NOPEF sier NEI til outsourcing i Saga Petroleum / NOPEF says NO to outsourcing

Bildet er fra vår aksjon 19.mai / The picture is from our demonstration the 19th of May


[Tilbake til velkomstside]


Om saken | Les mer | Ansattes motrapport | Møtereferat | Støtteuttalelser |
About | Read more | Minutes of meeting | Support letters

Outsourcing

English text

Det er en målsetning at ansatte innen en del støttefunksjoner i løpet av 1998 skal skyves ut av Saga for å jobbe hos underleverandører. Dette var den nye konsernsjefen, Diderik Schnitler, sin dramatiske tiltredelseserklæring 15.mai

Etter noen få uker med forhandlinger tok Konsernledelsen beslutning 17.juni om å outsource følgende funksjoner:

 • Kantine (Hovedkontor)
 • Reisekontor (Hovedkontor)
 • Store deler av IT-avdelingen (Hovedkontor + Stavanger)
 • Det meste av Økonomi/regnskap (Hovedkontor + Stavanger)

  Saga fraskriver seg samtidig arbeidsgiveransvaret for de ansatte innen disse funksjonene. Dette betyr at 70-80 ansatte må følge med over til leverandørene av disse tjenestene
  NOPEF varsler full kamp mot denne beslutningen, og vil fortsatt aktivt jobbe for å forhindre utskilling av tjenester som idag bemannes med egne ansatte

  19.mai og 20.mai: Demonstrasjoner

  19.mai kl 1100 arrangerte vi en stor markering med flere hundre ansatte ved Hovedkontoret på Kjørbo i forkant av Bedriftsutvalgets møte samme dag.
  20.mai gjennomførte alle de ansatte en demonstrasjon ved Florø-kontoret da Schnitler besøkte kontoret

  17.juni: Fagforeningene trekker seg fra alle samarbeidsorganer

  Alle fagforeningene i Saga står samlet i denne kampen. Vi har trukket oss fra samtlige samarbeidsutvalg og samarbeidsprosesser med unntak av de som er lovpålagt. Dette innebærer at ansattrepresentantene i Bedriftsutvalg, Likestillingsutvalg, "Samarbeidsmøter", Organisasjonsutviklingsprosjekter og SAM-utvalg har trukket seg.

  18.juni: Internettkampanje

  Forbundet Nopef satte igang en internett-kampanje ("Cybercampaign") mot outsourcingsplanene.

  24.juni: De ansattes representanter krever ekstraordinært møte i Bedriftsforsamlingen

  Dette møtet skal avholdes 1.juli. De ansatte ønsker realitetsbehandling av outsourcingstiltakene

  1.juli: Vi tapte avstemningen i Bedriftsforsamlingen

  De ansattes initiativ overfor Bedriftsforsamlingen førte ikke fram. Etter en lang debatt fikk ikke forslaget flertall

  2.juli: Fagforeningene avblåser videre aksjoner

  Vi har idag hatt fellesmøte mellom alle fagforeningene i Saga hvor vi har diskutert strategi og videre arbeid. Vi ble enige om følgende fire punkter, som er framlagt og er diskutert med ledelsen:
  1. NOPEF og de andre foreningene er prinsippielt mot outsourcing, det har vi vært og det vil vi fortsatt være.
  2. Når det gjelder den nåværende outsourcingsbeslutning, har vi kjempet med alle de virkemidler vi har til rådighet og tatt saken opp i alle de organer det er mulig å ta den opp i gjennom de siste 1 1/2 måneder. Dette har ikke ført fram, og det må vi nå ta til etterretning
  3. En hovedgrunn til at vi "avblåser kampen", er at vi ønsker å sette vår energi og ressurser inn på å gjøre prosessen og betingelsene best mulig for dem som nå skal outsources. Dette gjelder over 50 av våre medlemmer, og vi skylder dem å gjøre en helhjerta innsats. Vi vil også kunne jobbe mer med å ta opp spesielle forhold rundt enkeltpersoner.
  4. Vi er innstilt på å komme tilbake i en "samarbeidsituasjon" med bedriften. Men det har rent mye vann i havet den siste tida. Det er usikkerhet mhp hva samarbeid betyr for bedriften etter de siste erfaringene. Vi har sagt at vi vil ha en konferanse i august mellom fagforeningene og konsernledelsen hvor vi skal diskutere hva slags samarbeid vi skal ha i bedriften framover; hva - hvordan - hvorfor. Inntil den konferansen er avholdt er det ikke naturlig å ha møter i de samarbeidsorganene vi har trukket oss fra.
  Vi har blitt enig med Schnitler om å avholde en slik konferanse 20-21 august

  20.august: Samarbeidskonferanse ble avholdt

  Samarbeidskonferansen gjennomdrøftet situasjonen og hvordan et samarbeid kunne etableres og utvikles på nytt. Agendaen var:
 • Selskapets situasjon og utfordring
 • Outsourcingsprosessen, hva har vi lært, hva kunne vært gjort annerledes
 • Gjensidige behov og forventninger
 • Utvikling av et profesjonelt samarbeid basert på et reelt tillitsforhold
 • Foreløpige konklusjoner og oppgaver framover

  Fagforeningene informerte etter konferansen at vi gjenopptar samarbeidsrelasjonene, og at vi går tilbake til samarbeidsorganene med øyeblikkelig virkning.

  1.september: De første outsourcingene (IT) gjennomføres

  10 ansatte innen IT ble idag overført til IBM. I tillegg har 6 IT-ansatte sagt opp sine stillinger.

  1.oktober: Regnskap/økonomi outsources

  32 ansatte innen regnskap/økonomi ble idag oveført til Andersen Consulting Services

  1.januar 1999: Kantinen outsources

  16 ansatte i kantinen overføres til Eurest

  1.februar 1999: Reisekontoret outsources

  2 ansatte på reisekontoret overføres til Nymann & Schultz. Med dette er denne prosessen avsluttet.

  Vi ønsker å takke alle dere som har støttet oss i denne kampen for den støtten dere har gitt. Den har varmet


  For å bekjempe outsourcing og lignende tiltak trenger vi en sterk fagforening. Hvis du er Saga-ansatt og ennå ikke er medlem, så meld deg inn nå: Innmeldingsblankett


  Les mer om saken / Read more:

 • 15.mai, Stavanger Aftenblad: Saga sier opp 100-200
 • 15.mai, Hovedtillitsvalgt Espen Løken: Appell på allmøte for ansatte i Saga
 • 15.mai, NOPEF, pressemelding: NOPEF reagerer kraftig mot outsourcingsplanene i Saga
 • 18.mai, Nettavisen: Saga-ansatte raser mot Schnitlers planer
 • 19.mai, Stavanger Aftenblad: Saga-ansatte aksjonerer
 • 19.mai, Nettavisen: Oljearbeiderne protesterer på nettet
 • 19.mai, Klassekampen: Opprør mot Schnitler i Saga
 • 19.mai, Hovedtillitsvalgt Espen Løken: Appell på demonstrasjon utenfor Saga
 • 20.mai: Support from ICEM - International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions
 • 22.mai, Stavanger Aftenblad: E-post-aksjon mot Schnitler
 • 18.juni, Stavanger Aftenblad: Peprer Schnitler om outsourcing
 • 18.juni, NOPEF, pressemelding: NOPEF reagerer kraftig på endelig vedtak om utsetting i Saga
 • 19.juni, Stavanger Aftenblad: Skyves ut etter 14 år i Saga
 • 19.juni, Rogalands Avis: Bitter på Saga-ledelsen
 • 1.juli, Nettavisen: De ansatte tapte i Saga
 • 2.juli, Dagbladet: Valser over Saga
 • 3.juli, Nettavisen: Godtar Schnitlers liste
 • 5/98, Nopef Aktuelt: Nopef vil ha konsernledelsen på banen


  De ansatte har skrevet en motrapport med argumentasjon for hvorfor det er feil å outsource


  Møtereferater / Minutes of meetings

  Disse referatene er bare tilgjengelige for Sagas ansatte / These minutes are only available for Saga employees

 • Bedriftsutvalget/Works council: Referat fra møte 17.juni
 • Omstillingsutvalget/Reorganisation and Efficiency Committee: Referat fra møte 16.juni
 • Omstillingsutvalget/Reorganisation and Efficiency Committee: Referat fra møte 5.juni
 • Arbeidsmiljøutvalget/Work environment Committee: Referat fra ekstraordinært møte 29.mai 1998
 • Omstillingsutvalget/Reorganisation and Efficiency Committee: Referat fra møte 28.mai
 • Omstillingsutvalget/Reorganisation and Efficiency Committee: Referat fra møte 24.mai
 • Bedriftsutvalget/Works council: Referat fra møte 19.mai


  Støtteuttalelser / Letters of Support

  Vi har mottatt støtteuttalelser fra følgende fagforeninger og politiske organisasjoner
  We have received support letters from the following unions and political organisastions

  Fagforeninger / Unions

 • ICEM (International Federation of Chemical, Energy, Mineand General Workers' Unions)
 • The University of Alaska Classified Employees Association, Crafts & Trades, AFT, AFL-CIO
 • NOPEF
 • Ekofisk-komiteen
 • Nopef i Oljedirektoratet (avd 1)
 • Nopef i Borealis (avd 14)
 • Nopef i Norsk Hydro (avd 130)
 • Glavaarbeidernes fagforening, avd 644 av Fellesforbundet

  Politiske organisasjoner / Political organisastions

 • Stavanger Arbeiderparti
 • Rogaland SV
 • Sør-Trøndelag SV
 • Sosialistisk Ungdom


  English text:

  It is a goal that employees within some support functions shall loose their jobs in Saga during 1998, and work with suppliers instead. This was the dramtic inaugural adress of the new top manager, Diderik Schnitler, the 15th of May

  After a few weeks of negotiations, the management decided the 17.of June to outsource the following functions:

 • Canteen (Head office)
 • Travel office (Head office)
 • Parts the IT-department (Head office + Stavanger)
 • Most of Economy/Accounting Department (Head office + Stavanger)

  Saga refuses to take employer responsibility for their employees within these functions. This means that 70-80 employees must follow to the companies which will supply these services
  NOPEF will fight against this decision, and will continously and actively try to stop this outsourcing of work which now is manned with our own employees

  19th and 20th of May: Demonstrations

  19.th of May we had a big demonstration with many hundreds of employees at the Head Office outside Oslo before a meeting in the Works Council
  20th of May all employees at the Florø-office demonstrated when the top manager Schnitler visited them

  17th of June: All unions announce their withdrawal from all cooperation committees in the company

  All unions in Saga stands together in this struggle. We have withdrawn from all cooperation committees and cooperation processes. This means that employee representatives in Works Council, Committee for Equality of Status, "Cooperation meetings", Organiszational Development projects and "SAM-committees" are withdrawn.

  18th of June: Cybercampaign

  Our national federation Nopef started a Cybercampaign" against the outsourcing plans.

  24th of June: The employee representatives demand extraordinary meeting in Bedriftsforsamlingen

  The meeting is to be held 1st of July. The employees goal is that this assembly shall carry a motion against the outsourcing

  1st of July: We lost the voting in The Corporate Assembly

  The employee initiative towards the Corporate Assembly did not succeed. After a long debate fikk our proposition did note get majority support

  2nd of July: The unions call off further actions

  We have today had a joint meeting between all unions in Saga to discuss strategy and further activity. We agreed on the following four points, which today are discussed with the management:
  1. NOPEF and the other unions are against outsourcing. We have been and will still be against it
  2. When it comes to the present outsourcing decision, we have fought with the means we have and spoken our cause in all committees and assemblys possible during the last 1 1/2 months. We did not succeed in this, and we have faced the fact.
  3. A main reason to stop "the battle", is that we wish to use our energy and resources to make the process and condiitons best possible for those who now are in the process to be outsourced. This includes more than 50 of our members, and we owe them to do our best to give them good conditions
  4. We are prepared to come back to better "copperation situation" with the management. But many things have happened during the last months. We are uncertain on what "cooperation" means to the company now. We have requested a conference in August between the unions and the top management to discuss what kind of cooperation we shall have further on; what - how - why. Until this conference is held it is not natural to have any meetings in the cooperation bodies we have withdrawn from
  We have agreed with the management to have such a conference 20th-21st of August

  1st of September: The first employees are outsourced

  10 employees within the IT-department were today transferred to IBM. One gets early retirement. In addition 6 IT-employes have handed in theirnotices

  1st of October: Accounting is outsourced

  32 employees within accpounting were today transferred to Andersen Consulting Services (and 2 get early retirement).

  1st of January 1999: The canteen is outsourced

  16 employees in the canteen is transferred to Eurest (and one get early retirement)

  1st of February 1999: The Travel office is outsourced

  2 employees at the travel office is transferred to Nymann & Schultz

  We want to thank all you who have supported us during our struggle. The support has given us strength


  To fight against outsourcing and similar attacks we need a strong union. If you are not yet a member, join us now: Application form