Dette er vedtekter for NOPEF i Saga Petroleum a.s.
Formelt har de to avdelingene - avd.24 (Basisorganisasjon) og avd.68 (Driftsorganisasjon) - hver sine vedtekter, men disse er identiske med unntak av avdelingsbenevnelser


[Tilbake til velkomstside]
Vedtekter avd. 24

§1 Formål
Foreningen er som medlem av Norsk Olje- og Petrokjemiforbund (NOPEF) underlagt dette forbundets vedtekter og bestemmelser. Foreningen har til formål:

Formålet søkes nådd bl.a. ved: §2 Organisasjon
 1. Foreningen er partipolitisk uavhengig
 2. Foreningen skal delta i arbeidet i samarbeidsorganer i selskapet i den utstrekning det er mulig. Representantene må ikke støtte vedtak som kan skade foreningen.
§3 Medlemskap
 1. Alle ansatte i Saga kan bli medlem av foreningen, med unntak av ansatte i Driftsdivisjonen som har egen avdeling (avd. 68). Som medlem av foreningen er man automatisk medlem av Norsk Olje- og Petrokjemisk Forbund.
 2. Vilkårene for medlemskap er forøvrig at medlemmet godtar foreningens vedtekter og vedtak. Alle medlemmer plikter å være lojale overfor lovlige fattede vedtak.
 3. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt opp som medlem i foreningen, kan medlemskapet bli omgjort.
 4. Streike- eller blokadebrytere kan ikke bli medlem før der foreligger erklæring fra det aktuelle forbund om at mellomværendet er ordnet.
 5. Medlemskap i fascistiske/nazistiske organisasjoner utelukker medlemskap i foreningen.
 6. Medlemskapet i avd. 24 opphører når en slutter i Saga eller er blitt overført til Driftsdivisjonen. Ved slik overføring blir medlemskapet automatisk overført til avd. 68.
§4 Kontingent
 1. Kontingentens størrelse følger forbundets satser. Årsmøtet kan fastsette en lokal kontingent ut over det avdelingen får refundert fra forbundet.
 2. Kontingenten blir trukket i lønnen hver måned.
§5 Årsmøter
 1. Ordinært årsmøte blir holdt senest innen utgangen av mars måned. Nærmere tidspunkt for årsmøtet fastsettes av foreningens styre og må være gjort kjent med minst en måneds varsel. Saksliste skal kunngjøres minst syv dager før årsmøtet. Andre saker enn de som er ført opp, kan ikke tas opp til behandling.
 2. Det ordinære årsmøte behandler styrets årsmeldinger og regnskap oppgjort pr. 31. desember. Det ordinære årsmøtet foretar valg av styre, revisorer, valgkomite og andre tillitsverv som foreningen måtte bestemme.
 3. Valgene skal foregå skriftlig om flere forslag foreligger og noen krever det. Leder(e) velges ved alminnelig flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer). Oppnås ikke dette ved første gangs avstemming, foretas bundet valg av de to som har fatt flest stemmer. Står de to kandidatene likt etter annen gangs avstemning, skal ny avstemning foretas innen 14 dager. Andre valg skjer på samme måte, dog slik at valget avgjøres ved loddtrekning dersom to kandidater står likt etter annen gangs avstemming.
 4. Årsmøtet velger et styre på minst 5 og maksimum 7 faste medlemmer og inntil 2 varamedlem. I tillegg velger medlemmene på hvert sted som ikke er representert gjennom valget forestått av årsmøtet, og som har mer enn 100 ansatte eller minst ti NOPEF-medlemmer, en plasstillitsvalgt med varatillitsvalgt, som tiltrer styret. Det velges to revisorer og en valgkomité bestående av tre medlemmer. Alle medlemmene har plikt til å ta tillitsverv, men kan nekte gjenvalg.
 5. Dersom et vesentlig antall av avdelingens medlemmer har skiftarbeid, arbeider i Nordsjøen eller hvis medlemmene er spredd på geografisk adskilte arbeidssteder, kan årsmøtet bestemme at avstemning skal skje ved urnevalg. I slike tilfeller skal det på forhånd arrangeres valgmøter slik at alle medlemmer har mulighet til å delta. På disse møtene skal kandidatene presenteres. Stemmesedlene fra valgmøtene sendes avdelingens valgkomite.
 6. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Det skal også velges minst en årsmøtereferent som sammen med den valgte dirigenten er ansvarlig for referat fra årsmøte.
 7. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret (eller forbundsstyret) finner det nødvendig, eller når minst 20 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med minst to dagers varsel. På møtet kan bare behandles de saker som har vært foranledningen til innkalling.
 8. Forslag om mistillit til tillitsvalgte kan bare behandles på ekstraordinært årsmøte.
 9. På ordinært og ekstraordinært årsmøte blir alle saker, med unntak av dem som krever 2/3 flertall, avgjort ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.
§6 Medlemsmøter
 1. Medlemsmøte holde så ofte styret gjør vedtak om det, eller når ti medlemmer skriftlig krever det og bør kunngjøres med syv dagers varsel. Sakslisten bestemmes av styret og skal kunngjøres ved innkalling. Forslag som er kommet inn skriftlig fra medlemmer minst tre dager på forhånd, skal behandles på møtet.
 2. Medlemsmøte som behandler spørsmål om oppsigelse av tariffavtale, plassoppsigelser eller avstemming over forslag om inngåelse av tariffavtale, kan ikke behandle andre saker. Alle avstemninger på slike møter skal foregå skriftlig.
 3. Ellers er det skriftlig avstemning når minst 1/5 av de tilstedeværende krever det.
 4. Alle saker som ikke krever 2/3 flertall avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
 5. Gjelder avstemningen oppsigelse av overenskomst, plassoppsigelse, arbeidsnedleggelse eller inngåelse av overenskomst, skal stemmesedlene oversendes forbundet.
§7 Styret
 1. Avdelingen ledes av et styre på minst 5 medlemmer, hvorav leder, nestleder, sekretær og kasserer har bestemte verv. Styret er beslutningsdyktig med tre medlemmer tilstede, medregnet eventuelle vararepresentanter.
 2. Leder er ansvarlig for den daglige drift av avdelingen.
 3. Sekretær fører møteprotokoll.
 4. Kasserer fører regnskapene etter de regler som er fastsatt av forbundsstyret. Ved omsetting av verdipapirer eller fast eiendom skal både lederens og kassererens underskrift foreligge.
 5. Styret har til enhver tid rett til å forlange regnskapet fremlagt. Videre kan forbundets nestleder økonomi forlange avdelingens regnskap utlevert for kontroll.
 6. Styret kan ikke bevilge økonomisk støtte til noe politisk parti.
 7. På kontorsteder/arbeidsplasser med mer enn 20 ansatte og/eller minst fem NOPEF-medlemmer skal det velges plasstillitsvalgte. Det påligger styret å sørge for at valg avholdes, og at nye velges hvis en tillitsvalgt forflyttes eller slutter. Plasstillitsvalgt bør velges senest 14 dager før årsmøtet. Alle medlemmer på plassen skal være innkalt med minst syv dagers varsel. Valg av plasstillitsvalgte offshore skal foretas ved urnevalg.
 8. Medlemmer på et kontorsted/arbeidsplass kan i tillegg til plasstillitsvalgt velge et lokalt styre.
 9. Etter at skriftlig krav om ekstraordinært årsmøte er gitt skal alle saker som er til behandling i styret utstå inntil ekstraordinært årsmøte er holdt.
 10. Hvert medlem av foreningen kan få se styreprotokollen og protokoll fra medlemsmøtene angående konkrete saker. Dette kan kun skje sammen med sekretæren eller foreningens leder. Ingen utenom styremedlemmene kan få nevnte protokoller utlevert.
§8 Arbeidsutvalget
 1. Arbeidsutvalget mellom avdeling 24 og 68 består av leder og nestleder i avd. 24 og leder i avd. 68. Styrene i de to avdelingene kan utpeke flere medlemmer etter behov.
 2. Arbeidsutvalget utgjør normalt forhandlingsutvalg overfor bedriften i de spørsmål som det kan føres forhandlinger om, og som angår medlemmer i begge avdelinger.
 3. Arbeidsutvalget innstiller kandidater ved valg til Sagas Styre, Bedriftsutvalget, Bedriftsforsamlingen og andre samarbeidsorganisasjoner og -organer
 4. Leder i avd. 24 er hovedtillitsvalgt.
§9 Avstemmingsregler ved oppsigelse eller inngåelse av tariffavtale

Stemmesedlene skal oppbevares forseglet av valgkomiteen eller styret i avdelingen inntil avstemningen er ferdig for hele tariffområdet.
Styret eller valgkomiteen foretar opptelling og protokollfører resultatet. Både protokollen og stemmesedlene skal oversendes forbundet. Bare forbundet kan offentliggjøre resultatene.
LO avgjør hvis det er tvist mellom avdelingen og forbundsstyret.

§10 Arbeidsstans

Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i bedrifter som omfattes av arbeidsstansen eller av sympatiaksjoner. Den som gjør det er streike- eller blokadebryter.
Dette gjelder ikke i forbindelse med politiske aksjoner forbundet har vedtatt når avdelingen ikke har sluttet seg til vedtaket.
Dersom et medlem tar annet arbeid under en konflikt, må han eller hun gi melding om dette til styret. I så fall faller streikebidraget bort.

§11 Utelukking av tillitsvalgte og medlemmer

Om noen opptrer som streike- eller blokadebryter skal vedkommende straks utelukkes fra avdelingen.
Medlemmer som handler i strid med avdelingens, forbundets eller LOs vedtekter kan suspenderes.
Om nødvendig kan styret foreta suspensjon av tillitsvalgte som gjør seg skyldig i vedtektsbrudd eller utroskap overfor avdelingen. I slike tilfeller skal suspensjon så snart som mulig bekreftes av vedtak på ekstraordinært årsmøte. Ved behandling av slike saker skal vedkommende varsles slik at han eller hun kan forsvare seg. Etter vedtak i avdelingen oversendes saken til forbundet som gjør endelig vedtak om tidsbegrenset suspensjon eller om utelukkelse. Saken skal oversendes forbundet senest to uker etter endelig vedtak i avdelingen. Deltagelse i ulovlig arbeidsstans er i seg selv ikke grunnlag for suspensjon eller eksklusjon av medlemmer.

§12 Oppløsning av avdelinger

Vedtak om oppløsning av avdelingen krever 2/3 flertall på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
Forbundet overtar avdelingens aktiva. Dette skal også gjøres når den bedrift avdelingen er knyttet til legges ned.

§13 Fortolkning

Årsmøte, ekstraordinært eller ordinært årsmøte fortolker disse vedtektene.
Anke over fortolkning skal sendes til forbundsstyret.

§14 Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.