Avtale i forbindelse med omstillings- og effektiviseringsprosesser - NOPEF i Saga Petroleum

Avtale i forbindelse med omstillings- og effektiviseringsprosesser

Agreement on reorganisation and efficiency processes[Tilbake til velkomstside]


AVTALE I FORBINDELSE MED OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROSSESER.

Saga Petroleum ASA og NALF-A, NALF-T, NIF-P, NITO, NOPEF og SOAF er enige om følgende:

1. Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold til beste for så vel bedrift som arbeidstakere.

2. Partene skal forholde seg til det enhver tid foreliggende lov og avtaleverk som regulerer disse forhold, og sørge for at arbeidet foregår i henhold til dette.

3. Informasjon, medvirkning og samarbeid er viktige virkemidler for å nå sentrale mål for den enkelte og for bedriften. Selskapet er ansvarlig for å informere foreningene tidligst mulig om større planlagte omstillinger. Oversikt over disse gis på Bedriftsutvalgsmøter, og skal være tilgjengelig for foreningene.

4. I forkant av omstillings- og effektiviseringsprosesser av større betydning for bemanning, organisasjon og/eller jobbinnhold, skal partene drøfte hvordan arbeidet legges opp med tanke på informasjon, medbestemmelse og samarbeid.

Konkret innebærer dette bl.a. at man drøfter følgende:

• hvilke medarbeidere og fagforeninger som blir berørt

• hvordan fagforeningene og berørte medarbeidere skal involveres med tanke på medbestemmelse og reell innflytelse

• hvordan samarbeidet i prosessen skal foregå

• hvilken tidsplan arbeidet skal foregå etter

• hvordan bedriften på en mest mulig hensiktsmessig måte sørger for å holde fagforeningene og berørte medarbeidere informert

• hvordan man legger opp det videre løp overfor berørte medarbeidere

• hvilke fora og formelle beslutningsorganer som skal involveres i arbeidet (BU, AMU etc)

Ovenfornevnte opplisting er ikke ment å være utfyllende, men som en illustrasjon på forhold som naturlig skal med i de vurderinger som går på å få mest mulig klarhet i forkant. Disse forhold må vurderes nærmere i forhold til omfang og kompleksitet av den prosess man står overfor.

5. Partene skal bestrebe seg på å oppnå enighet om prosessen og eventuelle tiltak som vil bli resultat av denne.

6. Ved opprettelse av ulike arbeidsgrupper innen bedriften, og som ikke er en fast del av bedriftsorganisasjonen, skal partene utpeke representanter som er egnet i forhold til den aktuelle problemstilling

De utpekte foreningsrepresentanter skal gis reelle muligheter til å kunne delta aktivt i slike grupper, og linjeleder skal informeres.

7. Denne avtale trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Avtalen skal tas opp til revisjon hvis en av partene ønsker det, og slike forhandlinger skal starte innen en måned.

Oslo / 1997

For Saga Petroleum ASA
Asbjørn Larsen

For fagforeningene:
NALF-A:
NALF-T:
NIF:
NITO:
NOPEF: Espen Løken
SOAF: