Vi ønsket et selvstendig og uavhengig Saga
Våren 1999 kjempet de ansatte mot oppkjøp av Norsk Hydro. Vi mente at samfunnet var tjent med å opprettholde et nødvendig faglig mangfold i det norske oljemiljøet, og at vi ansatte var tjent med det gjennom at det ville trygge våre arbeidsplasser best.
I juni lyktes Hydro med å kjøpe Saga. Se egne sider om fusjonsprosessen

We wanted to keep Saga independent and sovereign
During the spring 1999 the employees fought against Norsk Hydro trying to buy us. We meant that the society was best served by maintaining the necessary variety in the Norwegian oil industry, and we, the employees, were best served with another solution to avoid reductions of the workforce.
See special web page about the merger

Ansatte i Saga: Gjennom å være fagorganisert i Nopef vil du ha innflytelse og best medvirke til en løsning som tjener oss ansatte best mulig, i tillegg til den tryggheten det gir deg selv. Innmeldingsskjema


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse / ContentsOppkjøp av Hydro eller Statoil eller ...

Innledning/bakgrunn

Fjorårets oljeprisfall og frykt for vedvarende lave priser, store investeringsforpliktelser samt strukturendringer i bransjen med en rekke fusjoner, har det siste halvåret (minst) gjort at det er satt spørsmålstegn ved selskapets mulighet til å overleve som eget selskap. Med utgangspunkt i den økonomiske usikkerheten og strukturendringene i bransjen har ledelsen i Saga aktivt jobbet for å inngå allianse med andre selskap, og selv bidratt til redusert tro på muligheten av å opprettholde tre norske selskap.

Hydros melding om at de vil legge inn bud på Saga har skapt ny dynamikk i situasjonen. En situasjon hvor også Statoil har meldt seg på som mulig budgiver. Innen enkelte miljøer er det uttrykt forståelse for å slå sammen Hydro/Saga eller Statoil/Saga, sogar å slå sammen alle de norske (inkl SDØE) til et norsk storselskap for bedre å kunne konkurrere internasjonalt. Dette mener vi er en dårlig idé av hovedsaklig to grunner:

 • Frykt for tap av våre arbeidsplasser og svekking av norsk kompetanse
 • Det vil innebære en forringelse av mangfoldet i norsk oljeindustri

  Hydro/Statoil-oppkjøp: 800-1000 arbeidsplasser forsvinner og svekket norsk kompetanse

  Saga har idag ca 1540 ansatte, og vil etter pågående nedbemanningsprosess ha ca 1350 ansatte etter sommeren. Ved en sammenslåing med Hydro er det anslått en rasjonalisering på ytterligere 800 mennesker (tilsammen i begge selskapene), mens det er anslått minst 1000 tapte arbeidsplasser ved et Statoil-oppkjøp. Dette pga at vi i stor grad sitter på de samme lisensene på norsk sokkel og slik sett har en dublering av fagmiljøene. En slik rasjonalisering kommer på toppen av de store nedskjæringene som har vært i bransjen de siste månedene pga fusjoner og lavere aktivitet.

  I tillegg til at mange kastes ut i arbeidsløshet innebærer dette at kompetanse som det har tatt mange år å bygge opp, og som har vært politisk prioritert å gjøre, nå blir tapt for norsk oljeindustri uten at det er nødvendig. Saga har bygd opp en god og kompetent organisasjon og fagmiljø. Arbeidsplassene er idag lønnsomme selv med relativt lave oljepriser. Den unike kompetanse som Sagas organisasjon idag har, vil i stor grad bli borte, fordi Hydro eller Statoil primært vil være interessert i selskapets felt- og lisensportefølje, ikke selskapets ansatte.

  Saga har idag kontorer i Sandvika, Stavanger, Florø, Kristiansund og Harstad. En sammenslåing vil også bety en konsentrasjon av oljemiljøene og kan bety færre arbeidsplasser i distriktene.

  Mangfold forringes

  Et av de viktigste argumentene for Sagas eksistens er organisasjonens evne og vilje til å finne nye løsninger (teknisk og kommersielt) som et norsk supplement til Statoil og Hydro. Dette argumentet er etter vårt syn ikke svekket selv med de økonomiske og strukturelle utfordringer vi opplever. Norsk sokkel står overfor betydelige utfordringer mhp kostnadsnivå og konkurransekraft og trenger derfor det mangfold og verdiskapning som Saga representerer.

  F.eks. kan selskapenes vurdering av leteområder variere sterkt. Områder som er forlatt av et selskap har ofte blitt overtatt av andre selskaper som gjør olje- og gassfunn. (Sagas tidlige prioritering av Haltenbanken som satsningsområde medførte store gassfunn i Midgard, Kristin og Lavrans. Dette er for eksempel et område som Norsk Hydro og Statoil ikke har priortert.) Norske operatørers andel av leteboring var i 1997 58% og har variert mellom 51% og 73% de siste årene. Totalt var det 11 selskap som opererte letebrønner i 1997 hvor kun 7 selskap sto for 88% av aktiviteten. Dette betyr at verdiskapningen er styrt av noen få selskap. En ytterligere konsentrasjon av virksomheten til Statoil og Hydro vil være uheldig.

 • Mangfold på operatørsiden har bidratt til mangfold også innen industri og forskningsmiljøer. Disse miljøene vil også påvirkes i negativ retning av en eventuell sammenslåing. Av de totale investeringene på norsk sokkel (79 mrd NOK) var ca 75% operert av de norske i 1998. En ytterligere konsentrasjon vil kunne bety færre premissleverandører og redusert idéskapning og verdiskapning.
 • Mens Statoil f.eks. har satset på å forske og finne opp teknologiske løsninger sjøl, har Saga satset på et tett samarbeid med leverandørindustri og etablerte norske forskningsmiljøer.
 • Saga har også inngått langsiktige kontrakter med alternative leverandører som har medvirket til å forhindre monopolsituasjon innen f.eks. helikoptertrafikk og logging Saga er i motsetning til Hydro og Statoil et rent oppstrømsselskap. Hvis Saga forsvinner vil man få et duopol på norsk sokkel med to dominerende selskap. Mange har påpekt at det antakelig er for få aktører. Et lite selskap som Saga kan være fokusert, ubyråkratisk med korte beslutningsveier og en fleksibel organisasjon Den politiske konsensus som har vært siden tidlig på 70-tallet om å ha tre levedyktige norske oljemiljøer for å sikre en best mulig utnyttelse av norske olje- og gassressurser bør derfor opprettholdes.

  Det hevdes at dagens utenlandske selskap på norsk sokkel kan ta vare på mangfoldet. Til dette er å anføre:

 • Statoil og Hydro vil bli totalt dominerende (i praksis et duopol)
 • Nesten alle de utenlandske selskapene som er på sokkelen idag, har små organisasjoner og representerer tildels svært lite kompetanse i Norge med unntak av de som er operatører (Phillips, Elf, BP/Amoco, Esso, Shell). Enkelte utenlandske operatørselskap har vært store, men er på vei til å bli små (f.eks. Elf som var større enn Saga, men nå nedbemannes til 275 ansatte). Phillips, Shell og BP/Amoco nedbemanner kraftig nå.
 • Statoil og Hydros posisjon etter et eventuelt oppkjøp kombinert med de politiske signalene som nå sendes ut, kan skremme utenlandske selskap fra å ville satse i Norge

  Alternativ

  For samfunnet må det viktige være at noen er villige til å satse på norsk sokkel både gjennom å investere kapital og gjennom å satse på norske arbeidsplasser. Vi tror på egen organisasjon, og ønsker primært fortsatt et "Saga på egen kjøl". Saga er operatør på Snorre, Varg, Tordis og Vigdis. Vi jobber nå med å utvikle Haltenbanken Sør til et levedyktig prosjekt.

  Det er viktig å understreke at Saga ikke er i noen form for krise. Vi kan drive fortsatt som nå. Det er derfor et reelt alternativ å bruke Statoil til å blokkere Hydro sitt oppkjøpsforsøk og samtidig nekte Statoil å kjøpe. Slik kan tre norske miljøer fortsatt opprettholdes.

  Sagas hovedproblem idag er aktive, langsiktige storaksjonærer og manglende kapital til investeringer ved lave oljepriser, ikke lønnsomhet. Slik kapital finnes dessverre i liten grad i landet bortsett fra nettopp Statoil/staten og Hydro. Disse står uansett på egne bein, og trenger ikke overta Saga for å overleve.

  Det finnes flere interesserte utenlandske selskap. Istedenfor at Saga "slaktes" og organisasjonen oppløses, må det være bedre at utenlandsk kapital får anledning til å slippe til gjennom å kjøpe ut en del av, eller alle, dagens aksjonærer. Selskapet har forøvrig idag ca 40% utenlandsk eierandel, og man har i lengre tid uansett ikke kunnet diskriminere utenlandske aksjekjøpere innen EØS-området.

  Forutsetningen må være

 • at en utenlandsk kjøper er seriøs og langsiktig
 • at han har liten eller ingen organisasjon i Norge fra før
 • at Saga videreføres som et norsk aksjeselskap
 • at hovedkontor for norsk virksomhet skal ligge i Norge
 • at tyngdepunktet i Sagas virksomhet skal være norsk sokkel og nære områder

  Det er framført som en bekymring at vi ikke har noen garanti for arbeidsplassene på lengre sikt ved et utenlandsk oppkjøp. Det er riktig. Antakelig vil det bli noe reduksjon umiddelbart, særlig innen stab/støttefunksjoner som finans, strategi og internasjonal avdeling. Likevel vil ikke dette ha samme dramatiske konsekvenser som ved et Hydro/Statoil-oppkjøp. Et utenlandsk selskap som vil satse på norsk sokkel, vil ikke bare være interessert i ressursene under bakken, men vil i vel så stor grad være interessert i vår organisasjon og kompetanse – "hodene" våre. Det er det de vil være villig til å "betale ekstra" for i forhold til en verdivurdering av ressursene. Olje- og gassproduksjonen må tross alt foregå i Norge, og et utenlandsk selskap vil dessuten være avhengig av å delta i det norske faglige nettverket. De kan bare i begrenset grad flytte arbeidsplasser utenlands.

  Arvesølv

  Saga har fått tilført lisenser og eierandeler i felt opp gjennom årene, og særlig de første årene blitt preferert ved å være norsk. Dette er store verdier som Sagas aksjonærer idag eier. Dette vil de få betalt for gjennom å bli kjøpt ut gjennom en pris som skal reflektere Sagas verdier. Selskapsskatter og produksjonsavgifter m.v. er upåvirket av nasjonaliteten på eiere.

  Arvesølvet må først og fremst være den organisasjon og kompetanse som gjennom mer enn 25 år er bygd opp i selskapet. Det er dette som kan gå tapt hvis man signaliserer til interesserte utenlandske selskap at Saga skal være "norsk" og lar Hydro eller Statoil kjøpe Saga (eller for den saks skyld slår sammen alle de norske selskapene) med påfølgende rasjonalisering. Kompetansen finnes ikke bare gjennom de enkelte Saga-ansatte, men vel så mye gjennom organisasjonen som helhet som sammen skaper verdier og resultater.


  Oppkjøpssituasjonen mai/juni 1999 av Saga

  Norsk Hydro ga varslet 10.mai at de ville legge inn bud på Saga.
  Se Hydros pressemelding

  De ansatte reagerte kraftig på det, og de tre fagforeningene i Saga - Nopef, Nif og Soaf - sendte samme dag ut en felles pressemelding:

  De ansatte i Saga Petroleum ønsker ikke Hydro

  De ansatte i Saga reagerer negativt på Norsk Hydros oppkjøpsforslag. Et oppkjøp vil innebære en utarming av mangfoldet i norsk oljeindustri, og vi frykter tap av et stort antall arbeidsplasser i begge selskapene. Det finnes bedre løsninger for å ta vare på arbeidsplassene, kompetansen og mangfoldet i industrien

  Saga foretar idag en nedbemanning og effektivisering for å tilpasse seg en endret markedssituasjon og skape en ny plattform for videre drift. Vi mener dette vil gi samfunnet og aksjonærene en større verdiskapning.

  Hydro og Statoil annonserte 27.mai at de hadde blitt enige om en avtale om å dele Saga
  Fagforeningene gikk sterkt ut imot denne slakteavtalen som ble sett på som pest og kolera på en gang:

  Partering av Saga - pest og kolera for de ansatte

  Som ansatte i Saga reagerer vi sterkt på det spillet våre hovedkonkurrenter Statoil og Norsk Hydro og ikke minst enkelte politiske miljøer bedriver med våre arbeidsplasser som innsats. Vi frykter at en eventuell oppsplitting av Saga vil føre til et ytterligere tap av arbeidsplasser utover de 800 Hydro allerede har annonsert. Det er for oss uforståelig at norske myndigheter som eiere i disse selskapene, helt unødvendig, er villig til å betale milliarder for å føre så mange mennesker ut i arbeidsløshet. På spørsmål har vi tidligere svart at å velge mellom Hydro og Statoil er som å velge mellom pest og kolera og vi er redd for at vi nå er i ferd med å pådra oss begge deler.

  Vi ønsker også å poengtere at Saga ikke er i noen form for økonomisk krise. Selskapets soliditet og fremtidsutsikter er lyse så vi trenger ingen norsk "redningsaksjon".

  Vi vil ønske velkommen et bud fra eventuelle utenlandske selskaper som er villig til å satse på norsk sokkel og videreføre Sagas organisasjon. Etter vår mening er dette den beste måten å redde arvesølvet på, og å skape størst mulig verdiskapning for det norske samfunn.

  Forbundet Nopef krever i en pressemelding 12.mai at en eventuell sammenslåing ikke skal føre til oppsigelser. Dette gjentas i en ny pressemelding 27.mai i forbindelse med annonseringen av avtalen mellom Hydro og Statoil

  Forbundet Nopef avviser i en pressemelding 27.mai at det er noen god ide å la Statoil og Hydro dele Saga

  Etter at Elf la fram tilbud på Sagas aksjer 28.mai, sendte fagforeningene i Saga ut følgende pressemelding:

  De ansatte i Saga ønsker budet fra Elf velkommen

  De ansatte i Saga er positive til at Elf har lagt inn bud på Saga. Vi har ønsket en budgiver som er villig til å satse på norsk sokkel og Sagas organisasjon. Dette er en hovedgrunn til at vi har gått imot Hydros og Statoils forsøk på å slakte selskapet. En fusjon med Elf Norge vil også bety organisasjonsmessige utfordringer, men vi tror dette alternativet i større grad vil opprettholde vår kompetanse, våre arbeidsplasser og mangfoldet på sokkelen. Vi har allerede avtalt møte med Elfs toppledelse for å diskutere organisasjonmessige og geografiske konsekvenser samt deres planer for videre satsing i Norge. Vi tror et sammenslått Saga og Elf hvor vi bidrar med vår kunnskap om norsk sokkel, og Elf bidrar med spesialist kunnskap innenfor forskjellige områder vil bli et meget konkurransekraftig alternativ på norsk sokkel.

  9.juni hadde fagforeningene NOPEF, NIF og OFS i Saga og Elf et felles møte som konkluderte med en positiv holdning til sammenslåing, men med en del forutsetninger. Følgende pressemelding ble sendt ut:

  Felles uttalelse fra fagforeningene tilknyttet Nopef/LO, Ofs/YS og Nif/Akademikerne i Saga Petroleum og Elf Petroleum Norge i anledning mulig Elf-oppkjøp av Saga Petroleum

  Disse fagforeningene har hatt et felles møte 9.juni med bakgrunn i Elfs bud på Saga Petroleum. Selv om oppkjøpet ikke er avklart, ønsker fagforeningene å etablere gode relasjoner seg imellom for å være best mulig rustet overfor en eventuell fusjonering av de to organisasjonene, og for å kunne opptre samlet i en slik prosess.

  Fagforeningene er på bakgrunn av en realistisk vurdering av framtidsutsikter for selskapene og de foreliggende alternativer for Saga, positive til en sammenslåing. Denne holdningen er basert på Elf sine uttalelser om økt satsing på norsk sokkel og på forsikringer om en langt mindre rasjonalisering i Saga enn ved Hydro-oppkjøp.

  Fagforeningene vil videre understreke at denne holdningen forutsetter at en eventuell fusjoneringsprosess vil foregå i nær dialog med fagforeningene, og at ledelsen bestreber seg på å minimere negative effekter for de ansatte. Vi forutsetter

 • at en eventuell rasjonalisering blir gjennomført ved frivillighet,
 • at alle kontorsteder opprettholdes (Sandvika, Stavanger, Florø, Harstad, Kristiansund)
 • at eventuell geografisk forskyvning skjer i minst mulig grad
 • at det ikke settes igang utskilling av tjenester (outsourcing) uten at dette er i forståelse med fagforeningene

  NOPEF v/Espen Løken/Saga og Sigrid Werner/Elf
  NIF v/Gunnar Rørnes/Saga og Thomas Wiborg/Elf
  OFS v/John Simonsen/Saga og Berit Kvame Astad/Elf

  10.juni offentliggjorde Statoil og Hydro sammen et nytt bud på kr 135. De ansattes fagforeninger Nopef, Nif og Soaf sendte ut følgende pressemelding:

  De ansatte i Saga ber politikerne stoppe Hydro og Statoil sitt spill

  De ansatte i Saga registrerer at Norsk Hydro og Statoil sammen har gitt et nytt bud på Saga. Budet inneholder ingen reelle endringer med hensyn på konsekvenser for Sagas organisasjon.

  Hvis Hydro og Statoil vinner fram med sitt spill, er det vår organisasjon og 800 arbeidsplasser som ofres. Milliarder av statens penger skal brukes for å sanere 800 (ifølge Hydro) lønnsomme arbeidsplasser. Et oppkjøp vil videre innebære en utarming av mangfoldet i norsk oljeindustri. En slik utarming er helt unødvendig.

  De ansatte i Saga er positive til oppkjøp av Elf siden dette bedre vil ta vare på vår organisasjon, kompetanse og arbeidsplasser samtidig som det tar vare på mangfoldet på sokkelen.

  Vi kan ikke forstå at politikere og myndigheter kan støtte Hydro og Statoil sin bruk av statens penger og derigjennom kaste 800 mennesker ut i arbeidsløshet. Vi appellerer til myndigheter og politikere om å ta til fornuft.

  Elf kastet inn håndkleet om kvelden 10.juni. Dagen etter anbefalte de aksjonærvalgte representantene i Sagas styre overfor aksjonærene å selge sine aksjer til Norsk Hydro. De ansattvalgte representantene reagerte kraftig på dette, og sendte ut følgende pressemelding:

  Ansattes styrerepresentanter svært skuffet over anbefalingen fra styrets flertall

  De ansattes styrerepresentanter er svært skuffet over flertallet i Sagas styre sin anbefaling til selskapets aksjonærer om å selge aksjene til Norsk Hydro. Vi er særlig skuffet over at det ikke er lagt større vekt på at et salg innebærer nedleggelse av selskapet. En slik nedleggelse er unødvendig. Selskapet kan fortsette "på egen kjøl", og det finnes andre interessenter som er villige til å videreføre selskapets organisasjon

  Både interne og eksterne verdivurderinger viser dessuten at Sagas aksje kan ha et potensial ved dagens oljepris som ligger over tilbudet. Disse verdiene kan realiseres dersom selskapet fortsetter på egen kjøl.

  Vi vil også påpeke at et Hydro/Statoil kjøp av Saga vil innebære at mangfoldet på norsk sokkel utarmes gjennom at Saga som en stor aktør vil forsvinne. I praksis vil en duopol-situasjon oppstå på norsk sokkel, noe samfunnet ikke kan være tjent med.

  Blir dette akseptert av Sagas aksjonærer og myndighetene vil et kapittel i norsk oljehistorie avsluttes

  Torstein Busland, Kurt Høyland, Espen Løken

  I forbitrelse overfor det politiske spillet annonserte fagforeningene Nopef, Nif og Soaf samtidig at de ville gjennomføre en politisk streik torsdag 17.juni da Stortinget skal behandle kapitalutvidelsen i Hydro som vil gjøre det mulig for selskapet å kjøpe Saga. Følgende pressemelding ble sendt ut:

  De ansatte i Saga gikk til politisk streik 17.juni

  Torsdag 17.juni skal Stortinget behandle St.prp. 81 om kapitalutvidelse i Norsk Hydro for å gjøre selskapet i stand til å overta Saga. De ansatte gikk samme dag til 2 timer politisk streik og arrangerte markeringer på alle kontorsteder og offshoreinstallasjoner. 600 Saga-ansatte demonstrerte foran Stortinget hvor det var appeller fra lederne av de tre fagforeningene. I Stavanger og Florø var det lokale demonstrasjoner.

  Politikerne vil ved aksept av regjeringens forslag være ansvarlig for å legge ned Saga, og derigjennom kaste 800 mennesker ut i arbeidsløshet med de ringvirkninger det gir.

  Vårt krav er at politikerne ikke gir Hydro denne muligheten. Denne vanvittige bruken av statens penger må stoppes.


  Leserinnlegg i aviser:

 • Sven Hvoslef, Aftenposten 2.6.99: Spillet om Saga
 • Espen Løken, Dagsavisen 25.4.99: Hvor mange oljemiljøer

  Avisartikler:

 • Dagens Næringsliv 6.7.99: Kamp om fransk olje
 • Aftenposten 5.7.99: TotalFina frir til sin franske rival Elf
 • Aftenposten 5.7.99: EU godkjente Hydros oppkjøp av Saga
 • Stavanger Aftenblad 2.7.99: Stempler oljeNorge som fremmedfiendtlig
 • Bergens Tidende 26.6.99: Statoil følger Snorre til Bergen
 • Stavanger Aftenblad 25.6.99: Uaktuelt å flytte Statfjord drift
 • Stavanger Aftenblad 23.6.99: Myklebust: Et kvantesprang for Hydro
 • Stavanger Aftenblad 22.6.99: Schnitler sår tvil om Snorre
 • Stavanger Aftenblad 21.6.99: Hydro tar hånd om 90% av Saga
 • Stavanger Aftenblad 21.6.99: LO og AP har sviktet
 • Nettavisen 21.6.99: Saga-aksjonærer har sagt ja
 • Bergens Tidende 19.6.99: Snipp snapp snute, så er Saga ute
 • Bergens Tidende 18.6.99: Skjebnens ironi i Florø
 • Stavanger Aftenblad 18.6.99: Fra opp tur til slakt på 16 måneder
 • Stavanger Aftenblad 18.6.99: Elf satser på nei fra Hydro-eierne
 • Stavanger Aftenblad 18.6.99: Ett års Saga-kamp
 • Rogalands avis 18.6.99: La Saga leve
 • Nettavisen 17.6.99: Sagas siste kamp
 • Nettavisen 17.6.99: Saga-milliarder ruller for Hydro
 • Stavanger Aftenblad 17.6.99: Sterkt politisk press for Elf
 • Rogalands avis 17.6.99: Vil selge til Elf
 • Nettavisen 16.6.99: Elf firer på kravene
 • Bergens Tidende 16.6.99: Ikke selg Saga-aksjene
 • Nettavisen 14.6.99: Wilhelmsen trekker seg i protest
 • Asker & Bærum budstikke 12.6.99: Bonus for 18 Saga-sjefer
 • Dagens Næringsliv 12.6.99: Kjempet til siste slutt
 • Dagens Næringsliv 12.6.99: Statskameratene vant
 • Stavanger Aftenblad 12.6.99: Bekymret ordfører
 • Nettavisen 12.6.99: SMØRBLID ETTER SLAKT: Schnitler ikke trist nok
 • Aftenposten 11.6.99: Tung beslutning for Saga
 • Aftenposten 11.6.99: Lang kamp om Saga
 • Aftenposten 11.6.99: Svart dag for Saga-ansatte
 • Nettavisen 11.6.99: Saga sier ja til Hydro
 • Nettavisen 11.6.99: Stortingshåpet ute for de Saga-ansatte
 • Nettavisen 11.6.99: De Saga-ansatte går til streik
 • Dagbladet 11.6.99: Fester grep
 • Finansavisen 11.6.99: Politisk streik etter Saga-anbefaling av Hydro-bud
 • Rogalands avis 11.6.99: Anbefaler Hydro mot sin vilje
 • Stavanger Aftenblad 11.6.99: Aksjonærene vant, de ansatte tapte
 • Stavanger Aftenblad 11.6.99: Oppkjøpet av Saga gir økt skatt
 • Nettavisen 10.6.99: Elf gir opp Saga
 • DN Ajour 10.6.99: Raser mot statskameratene
 • Stavanger Aftenblad 10.6.99: Statoil og Hydro øker Saga-budet med 1,5 mrd
 • Nettavisen 10.6.99: Saga-ansatte raser mot nytt bud
 • Nettavisen 10.6.99: Hydro/Statoil byr 135
 • Rogalands avis 10.6.99: Ansatte i Saga og Elf står sammen
 • Stavanger Aftenblad 9.6.99: Fagforeningene i Saga og Elf støtter oppkjøp
 • Stavanger Aftenblad 9.6.99: Oljepolitikkens fedre går god for Elf
 • Stavanger Aftenblad 8.6.99: Stemningen snur i Elfs favør
 • Rogalands avis 8.6.99: Nytt bud gir fransk åpning
 • Nettavisen 8.6.99: Saga- og Elf-ansatte diskuterer oppkjøp
 • Aftenposten 7.6.99: God butikk for aksjonærene
 • Nettavisen 7.6.99: Elf øker budet
 • Stavanger Aftenblad 7.6.99: Elf høyner budet
 • Stavanger Aftenblad 4.6.99: Mer av Saga til Stavanger
 • Nopef Aktuelt 5/99: Ja til Elf Aftenposten 2.6.99: Sagas fremtid (leder)
 • Stavanger Aftenblad 2.6.99: 7,5 prosent av Sagas aksjer har skiftet eier
 • Rogalands Avis 2.6.99: Mer aggressivt Elf
 • Nettavisen 2.6.99: Skarp kritikk av statens Saga-takling
 • Finansavisen 2.6.99: Elendig inntjening i oljeselskapene
 • Dagsavisen 1.6.99: Elf-sjef på sjarmvisitt
 • Stavanger Aftenblad 1.6.99: Saga-ansatte på land føler seg maktesløse
 • Rogalands avis 1.6.99: Elf-kjøp best for Stavanger
 • Aftenposten 1.6.99: Elf vil ikke splitte og selge ut Saga
 • Aftenposten 1.6.99: Hydro-modellen - evig kamp for nasjonal kontroll
 • Stavanger Aftenblad 31.5.99: Nopef skuffet over Arbeiderpartiet
 • Stavanger Aftenblad 31.5.99: Både Hydro og lf har nye bud-planer
 • Bergens Tidende 30.5.99: Saga bør forbli norsk
 • Stavanger Aftenblad 29.5.99: Nå begynner budrunden
 • Stavanger Aftenblad 29.5.99: Elf/Saga større enn Hydro
 • Dagbladet 29.5.99: Fransk åpning for Saga
 • Nettavisen 28.5.99: Elf-samtaler siden nyttår
 • Nettavisen 28.5.99: Elf kutter en milliard
 • Nettavisen 28.5.99: Elf byr på Saga
 • Bergens Tidende 28.5.99: Reagerer på planen om partering
 • Jagland rota det til
 • Bergens Tidende: Jubel i Hordaland
 • Finansavisen 28.5.99: Ikke etisk forsvarlig
 • Aftenposten 28.5.99: Sammen utfordrer de Norsk Hydro
 • Stavanger Aftenblad 28.5.99: Saga-ansatte hilser Elf velkommen
 • Stavanger Aftenblad 28.5.99: Jubel i både Saga og Elf
 • Stavanger Aftenblad 28.5.99: Elf vil opprettholde Saga
 • Rogalands avis 28.5.99: Vurderer aksjon mot Saga-slakt
 • Stavanger Aftenblad 27.5.99: Ansatte kraftig ut mot Saga-deling
 • Nettavisen 27.5.99: Hydro og Statoil deler Saga
 • Nettavisen 27.5.99: Saga-ansatte håper på utlending
 • Nettavisen 26.5.99: Saga-samtaler strandet
 • Aftenposten 26.5.99: Kan selge seg dyrt for Saga-fred
 • Aftenposten 26.5.99: Strid om bud fra utlandet
 • Aftenposten 25.5.99: Utenlandske Saga-bud lar vente på seg
 • Nettavisen 25.5.99: Hydro og Statoil bør dele Saga mellom seg
 • Nettavisen 25.5.99: SV ønsker utenlandsk kjøper
 • Nettavisen 19.5.99: Neste episode i Sagaen
 • Stavanger Aftenblad 19.5.99: Statoil og Hydro kan dele Saga mellom seg
 • Stavanger Aftenblad 18.5.99: Ønsker Gaz de France velkommen som Saga-eier
 • Dagsavisen 14.5.99: LO uten oljemening
 • Dagens Næringsliv 14.5.99: Mister spesialkompetanse ved fusjon
 • Aftenposten 13.5.99: Statsråder i kamp om Saga
 • Bergens Tidende 12.5.99: Hydro + Saga vil styrke Bergen
 • Stavanger Aftenblad 12.5.99: Lund avviser ikke motbud fra Statoil på Saga
 • Stavanger Aftenblad 12.5.99: Elf og Shell aktuelle Saga-bydere?
 • Stavanger Aftenblad 12.5.99: Norvik: Store gevinster ved eventuell Saga-fusjon
 • Dagens Næringsliv 12.5.99: Vil ha ny oljegigant
 • Stavanger Aftenblad 11.5.99: Fagforeningene mot oppkjøpsplanene
 • Stavanger Aftenblad 11.5.99: Framstøtet kom som en bombe
 • Stavanger Aftenblad 11.5.99: Saga-sjef mener tiden er ute
 • Dagens Næringsliv 11.5.99: Positive i Hydro
 • Dagens Næringsliv 11.5.99: Frir til utlendinger
 • Nettavisen 11.5.99: Saga uten alternativer
 • Aftenposten 11.5.99: Satser på budkamp om Saga
 • Aftenposten 11.5.99: Et mulig alternativ for Saga
 • Aftenposten 10.5.99: Saga-ledelsen er åpen for allianser
 • Aftenposten 10.5.99: Myklebusts kupp
 • Aftenposten 10.5.99: Politisk strid om Hydro-eierskap
 • Nettavisen 10.5.99: Aksjejubel for Saga-bud
 • Stavanger Aftenblad 10.5.99: 800 stillinger skal spares i det nye Hydro-Saga
 • Stavanger Aftenblad 10.5.99: Saga Petroleum diskuterer Hydro-tilbudet tirsdag

 • Stavanger Aftenblad sin oversikt mver lenker til egne artikler

  Statoils aksjekjøp

  Statoils oppkjøp i mai 1999 og sist i november samme år har medført at de sitter med 20% eierandel. Vi har reagert sterkt på det siste oppkjøpet, og ser på det som et uvennlig oppkjøp. Vi er urolige fordi vi frykter at dette er ledd i en langsiktig plan om å overta oss, eventuelt som ledd i en delprivatisering av Statoil. Dette truer selskapets uavhengighet og på lengre sikt våre arbeidsplasser.

  Pressemeldinger
  Avisartikler

  Pressemeldinger

 • Nopef-tillitsvalgte i Statoil, Hydro og Saga tar avstand fra forbundsleder Lars Myhre sitt utspill om sammenslåing av de tre selskapene
 • Fra de ansatte 25.11.98
 • Fra Saga 25.11.98
 • Fra forbundet Nopef sentralt 26.11

  Avisartikler:

 • Aftenposten 5.5.99: På terskelen ti et nytt Olje-Norge
 • Nettavisen 1.12.98: Virkeligheten innhenter Saga
 • Nettavisen 27.11.98: Er Saga verneverdig?
 • Dagens Næringsliv 27.11.98: Holder alle dører oppe (Med knute på tillitsforholdet)
 • Aftenposten 26.11.98: Statoil-sjefen benekter skjult agenda
 • Dagens Næringsliv 26.11.98: På raid uten nok penger
 • Rogaland Avis 26.11.98: Snart en Saga blott?
 • Stavanger Aftenblad 26.11.98: Saga avviser Statoil
 • Stavanger Aftenblad 26.11.98: Statoils skremmeskudd
 • Stavanger Aftenblad 26.11.98: Krigserklæring sier Saga-ansatte
 • Nettavisen 26.11.98: Statoil på handletur med tom lommebok
 • Aftenposten 25.11.98: Prøveballong til 500 mill
 • Nettavisen 25.11.98: Saga:Uvennlig Statoil-kjøp
 • Nettavisen 25.11.98: Saga-natten senker seg
 • Nettavisen 25.11.98: Statoil benekter ikke overtagelse
 • Nettavisen 25.11.98: Flere endringer i aksjestrukturen
 • Nettavisen 25.11.98: Saga-ansatte frykter for arbeidsplassene
 • Nettavisen 25.11.98: Høyre skeptisk til Statoils Saga-kjøp
 • Aftenposten 28.9.98: Advarer mot Saga-oppkjøp


  Andre avisartikler etc om Sagas situasjon/Other newspaper articles

 • Aftenposten 23.12.98: Ansatte forberedt på tøffere tider
 • Stavanger Aftenblad 18.12.98: Saga kutter ut konsulenter
 • Asker&Bærum Budstikke 26.11.98: Ansatte frykter fusjon
 • Stavanger Aftenblad 13.8.98: Spår fusjonsbølge i oljå - Saga mulig oppkjøpskandidat

  Nopef i Saga kjøper aksjer for kr 50.000

  Nopef i Saga kjøpte 3.desember 650 Saga-aksjer til en verdi av kr 50.000. Vi er sikre på at å bruke en del av vår fagforeningskasse på Saga-aksjer er en fornuftig pengeplassering på bakgrunn av den lave aksjekursen som er idag. Vi gjør det for å vise offentligheten at vi har stor tro på selskapet. Det er en markering i kampen for å bevare Saga som et selvstendig og uavhengig selskap og derigjennom våre arbeidsplasser.


  Pressemelding 27.april 1999

  Nopef-tillitsvalgte i Statoil, Hydro og Saga Petroleum tar avstand fra forbundsleder Lars Myhre sitt utspill om sammenslåing av de tre selskapene

  De Nopef-tillitsvalgte i de tre norske oljeselskapene reagerer sterkt på forbundsleder Lars A. Myhre sitt utspill om sammenslåing av disse bedriftene.
  Denne idéen er ikke behandlet i forbundets organer og er ikke tatt opp med foreningene i de berørte bedriftene. En slik framgangsmåte er organisatorisk uakseptabel i så viktige spørsmål.
  Vi er opptatt av å trygge arbeidsplassene i våre bedrifter, og kan heller ikke se at de ansatte er tjent med denne type utspill.

  Espen Løken, hovedtillitsvalgt for Nopef i Saga Petroleum, telefon 91849707/67126963
  Lill Heidi Bakkerud, konserntillitsvalgt for Nopef i Statoil, telefon 95236098
  Geir Nilsen, leder for Nopef i olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro, telefon 91327695


  Pressemelding fra de ansattes fagforeninger 25.11.98:

  De ansatte i Saga Petroleum reagerer mot Statoils aksjekjøp

  De ansatte i Saga er urolige over Statoils siste oppkjøp av aksjer. Vi er urolige for hva slags planer dette kan være uttrykk for, og frykter at våre arbeidsplasser og vår uavhengighet som selskap kan være truet. Dette vil i så fall forringe det norske oljemiljøet på sikt.

  Vi ønsker å arbeide i et selvstendig, norsk selskap, og er sikre på at det norske samfunn er tjent med det mangfoldet som vi har idag gjennom tre selvstendige og uavhengige norske oljeselskap.

  NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund), tilknyttet LO
  NIF (Norsk Sivilingeniørforening), tilknyttet Akademikerne
  SOAF (Sagas Offshoreansattes Forening), tilknyttet OFS/YS


  Mer om mangfold

  Det er viktig med et mangfold blant selskapene som er aktive på norsk sokkel for å sikre en best mulig utnyttelse av norske olje- og gassressurser. På mange måter er Saga et annerledes selskap enn Statoil og Hydro gjennom å være et lite og fokusert oppstrømsselskap med korte beslutningsveier og en fleksibel organisasjon. Dette har gitt resultater både for forvaltning av olje- og gassressursene og for norsk leverandørindustri

  Mangfold - ressursforvaltning
  Det har vist seg ved mange anledninger at selskapenes vurdering av leteområder varierer sterkt. Områder som er forlatt av et selskap har ofte blitt overtatt av andre selskaper som gjør olje- og gassfunn
  Mangfold og alternative letemodeller er et nøkkelord i ressursforvaltningen på norsk sokkel. Det er vist i to ulike sammenliknings-/ benchmarking studier (Wood MacKenzie 1996,7 ,8 for Olje- og Energidepartementet / OLF; omfatter 21 selskaper og Paras 1996 og 98 for OLF)) at selskapet for årene 1991 til 1997 klart har vært blant de aller beste på norsk sokkel når det gjelder oppnådde leteresultater, dvs når det gjelder både ressurstilvekst , letekostnader pr. fat og reserveerstatningsgrad

  Mangfold - leverandørindustri
  Saga bidrar til utvikling av norsk leverandørindustri
  Mangfold og norsk tilhørighet er også viktig for å oppnå flere innfallsvinkler og alternativer til å skape grobunn og initiativ til vekst og utvikling innen norsk offshoreindustri. Saga har som operatør og deltaker på norsk sokkel bidratt betydelig til dette ved å gå nye veier i samarbeid med industrien i forberedelse og gjennomføring av utbygginger som Snorre, Tordis, Vigdis, Varg og nå Snorre B og utvikling av Haltenbanken Sør
  Saga har sammen med Statoil og Hydro vært de viktigste bidragsyterne i Norsok-prosessen. Brytingen mellom de tre, ikke minst båret frem av Saga, har vært reell og nødvendig for å få frem varierte synspunkter under arbeidet.


  Sagas resultater

  Resultater - ressursforvaltning
  Selskapet har nedlagt mye ressurser på å søke å finne frem til nye letemodeller og modne disse til kommersielle funn. Det kan i denne sammenheng vises til suksesser som Kristin- og Lavransfunnene (hhv. 1995 og 1997) hvor man ved interne studier før rundesøknaden fant at porøse reservoarbergarter i området kan være bevart på større dyp enn tidligere antatt og de tre H-funnene i Pl 089 (det første i 1991) hvor en ny letemodell i området ble testet ut med suksess nær 10 år etter at Snorrefeltets utbredelse inn i lisensen var påvist.
  Saga tok derfor tidlig på 90- tallet et medinitiativ , og var en svært aktiv medspiller, til etableringen av en felles geofysisk nasjonal databaser. Dette førte til opprettelsen av Petrobank (via det såkalte Diskosprosjektet med de tre norske selskapene og OD som deltakere).Dette er nå i full drift og omfatter de aller fleste aktørene på den norske kontinentalsokkel.
 • Videre tok Saga initiativ til innsamling av Super-3D i åpne områder; et konsept som førte til kostnadseffektiv innsamling av seismikk i store områder.Dette har ført til en rekke meget kostnadseffektive innsamlingsprosjekter, samt at OLF nå har formalisert regler for slikt samarbeid mellom oljeselskapene
 • Det Saga utviklede integrasjonsverktøyet SaGIS ble overlevert Diskosgruppen (IBM) i 1996 og er nå satt i kommersiell produksjon. Saga bruker fremdeles store ressurser på forskjellige prosjekter innenfor Diskos-samarbeidet særlig sammen med de norske selskapene og OD
 • Selskapet har bidradd til utvikling, uttesting og materialisering av ny leteteknologi. Som eksempler kan nevnes bidrag til at teknologiutvikling innenfor havbunnseismikk er forbedret slik at kostnadsnivået er blitt lavere uten kvalitetsforringelse. Saga har, i samarbeid med forskningsinstitusjoner og leverandører, etterstrebet en operativ FoU- virksomhet med fokus på forbedret seismisk oppløsning, effektiv boring og forståelse av hydrokarbonsystemet i undergrunnen

  Resultater - leverandørindustri

 • Saga har i sine utbyggingsmodeller vært opptatt av å legge forholdene til rette for å utnytte norsk leverandørindustris kompetanse og kapasitet. Dette ble vist i Snorre- prosjektet hvor Saga delte kontraktspakkene opp for å utnytte de norske bedriftenes kapasitet. I Vigdis-prosjektet var Saga brukte en prosjektgjennomføringsmodell som trakk leverandørene med i en langt tidligere designfase enn det som var vanlig. Dette førte til at utbyggingen ble gjennomført med betydelige engineeringsinnsparinger som et resultat. Saga arbeider med å videreutvikle sine samarbeidsmodeller til Haltenbanken Sør-utbyggingen
 • Saga har gått foran i utviklingen av nye modeller for kompensasjon og risikodeling i norsk oljeindustri. Med utgangspunkt i at Saga som operatør, er den som totalt sett tar all risiko og ansvar, har selskapet vært opptatt av at våre leverandører er forberedt på sitt kontraktsansvar og arbeidsomfang fra tidlig studiefase. Selskapet har siden Snorre- prosjektet vært opptatt av å integrere erfaringer fra andre utbyggingsprosjekter på norsk sokkel og finne gode løsninger i grensesnittet mellom norsk leverandørindustris muligheter og begrensninger. Saga har gått foran og utviklet kompensasjons- og risikodelingsmodeller som er mer balansert enn de modellene andre norske selskaper har tatt i bruk. I Snorre B- prosjektet kommer dette til uttrykk ved at man lar designarbeidet modnes over lengre tid før partene blir enige om de endelig rammer for kompensasjon og risikodeling

  Resultater - teknologiutvikling
  Sagas FoU-budsjett har de senere år ligget på mellom 110 og 150 mill. kr. Av dette settes 75-80% ut til eksterne institusjoner og industrien. I tillegg finansierer vi langsiktig oppbygging av spisskompetanse i de samme miljøer som egne poster i våre operatørbudsjetter.
  Sagas filosofi er å være bruker, ikke eier, av teknologi. Detter har skapt grunnlag for en konkurransedyktig leverandørindustri ved at teknologi og kompetanse eies av leverandørbedriftene som fritt kan nyttiggjøre seg dette. Saga søker ikke egne patenter og ønsker som oljeselskap å bruke våre finansielle og operative ressurser på egen kjernevirksomhet
  Ved å la forsknings- og utviklingsoppdrag utføres av industrien og ikke med egne ressurser, bidrar Saga med vekstvilkår og utviklingsmuligheter for norsk teknologimiljø. Sagas rolle som oppdragsgiver og kompetent og krevende teknologikunde har skapt gode resultater og sikret mange arbeidsplasser.

 • Sagas svennestykke, Snorre-utbyggingen, dannet grunnlaget for et nært og godt samarbeid med norsk industri som har gitt grobunn for innovasjon og kreativitet. Den suksess som Aker nå høster med konseptutvikling og utbygging i Mexicogolfen startet med og kan i stor grad tilbakeføres til TLP-utviklingen på Snorre
 • Industrisamarbeidet med ABB har, sammen med de EPC(I)-kontraktene ABB har vunnet på T ordis, Vigdis og Snorre B, direkte ført til at ABB nå er i verdensklasse som totalleverandør av u-vannsproduksjonssystemer.
 • Saga var en av de første på norsk sokkel til å ta i bruk spolte rør som feltledninger. Våre prosjekter har dannet grunnlaget for stor industrireisning på Coflexip Stenas anlegg i Orkanger
 • Sagas fibertau-fullskalatest fra boreriggen Deepsea Bergen resulterte i data om fibertau-håndtering som er publisert og som gir grunnlag for å kvalifisere fibertau- forankring på norsk sokkel
 • Varg brønnhodeplattform er trolig norsk sokkels billigste produksjonsplattform, utviklet av industrien selv med Saga som "kreativ kunde". Plattformen ble bygget av Aker Verdal. Produksjonsskipet på Varg er også et godt eksempel på norsk teknologiutvikling og på norske underleverandørers suksess i internasjonal konkurranse
 • Snorre-reservoaret har budt på utfordringer i produksjon. Sammen med norsk spisskompetanse hos forskningsinstitusjoner som IKU og Rogalandsforskning har Saga utviklet og tatt i bruk avanserte produksjonsmetoder som vekselvis gass- og vanninjeksjon (WAG) og skuminjeksjon (FAWAG) for å øke utvinningsgraden.

  Fokusert og effektivt

  Saga er et lite og fokusert oppstrømsselskap med korte beslutningsveier og en fleksibel organisasjon. Selskapet har mange utfordrende oppgaver å tilby sine ansatte. Det er lettere å nå frem med nye ideer i Saga enn i andre større og mer byråkratiske selskaper

  Arbeidsmiljø og organisatorisk nytenking i Saga

  Vi ansatte ønsker å arbeide i et selvstendig Saga. I tillegg til faglige utfordringer og en ubyråkratisk organisasjon, har ledelse og ansattes fagforeninger sammen fått til ordninger som fremmer vår trivsel og utviklingsmuligheter. Innføring av hjemme-PC med tilknytning til Sagas IT-nett for alle ansatte og en ny og fleksibel avtale for arbeidstid er nyvinninger i norsk arbeidsliv. Selskapets ansatte har gjennom disse avtalene en stor fleksibilitet både i hvor vi jobber og når vi vil jobbe. Dette fremmer både effektivitet og trivsel.