pågikk også i hele 1998. Foreningene har hele året vært aktivt med i prosjektet. For NOPEFS del så har det vært umulig å kunne møte i alle arbeid-og godkjennelsesgrupper da vi har for få offshoremedlemmer til å kunne være med over alt. Vi har derfor valgt å bli med der vi har hatt medlemmer og hvor det var mulig å kunne stille med representanter. Jeg tror allikevel ikke at resultatet har blitt anderledes av den grunn. Selve gjennomføringen av prosjektet har gått bra. Hvorvidt det skal sies om prosjektet vil bli det man håpet på er for tidlig å si. Jeg synes ikke de rene personalsaker som er kommet opp i forbindelse med prosjektet er blitt særlig bra håndtert fram til nå

  5.11 Beslutning om utbygging av Snorre B

  Senvinter og tidlig på vårparten var det en hektisk politisk drakamp om takten i utbyggingsprosjektene på norsk sokkel. Regjeringen ønsker å redusere investeringene ved å skyve på prosjekter i tid. Dette kunne ramme utbyggingen av Snorre B, noe som ville være kjedelig for Saga som hadde begynt å bygge opp prosjektorganisasjonen og investert store penger allerede. Leverandørindustrien var også opptatt av å få Snorre B tildelt

  Nopef i Saga engasjerte seg i "påvirkningsarbeid" gjennom det kontaktnettet vi har. Vi etablerte kontakt med fagforeningene (Fellesforbundet) i Kværner og Aker, som hadde møte med departement og Senterpartiet, og vi kjørte et felles løp med dem. I tillegg engasjerte forbundet sentralt seg. Vi hadde også møte med LO sentralt

  Hovedargumentene fra vår side var:

  Nopef jobbet aktivt også overfor Arbeidserpartiet, som gikk ut med klar støtte til Snorre B-utbygging. Dette var avgjørende for saken

  5.12 Prosjekt: Framtidas kontor

  Prosjektets mandat var å:
  "Utrede framtidens kontorkonsept for Saga og fremme forslag til funksjonelle og framtidsrettede kontorløsninger. Målsettingen er å tilfredsstille selskapets behov for fleksible, rasjonelle, gode og tidsmessige arbeidsplasser hvor utformingen legger til rette for de faglige aktiviteter og fellesfunksjoner, samt for samarbeid og godt arbeidsmiljø."

  Organisering
  Oppdragsgiver var Carl-Erik Pettersen, da leder av Avdeling for Forvaltning og administrasjon
  Prosjektleder var Bjørn E.Onsrud, da leder i Seksjon for Kontor-og materialadministrasjon
  Nopef sin representant var Inger Hornkjøl Bø som også var Hovedverneombud for Kjørbo

  Del prosjekter:
  Startprosjektet , PL199 i Blokk 10.1.
  Start juni 1997. Vurdert som pilotprosjektet for arbeidsplassløsninger og nytt kontorteknisk utstyr i Saga
  Vi registrerte klare forskjeller i holdningene til de nye arealløsningene mellom de som var involvert i planleggingsprosessen og de som kom inn senere

  "Arealeffektivisering for å vinne inntil 150 nye arbeidsplasser på Kjørbo" ble besluttet i HL-møte 17.12.97. På grunn av redusert plassbehov og de stadig tydeligere signaler om nødvendigheten av sparetiltak ble det ikke iverksatt en generell gjennomføring av dette arealprogrammet

  De nye arealløsningene og prinsippene er anvendt der hvor arealtiltak er gjennomført for følgende enheter:

  Avslutning av prosjektet
  Uten å være kommet til noen klar avslutning av oppdraget, ble prosjektet "Framtidens arbeidsplass I Sag" besluttet stoppet høsten 1998 på bakgrunn av den generelle nedgangen i Sagas aktiviteter og derved arealbehovet

  5.13 Noble Al White

  I oktober tok forbundet kontakt med foreningen vår lokalt, der de påpekte bekymring for forhold på Nobel Al White riggen som Saga hadde leid. Vi videreformidlet budskapet til bedriften som etter at de hadde sjekket forholdene ombord valgte å stenge riggen. NOPEF påpekte forhold som var relatert til fysiske elementer (vansker med kran og rørhåndteringombord og dårlige lugar forhold) på riggen og psykososiale forhold (kulturforskjeller, språkvansker osv.). Dette er en sak som både NOPEF sentralt og foreningen vår har fulgt nøye i hele høst ,og vi vil følge opp denne saken så lenge riggen opererer på vegne av Saga

  5.14 Sudan-aksjon

  Nopef tok i august initiativ til en innsamlingsaksjon for sultende og krigsrammede i Sudan. Pengene skulle gå til en fellesaksjon hvor bl.a. Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltok. Vi fikk de andre fagforeningene med, og fikk Saga til å bevilge minst kr 50.000 utover de innsamlede midlene.

  Timelønnsaksjonen oppnådde 162.000 tross ferie og outsourcing, og sammen med Sagas 50.000 innebar dette at vi kunne overrekke Fellesaksjonen for Sudan en sjekk på kr 212.000.

  5.15 Andre større saker

  (Se også saker behandlet i samarbeidsorganene, kapittel 7)

  6 Personsaker

  6.1 Lønnssaker

  Det har i 1998 vært tatt opp ca.20 lønnssaker, både som en følge av henvendelser fra enkeltpersoner, og som en følge av NOPEFs egen gjennomgang av ulike stillingsgrupper

  6.2 Andre saker

  Det har også i 1998 vært en del større personsaker knyttet til arbeidsmiljø og en rekke ymse typer personlige henvendelser. Saker som er behandlet har fått ulike utfall. Det viser seg at der hvor lederne har hatt forskjellige oppfatninger og ikke har fulgt selskapets regler for ansvarsområder, er det vanskelig for den ansatte å vinne fram

  7 Arbeid i samarbeids- og kontaktfora

  7.1 Sagas styre

  Våre representanter i styret har vært aktive. Etter brakvalget ved valg til Bedriftsforsamling i 1997 har Nopef hatt to av de tre faste representantene i Styret.

  Våre representanter har deltatt på faste formøter med administrerende direktør i tillegg til selve styremøtene. Det har også vært et godt samarbeid mellom de ansattes styrerepresentanter på tvers av fagforeningsgrenser.

  Både Nopefs leder og leder for avd 68 sitter i styret. Dette har vist seg svært nyttig særlig pga de tunge sakene som har vært behandlet som har forutsatt at også fagforeningen har måttet være på banen, ikke minst gjennom sterk mediefokusering

  7.2 Sagas Bedriftsforsamling

  NOPEF har i perioden hatt alle de 13 faste medlemmene i bedriftsforsamlingen, og de 2 første vararepresentantene. Den viktigste oppgaven bedriftsforsamlingen har er å velge representanter til styret i Saga. I tillegg skal bedriftsforsamlingen godkjenne regnskapet, og ellers behandle saker av ‘stor betydning for selskapets utvikling’. I 1998 ble det holdt tre ordinære møter, og et ekstraordinært. De ordinære møtene forløp udramatisk, med gjennomgang av bedriftens situasjon, økonomi og status på utvalgte prosjekter, samt valg. Det fjerde ekstraordinære møtet kom istand etter krav fra de ansatte som et siste forsøk på å stoppe vedtaket om outsourcing. Etter lange diskusjoner, tildels av formalistisk art, kom det til en konkret avstemming over et forslag fra de ansatte. Dette forslaget falt imidlertid, og ble med det et slags punktum for kampen mot outsorcing

  7.3 Bedriftsutvalg

  NOPEF har i hele perioden hatt tre representanter, hvorav en har alternert med Lederne-T. Høathalvåret hadde Nopef sekretærvervet

  BU har hatt 7 møter i 1998 (ett ble avlyst pga avbrutt samarbeid om høsten). Utover faste punkter som referater fra styremøter og orienteringer om driftsaktiviteter, har følgende saker vært spesielt behandlet:

  7.4 Omstillings- og effektiviseringsutvalg

  Det ble opprettet omstillingsutvalg i forbindelse med sentraliseringen av regnskapsfunksjonen. Dette utvalgets hovedarbeid ble særlig konsentrert rundt å skaffe de berørte ansatte i Florø nytt arbeid. Begge ansatt-representantene var fra Nopef

  I outsourcingsprosessen ble det opprettet et sentralt omstillingsutvalg og tre underutvalg for de tre berørte områdene (IT. Økonomi/regnskap og Kontorforvaltning). Nesten alle ansattrepresentantene var utpekt av Nopef, med unntak av en Nif-representant i det sentrale og IT-utvalget

  Vi sørget for en tett koordinering og samarbeid mellom representantene, bl.a. gjennom regelmessige fellesmøter på Nopef-kontoret. Disse representantene lagde også den omfattende motrapporten

  7.5 Likestillingsutvalg (Utvalg for Mangfold og likeverd)

  Nopef har en representant (av tre ansattrepresentanter)

  Det har vært et aktivt år med stor aktivitet. I løpet av året ble det avholdt 11 UML-møter, 4 LiB-samlinger, 1 BU-møte, 2 korte møter ifm. LiB, deltatt på Verne&miljø-seminar,

  Det er jobbet mye med å finne ut hva utvalget skal gjøre for å få satt temaet mangfold og likeverd mellom kjønnene på dagsorden i hele Saga og hvordan.

  I den senere tid er det er lagt ned mye arbeid fra HR’s side i ordninger som også kommer kvinnene til gode. Av dette kan nevnes arbeidstidsordningen som ble gjeldende fra 01.01.99 og HjemmePC-ordningen. Dette til tross er det mye ugjort i forhold til mangfold og likeverd mellom kjønnene i Saga.

  Handlingsplanen fra 1997, sammen med erfaringene fra LiB-prosjektet, har lagt grunnlaget for den nye handlingsplanen som kommer i 1999. Utfordringene har vært og er fremdeles å bli tatt på alvor. Arbeidet med mangfold og likeverd mellom kjønnene må infiltrere alt vi gjør på lik linje med

  HMS-arbeidet. Kun på denne måten blir det en naturlig del av hverdagen.

  7.6 Samarbeidsmøter

  Det har vært avholdt åtte regulære samarbeidsmøter mellom selskapet og fagforeningene (ett ble avlyst pga samarbeidsproblemer om høsten). Nopef har vært representert med to deltakere på alle møter, og tre på ett da Florø var representert. Følgende saker har vært oppe på dagsorden:

  7.7 Fagforeningssamling

  Den årlige fagforeningssamlingen hvor fagforeningene og ledelsen (Konsernledelsen pluss bedriftens representanter i BU) møtes i en dag ble avholdt 19. oktober. Årets tema var Partsbasert samarbeid, som i motsetning til vår tradisjonelle rolle som interesseorganisasjon og forhandlingsmotpart, dreier seg om hvordan fagforening og bedrift sammen skal drive bedriftsutviklingsprosjekter (f.eks. innen organisasjonsutvikling)

  En del bedrifter er kommet langt på dette området, men ikke Saga hvor slike prosjekter som regel er blitt kjørt av ledelsen med fagforeningene som høringsinstanser

  På samlingen bidro en representant fra ABB Elektro med erfaringer fra slike prosjekter på sin bedrift. Ellers snakket Schnitler om Sagas utfordringer og Espen Løken om fagforeningens utfordringer

  Samlingen ble gjennomført som en blanding av plenum og gruppearbeid

  Fra Nopef møtte foruten Espen, Kurt Høyland/Stavanger, Kirstin Willis/Florø og Kari Chruchow/Snorre

  Vi kom fram til en del forslag til samarbeidssaker. Disse ble vedtatt på etterfølgende BU-.møte:

  Av disse var det først og fremst opinionspåvirkningsprosjektet som ga konrete resultater i forbindelse med kampen for å bevare Saga som selvstendig selskap

  7.8 Arbeidsmiljøutvalg

  Det ble i 1998 avholdt 7 AMU møter. Det var i første halvår endel utskiftinger i representanter fra ledelsens side. Den mest omfattende saken som ble behandlet i AMU var outsourcingen. En annen stor sak har vært organisering av vernetjenesten på land

  Outsourcing
  Det var til å begynne med noen uklarheter rundt hva som var AMU sin rolle i en slik prosess, men det ble fort klart at AMU har en viktig rolle å spille når det gjelder å i avareta arbeidsmiljøet og hvilke konsekvenser en slik omstilling vil få for dette
  Det ble fokusert på viktigheten av informasjon og medvirkning fra de ansatte i prosessen

  Vernetjenesten på land
  Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 2 representanter fra HR + HVO på Kjørbo som fikk i oppgave å jobbe videre med problematikken rundt organiseringen av verntjenesten. Forslag fra fra denne gruppen ble forlagt AMU på møte 24.11.98 hvor det ble besuttet å jobbe videre med de forslag som ble presentert. Man hadde som målsetting å få etablert en ny organisering av vernetjenesten innen 1.1.99

  7.9 Attføring og AKAN

  Medlemmer til AKAN/Attføringsutvalget ble utnevnt på slutten av 1997. Begge representantene fra land, Leena M. Klaveness og Leif B. Larsen, var fra Nopef. Utvalget begynte ikke å fungere før i 1998. Det er avholdt fire møter i perioden. Utvalget har behandlet rusmiddelpolicy og hvordan få lederfokus på policy som er valgt

  Det er diskutert muligheter for å etablere attføringsstillinger på Snorre. Man har tilrettelagt mulighet for attføring, men det mangler formaliseringen av tiltakene. Utvalget har diskutert fraværsoppfølgingen og attføring, opplæring av ledere og tillitsvalgte for at de kan følge opp prinsipper og retningslinjer

  Støtte til privat legebehandling er tatt opp som prinsipiell sak for selskapet

  7.10 Møter med konsernledelsen

  Som et resultat av diskusjonene med ledelsen etter outsourcingsprosessen ble vi enig med bedriften om å avholde regelmessige møter med Konsernledelsen for å ha en bedre løpende og uformell kommunikasjon. Disse møtene har bl.a. blitt brukt til både å informere/diskutere løpende Sagas situasjon og allianser/eierstruktur, og for å diskutere innholdet i Schnitlers allmøtepresentasjoner

  7.11 Åsgårdstrand-samlingen

  Etter direktørskiftet våren 1998 ble det besluttet i konsernledelsen at fagforeningene ikke lenger skulle få møte på den årlige ledersamlingen i Åsgårdstrand