Arbeidsreglement for Saga Petroleum asa

Workplace regulations for Saga Petroleum


   


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:Arbeidsreglement

for Saga Petroleum a.s.

Januar 1994

Dette dokument er Styrende dokumentasjon på selskapsnivå, kategori Administrative bestemmelser, og har status som krav.

§ 1 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle ansatte med mindre det er fastsatt særlige regler. Da spesielle regler gjelder for arbeid på sokkelen, er dette merket med uthevet tekst. Arbeidsmiljøloven ligger til grunn for reglementet og utfyller de områder som ikke er spesifikt dekket.

§ 2 Ansettelsesforhold

Ansettelsen skjer skriftlig og alle ansatte skal ha en ansettelseskontrakt. Av ansettelseskontrakten skal det fremgå arbeidsområde, lønn, andre godtgjørelser, prøvetid, tiltredelsestidspunkt, oppsigelsestid samt arbeidssted. Ansettelsesmyndighet er tillagt den som Administrerende direktør har gitt fullmakt.

Det for selskapet til enhver tid gjeldende arbeidsreglement er vedlegg til - og inngår som en del av alle ansettelseskontrakter.

For stasjoneringer opprettes særskilt kontrakt.

Tvister som oppstår i forbindelse med ansettelsesforholdet, skal følge lov av 13. august 1915 nr 5 om domstolene oglov av 13. august 1915 nr. 6 om rettegangsmåten for tvistemål, men med de særregler som fremgår av Arbeidsmiljølovens §§ 61, 61A, B og C.

§ 3 Arbeidstid

1. Landarbeid

Den ordinære arbeidstiden er 7,5 timer pr. dag. Normalt er arbeidstiden 0800 til 1600, inklusiv 30 min. spisepause. Lørdag er fri.

"Kjernetiden", dvs. den tid alle ansatte skal være tilstede, er fra kl. 0900 til kl. 1500.

Julaften eller nyttårsaften samt en dag i romjulen er ekstra fridag. Arbeidstiden julaften er 4 timer, nyttårsaften 6 timer og onsdag før skjærtorsdag er 5 timer.

Det kan avtales egne arbeidstidsordninger for ulike prosjekter eller delvirksomhet i selskapet.

2. Sokkelarbeid

For arbeid på sokkelen er den ordinære daglige arbeidstid 12 timer. Her er 1 times hvilepause inkludert. Dagarbeidstiden på installasjonen skal være kunngjort ved oppslag. Den ansatte skal tildeles en arbeidsplan som inneholder vedkommendes arbeidsperiode, oppholds- og friperiode.

For arbeidstakere på sokkelen som arbeider på land, gjelder § 3.1.

§ 4 Lønn

Lønnen blir utbetalt til den ansatte den 20. i hver måned, i desember den 10. I lønnen kan det bare gjøres fradrag iht. AML § 55.

§ 5 Oppsigelse

Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er fra og med 1. dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av lov, er oppsigelsestiden tre kalendermåneder for fast ansatte. Myndighet for å si opp en arbeidstaker er tillagt Administrerende direktør eller den som adm.dir har gitt fullmakt. For ansatte som er over 50 år gjelder spesielle regler. Forøvrig henvises til AML §§ 57, 58 og 60.

§ 6 Ferie

Ferie følger ferielovens bestemmelser.

For fast sokkelpersonell er all ferietid inkludert i de planlagte friperiodene på land. Ferien ordnes i henhold til gjeldende tariffavtale eller sokkelbestemmelsene.

§ 7 Avskjed

Den ansatte kan avskjediges dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Før avskjed finner sted skal representanter for selskapet konferere med arbeidstakers tillitsvalgte med mindre den ansatte ikke ønsker dette. Myndighet for å si opp en arbeidstaker er tillagt Administrerende direktør eller den som adm.dir har gitt fullmakt.

Ansatte som er avskjediget har rett til sluttattest. Forøvrig henvises til AML §§ 57, 61 og 66.

§ 8 Tilbakelevering av utstyr

Senest siste arbeidsdag skal alt utlevert materiell, så som nøkler, bøker, utstyr, dokumenter etc. tilbakeleveres. Etter siste arbeidsdag har den ansatte ikke adgang til noen av selskapets arkiver eller annet utstyr.

§ 9 Legekontroll

Selskapet har egen bedriftshelsetjeneste. I løpet av 6 måneder etter ansettelse må alle fast ansatte gjennomgå en helseundersøkelse hos bedriftslegen, eller fremlegge en godkjent helbredsattest fra en annen lege. Senere helseundersøkelser er frivillig.

For arbeidstakere på sokkelen, er det en betingelse at det til enhver tid foreligger tilfredsstillende helseattest.

§ 10 Taushetsplikt

Den ansatte er underlagt taushetsplikt slikt det fremgår av de taushetsavtaler som vedkommende undertegner i forbindelse med sitt arbeid.

Den ansatte må ikke uten selskapets samtykke gi opplysninger til presse, radio eller TV, publisere artikler eller holde foredrag om selskapets virksomhet eller personalforhold.

§ 11 Alminnelig orden

1. Landarbeid

Identitetskort utstedes første arbeidsdag og skal bæres godt synlig i brysthøyde så lenge man er på selskapets område.

Ingen må gi personer adgang til kontorområdene med mindre de har forsikret seg om at det er i henhold til selskapets retningslinjer for Sikring. Røyking er ikke tillatt i noen av fellesarealene med mindre annet er angitt, ref. Røykeloven.

Det er forbudt å bruke eller være påvirket av alkohol i arbeidstiden. Unntatt herfra er kun når det serveres alkohol i forbindelse med arrangementer i selskapets regi, representasjon etc.

2. Sokkelarbeid

Den ansatte skal møte på utreisestedet senest 60 min. før helikopteravgang. Gjeldende prosedyre for kontroll og sikkerhet i forbindelse med utreise må overholdes. Brudd på helikoptermannskapets instruksjoner kan medføre at arbeidstakeren blir nektet utreise.

Arbeid på sokkelen forutsetter total avhold fra rusmidler i oppholdsperioden. Den ansatte skal ved fremmøte på utreisestedet møte i edru tilstand. Arbeidstakerne har ikke anledning til å bringe med seg rusmidler til feltet. Arbeidstakere som nyter eller er i besittelse av rusmidler på feltet, skal ved første anledning bortvises. Dersom arbeidstakeren ønsker det, skal forholdes først være tatt opp med tillitsvalgt. Alle rusmidler vil bli beslaglagt.

Arbeidstakeren må vise forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker. Røyking kan kun finne sted hvor dette er tillatt ved oppslag. Det er ikke tillatt for arbeidstakere å medbringe våpen, ammunisjon eller eksplosive stoffer til plattformen.

Forøvrig vises til de til enhver tid gjeldende prosedyrer og sikkerhetskrav samt den enkeltes plikt til å følge disse.

§ 12 Interessekonflikt

Alle ansatte skal rapportere om sine økonomiske interesser iht. "Regler om rapportering av økonomiske interesser for å unngå interessekonflikter", av november 1990.

§ 13 Øvrige bestemmelser for sokkelarbeid

Ansatte på sokkelen skal gjennomgå sikkerhetsopplæring og sikkerhetstrening i henhold til myndighetenes og bedriftens krav.

Det bekreftes at dette reglementet er utarbeidet i samsvar med reglene i arbeidsmiljølovens §§ 69 og 70 nr. 2, og at det har vært forelagt arbeidstakernes tillitsvalgte.

Sandvika, januar 1994

Asbjørn Larsen (sign.)
Adm. direktør

Espen Løken (sign.)
For NOPEF avd. 24