[Tilbake til velkomstside]

Overenskomst sokkelansatte 1998-2000

mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ Oljeindustriens Landsforening og de i foreningene stående operatørselskaper på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/ Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side

Overenskomsten gjelder arbeidstakere som arbeider på faste installasjoner på norsk kontinentalsokkel og som avlønnes i henhold til overenskomstens lønnsdel. Bestemmelsene får også anvendelse for operatørbedrifter som utfører olje- og gassproduksjon fra flyttbare produksjonsinnretninger

Innhold:
DEL II
1. Virkeområde ... 2. Ansettelse og oppsigelse
3. Arbeidstid og skiftordninger ... 4. Lønnssystem
5. Lærlinger... 6. Overtid... 7. Ulempetillegg
8. Skift/nattillegg... 9. Shuttling... 10. Sikkerhetsmøter
11. Kurs... 12. Ferie og feriepenger
13. Utbetaling av lønn... 14. Helligdagsgodtgjørelse
15. Reiseregulativ... 16. Permisjoner... 17. Gravide arbeidstakere
18. Repetisjonsøvelser... 19. Arbeidstøy og verneutstyr
20. Regelmessige undersøkelser... 21. Ulykkesforsikring... 22. Etterlønn
23. Fjernarbeid... 24. Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse
25. Innvandrere... 26. Reguleringsbestemmelser for annet avtaleår
27. Felleserklæring om lønnssystemer... 28. Ikrafttreden varighet
29. Overenskomstens omfang... Protokolltilførsel

DEL III
1. Brannbrigadetillegget
2. Godtgjøring til ALP-personell
3. Erstatningsordning for tap av helseattest
4. Arbeidstakere innplassert i topplønnssatsen i lønnstabellen

BILAGOverenskomst av 1998
Operatørbedrifter (NOPEF) Utløp 31.5.2000

O V E R E N S K O M S T

m e l l o m

Næringslivets Hovedorganisasjon/Oljeindustriens Landsforening

og de i foreningene stående operatørbedrifter

på den ene side


og


Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

og vedkommende avdelinger av forbundet


på den annen side


DEL I

Hovedavtalen av 1998.


DEL II

1. VIRKEOMRÅDE


2. ANSETTELSE OG OPPSIGELSE

2.1 Ansettelse skjer ved skriftlig kontrakt undertegnet av den ansatte og arbeidsgiver.


2.2 Oppsigelse skal gis skriftlig av begge parter. For arbeid etter denne overenskomst gjelder oppsigelsesreglene i Arbeidsmiljøloven.


2.3 Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens '58 utløper på en bestemt dato (d.v.s. et månedsskifte), opphører arbeidsforholdet umiddelbart etter siste oppholdsperiode som avsluttes før den bestemte dato.
2.4 Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens '58 utløper på en bestemt dato (d.v.s. et månedsskifte) som etter arbeidstakerens skiftplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.
2.5 Hvis opphør av arbeidsforholdet skyldes kontraktslutt/opphør, gjelder Arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler.


3. ARBEIDSTID OG SKIFTORDNINGER

3.1 Definisjoner


3.2 Arbeidstid

3.3 Oppholdsperiode

samlet timelønn = Reg.lønn inkl. sokkelkomp. og feriepenger
1752
1752


3.4 Endring av arbeidsplan og arbeidssted


3.5 Endring av arbeidsperiode
B Går den ansatte fra kl 0600 - 1800 arbeidsperiode

4. LØNNSSYSTEM

Lønnssystem for operatørbedriftene eksl. forpleining:

4.1 Lønnsgruppeplassering

4.1.1 Ved opprykk til høyere lønnsgruppe innplasseres den enkelte arbeidstaker i det lønnstrinn som kronemessig ligger nærmest over det lønnstrinn arbeidstakeren hadde før opprykk.

4.1.2 Nyansatte innplasseres i lønnstrinn 0. Unntak herfra i.h.t. pkt. 4.1.3 og 4.1.4.

4.1.3 Sokkelpraksis innen operatør-/produksjonsbedrifter godskrives med inntil samme lønnsansiennitet som vedkommende hadde i sin siste jobb.

4.1.4 Arbeidstakere som har relevant praksis og som ikke er dekket av bestemmelsen i
pkt. 4.1.3, får ved ansettelse godskrivelse av ansiennitet som følger:

Relevant tidligere praksis: Godskrives med:

0 år - inntil 3 år 0 lønnstrinn
3 år - inntil 6 år 1 lønnstrinn
6 år - inntil 9 år 2 lønnstrinn
9 år - og mer 3 lønnstrinn

0 år - inntil 2 år 0 lønnstrinn
2 år - inntil 3 år 1 lønnstrinn
3 år - inntil 4 år 2 lønnstrinn
4 år - inntil 5 år 3 lønnstrinn
5 år - inntil 6 år 4 lønnstrinn
6 år - og mer 5 lønnstrinn

4.1.5 Arbeidstakere som ansettes i tiden 1.1. - 30.6. vil få ansiennitetsopprykk 1.1. det påfølgende år.

4.1.6 Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund kan kreve forhandlinger om lønnsfastsettelse for stillinger som ikke er nevnt under pkt. 4.1.


4.2 Lønnstabell pr. 1. juni 1998

OPERATØRBEDRIFTER
LGR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A
293.619
302.852
312.087
321.319
330.554
339.788
349.021
358.255
370.360
323.569
333.743
343.919
354.094
364.270
374.446
384.621
394.797
408.136
B 1
284.399
293.289
302.179
311.068
319.959
328.849
337.739
346.628
358.390
313.408
323.205
333.001
342.797
352.595
362.391
372.188
381.984
394.946
B
276.136
284.682
293.228
301.774
310.320
318.867
327.413
335.958
347.376
304.302
313.720
323.137
332.555
341.973
351.391
360.809
370.226
382.809
C
260.137
267.590
275.043
282.496
289.949
297.402
304.855
312.308
322.633
286.671
294.884
303.097
311.310
319.524
327.737
335.950
344.163
355.541
E
249.603
256.460
263.317
270.174
277.030
283.887
290.743
297.601
307.330
275.063
282.619
290.176
297.732
305.287
312.843
320.399
327.956
338.677

Linje 1 = årslønn ekskl. feriepenger

Linje 2 = årslønn inkl. feriepenger
4.2.1

Vikariat

4.2.2 Vikariat i ledende stilling


4.3 Sokkelkompensasjon

Lønnssystem for forpleiningsansatte i operatørbedriftene:

4.1 Lønnsgruppeplassering

Lgr. Stilling

A Kjøkkensjef

B Kokk, Baker og Konditor m/ fagbrev, Renholdsleder

E Kokk, Baker og Konditor u/ fagbrev, Servicearbeider

4.1.1 Ved opprykk til høyere lønnsgruppe innplasseres den enkelte arbeidstaker i det lønnstrinn som kronemessig ligger nærmest over det lønnstrinn arbeidstakeren hadde før opprykk.

4.1.2 Nyansatte innplasseres i lønnstrinn 0. Unntak herfra i.h.t. pkt. 4.1.3 og 4.1.4.

4.1.3 Sokkelpraksis innen operatør-/produksjons- og forpleiningsbedrifter godskrives med inntil samme lønnstrinn som vedkommende hadde i sin siste jobb.


4.1.4 Arbeidstakere som har relevant praksis og som ikke er dekket av bestemmelsen i pkt. 4.1.3, får ved ansettelse godskrivelse av ansiennitet som følger:

Relevant tidligere praksis: Godskrives med:

0 år - inntil 3 år 0 lønnstrinn
3 år - inntil 6 år 1 lønnstrinn
6 år - inntil 9 år 2 lønnstrinn
9 år og mer 3 lønnstrinn

0 år - inntil 2 år 0 lønnstrinn
2 år - inntil 3 år 1 lønnstrinn
3 år - inntil 4 år 2 lønnstrinn
4 år - inntil 5 år 3 lønnstrinn
5 år - inntil 6 år 4 lønnstrinn
6 år og mer 5 lønnstrinn

4.1.5 Arbeidstakere som ansettes i tiden 1.1. - 30.6. vil få ansiennitetsopprykk 1.1. det påfølgende år.

4.1.6 Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund kan kreve forhandlinger om lønnsfastsettelse for stillinger som ikke er nevnt under punkt 4.1.


4.2. Lønnstabell pr. 1. juni 1998

FORPLEINING INNEN OPERATØRBEDRIFTER
LGR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A
293.619
302.852
312.087
321.319
330.554
339.788
349.021
358.255
370.360
323.569
333.743
343.919
354.094
364.270
374.446
384.621
394.797
408.136
B
276.136
284.682
293.228
301.774
310.320
318.867
327.413
335.958
347.376
304.302
313.720
323.137
332.555
341.973
351.391
360.809
370.226
382.809
E
249.603
256.460
263.317
270.174
277.030
283.887
290.743
297.601
307.330
275.063
282.619
290.176
297.732
305.287
312.843
320.399
327.956
338.677

Linje 1 = årslønn eksl. feriepenger
Linje 2 = årslønn inkl. feriepenger

4.2.1 Vikariat

4.2.2 Vikariat i ledende stilling


4.3 Sokkelkompensasjon4.A Bedriftstilpasset lønnssystem for operatørbedrifter
· Det bedriftstilpassede lønnssystem skal være et matrisesystem med stillingsgrupper og ansiennitetsbestemmelser der den ansattes lønn fremgår. For stillingsgrupper ut over dagens lønnsgruppe A kan de lokale parter bli enige om individuell avlønning. · Eventuelle bonusutbetalinger kan kombineres med det bedriftsvise lønnssystemet og skal være basert på påviselige ytelses- og/eller resultatforbedringer i bedriften/ konsernet.

· Det skal føres lokale forhandlinger til en reguleringsdato fastsatt til 1.6 hvert år. Nivået på reguleringen skal ikke være mindre enn den regulering som er gitt på sokkeloverenskomstene i henholdt til pkt. 2 a), dersom ikke partene enes om noe annet.· Den lokale særavtale skal ha samme varighet som overenskomsten.· Det lokale lønnssystem skal være godkjent av forbund og landsforening før det iverksettes. Det samme gjelder fremtidige endringer.

· Ordningen er en prøveordning for tariffperioden 1998-2000

· Dersom partene lokalt ikke enes om et bedriftstilpasset lønnsystem gjelder overenskomstens lønnssystem fullt ut.

2. Ny reguleringsklausul i sokkeloverenskomstene:

5. LÆRLINGER

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. halvår
Skole 30 40 50 80 prosent

7. 8. halvår
50 80 prosent

7. 8. 9. halvår
40 50 80 prosent

6. Overtid for lærlinger over 18 år betales som for hjelpearbeider.


6. OVERTID

6.1 Overtidsarbeid skal holdes på et minimum og kun benyttes når særlige viktige forhold tilsier det, jfr. arbeidsmiljøloven §49.


6.2 Arbeid ut over 12 timer i døgnet er å betrakte som overtid og godtgjøres med 65 % tillegg til samlet timelønn.

Samlet timelønn = Reg.lønn inkl. sokkelkomp. og feriepenger
Påbegynt halvtime regnes som halvtime.


6.3 Ansatte som blir kalt ut til arbeid utenom normal arbeidstid skal ha min. 2 timer overtidsbetaling. Dette gjelder ikke ved overtidsarbeid i direkte tilknytning til den ordinære arbeidstid.


6.4 På grunn av sykepleiernes spesielle arbeidssituasjon godtgjøres de for uregelmessig arbeidstid med 8 % av sin grunnlønn og sokkelkompensasjon. Dette ansees som full godtgjørelse for tid arbeidet utenom normal arbeidstid innen normal oppholdsperiode.


7. ULEMPETILLEGG

7.1 Når nattlosji må improviseres og ansatte ikke får anvist seng i lugar, godtgjøres dette med et ulempetillegg på kr 445,- pr. natt. Den ansatte skal få utlevert toalettsaker.


7.2 For operatørbedriftene ekskl. forpleining gjelder:

7.3 Ansatte som blir innkalt i sin friperiode til konsultasjoner, orienteringer, møter osv. på land, gis godtgjørelse for dette.


7.4 For operatørbedriftene ekskl. forpleining gjelder:

8. SKIFT/NATT-TILLEGG


9. SHUTTLING

9.1 Den tid som medgår til reise/venting på transport fra boligplattform til arbeidssted før og etter en arbeidsperiode, regnes ikke som arbeidstid.


9.2 Den tid som medgår til reise/venting på transport mellom plattformer, regnes som arbeidstid.


10. SIKKERHETSMØTER

10.1 Pålagte sikkerhetsmøter utenom alminnelig arbeidstid godtgjøres med overtidsbetaling for medgått tid.


11. KURS

11.1 Bedriften skal til enhver tid følge opp endrede krav til stillingene for eget fast personell.


11.2 Pålagte kurs vil i den grad det er praktisk mulig bli lagt til den ansattes oppholdsperiode.


11.3 Ved pålagte kurs avholdt på land i vedkommendes oppholdsperiode opprettholder den ansatte sin grunnlønn og sokkelkompensasjon.


11.4 Ved kurs på land av lengre varighet enn 24 dager, vil avlønning bli i henhold til avtale mellom den ansatte og bedriften.


11.5 Ved kurs i Norge har den ansatte rett til fri hjemreise i forbindelse med helger og bevegelige helligdager.


12. FERIE OG FERIEPENGER

13. UTBETALING AV LØNN


14. HELLIGDAGSGODTGJØRELSE


15. REISEREGULATIV

15.1 Den mest hensiktsmessige reiseplan fra den enkeltes hjemsted til utreisested og retur settes opp i samråd med den enkelte ansatte. Denne reiseplan skal normalt følges.


15.2 Dersom det oppstår forandringer i den enkeltes reiseplan som skyldes forandret helikopteravgang, vil bedriften refundere utgiftene etter satsene i statens reiseregulativ for overnatting, transport og bespisning.
15.3 Utgifter i forbindelse med reise i bedriftens tjeneste (kurs, møter, o.l.) refunderes i henhold til statens reiseregulativ, med mindre de lokale parter enes om noe annet.


15.4 Ansatte med reiseutgifter utover kr 500,- for en tur/retur-reise fra hjemstedet til heliport kan få et reiseforskudd tilsvarende det dobbelte av en tur/retur-reise.


16. PERMISJONER

16.1 Velferdspermisjoner gis vanligvis i forbindelse med følgende omstendigheter:


16.2 I tillegg til ovennevnte kommer tilfeller som er dekket av den enkelte bedrifts praksis. Antall dager med lønn gis i henhold til den enkelte bedrifts praksis.


16.3 Permisjoner uten lønn kan gis i opp til 1 år når en i nær familie har problemer som etter leges anbefaling gjør at en bør få permisjon. Bedriften vil også, hvis forholdene ligger til rette, gi permisjon ut over 1 år.


16.4 Ved innvilgelse av permisjoner skal den enkelte få skriftlig meddelelse om vilkår i forbindelse med overgang fra og til arbeidsplan.


16.5 Med nær familie menes ektefelle, samboer, barn, foreldre, besteforeldre, søsken, barnebarn og svigerforeldre.


16.6 Arbeidsgiveren sørger for transport til land så snart som mulig. Utgifter i forbindelse med reise fra heliport til hjemsted og eventuell retur er bedriften uvedkommende, hvis intet annet er fastsatt.


17. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE


18. REPETISJONSØVELSER

18.1 Repetisjonsøvelser i Forsvaret, eller pålagt tjeneste i Heimevernet og Sivilforsvaret i den enkeltes friperiode medfører ingen avkorting av lønn.


18.2 Dersom noen dager av de i punkt 16.1 nevnte tilfeller faller i arbeidstiden, tilfaller godtgjørelsen fra vedkommende institusjon forholdsmessig bedriften.


19. ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR


20. REGELMESSIGE LEGEUNDERSØKELSER


21. ULYKKESFORSIKRING

21.1 Det skal etableres en tilfredsstillende ulykkesforsikring for de ansatte, jfr. §42 i forskriftene til Petroleumsloven. Ordningen skal minst dekke:


21.2 Hver av de ansatte skal disponere et låsbart skap. Hvis det p.g.a. sykdom, forflytning e.l. blir nødvendig å flytte innlåste effekter, skal bedriften sørge for betryggende lagringsplass.


22. ETTERLØNN


23. FJERNARBEID


24. ELDRE ARBEIDSTAKERE OG ARBEIDSTAKERE MED NEDSATT HELSE


25. INNVANDRERE


26. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ANNET AVTALEÅR


27. FELLESERKLÆRING OM LØNNSSYSTEMER


28. IKRAFTTREDEN - VARIGHET

29. OVERENSKOMSTENS OMFANG
Amoco
BP
Statoil
Norsk Hydro, U&P Drift
Saga Petroleum ASA
Phillips Petroleum Company Norway
Elf Petroleum Norge AS
A/S Norske Shell, Draugenfeltet


PROTOKOLLTILFØRSEL

Endring av arbeidsplan og arbeidssted

DEL III

1. Brannbrigadetillegget som gjelder for Statoil på Statfjord-feltet opprettholdes.


2. Godtgjøring til ALP-personell med tjenestegjøring ved laste-bøyer på Statfjordfeltet opprettholdes.


3. Erstatningsordning for tap av helseattest

Stavanger, august 1998_______________________ _________________________
LO NHO_______________________ _________________________
NOPEF OLF

BILAG

- Sluttvederlag til arbeidstakere som etter fylte 50 år blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse.

- Avtale om et Opplysnings- og utviklingsfond opprettet av Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisasjonen i Norge.

- Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1.1.1987.

- Avtalefestet pensjon (AFP)