Avtale om ny arbeidstidsordning for NOPEF i Saga Petroleum

Ny arbeidstidsordning fra 1.1.99

New Work time arrangement

Med utgangspunkt i enighet fra vårens lokale lønnsoppgjør har det vært ført forhandlinger om ny arbeidstidsordning for landansatte som skal gjelde fra 1.1.1999. Nedenstående protokoller viser resultatet av disse forhandlingene
Uten en sterk fagforening er ikke slike ordninger mulig. Fagorganisér deg nå: Innmeldingsskjema

Based on the agreed wage agreement last spring there has been negotiations about new work time arrangements for employees onshore, which shall be valid from 1st of January 1999. the protocols downunder shows the results from these negotiations
Without a strong union, such arrangements are not possible. Join the union now: Application form


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:PROTOKOLL

Tilstede fra NOPEF: Espen Løken
Tilstede fra Saga Petroleum: Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard

Partene er enige om nedenstående nye arbeidstidsordning som gjøres gjeldende fra 1.1.99.
Samtidig forplikter NOPEF seg til å bidra i informasjonsprosessen om ordningen frem til årsskiftet.

1. Arbeidstidsordning - land

Arbeidstidsordningen (AO) omfatter ansatte ved kontorsteder på land i Norge, samt personell som har midlertidig stasjonering på land i mer enn 3 mnd.
Det kan avtales unntak for spesifiserte grupper, ref. vedlagte protokoll.

For personell på vakt gjelder egne bestemmelser om vakttjeneste og avspasering av vakttjeneste, ref retningslinjer for vaktordninger og godtgjørelser. AO begrenser ikke muligheten for avspasering av vakttjeneste etter disse regler. Arbeidet tid i vakttjeneste utover ordinær arbeidstid håndteres som overtid / merarbeid.

Avspasering av merarbeid og overtid håndteres etter gjeldende retningslinjer og særavtaler med NOPEF. AO begrenser ikke muligheten for avspasering av pålagt overtid etter disse regler.

2. Arbeidstid

Ordinær daglig arbeidstid for ansatte i full stilling er 7,5 time mandag til fredag.

Det kan avtales egne arbeidstidsordninger for deltakelse i ulike prosjekter eller deler av virksomhet i selskapet.

Normalarbeidstiden er fra kl. 08.00 til 16.00. Ansatte kan legge arbeidstiden til andre tider under følgende forutsetninger:

Personell på vaktordning må tilpasse sin arbeidstid i henhold til beredskapen.

Under gitte forutsetninger muliggjør arbeidstidsordningen kombinasjon av daglig kontor- og hjemmearbeid gjennom avtale med nærmeste leder iht. prinsippavtale for hjemmearbeid.

3. Avspasering
3.1 Innarbeiding
Ved inngang til nytt kalenderår godskrives timekonto med 37,5 time avkortet forholdsmessig i forhold til deltidsprosent og ansettelsestidspunkt for nyansatte i kalenderåret. Dette gjelder ikke for personell som er midlertidig stasjonert på land i Norge.

Medarbeider kan innarbeide inntil 60 timer til sin konto for avspasering (timekonto). All arbeidet tid utover kontraktfestet daglig arbeidstid kan innarbeides til timekonto. Daglig, ukentlig og månedlig innarbeiding av arbeidet tid, begrenses av AMLs bestemmelser om bruk av overtid.

I tillegg til arbeidet tid, kan reisetid knyttet til tjenestereiser utover ordinær arbeidstid innarbeides til timekonto med inntil 5 timer pr. uke. Tid knyttet til deltagelse på kurs, konferanser, messer o.l. gir ikke grunnlag for innarbeiding av tid.

3.2 Avspasering
Medarbeider kan avspasere enten inntil 3,5 time pr. dag eller hele dager med inntil 97,5 time - totalt 13 dager. Det betyr at man arbeider min. 4 timer for at tiden skal regnes som arbeidsdag.

Deltidsansatte kan avspasere en forholdsmessig andel av 97,5 timer avhengig av stillingens deltidsprosent.

Sokkelansatte med midlertidig overføring til land, kan avspasere inntil 60 timer forholdsmessig avkortet i forhold til arbeidede antall måneder på land i løpet av kalenderåret.

3.3 Diverse

 • Avspasering av hele dager kan kun gjøres etter avtale med nærmeste overordnede.
 • Inntil 30 timer ikke avviklet avspaseringstid kan overføres til neste kalenderår.
 • Dersom saldo på medarbeiders timekonto er negativ ved månedsslutt, trekkes negativ timesaldo over lønn ved første lønnskjøring.

  Sandvika, 1.10.98

  for NOPEF: Espen Løken (sign)
  for Saga Petroleum ASA: Gitte Haugnæss (sign)

  Vedlagt 2 protokoller:
  1) Om sokkelpersonell
  2) Om unntak fra ordningen


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF: Espen Løken
  Tilstede fra Saga Petroleum: Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard

  Stasjonert sokkelpersonell
  Ref. paragraf 3.1 om avspasering:

  Partene var enige i at arbeidstidsordningen i prinsippet skal gjelde alle grupper som arbeider på land, også sokkelpersonell som er midlertidig stasjonert utover 3 måneder. Dette innebærer bl.a. at stasjonert sokkelpersonell skal få anledning til å opparbeide 60 timer avspasering pr år.

  Nopef krevde at sokkelpersonell også skulle godskrives 37,5 timer avspasering ved inngang til hvert kalenderår.

  Selskapet avviste kravet om godskriving av 37,5 timer begrunnet i at sokkelpersonell har så gode økonomiske vilkår under stasjonering. Det ble i denne forbindelse vist til "Stasjoneringsbetingelser ved midlertidig overgang fra sokkel til land i Norge for fast tariffert personell" og SASO.

  Nopef mente det var urimelig at personell stasjonert på land ikke skal få de samme fridager som andre ansatte på land, og kunne ikke akseptere argumentasjonen. Nopef påpekte videre at dette oppfattes som urettferdig blant de det gjelder, og vil gjøre det vanskeligere å få sokkelpersonell til å ta landstasjonering.

  Nopef ville likevel ikke sette hele arbeidstidsordningen på spill på dette grunnlaget, og oppga derfor kravet i denne omgang.

  Partene er enige om å ta dette spørsmålet opp igjen, senest ved særavtaleforhandlingene våren 2000.

  Sandvika, 1.10.98

  for NOPEF: Espen Løken (sign)
  for Saga Petroleum ASA: Gitte Haugnæss (sign)


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF: Espen Løken
  Tilstede fra Saga Petroleum ASA: Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard

  Referanse til:

 • Arbeidsreglementet
 • Kap. om arbeidstidsordningen i særavtalen med NOPEF
 • Retningslinjer for kompensasjon for merarbeid og overtid - land

  Unntak fra arbeidstidsordningen:
  Ansatte ved sentralbord og resepsjon har normalt ikke arbeidsoppgaver som kan legges utenfor tidsrommet 07.45-16.30. Det vil derfor bare unntaksvis være aktuelt å innarbeide avspasering i henhold til arbeidstidsordningen.

  Disse grupper beholder tidligere avtalte rettigheter med 4 dagers avspasering for bortfall av sommertid og 1 dag fri mellom jul og nyttår på en slik måte at de i likhet med andre godskrives timekonto med 37,5 timer ved inngangen til nytt kalenderår. Utover dette kan det innarbeides inntil 30 timer til konto for avspasering. Deltidsansatte kan avspasere en forholdsmessig andel av 30 timer avhengig av stillingens deltidsprosent.

  Avspasering av deltidsansattes mertid behandles i henhold til overenskomsten og særavtalens bestemmelser om avspasering av pålagt overtid. Arbeidstidsordningen begrenser derfor ikke muligheten for avspasering etter disse retningslinjer.

  Sandvika, 1.10.98

  for NOPEF: Espen Løken (sign)
  for Saga Petroleum: Gitte Haugnæss (sign)