Særavtale - NOPEF i Saga Petroleum

Særavtale mellom NOPEF avd 24 & 68 og Saga Petroleum 1998-2000

General local agreement


Særavtalen er en lokal avtale som omfatter medlemmer som arbeider på land. Den utfyller bestemmelsene i overenskomsten for landansatte mellom NOPEF og OLF.
I tillegg er det inngått egne avtaler om arbeidsreglement, likestilling, AKAN, adgangskontrollsystemer, elektronisk registrering av telefontrafikk og e-post.

The general local agreement covers those of our members who work onshore. It supplements the conditions of the national agreement for onshore workers between NOPEF and OLF (the employers)
In addition we have entered into separate special agreements on workplace regulations, equality of status, alcohol and drug abuse, admission control systems, electronic registration of telephone traffic and e-mail

The English translation is not official and legally binding


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:
Under henvisning til overenskomst mellom NHO/OLF - LO/NOPEF er det inngått følgende særavtale mellom Saga Petroleum ASA og NOPEF's avd. 24 og 68. Særavtalen utfyller eventuelle tilsvarende bestemmelser i nevnte overenskomst.
With reference to the national agreement between NHO/OLF and LO/NOPEF the parties have entered into the following local agreement between Saga Petroleum ASA and NOPEF's branches 24 and 68. The local agreement supplements possible corresponding conditions in the mentioned national agreement

§ 1. Særavtalens omfang/ The extent of the agreement

Særavtalen gjelder for NOPEF avd. 24 og 68's medlemmer som er ansatt i Saga Petroleum ASA og Saga Petroleum Eiendom med unntak av arbeidstakere i stillinger som omfattes av sokkeloverenskomsten mellom NHO/OLF og LO/NOPEF. Det vises til vedlagt protokoll angående ansatte i andre datterselskap.

I henhold til vedlagt protokoll skal partene i tariffperioden utarbeide egen særavtale for arbeid på sokkelen.

The local agreement applies for the members of NOPEF branches 24 and 68 who are employed in Saga Petroleum ASA and Saga Petroleum Eiendom with exeption of employees covered by the offshore agreement between NHO/OLF and LO/NOPEF. See enclosed protocol regarding employees of other companies owned by Saga

With reference to enclosed protocol the parties shall in the agreement period make a special local agreement for work offshore

§ 2. Arbeidsreglement/ Workplace regulations

Sagas arbeidsreglement gjelder NOPEF's medlemmer i Saga.

Det er inngått enighet om sentrale prinsipper for ny arbeidstidsordning som skal utredes i et partssammensatt utvalg, se vedlagt protokoll. Under forutsetning av enighet om endelig utforming av ordningen, skal den gjøres gjeldende fra og med 1.1.1999. Arbeidsreglementet skal i så fall endres tilsvarende.

Saga's workplace regulations applies to members of NOPEF in Saga

It is agreed upon central principles for a new worktime arrangement which shall be worked out by a committee consisting of the parties, see enclosed protocol. On the condition of agreement on all details, it shall be applied from 1.1.1999. The workplace regulations will then be revised accordingly

§ 3. Ansettelsesforhold/ Conditions of employment

I forbindelse med ansettelsen, skal den ansatte gjøres kjent med avtaler og bestemmelser i selskapet

In connection with the employment the employee shall be introduced to the agreements and regulations in the company

§ 4. Kunngjøring av ledige stillinger/ Announcement of vacancies

Ledige og nyopprettede stillinger skal normalt kunngjøres på en slik måte at ansatte i selskapet gis anledning til å søke. Ansvarlig linjeleder skal etter anmodning fra interne søkere som ikke fikk stillingen forklare hvorfor vedkommende ikke ble foretrukket.

Vacant and new positions shall normally be announced in a way so that employees in the company are given opportunity to apply. Responsible mamanger shall by request from internal applicants who did not get the vacancy, explain why the concerned applicant not was preferred

§ 5. Lønnsbestemmelser / Wage conditions

5.1 NOPEF's medlemmer i Saga Petroleum ASA skal avlønnes etter Saga Petroleums lønnssystem.

Endringer i lønnssystemet skal gjøres til gjenstand for drøftelser. Hvis en av partene ønsker det, skal det settes opp referat fra disse drøftelsene.

5.2 NOPEF har til enhver tid adgang til å drøfte med selskapet praktiseringen av lønnssystemet og ta opp eventuelle individuelle skjevheter. Dersom en av partene ønsker det, skal det settes opp protokoll fra disse drøftelsene.

5.3 Den årlige lønnsvurderingen foretas pr. 1. juli hvert år og eventuelle reguleringer gjøres gjeldende fra denne dato. Før selskapet fastsetter den årlige lønnsregulering skal det avholdes forhandlinger mellom selskapet og de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlingene.

5.4 Det kan i tillegg foretas en lønnsvurdering på et annet tidspunkt enn 1. juli av kategorier av ansatte og enkelte medarbeidere. NOPEF skal informeres på forhånd når slike vurderinger skal finne sted og få liste over eventuelt endrede lønninger for NOPEF's medlemmer.

§ 6. Overtid Overtime

6.1 Som overtidsarbeid regnes arbeid som pålegges utført utenfor den ansattes ordinære arbeidstid. Ved deltid skal full normal arbeidstid oppfylles før overtidstillegg kan beregnes så lenge dette skjer før kl. 21.00 på hverdager. All overtid som det skal betales godtgjørelse for skal være pålagt av nærmeste overordnede.

6.2 For ansatte i seksjonlederstillinger og høyere samt andre som har mottatt melding om dette, gis ikke særskilt godtgjørelse for overtid, jfr AML §41.

6.3 Påbegynt halvtime regnes som halvtime.

Overtid godtgjøres med et overtidstillegg til grunnlønnen slik:

50% - Inntil kl. 21.00 på hverdager

100% - Mellom kl. 21.00 på hverdager og den alminnelige arbeidstids begynnelse, eller etter 4 timer sammenhengende overtidsarbeid etter ordinær arbeidstids slutt.

• På lørdag

• På søndag og helligdager og dager før søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstidens slutt.

Timebetalingen beregnes ved å dividere årslønnen med 1920 timer. For ansatte med redusert arbeidstid, beregnes timelønnen tilsvarende med det aktuelle årstimetall.

Ved utkalling til overtid etter ordinær arbeidstid, skal det betales minst 3 timer med mindre dette ikke er kompensert for gjennom andre godtgjørelser (jfr. vaktgodtgjørelser).

6.4 Selskapet dekker nødvendige ekstra transportkostnader til og fra arbeidsstedet i forbindelse med overtidsarbeidet. Denne bestemmelsen gjelder for alle arbeidstakere, også de som ikke har krav på overtidsgodtgjørelse.

6.5 I forbindelse med pålagt overtid av lenger varighet enn to timer dekkes rimelig utlegg til middag, uansett om vedkommende er berettiget til overtidsgodtgjørelse eller ikke.

6.6 Overtid må være i samsvar med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

6.7 Overtidsarbeid skal som hovedregel betales med overtidsgodtgjørelse iflg. §6.1 og 6.3. Dersom arbeidssituasjonen tillater det, kan overtid etter avtale med ansvarlig linjeleder avspaseres. I så tilfelle skal overtidstillegget utbetales.

Hver overtidstime skal telle som èn (1) avspaseringstime.

Som hovedregel gjelder at man ikke kan samle opp overtidstimer som ønsket benyttet som avspasering, men de tas så snart arbeidssituasjonen tillater det.

6.8 Det utbetales ikke overtidsgodtgjørelse i forbindelse med tjenestereiser/opphold.

6.9 Etter forhåndsklarering med nærmeste overordnede kan det utbetales overtidsgodtgjørelse ved pålagt overtid på kontorer utenfor vanlig arbeidssted, så som revisjonsarbeid og prosjektarbeid hos partnere og arbeidsopphold på andre av selskapets kontorer.

§7. Avspasering

Det gis anledning til å avspasere inntil 8 dager pr. år. 4 av dagene avspaseres ved innarbeiding av tid i forkant. 4 av dagene kan avspaseres i og med bortfall av sommertiden. Denne ordningen begrenser ikke avspasering etter § 6.7.

Avspaseringen skal spres utover året og avtales med nærmeste personalansvarlige leder. Det legges vekt på at tilgjengeligheten for enhetens tjenester opprettholdes. Ikke avviklet avspasering faller bort og kompenseres ikke økonomisk.

Det er inngått enighet om sentrale prinsipper for ny arbeidstidsordning som skal utredes i et partssammensatt utvalg, se vedlagt protokoll. Under forutsetning av enighet om endelig utforming av ordningen, skal den gjøres gjeldende fra og med 1.1.1999. Ordningen vil i så fall erstatte ovenstående bestemmelser.

§ 8. Vaktgodtgjørelse

Vaktordningen og vaktgodtgjørelse omfatter de som selskapet til enhver tid definerer å være del av beredskaps- eller fagvaktordninger der det er krav til

• umiddelbar tilgjengelighet på personsøker, privattelefon eller mobiltelefon i hele vaktperioden, også i kontortiden.

• fremmøte umiddelbart, og senest 1 time etter varsling, på kontor, operasjonssted/byggeplass eller annet angitt sted.

Utført vakttjeneste på hverdager utenom selskapets kontortid samt i helger,

godtgjøres med 1/5 av vaktperioden.

Utført vakttjeneste på følgende hellig- og høytidsdager godtgjøres med 2/5:

• julaften, 1. og 2. juledag

• Nyttårsaften, 1. nyttårsdag

• Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag

• Kristi himmelfartsdag

• 1. og 2. pinsedag

• 1. og 17. mai

Julaften og nyttårsaften løper den forhøyede vaktgodtgjørelsen fra selskapets kontortids slutt, mens det for de øvrige hellig- og høytidsdager løper fra midnatt til midnatt.

Vaktgodtgjørelsen kompenserer for fremmøte på tidspunkter utenfor kontortiden eller på den ansattes fridager i forbindelse med vaktbytter, mobilisering o.l. av inntil 1 times varighet. Ved mobilisering av lengre varighet enn 1 time, beregnes godtgjørelse fra første time. Transportutgifter i denne sammenheng kompenseres i henhold til selskapets retningslinjer for reiser.

Selskapet kan ved særlig belastende vakttjeneste benytte annen omregningsfaktor for personell som ikke er overtidsbetalt (lønnsgruppe 9 og høyere).

Ved arbeid utenfor kontortiden ut over fremmøter, kompenseres arbeidet tid som overtid før overtidsberettiget personell (lønnsgruppe 8 og lavere) i henhold til selskapets retningslinjer og vaktgodtgjørelse faller bort for disse timene.

Ansatte som ikke er overtidsbetalt beholder vaktgodtgjørelsen for den tiden det arbeides som en funksjon av vaktordningen.

Ved mobilisering av personell som en følge av beredskapsøvelse eller ulykker kompenseres med overtidsgodtgjørelse for overtidsberettiget personell og med 1/4 av arbeidsperioden på hverdager og i helger og 2/4 på hellig- og høytidsdager for personell som ikke er overtidsbetalt.

Kompensasjon for vakttjeneste kan tas i form av avspasering eller lønn.

Avspasering skal tas umiddelbart etter den periode man har hatt vakttjeneste, men senest innen 3 måneder. Avspaseringsreglene følger bestemmelsene for omregning til arbeidstid. Ved avspasering skal det tas hensyn til at arbeidsmessige forhold gir muligheter for dette.

Ved økonomisk godtgjørelse kompenseres omregnede timer slik:

Timelønn = grunnlønn pr. år/1920

For å sikre tilgjengelighet, får ansatte som er pålagt vakt og som fra før ikke har telefongodtgjørelse fra selskapet, dekket fast abonnementsavgift.

Dersom vaktfunksjonen medfører bruk av privat telefon, refunderes slike ekstra utgifter mot dokumentasjon.

Vaktgodtgjørelse inngår i feriepengegrunnlaget.

§ 9. Personaladministrative retningslinjer

NOPEF har rett til å foreslå endringer/tillegg til bestemmelsene som er nevnt i Personaladministrative retningslinjer. Ønsker selskapet å foreta vesentlige endringer/tillegg, skal NOPEF informeres på forhånd.

§10. Lønn under sykdom

Ved sykdom gis rett til full lønn i inntil 12 måneder. Det vises forøvrig til bestemmelsene i selskapets pensjonsordning. Vaktgodtgjørelse regnes inn som en del av sykepengegrunnlaget

§ 11. Militærtjeneste og siviltjeneste

Selskapet betaler ordinær lønn for pliktig militær- og siviltjeneste som ikke er førstegangstjeneste i Forsvaret, Sivilforsvaret, Heimevernet, siviltjeneste eller politireserven av varighet opptil fem (5) uker pr. kalenderår. For tjeneste som varer mer enn syv (7) dager, tilfaller godtgjørelsen fra det militære Saga etter reglene i de Personaladministrative retningslinjer.

Ved førstegangstjeneste, gis permisjon med halv lønn i de 3 første måneder. Det gjøres fradrag for lønn/godtgjørelse fra det offentlige.

§ 12. Svangerskap og adopsjon

Ved svangerskap og adopsjon betaler selskapet 100%/80% lønn i henhold til gjeldende regler.

Selskapet gir faren permisjon med lønn i inntil 10 arbeidsdager i forbindelse med nedkomst knyttet til fødsel og adopsjon.

§ 13. Permisjon for videreutdanning

13.1 For all videre utdanning som har direkte relevans for arbeidstakerens arbeid eller kvalifiserer arbeidstakeren for mer ansvarsfulle stillinger i selskapet, kan permisjon med lønn innvilges.

13.2 I forbindelse med utdanning som er av betydning for arbeidstakerens videre utvikling skal selskapet vise imøtekommenhet om det skulle bli aktuelt å søke hel eller delvis permisjon, og under forutsetning av at det kan skje uten nevneverdig ulempe for selskapet.

§ 14. Velferdspermisjoner med lønn

14.1 Det vises til Avtale om korte velferdspermisjoner mellom LO og NHO. Ansatte i Saga kan utover dette innvilges velferdspermisjoner innenfor en totalramme på tilsammen 10 dager pr. Kalenderår når vektige velferdsgrunner foreligger. Slike grunner vil kunne være:

14.2 Alvorlig sykdom i nærmeste familie

Behov for permisjon for å pleie et sykt familiemedlem i bofellesskap, når det ikke er mulig å skaffe annet tilsyn med den syke.

Overstiger fraværet 3 dager, må behovet dokumenteres ved erklæring fra lege.

14.3 Begravelse ved dødsfall i nærmeste familie

Kjøring til kapell : Inntil 1 dag.

Bisettelse/begravelse : 1 dag.

14.4 Giftemål

Fri 1 dag for eget bryllup. Finner bryllupet sted utenfor den ansattes bosted, kan det gis inntil 2 dager ekstra fri for reisetid.

14.5 Barnehage/skole

Ansatt som har omsorg for barn gis fri i inntil 2 dager for å følge og være sammen med barnet under "innkjøringen" i barnehagen/hos dagmamma, eller 1 dag for å følge barnet til skolen første skoledag.

14.6 Uspesifisert permisjonsbehov

Når det foreligger tungtveiende sosiale grunner som ikke er nevnt ovenfor kan personalansvarlig leder innvilge slik permisjon i inntil 3 virkedager etter søknad.

14.7 Eksamen

Det gis fri eksamensdager, samt 1 lesedag pr. eksamensdag.

§ 15. Verneutstyr og arbeidsklær

15.1 Selskapet holder nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. Nærmere retningslinjer for utlevering, vask m.v. avtales spesielt. Arbeidstøyet skal være selskapets eiendom. Antall sett pr. år fastsettes etter lokalt behov.

15.2 Selskapet holder nødvendig regntøy for ansatte som arbeider utendørs.

15.3 Hvor selskapet krever at ansatte skal bruke et spesielt arbeidsantrekk, holdes og vaskes dette av selskapet.

§ 16. Sykdom under ferie

Dersom en ansatt blir syk i ferien kan vedkommende gis tilsvarende nye feriedager forutsatt at sykdommen varer 3 dager eller mere og det fremlegges godkjent sykemelding fra lege.

§ 17. Tilgang til lønnsopplysninger

NOPEF skal i forbindelse med sitt lønnsarbeid ha tilgang på lønnsopplysninger for sine medlemmer i Sagas elektroniske datasystem.

§ 18. Vedlagte avtaler

18.1. AKAN-avtale

18.2. Likestillingsavtale

NOPEF skal være representert i Utvalg for Mangfold og Likeverd (Likestillingsutvalget)

18.3. HjemmePC-avtale

18.4. Arbeidsreglement

18.5. Elektronisk registrering av telefontrafikk

18.6. Elektronisk registrering av ansattes bruk av elektronisk post

18.7. Omstillings- og effektiviseringsprosesser

18.8. Adgangskontrollsystemer

18.9. Likestilling av ektefelle og samboer som begunstiget til dødsfallerstatning gruppelivforsikring

§ 19. Bestemmelser for tillitsvalgte

19.1 NOPEF gis en fulltidsstilling som tillitsvalgt.

Den fulltidstillitsvalgte gis permisjon fra sin stilling så lenge vedkommende har vervet. Stillingen er lokalisert ved Sagas hovedkontor på Kjørbo. Stillingen er administrativt underlagt enhet for Organisasjon og personal. Den fulltidstillitsvalgte går tilbake til sin normale stilling etter endt permisjon. Etter langvarig permisjon vil bedriften sørge for nødvendig opplæring innenfor eget fagområde.

Den fulltidstillitsvalgte skal kunne søke og tiltre ny stilling innen selskapet på linje med andre ansatte i den tiden vedkommende har tjenestefri.

Den fulltidstillitsvalgte oppebærer lønn og tilleggsytelser etter stillingsgruppen for sin stilling i selskapet. Det ytes telefongodtgjørelse på kr 3600,- pr. år samt fri mobiltelefon. Ved de årlige lønnsreguleringer gis et tillegg ikke mindre enn lønnsrammen for reguleringen.

Leder av avd. 68 gis fri mobiltelefon. Sokkeltillitsvalgt som inngår i NOPEFs arbeidsutvalg gis telefongodtgjørelse på kr.3600,- pr. år.

Bedriften sørger for egnede kontorer med nødvendig utstyr.

Foreningens medlemmer som er valgt til verv i BU/AMU, inkludert medlemmer på sokkelen, skal gis rimelige arbeidsvilkår. Arbeidsvilkårene tilrettelegges slik at BU/AMU-medlemmer kan få fri til møter.

NOPEFs øvrige tillitsvalgte gis i rimelig grad tjenestefri med lønn etter samråd med foresatt.

Tjenestefri med lønn kan også i rimelig omfang bli gitt øvrige tillitsvalgte som er valgt til faglige verv av NOPEF/LO, og delegater til konferanser o.l., etter avtale med enhet for Organisasjon og personal.

19.2 Reiser og annen virksomhet for NOPEFs tillitsvalgte i forbindelse med utøvelsen av vervet belastes i.h.t. godkjent budsjett.

19.3 Under utøvelse av sin virksomhet som tillitsvalgt i selskapet beholder de tillitsvalgte sin lønn. Permisjon med lønn skal også gis til tillitsvalgte ved deltakelse på faglig grunnkurs.

19.4 Når de tillitsvalgte har noe å fremføre, skal de henvende seg til den sentrale ledelse i enhet for Organisasjon og personal. Dette forhindrer ikke at enkelte saker kan tas opp med den berørte avdeling.

De tillitsvalgte kan når som helst henvende seg til den sentrale ledelse ved enhet for Organisasjon og personal. Hvis avdelingen ikke kan gi svar innen rimelig tid, skal NOPEF umiddelbart ha en tilbakemelding om når svar vil foreligge. Saken skal behandles uten ugrunnet opphold.

§ 20. Særavtalens varighet

Denne særavtalen trer i kraft fra dags dato, og varer til 30. juni 2000 og videre ett (1) år av gangen hvis den ikke sies opp med en (1) måneds varsel.

Sandvika, 6 juni 1998

____________________ ________________

Gitte Haugnæss Espen Løken

For Saga Petroleum ASA For NOPEF avd. 24


Protokoll tilførsel

NOPEF forbeholder seg å kunne kreve reforhandling av denne avtalen hvis Saga Petroleum inngår avtaler med andre foreninger som inneholder bestemmelser NOPEF anser som bedre enn denne avtalen.


Vedlagte protokoller fra forhandlingene i juni 1998:

1. arbeidstidsordning

2. utarbeidelse av særavtale for arbeid på sokkel

3. om ansatte i datterselskap

4. etterlønn ved dødsfall

5. gjennomgang av vaktordningen


PROTOKOLL

Tilstede fra NOPEF/NITO:
Espen Løken, Kurt Høyland, Kirstin Willis, Pål Andresen, Aage Torvanger

Tilstede fra Saga Petroleum ASA:
Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard, Line Randmæl

Arbeidstidsordning

Det er inngått enighet om grunnlaget for en ny arbeidstidsordning land - Norge, som vil søkes gjort gjeldende fra 1.1.99. Ordningen har følgende overordnede føringer:

1. Ordningen er basert på tillit og skal tilpasses selskapets driftsmessige behov, samt behov for tilgjengelighet.
2. For å bidra til at ordningen blir effektiv, forutsetter selskapet at fagforeningene bidrar aktivt og forpliktende i å skape lojalitet til ordningen.
3. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal søke å komme frem til en avtale som grunnlag for implementering av ordningen.

Følgende prinsipper legges til grunn for ordningen:

Fleksibilitet:

 • Daglig arbeidstid skal være på min 4 timer. Normalarbeidstiden vil fortsatt være fra kl. 08.00 til 16.00, f.o.m. mandag t.o.m. fredag.
 • Kjernetid oppheves. Ytre tid begrenses av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstiden styres av enhetens drift, tilgjengelighet til møtevirksomhet i normalarbeidstiden, samt behov for faglig kontakt i selskapet. Dette betyr at selskapets ledere, når driftsmessige grunner krever det, kan begrense den enkeltes fleksibilitet.

  Avspasering:

 • Antall timer til opparbeiding begrenses av Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 • Avspasering av hele dager må avtales med leder.
 • Det gis anledning til å avspasere inntil 97,5 time pr. år, tilsvarende 13 dager, med utgangspunkt i en 100%-stilling.
 • Ordningen erstatter de gamle ordningene med:
 • Bortfall fritid godskrives med 37,5 timer ved inngang til nytt år.
 • Inntil 30 timer av avspaseringsrammen kan overføres og utnyttes neste år.

  Hjemmearbeid:

 • Arbeidstidsordningen muliggjør kombinasjon kontor- og hjemmearbeid etter avtale. Nærmere presisering i avtale om prinsipper for hjemmearbeid vil foreligge i løpet av kort tid.

  Andre forhold:

 • Det skal være en gjennomgang av funksjoner som krever spesielle tilpasninger til en slik ordning og som evt. må unntas fra ordningen.
 • Ordningen begrenser ikke avspasering med bakgrunn i pålagt overtid for overtidsberettiget personell.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å komme tilbake til avspaseringsordningen knyttet til gjeldende retningslinjer for vaktordninger.

  Sandvika, 4. juni 1998

  ________________________ _____________________

  For NOPEF For Saga Petroleum ASA


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF/NITO:
  Espen Løken, Kurt Høyland, Kirstin Willis, Pål Andresen, Aage Torvanger

  Tilstede fra Saga Petroleum ASA:
  Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard, Line Randmæl

  Kompensasjon for tjenestereise utover ordinær arbeidstid (7,5t) kan opparbeides med inntil 5 timer pr. uke. Timene avspaseres innenfor rammene til ny arbeidstidsordning land-Norge, planlagt gjeldende fra og med 1.1.1999.


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF:
  Espen Løken, Kurt Høyland, Kirstin Willis, Pål Andresen

  Tilstede fra Saga Petroleum ASA:
  Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard, Line Randmæl, Anne Aasberg

  Partene er enige om at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal:

 • Revidere Sagas sokkelbestemmelser (SASO) for å tilpasses de nye behov økt sokkelvirksomhet medfører.
 • Utvikle særavtaler for ikke tarrifert personell på sokkelen. I den sammenheng må det utarbeides et fornuftig grensesnitt mellom hva som skal være selskapets styringsrett (retningslinjer i SASO) og hva som skal være særavtaleregulert.

  Arbeidet skal være igangsatt innen 1.6.99 og være fullført i løpet av tariffperioden (innen 30.6.2000).

  4. juni 1998

  __________________________ _______________________________

  For NOPEF For Saga Petroleum ASA


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF/NITO:
  Espen Løken, Kurt Høyland, Kirstin Willis, Pål Andresen, Aage Torvanger

  Tilstede fra Saga Petroleum ASA:
  Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard, Line Randmæl

  Partene er enige om at særavtalen omfatter ansatte i Saga Petroleum ASA og Saga Petroleum Eiendom.

  Partene er videre enige om å utrede i hvilken grad avtalen gjelder ansatte som har permisjon fra Saga Petroleum ASA for å arbeide i Sagas datterselskap i andre land, så som Sagas selskaper i UK, Indonesia, Irland, Libya og Færøyene. I tillegg skal det utredes avtalemessige forhold i framtidige heleide norske datterselskap. Eventuelle unntak og juridiske og praktiske konsekvenser av dette skal protokolleres.

  Partene tar sikte på å ha fullført dette arbeidet innen 1.1.1999.

  Sandvika, 4. juni 1998

  ________________________ _____________________

  For NOPEF For Saga Petroleum ASA


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF/NITO: Espen Løken, Kurt Høyland, Kirstin Willis, Pål Andresen, Åge Torvanger

  Tilstede fra Saga Petroleum ASA Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard, Line Randmæl, Anne Aasberg

  Selskapet vil utvide ordningen med etterlønn ved dødsfall til 2 måneder i tillegg til dødsmåneden

  4. juni 1998

  ____________________________ _________________________

  For NOPEF For Saga Petroleum ASA


  PROTOKOLL

  Tilstede fra NOPEF: Espen Løken, Kurt Høyland, Kirstin Willis, Pål Andresen

  Tilstede fra Saga Petroleum ASA Gitte Haugnæss, Olaf Saxegaard, Line Randmæl, Anne Aasberg

  Partene er enige om at det skal foretas en gjennomgang av vaktordninger i selskapet, herunder også kompensasjonsordninger. Dette skal drøftes med NOPEF.

  Det er en målsetting at dette skal gjøres i løpet av tariffperioden.

  Avklaring av NOPEFs krav om kompensasjon for all arbeidet tid skal skje innen 1.10.98 og drøftes med NOPEF.

  Avklaring av om avspasering opptjent som resultat av vakttjeneste, skal inngå i, eller komme i tillegg til de 13 dager med avspasering i hht. ny arbeidstidsordning, skal avklares gjennom arbeidet med denne ordningen.

  4. juni 1998

  ____________________________ _________________________

  For NOPEF For Saga Petroleum ASA