Vår styrke er avhengig av oppslutning - jo flere jo sterkere

Our strength depends on support. The bigger the union is, the stronger we are


[Tilbake til velkomstside]

Hvorfor organisere seg i NOPEF?
Why organize in Nopef?

Det dreier seg om / It is about

  • Medinnflytelse/Influence
  • Trygghet/Safety
  • Lønn og arbeidsbetingelser/Wages and working conditions
  • Informasjon/Information
  • Tillitsvalgte/Representatives

Medinnflytelse / Influence

1. NOPEF er den klart største fagforeningen i Saga med over 400 medlemmer. Vi har medlemmer på alle kontor/arbeidssteder, og innen alle ansattgrupper.
NOPEF is the biggest union in Saga with more than 400 members. We have members in all offices and workplaces, and within all groups of employees

2. NOPEF har aktive representanter i Sagas Styre, Bedriftsforsamling, Bedriftsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Likestillingsutvalg, AKAN/Attføringsutvalg og div. adhoc utvalg.
NOPEF has active representatives in the Saga Board, Corporate Assembly, Works Council, Working Environment Committee, Equality of Status Committee, Committee for Alcohol and Drug Abuse etc

3. Du kan ha stor medinnflytelse gjennom selv å være aktiv i NOPEF. Vi trenger hele tida tillitsvalgte på forskjellige nivå, og sørger for kurs og opplæring.
You can have great influence through being active in Nopef yourself. We need union representatives on all levels, and see to that you get training courses

4. NOPEF er LOs forbund for oljevirksomheten, og øver stor innflytelse på norsk oljepolitikk. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon, og kan påvirke myndighetene.
NOPEF is the LO (Norwegian Confederation of Trade Unions) federation for oil and gas industry, and has great influence on Norwegian oil politics. LO is the largest workers organisation in Norway

Trygghet / Safety

5. NOPEF vil alltid være involvert i saker som kan true ditt ansettelsesforhold, enten det skyldes effektiviseringsprosesser eller personlige konflikter.
NOPEF will always be involved in matters threatening your employment relations, wether it is because of efficiency processes or personal conflicts

Vi kan til enhver tid ta opp saker knyttet til enkeltpersoner. Om nødvendig har vi tilgang til NOPEFs og LOs juridiske apparat, og du vil ha gratis advokathjelp når NOPEF tar saken din.
We can always take your case. If necessary we can use the law staff of Nopef and LO, and you have free judicial help when Nopef take your case

Lønn og arbeidsbetingelser / Wages and working conditions

6. NOPEF har forhandlingsrett, og har inngått en rekke avtaler med bedriften og arbeidsgiverforeningen som regulerer arbeidsbetingelser. Vi forhandler fast om lønn og andre goder i juni hvert år, i tillegg til forhandlinger om løpende saker hele året.
NOPEF has the right to negotiate with Saga, and has made many agreements with the company and the employers federation that concern working conditions. We negotiate yearly about wages and other benefits, in addition to negotiations throughout the year

Informasjon / Information

7. NOPEF sender jevnlig ut bulletiner med elektronisk post med status på saker som det jobbes med. I tillegg har vi en informativ webside hvor du finner møtereferater fra BU og andre samarbeidsorganer hvor vi er representert, alle avtaler vi har inngått med Saga, løpende nyheter fra forbundet etc.
NOPEF distributes weekly bulletins by electronic mail with status on current matters. In addition we have informative web pages where you find minutes of meetings in committees and bodies where we are represented, all agreements we have made with Saga, current news from the federation etc

Tillitsvalgte / Union representatives

8. NOPEF har en rekke aktive tillitsvalgte på alle kontor- og arbeidssteder. Disse har god kunnskap om lov og avtaleverk, og kan hjelpe deg når du trenger det. Gjennom NOPEF og LO sentralt har vi tilgang til mer ekspertise ved behov.
NOPEF has many active shop stewards in all offices and workplaces. They have good knowledge about law and wage agreements, and can help when you are in need. Through NOPEF and LO we have access to more expertise if needed

Kontingenten er 1,5%, maksimalt kr 330,- pr måned (pr 1.7.98). I tillegg kommer kr 10,- som premie for en grunnforsikring som gir utbetaling ved dødsfall. Synes du det er dyrt? Tenk deg da situasjonen hvor NOPEF ikke fantes i Saga. Hvem ville da jobbe for oss ansattes ve og vel? Hvem ville jobbe for å sikre arbeidsmiljø og unngå oppsigelser i disse effektiviseringstider? Hvem ville forhandle om lønn og arbeidsbetingelser?

The union fee is 1,5%, maximum NOK 330 per month (as of 1.7.98). In addition is NOK 10,- as premium for a funeral insurance. Do you think this is expensive? Then think of the situation if Nopef not existed in Saga. Who would then work for the welfare of us employees? Who would work for a better work environment. Who would negotiate about wages and working conditions?

Vår styrke er avhengig av oppslutning - jo flere jo sterkere
Our strength is dependent on support - the more we are the stronger

Eksempler på hva NOPEF har fått igjennom lokalt:

Noen saker som Nopef har engasjert seg i den siste tida: