Tariffavtaler | Forsikringer og rabatter | Tillitsvalgte | Kurs | Outsourcing | Nedbemanning våren 99 | Et uavhengig Saga

Saga er opphørt 31.12.99 og innfusjonert i Hydro. Disse sidene oppdateres derfor ikke lenger

Nyheter

Fusjon med Hydro

Om Nopef i Saga

10 gode grunner

Lenker

English version

Velkommen til NOPEF i Saga Petroleum
- den første fagforening i LO på Internet!!!


Vi er den største fagforeningen i Saga med 394 medlemmer. Vi er tilsluttet LO-forbundet
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund.
NOPEF i Saga er åpen for alle ansatte, og har medlemmer på alle kontor/arbeidssteder, og innen de fleste stillings- og lønnsgrupper.
Sidene er sist oppdatert 5.desember 1999

Om Nopef i Saga Petroleum / About Nopef in Saga Petroleum

NOPEF i Saga er organisert i to avdelinger med hvert sitt styre og et felles arbeidsutvalg
NOPEF in Saga is organised in two workplace branches (locals) with different boards and a joint executive committee


Adresser/telefonnummer etc / Adresses/telephones etc:

Hovedtillitsvalgt/fagforeningskontor / Senior shop steward/Union office:

Adresse / Adress:
NOPEF
Saga Petroleum asa
Boks 490
1301 Sandvika

Telefon/Telephone:
Kontor/Office: 67126963
Mobil/Mobile: 91849707

Telefax: 67128701


Avdeling 24/Basis / Local 24/Saga Basis:

Samme adresse og telefonnummer som for Hovedtillitsvalgt/fagforeningskontor
Same adress and telephone numbers as Senior shop steward and union office


Avdeling 68/Drift / Local 68/Operations Division:

Adresse / Adress:
NOPEF avd 68
Saga Petroleum asa
Boks 117
4033 Forus

Telefon leder i avd 68 / Telephone shop steward of local 68:
Kontor/Office: 51574167
Mobil/Mobile: 91350854


Faste møter / Regular meetings:

Styrene i avd 24 og 68 avholder felles styremøte som videokonferanse
hver onsdag kl 1000-1200


Nyheter/News


Medlemsutvikling/Development of membership:
Idag/Today: 394 medlemmer/members

(hvorav 16 pensjonister/whereof 13 retired)

Fordeling på kjønn / Distribution on sex:

 • Kvinner/Women: 46,7%
 • Menn/Men: 53,3%

  Fordeling på utdanningsgrupper/Distribution on education:

 • Høy utdanning (>3 år postgymnasial utdanning): 28,7%
 • Midlere utdanning (2-3 år postgymnasial utdanning): 28,7%
 • Lavere utdanning (<2 år postgymnasial utdanning): 42,6%
 • Medlemsvekst/Growth 1982-1998

  Netto vekst dette år

  Net growth this year
 • Januar: +10
  (2 outsourcet)
 • Februar: +35
  (1 sluttet i Saga)
 • Mars: +19
 • April: +8
  (6 sluttet i Saga)
 • Mai: -1
  (6 sluttet i Saga)
 • Juni: +6
  (7 sluttet i Saga)
 • Juli: -50
  (52 sluttet i Saga)
 • August: -11
  (15 sluttet i Saga)
 • September: -2
  (9 sluttet i Saga)
 • Oktober: +16
  (4 sluttet i Saga)
 • November: -1
  (Inntaksstopp)
  (2 sluttet)
  Kan du bli den neste?
  Could you be the next?
 • Medlemstall
  fordelt på avdelinger

  Membership of the two workplace branches
  Idag Today:
  Avd 24 (Saga Basis): 233 medl
  Avd 68 (Saga Drift) : 161 medl

  1.1.99:
  Avd 24 (Saga Basis): 221 medl
  Avd 68 (Saga Drift) : 143 medl  Artikler om oss/Articles about us


  Sentrale avtaler/ National agreements

  Lokale avtaler/ Local agreements

  Viktige protokoller/ Important protocols

  Årsmeldinger/Annual reports


  Wage agreements | Insurances and discounts | Union reps | Outsourcing | Independent Saga | Downsizing spring 99

  Saga has been bought and merged with Hydro as of 31.12.99. These web pages are not updated anymore

  News

  Merger with Hydro

  About Nopef in Saga

  10 good reasons

  Links

  Norwegian version

  Welcome to NOPEF in Saga Petroleum - the first union in LO on Internet!!!


  We are the largest union in Saga with 394 members. We are affiliated to Norwegian Oil- and Petrochemical Workers Union, a national union within LO - the Norwegian Confederation of Trade Unions
  All employees in Saga may become members of NOPEF, and we have members at all offices/workplaces, and among most categories of occupations and wages. We were founded 4.feb.1982


  01.01.98: 7820 oppslag, dvs 2220 siste halvår. Telleren slått av
  12.11.97: Totalrenovert og endret struktur
  01.07.97: 5600 oppslag, dvs 2260 siste halvår
  31.12.96: ca 3340 oppslag i 1996
  2.2.96: Siden tilgjengeliggjort for den store verden på Askernett
  19.1.96: Siden gjort tilgjengelig for alle Sagas ansatte.


  Kommentar

  Har du kommentarer, synspunkter, forslag for å gjøre NOPEF-siden bedre? Klikk her: Espen Løken